Dzień Zmartwychwstania, wszechświat i Potęga Allaha

Allah Wzniosły Błogosławiony powiedział (co znaczy): {Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. Ziemia w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania, a niebiosa będą zwinięte w Jego prawicy. Chwała Mu! On jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!} (Surah az-Zumar, 39:67)

Ibn Mas`ud przekazał, „Pewien Rabin przyszedł do Wysłannika Allaha mówiąc, 'O Muhammad, przekazano, że Allah umieści niebiosa na Palcu[2], ziemie na Palcu, drzewa na Palcu, wodę na Palcu, ziemię na Palcu, i resztę stworzenia na Palcu, a następnie powie, „Jestem Królem.”’ Prorok uśmiechnął się aż jego zęby trzonowe stały się widoczne, ze względu na prawdę, którą ten Rabin powiedział. Następnie wyrecytował {Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. Ziemia w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania…}”[3] (Sahih al-Buchari i Muslim)[4]

Ibn `Umar przekazał, że Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział, „W Dniu Zmartwychwstania Allah zwinie niebiosa, weźmie je do prawej Ręki[5] i powie, 'Jestem Królem, gdzie są [ci] tyrani? Gdzie są [ci] dumni?’ Następnie zwinie siedem ziemi, i weźmie je do lewej Ręki i powie, 'Jestem Królem, gdzie są [ci] tyrani? Gdzie są [ci] dumni?'” (Sahih Muslim)[6]

Zostało także przekazane od Ibn `Abbâs, „Siedem niebios i siedem ziemi w Dłoniar-Rahmân (Miłosiernego Boga), są niczym ziarnko gorczycy w waszej dłoni.”

Ibn Dżarîr [at-Tabari] powiedział, „Yunus przekazał od Ibn Wahb od Ibn Zayd, 'Mój ojciec mi powiedział, [że] Wysłannik Allaha powiedział, 'Siedem niebios w porównaniu do Kursî[7] są niczym siedem dirhamów rozrzuconych na tarczy zbrojnej.'”: I [Ibn Zayd] powiedział, „Abu Dharr powiedział, 'Słyszałem jak Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział, 'Kursî w porównaniu do `Arsz, to jak żelazna obrączka rzucona na środek pustyni na ziemi.”” (Mukhtasar al-`Ulu)[8]

Ibn Mas`ud powiedział, „Między niebiosami [tej] ziemi a następnymi jest pięćset lat, i między każdym niebem jest pięćset lat. Między siedmioma niebiosami aKursî jest pięćset lat, między Kursî a wodą jest pięćset lat. `Arsz jest nad wodą[9], i Allâh jest nad `Arsz, i żadne z waszych uczynków nie są przed Nim skryte.”” Przekazał Ibn Mahdî, od Hamîd bin Salamah, od `Âsim, od Zirr, od `Abdullâh. Al-Mas`udi przekazał podobnie od `Âsim, od Abu Wa`il od `Abdullâh. Al-Hafidh adh-Dhahabî (rahimahullâh) powiedział, „Istnieją inne poszlaki.” (Mukhtasar al-`Ulu)[10]

Al-`Abbas bin `Abdul-Muttallib powiedział, „Posłaniec Allaha (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział, 'Czy wiecie ile jest pomiędzy niebiosami a ziemią?’ Powiedzieliśmy, 'Allah i Jego Posłaniec wiedzą lepiej.’ Powiedział, 'Między nimi jest odległość pięciuset lat, i między jednym niebem a następnym jest odległość pięciuset lat, i szerokość każdego nieba to pięćset lat. Pomiędzy siedmioma niebiosami a `Arsz jest morze, w którym [odległość] między najniższym a najwyższym jego punktem jest taka jak między niebiosami i ziemią. Allah jest ponad tym, i nic z tego, co czynią dzieci Adama[11]jest przed Nim ukryte.'” (Przekazał Abu Dawud)[12]

* * *

[1] Eng. trans. str. 272-275

[2] To w jaki sposób Allah opisał Siebie Samego, lub to jak opisał go Prorok Muhammad (sall allahu `alejhi ła sallam) trzeba rozumieć w świetle następującego wersetu, {… Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!} (Surah asz-Szura, 42:11)

[3] Imâm ibn Kathîr powiedział odnośnie tego wersetu, „Bałwochwalcy nie wymierzyli Allaha Jego odpowiednią miarą, gdy czcili innych u Jego Boku. On jest Wszechmogący, i nie ma nikogo bardziej Możnego niż On; On może dokonać wszelkich rzeczy; On jest Panem wszystkiego, i wszystko znajduje się pod Jego Kontrolą i Mocą.

