Tauhid jako przesłanie Proroków

Prorocy(AS) byli wysyłani do swoich narodów, a ich misją było nauczanie ludzi o la illaha illa Allah. Chociaż prawa(szaria), jakie otrzymywali różniły się między sobą i nauki poszczególnych Proroków(AS) uzależnione były od poziomu rozwoju cywilizacyjnego ludu, do którego zostali wysłani to system wierzeń, do którego nawoływali zawsze był ten sam.

{My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!”}[Koran 21:25]

{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadawali kłam!}[Koran, 16:36]

Z powyższego wersetu możemy wywnioskować, że każda nacja na ziemi otrzymała Proroka(AS). Wiemy również, że niektóre ludy jak dzieci Izraela(AS) obdarzone były wieloma Prorokami(AS). W Koranie znajdziemy jednak jedynie 25 Proroków(AS) wymienionych z imienia. Wynika to z tego, że opowieści o Prorokach(AS) nie zostały przedstawione nam jedynie w celach informacyjnych, każda z nich ma swoje ponadczasowe przesłanie, z którego powinniśmy wyciągnąć wnioski. Niezwykle trudnym byłoby również przedstawienie historii wszystkich Proroków(AS) w jednej księdze.

{I wysłaliśmy do ludu Ad ich brata Huda. On powiedział: „O ludu mój! czcijcie Boga! Nie ma dla was boga oprócz Niego!}[Koran 11:50]

{I wysłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha. On powiedział: „O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! On was utworzył z ziemi i On was na niej osiedlił. Proście Go o przebaczenie i nawracajcie się do Niego! Zaprawdę, mój Pan jest bliski, wysłuchujący!”}[Koran 11:61]

{I wysłaliśmy do Madianitów ich brata Szu`ajba, który powiedział: „Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! I nie umniejszajcie miary i wagi! Widzę, że żyjecie w dobrobycie, i obawiam się dla was kary Dnia wszystko obejmującego!}[Koran 11:84]

{Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii!” A Mesjasz powiedział: „Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!” Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników!}[Koran 5:72]

{Wysłaliśmy Noego do jego ludu i powiedział: „O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego boga oprócz Niego! Czyż wy nie będziecie bogobojni?!”}[Koran 23:23]

{I Abrahama! Oto powiedział on do swego ludu: „Czcijcie Boga! Bójcie się Go! O, gdybyście wiedzieli, jakie to dla was dobro.”}[Koran 29:16]

Relacjonował Abu Umamah al-Bahili(RA): Abu Dhar(RA) spytał Proroka(SAAŁS): O Wysłanniku Allaha, ilu było Proroków? Odpowiedział: Były sto dwadzieścia cztery tysiące Proroków(AS) spośród, których 315 było Wysłannikami.[Ahmad i Tabari]

Prorocy(AS) Wysyłani byli przez Allaha od początków ludzkości do różnych ludów, aż do czasu, gdy ludzkość osiągnęła taki poziom rozwoju by mogła otrzymać ostateczne objawienie. Pojawiły się wielkie cywilizacje na zachodzie(grecka, rzymska), jak i na wschodzie(perska, indyjska, chińska), przy czym Arabia miała pozycję centralną. Możliwy był kontakt między narodami, odkryto szlaki na lądzie i morzu. Dopiero w tym czasie możliwe było, by jedna religia obejmująca wszelkie dziedziny ludzkiej aktywności mogła zjednoczyć ludzkość.

{Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. Bóg jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!}[Koran 33:40]

Autor: binJellul