Owoce Tauhidu

Tauhid ma ogromny wpływ na nasze życie. Osoba będąca mułahhid(monoteistą) zupełnie inaczej postrzega świat niż muszrik(politeista). Istnieje niezliczona ilość błogosławieństw i korzyści, które płyną z przestrzegania zasad tauhidu. W tym rozdziale postaramy się przedstawić kilka z nich.

Podążanie drogą prostą

Jest tylko jedna droga, zapewniająca nam akceptacje naszych dobrych uczynków i prowadząca do raju. Tą drogą jest Islam, gdyż tylko on jest religią prawdziwe monoteistyczną.

{A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.}[Koran 3:85]

{Ci, którzy wierzą, i ci, którzy nie ubierają swojej wiary w niesprawiedliwość, posiadają prawdziwe bezpieczeństwo i są na drodze prostej.}[Koran 6:82]

Niesprawiedliwość w tym wersecie to szirk, gdyż nie ma gorszej niesprawiedliwości niż oddawanie czci stworzeniom Allah, które same z siebie nie są w stanie niczego zrobić.

{Nie dodawaj Bogu żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!}[Koran 31:13]

Posłuszeństwo względem Allaha

Rezultatem naszej wiary jest postępowanie według zasad religii Allaha. Muzułmanin wie, że Allah widzi i słyszy wszystko nie ma, więc miejsca, w którym mógłby się przed Nim ukryć. Muzułmanin wie też, że nie można uciec przed karą Allaha, a ta świadomość pomaga człowiekowi w staniu się cnotliwym, sprawiedliwym i prawym.

{I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji, i cokolwiek recytowałbyś z Koranu, i jakiekolwiek podejmujecie działanie – My jesteśmy przy was świadkami, kiedy się w tym zagłębiacie. I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ciężar jednego pyłku – ani na ziemi, ani w niebiosach; ani też coś jeszcze mniejszego od tego, ani też większego – żeby to nie było w Księdze jasnej.} [Koran 10:61]

{Bójcie się Boga! I wiedzcie, że Bóg widzi dobrze to, co wy czynicie!}[Koran 2:233]

Te wartości są niedostępne dla niewiernych, gdyż żyją oni w obłudzie. Politeiści, gdy rozgniewają jedno bóstwo wierzą, że zawsze będą mogli szukać schronienia u innego bożka. Niektórzy z nich myślą nawet, że będą mogli przekupić swoje bałwany składając im ofiary. Niektórzy wierzą, że ‘’syn’’ Boga odkupił ich grzechy, więc wszyscy trafią do raju. Inni wmawiają sobie, że są wybrańcami Boga i nie będą karani za grzechy. Są też tacy, którzy myślą, że wszystko zostanie im przebaczone dzięki wstawiennictwu ich świętych.

{Powiedzieli żydzi i chrześcijanie: „My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi.” Powiedz: „Dlaczegoż więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego zmierza wędrowanie.”} [Koran 5:18]

Ateiści natomiast w życiu kierują się swoimi własnymi zasadami, nie mają, więc poczucia odpowiedzialności za to co robią. Tym samym ich własne żądze i zachcianki stają się ich bóstwami.

{Czy ty widziałeś tego, który sobie wziął swoją namiętność za boga? Czy ty będziesz dla niego opiekunem? Czy sądzisz, że większość z nich słyszy albo rozumie? Oni są jak bydło; nie, oni raczej zbłądzili z drogi!}[Koran 25:43-44]

Gdy hipokryci robią coś dobrego to zawsze oczekują jakieś nagrody ze strony ludzi, lub mają nadzieje, że będą mówić o nich, że są dobrzy i bezinteresowni, są też i tacy, którzy czynią dobro by zadowolić samych siebie, wszyscy jednak są stratni. Ni mniej, ni więcej każda z wymienionych przyczyn kończy się odebraniem zapłaty i osiągnięciem celu już na Ziemi. Nagrodę w życiu po śmierci otrzymają jedynie ludzie czyniący dobro, by zadowolić Allaha.

{Na czas! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobro i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.}[Koran 103] Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Podążajcie dokładnie prawdziwą (prostą) drogą wiary, i bądźcie stali(nie odchodźcie od niej); miejcie na uwadze, że żaden z was nie osiągnie zbawienia bez dobrych uczynków. Ktoś spytał: Nawet Ty, Wysłanniku Allaha?. Prorok(SAAŁS) powiedział: Nawet ja, jeżeli Allah nie będzie dla mnie Miłosierny i Łaskawy. [Muslim]

Zwiększenie się Iman

Wraz z powiększaniem się naszej wiedzy dotyczącej islamu, a w szczególności aqida rośnie poziom naszego iman. Jedynie przez świadomość Potęgi Allaha, będziemy w stanie pozostać na drodze prostej, czynić dobro i odsuwać się od zła.

