Tauhid – Ogólnie

Tauhid jest koncepcją monoteizmu w Islamie. Różni się ona znacznie od tej przedstawianej przez inne religie. Tauhid to wiara w Jedność Allaha, wiara w to, że jest On Jedynym Panem wszystkiego, jedynie Jemu możemy oddawać cześć oraz w to, że do Niego należą najwspanialsze Imiona i Atrybuty. Tauhid jest fundamentem i podstawą Islamu, jego najważniejszym […]

Więcej

Tauhid ar-Rububijja

Zaprawdę, nie ma obawy o tych, którzy mówią: „Nasz Pan to Bóg!”, i potem idą prosto; oni nie będą zasmuceni. Oni będą mieszkańcami Ogrodu, będą tam przebywać na wieki. Taka będzie nagroda za to, co oni czynili. [Koran, 46:13-14] Ar-Rububijja to kategoria tauhid mówiąca o Jedności Allaha w Panowaniu. Jest to wiara w to, że […]

Więcej

Tauhid al-Uluhijja

Powiedz: „Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza żywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z żywego? I kto zarządza wszelką sprawą?” Oni powiedzą: „Bóg!” Powiedz im więc: „Czyż nie będziecie bogobojni?!” [Koran, 10:31] I jeśli ich zapytasz: „Kto stworzył niebiosa i ziemię?”, oni na pewno […]

Więcej

Tauhid al-Asma łas-Siffat

{Chwała niech będzie twojemu Panu, Panu potęgi, który jest ponad to, co oni opisują! I pokój posłańcom! I chwała Bogu, Panu światów!}[Koran 37:180-182] Tauhid al-Asma łas-Siffat jest to wiara we wszystkie te Imiona i Atrybuty Allaha, którymi opisał Siebie w Swojej Księdze oraz, które zostały nam przekazane za pośrednictwem Proroka Muhammada(SAAŁS). Każde z nich oznacza […]

Więcej

Filary Tauhidu

Tak jak każda budowla ma swoje fundamenty, na których została zbudowana i które ją utrzymują, tak Tauhid ma swoje filary, bez których przestrzegania człowiek nie może być mułahhid(monoteistą). Pierwszym z nich jest wiara w Allaha i oddawanie Mu czci. Drugim jest odrzucenie wszelkich fałszywych bóstw(tałaghit). Gdy fundamenty są niepełne lub uszkodzone, chwieje się cały budynek, […]

Więcej

Tauhid jako Fitra

Fitra jest instynktem, który znajdziemy w każdym człowieku. Dlatego też naturalnym jest dla człowieka wierzyć w Jednego Boga, uniwersalne są również wartości moralne. Niestety wpływ z zewnątrz „zanieczyszcza” ten pierwotny stan, przez co człowiek schodzi na złą drogę. Zawsze jednak, gdy spojrzymy w głąb siebie zobaczymy, że logicznym i sensownym jest dla nas koncept tauhidu. […]

Więcej

Tauhid jako przesłanie Proroków

Prorocy(AS) byli wysyłani do swoich narodów, a ich misją było nauczanie ludzi o la illaha illa Allah. Chociaż prawa(szaria), jakie otrzymywali różniły się między sobą i nauki poszczególnych Proroków(AS) uzależnione były od poziomu rozwoju cywilizacyjnego ludu, do którego zostali wysłani to system wierzeń, do którego nawoływali zawsze był ten sam. {My nie wysłaliśmy przed tobą […]

Więcej

Owoce Tauhidu

Tauhid ma ogromny wpływ na nasze życie. Osoba będąca mułahhid(monoteistą) zupełnie inaczej postrzega świat niż muszrik(politeista). Istnieje niezliczona ilość błogosławieństw i korzyści, które płyną z przestrzegania zasad tauhidu. W tym rozdziale postaramy się przedstawić kilka z nich. Podążanie drogą prostą Jest tylko jedna droga, zapewniająca nam akceptacje naszych dobrych uczynków i prowadząca do raju. Tą […]

Więcej

Szirk – Ogólne Informacje

Szirk to dodawanie towarzyszy Allahowi, czyli politeizm. Jest to zdecydowanie najcięższy ze wszystkich grzechów, jakie możemy popełnić. Dopuszczenie się politeizmu jest równoznaczne z odejściem od Islamu, gdyż przeczy jego pierwszemu i najważniejszemu filarowi. Niestety w dzisiejszych czasach nie brakuje muzułmanów, którzy poprzez ten właśnie grzech odchodzą od swojej religii, co wynika z ich ignorancji i […]

Więcej

Szirk dotyczący ar-Rububijja

Nie ma takiej religii, która zakładałby, że istnieje kilku Stwórców tej samej Mocy i Władzy. Takie przekonanie byłoby całkowicie sprzeczne z ludzką naturą(fitra) i logiką. Mimo tego z całą pewnością istnieje Szirk dotyczący Rububijja i nie jest on wcale mało powszechny. Ten rodzaj szirku popełniany jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich charakterystyczny jest dla […]

Więcej