Tauhid jako Fitra

Fitra jest instynktem, który znajdziemy w każdym człowieku. Dlatego też naturalnym jest dla człowieka wierzyć w Jednego Boga, uniwersalne są również wartości moralne. Niestety wpływ z zewnątrz „zanieczyszcza” ten pierwotny stan, przez co człowiek schodzi na złą drogę. Zawsze jednak, gdy spojrzymy w głąb siebie zobaczymy, że logicznym i sensownym jest dla nas koncept tauhidu.

{Przeto zwróć swoje oblicze ku religii, jak człowiek gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, jaką Allah obdarzył ludzi przy stworzeniu. Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Allaha! To jest religia prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie.} [Koran 30:30]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Każdy człowiek rodzi się jako muzułmanin. To rodzice czynią go żydem, chrześcijaninem lub zaratusztraninem.[Bukhari] Dzieci za nim osiągną dojrzałość i staną się odpowiedzialne za swoje decyzje pozostają w stanie fitra. Za nim ich rodzice wpoją im bałwochwalstwo, mają w sobie jedynie wiarę w jednego Boga. Z tego powodu wszystkie dzieci, które umarły przed dorosłością idą do raju.

Relacjonował Samura ibn Dżundub(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ostatniej nocy przyszło do mnie dwóch mężczyzn(aniołowie), którzy zabrali mnie do Ziemi Świętej(pokazali Prorokowi(SAAŁS) życie w grobie)… Następnie doszliśmy do zielonego ogrodu z ogromnym drzewem. Siedział pod nim starszy człowiek, otoczony przez grupkę dzieci… Starszy mężczyzna siedzący pod drzewem to Ibrahim(AS), a dzieci otaczające były dziećmi, które urodziły się i umarły w stanie fitra. Ktoś spytał: O Wysłanniku Allaha, czy wśród nich były również dzieci bałwochwalców? Prorok(SAAŁS): Tak, były wśród nich dzieci bałwochwalców…[Bukhari]

Im więcej poznajemy zasad prawa Islamskiego i im bardziej się nad nimi zastanawiamy tym bardziej wydają się nam logiczne i zgodne z naszą naturą. Dzieje się tak, gdyż Islam jest religią Tego Samego Stwórcy, który umieścił w nas fitra.

{Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam! Ci, którym została dana Księga, przez zawiść poróżnili się między sobą, dopiero wtedy, gdy przyszła do nich wiedza. A kto nie wierzy w znaki Boga… zaprawdę, Bóg jest szybki w rozrachunku!}[Koran 3:19]

Z tego powodu przez posłuszeństwo względem nauk Islamu, spełniamy nasz obowiązek wobec Stwórcy oraz zapewniamy sobie pełną pomyślność, spokój i szczęście w tym życiu, a co ważniejsze w życiu przyszłym.

{I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili. I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia. I nie chcę, aby Mnie żywili. Zaprawdę, Allah jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!} [Koran 51:56-58]

{My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów!}[Koran 21:107]

Islam jest religią, którą wyznawał Adam(AS), pierwszy człowiek. Wiara i oddawanie czci Jednemu Bogu było, więc pierwotną i naturalną formą kultu. Świadomość tego faktu jest niezwykle ważna, gdyż w dzisiejszych czasach niezliczone rzesze historyków pragną dowieść, że pierwsze religie opierały się na bałwochwalstwie. Niestety w swoich badaniach pomijają oni jeszcze wcześniejszą formę religii. Politeizm i odejście od zasad religii monoteistycznej nie był zanany za czasów Proroka Adama(AS) i pojawił się wśród ludzi kilka pokoleń później.

