Aspekt Moralny Islamu

Islam został objawiony po to, by udoskonalić system moralny. Prorok (SAAWS) powiedział: Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić szlachetne cechy moralności. (Hakim) Każda dobra cecha jest przez islam wychwalana a każda zła jest potępiana. Allah mówi: Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych! (7:199) Pewnego razu Prorok (SAAWS) zadał swym towarzyszom pytanie, […]

Więcej

Podążanie Drogą Prostą

Pewnego razu (już w późniejszych latach jego życia) do Proroka (PZN) przyszedł Umar i żartując, powiedział mu: Osiwiałeś. Prorok (PZN) odpowiedział, że osiwiał, bo sprawiła to Sura Hud (która mówi przede wszystkim o istiqama – podążaniu Drogą Prostą i trzymaniu się Drogi Prostej). Trzymanie się Drogi Prostej i podążanie nią jest nakazane nam wszystkim i […]

Więcej

Prawdziwe i wieczne szczęście w Islamie

Pewnego dnia Prorok Muhammad(PZN) wraz ze swoimi towarzyszami przechodził koło świeżych grobów na muzułmańskim cmentarzu. Powiedział do sahabów: Pomódlcie się dwa rakaty za tych, którzy się w nich znajdują. Później dodał: Gdyby zsumować czas waszego życia, wyniósłby siedem wieków, ale dla martwych cały ten czas byłby mniej warty niż dwa rakaty modlitwy, bo oni są […]

Więcej

Cierpliwość

Jednym z najbardziej znanych fragmentów Qur’anu, w którym Allah mówi o cierpliwości, jest Sura 103. (Al-Asr): „W Imię Allaha Miłosiernego, Litościwego! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre uczynki, I wspierali się wzajemnie prawdą, i wspierali się wzajemnie cierpliwością!” (Według innego tłumaczenia: „I zachęcali się wzajemnie do prawdy, […]

Więcej

Maniery Rozmowy

Mowa jest jednym z darów, jakie człowiek dostał od Allaha i wyrazem Miłosierdzia Allaha, co potwierdzają pierwsze wersety Sury Ar-Rahman (w znaczeniu wg J. Bielawskiego): „Miłosierny! On nauczył Qur’anu, on stworzył człowieka, on nauczył go jasnego wyrażania się.” Jednak zarówno Qur’an, jak hadisy Proroka Muhammada (PZN) uczą nas, że przez ten dar człowiek może być […]

Więcej

Wygląd Zewnętrzny Muzułmanina

Jednym z celów Islamu jest oczyszczanie duszy ze złych cech i skłonności, a to z kolei w naszej religii wiąże się z oczyszczaniem ciała. Nasza dusza oczyszcza się z tego, co złe, przez oddawanie czci Allahowi, przez pracę nad sobą, abyśmy potrafili stać się całkowicie poddanymi. Naszym najważniejszym obowiązkiem wobec Stwórcy jest modlitwa, a z […]

Więcej

Prawdomówność

Allah w Qur’anie wielokrotnie mówi o ludziach, którzy odrzucają Jego znaki, nie wierzą w Jego objawienia, przekazane nam w Księgach i przez Proroków – o ludziach, którzy trzymają się swoich religii i swoich fałszywych wyobrażeń. Qur’an nazywa takich ludzi tymi, którzy wymyślają kłamstwo przeciwko Allahowi i pyta: „A kto jest bardziej nienawistny Allahowi od tego, […]

Więcej

Czas i Jego Wykorzystanie

Na początek przypomnijmy dwa hadisy Proroka Muhammada (PZN). Jeden mówi, że w Dniu Sądu człowiek nie zrobi nawet kroku, dopóki nie zostanie rozliczony z czterech rzeczy: z jego życia i tego, jak je spędził, z jego młodości i tego, jak ją stracił, z jego pieniędzy – jak je zdobył i jak je wydał, oraz z […]

Więcej

Wiarygodność i Prawo Allaha

Podstawową powinnością każdego muzułmanina jest wypełnianie wszelkich obowiązków – niezależnie od tego, czy wynikają ze zobowiązań wobec ludzi, czy z obowiązków wobec Allaha; bez zaniedbywania ani jednych, ani drugich. Spełnianie obowiązków wynikających z Prawa Allaha obejmuje rozmaite cele, a wszystkie prowadzą do tego, żeby człowiek czuł się odpowiedzialny przed swoim Stwórcą nie tylko w sprawach […]

Więcej

Nauka i Wiedza

Islam jest religią, która kładzie bardzo duży nacisk na pogłębianie wiedzy (niekoniecznie tylko religijnej). Prorok Muhammad(PZN) powiedział: Zdobywanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Pierwsze słowa Qur’anu, jakie Allah objawił Swojemu Wysłannikowi(PZN), mówią (Sura Al-Alaq, ajaty od 1. do 5., tłumaczenie znaczenia wg J. Bielawskiego): „Głoś! W Imię twego Pana, Który stworzył! Stworzył człowieka z grudki […]

Więcej