Mudżâhid powiedział, „[Werset] ten został objawiony odnośnie Qureysz.”
As-Suddi powiedział, „Nie czcili Go tak, jak zasługuje aby Go czcić.”
Muhammad bin Ka’b powiedział, „Jeżeli by wymierzyli Allaha Jego prawdziwą miarą, to by nie kłamali.” `Ali bin Abi Talhah przekazał, że Ibn `Abbâs, powiedział [odnośnie tego wersetu], „Są nimi niewierni, którzy nie wierzyli, że Allah miał nad nimi władzę. Każdy kto wierzy, że Allah jest w stanie uczynić wszystko, wymierzył Allaha Jego prawdziwą miarą, a każdy kto w to nie wierzy, nie wymierzył Allaha Jego prawdziwą miarą.”

Wiele hadisów dotyczy tego wersetu, oraz tego jak ten i inne podobne wersety mają być interpretowane, i przyjęte nie próbując ich zniekształcić lub zmienić ich znaczenia.” (Tafsîr ibn Kathîr, 39:67) [przyp. Abu Anas]

[4] Zob. Sahih al-Buchari [eng. trans. Volume 9, Book 93, Number 543; Volume 9, Book 93, Number 511; Volume 9, Book 93, Number 604] Sahih Muslim [eng. Trans. Book 039, Number 6699; Book 039, Number 6701]. Przekazał także Ahmad i at-Tirmidhî.

[5] Zobacz przypis nr. 2

[6] Eng. trans. Book 039, Number 6704. [przyp. Abu Anas]

[7] Kursî znaczy dosłownie podnóżek, tron, krzesło. Czasami tłumaczone jako Tron Allâha (`Arsz).Kursî wspomniane w tym wersecie, jest czym innym niż `Arsz, który wspomniany jest między innymi w 7:54, 10:3, 85:15. Kursî znajduje się poniżej Tronu (`Arsz). Waki`i przekazał w swym Tafsirze, że Ibn `Abbâs powiedział, „Kursi to podnóżek, a nikt nie jest w stanie właściwie ocenić `Arsz.” Al-Hakim przekazał to w Mustadrak od Ibn `Abbâsa, który nie przekazał tego jako słowa Proroka. Al-Hakim powiedział, „Przekaz ten jest Sahih według kryteriów dwóch Szeichów, lecz oni (al-Buchari i Muslim) tego nie spisali.” Ad-Dahhak przekazał także, że Ibn `Abbâs powiedział, „Jeżeli siedem niebios i siedem ziemi zostałoby rozpostarte i położone obok siebie, to w odniesieniu do Kursi,byłyby niczym obrączka na pustyni.” (Tafsîr ibn Kathîr, Surah al-Baqarah, 255) [przyp. Abu Anas] [8] Przekazał Muhammad bin Abi Szaybah w Kitâb al-`Arsz, al-Bayhaqi w al-Asmâ’ was-Sifât, Ibn Mardawayah w Tafsîr, i at-Tabarî. Sahih wg. al-Albâni (as-Sahihah, nr. 109) [9] Allah powiedział także w Koranie, co znaczy: {On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni a Jego tron był nad* wodą} (Surah Hud, 11:7)

*Józef Bielawski przetłumaczył to jako {na wodzie} podczas gdy arabskie słowo `ala, znaczy także nad. To znaczenie jest bardziej poprawne, ze względu na wyżej wspomniany hadith, oraz inne dowody. Murza Tarak Buczacki przetłumaczył ten werset jako, {Tron Jego, jeszcze przed stworzeniem świata był uwieszony nad wodami}, a Allah wie najlepiej. [przyp. Abu Anas]

[10] Zebrał al-Bayhaqi w al-Asmâ’ was-Sifât, Ibn Khuzaymah w at-Tauhîd, i inni. Ibn ul-Qaiyym uznał za Sahih w Dżayusz, al-Albâni uznał za Dżaiyyd w Mukhtasar al-`Ulu, nr. 48.

[11] Określenie opisujące ludzkość. [przyp. Abu Anas]

[12] Także at-Tirmidhî (gdzie al-Albâni uznał przekaz za da`îf) i Ibn Mâdżah. Słaby z powodu istnienia `Abdullâh ibn `Umayrah w łańcuchu tradentów o którym niewiadomo wg. ad-Dhahabî.

Źródło

Autor: Muhammad ibn `Abdul-Wahhâb(RH)

Tłumaczył: Abu Anas bin Marian