{Ludzie byli tylko jednym narodem, ale się podzielili. I jeśliby nie słowo, które przyszło wcześniej od twojego Pana, to zostałoby rozstrzygnięte między nimi to, w czym oni się różnią.}[Koran 10:19]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Allah Mówi nam, że szirk był nowością wśród ludzi(wcześniej go nie znano). (Allah) Mówi nam, że wszyscy ludzie byli wierni i wyznawali jedną religię, a tą religią był Islam. Ibn Abbas(RA) powiedział: Pomiędzy Adamem(AS), a Noem(AS) był okres 10 stuleci kiedy ludzie byli muzułmanami. Później ludzie się poróżnili i zaczęto czcić bożki.[„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

Ibn ul-Qajjim(RH) powiedział: Ibn Abbas(RA) ma niezaprzeczalnie rację, albowiem Ubaj bin Kaab(RA) stwierdził: Następnie się poróżnili(co do religii) i Allah Zsyłał Proroków(AS). [„Aqida at-Tauhid” imam Salih al-Fałzan]

{„Pozwólcie! Ja wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan: Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie swoich dzieci z biedy – My damy zaopatrzenie i wam, i im i nie przybliżajcie się do czynów szpetnych, ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni! I zbliżajcie się do majątku sieroty jedynie z tym, co jest lepsze, dopóki nie osiągnie wieku dojrzałego. I dawajcie pełną miarę i wagę, według słuszności. My nie nakładamy niczego na żadną duszę, jak tylko według jej możliwości. A kiedy mówicie, to bądźcie sprawiedliwi, nawet jeśliby to był krewny. I wypełniajcie przymierze Boga! Oto co On wam nakazał! Być może, wy się zastanowicie! To jest Moja droga prosta! Postępujcie więc po niej i nie chodźcie po innych drogach, aby one nie oddzieliły was od Jego drogi Oto co nakazał wam Bóg! Być może, będziecie bogobojni!”}[Koran 6:151-153]

Ibn Al-Qajjm(RH) uważał również, że powodem, dla którego Allah posyłał proroków, było odejście ludzi od prawdziwej religii. Arabowie wyznawali religię Abrahama(AS) aż do momentu, kiedy Amr bin Luhaj al-Khuzai sprowadził bożków na półwysep arabski, a w szczególności do Hidżazu. Ludzie zaczęli oddawać im cześć poza Allahem; w ziemi świętej, jak i przyległych terenach ponownie zagościł szirk. Prorok Muhammad (SAAŁS) ostatni z Proroków przybył, by nauczać ludzi poprawnej aqida i wezwać ich by powrócili do religii Ibrahima(AS). Walczył w imię Allaha z bałwochwalstwem, aż położył mu kres. Allah Objawił Prorokowi Muhammadowi(SAAŁS) kompletną religię, co było wyrazem Jego Dobroci względem ludzi i dżinów. Pierwsze pokolenia muzułmanów po śmierci Proroka Muhammada(SAAŁS), przestrzegały nauk Koranu i sunny Proroka(SAAŁS). Niestety wraz z upływem czasu, po kilku stuleciach, ignorancja ludzi przyczyniła się do pojawienia się nowych wierzeń i praktyk, nie mających nic wspólnego z naukami Proroka(SAAŁS). Szirk rozpowszechnił się i był praktykowany przez wielu muzułmanów, w wyniku innowacji. Zaczęto między innymi wznosić świątynie nad grobami ludzi pobożnych, które z czasem stały się celem pielgrzymek, zaczęto oddawać cześć zmarłym, wznosić do nich modlitwy, składać ofiary czy prośby o np. wstawiennictwo u Allaha. Czyny takie, będące jawnym przejawem szirku, starano się przedstawiać jako formę „poszanowania pobożnych ludzi, nie będącą formą czci, kultu”. Ci ludzie niczym się jednak nie różnili(i nie różnią) od pogan z czasów dżahiliji, którzy mówili: {Czy szczera religia nie należy tylko do Boga? A ci, którzy sobie wzięli opiekunów poza nim: „My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga.” Zaprawdę, Bóg rozstrzygnie między nimi to, w czym się różnią. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą tego, kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem!} [Koran 39:3] [„Aqida at-Tauhid” imam Salih al-Fałzan]

Autor: binJellul