{Wierzącymi są tylko: ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają swojemu Panu –}[Koran 8:2]

{Przecież obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy(posiadający wiedzę) spośród Jego sług. Zaprawdę, Bóg jest Potężny, Przebaczający!}[Koran 35:28]

Przebaczenie grzechów

Allah jest Miłosierny i Przebaczający, dlatego Wybacza tym, którzy okazują skruchę. Jeśli nie dopuszczamy się szirk, żałujemy za popełnione wykroczenia i obiecujemy, że już nigdy do nich nie wrócimy to Allah Przebaczy nam nasze grzechy.

Relacjonował Anas(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah Najwyższy powiedział: O synu Adam, jeśli przyjdziesz do Mnie z ilością grzechów tak wielką jak świat, ale nie dodawałeś Mi współtowarzyszy(szirk), Przyjdę do ciebie z podobną ilością przebaczenia.[Tirmidhi]

Ochrona przed ogniem piekielnym

Ci, których złe uczynki przeważyły na dobrymi w Dniu Sadu Ostatecznego zostaną wrzuceni do piekła. Jednak ci, którzy wierzyli w Allah i nie dodawali Mu współtowarzyszy nie będą przebywać tam wiecznie i po pewnym czasie zostaną uratowani.

{Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny.}[Koran 4:48]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Kiedy Allah Skończy Osądzać Swoje sługi Zlituje się na nimi i Uratuje od piekła tych, których Będzie Chciał uratować. Allah Rozkaże aniołom, by wyciągnęły z ognia tych, którzy nie dodawali Mu współtowarzyszy, takim Allah Okaże Swoje Miłosierdzie. Powiedzą oni wtedy: Nic nie jest godne czci jak tylko Allah.[Muslim]

Miłość do Dobra

Jeśli kochamy Allaha, to kochamy również Jego Imiona, dzięki czemu zaczynamy lubić to, co Zadowala Allah i nienawidzić to, co Go Gniewa. Przykładowo jednym z imion Allaha jest al-Karim(Szczodry), świadomość tego Imienia powinna zaszczepić w nas miłość do szczodrości.

{Dla tych, którzy rozdają, i w radości, i w utrapieniu; dla tych, którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom; – a Bóg kocha ludzi czyniących dobro –}[Koran 3:134]

Zwycięstwo, Pomyślność i Dobrobyt

Gdy muzułmanie przestrzegają zasad Islamu i nie dodają Allahowi współtowarzyszy, zawsze zwyciężają. Allah Wspiera i Chroni Swoje wierne sługi. Czyż historia nie pokazała nam, że kiedykolwiek muzułmanie trzymali się swoje religii stawali się najpotężniejszą Ummą, a gdy odchodzili od nich byli upokarzani?

{Ci, którzy wierzą, i ci, którzy nie ubierają(nie mieszjają) swojej wiary w niesprawiedliwość(szirk), posiadają prawdziwe bezpieczeństwo i są na drodze prostej.}[Koran 6:82]

{O wy, którzy wierzycie! Jeśli pomożecie Bogu, to i On wam pomoże i umocni wasze stopy.}[Koran 47:7]

{On jest Tym, który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zło i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jakże mało oni sobie przypominają!}[Koran 27:62]

{A Bóg obiecał tym spośród was, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła, iż uczyni ich namiestnikami(khulafa) na ziemi, jak uczynił namiestnikami tych, którzy byli przed nimi. I On umocni ich religię, którą dla nich wybrał, i zamieni ich obawę w bezpieczeństwo. Oni będą Mnie czcić, nie dodając Mi niczego za współtowarzyszy. A ci, którzy nadal pozostaną niewiernymi, to ludzie bezbożni!}[Koran 24:55]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Jest to obietnica od Allaha, którą dał Swemu Wysłannikowi(SAAŁS), że uczyni jego wspólnotę khulafa na Ziemi. Oznacza to, że będą władcami ludzkości, poprzez których nacje zostaną sprostowane i którym ludzkość się podporządkuje. Allah Zamieni strach i niepewność, z którymi żyli w bezpieczeństwo i panowanie. Allah, Błogosławiony i Wywyższony Spełnił Swoją Obietnicę i wszelka cześć oraz chwała Jemu się należą. Śmierć Proroka(SAAŁS) nie nastąpiła do póki Allah nie dał mu zwycięstwa nad Mekką, Khajbar, Bahrajnem oraz nad resztą ziem półwyspu arabskiego oraz Jemenu. Nałożył on dżizję na magów(zaratusztran) z Hadżar oraz na ludzi(nie-muzułmanów) z pozostałych obszarów Syrii. Prorok(SAAŁS) otrzymał dary od Herakliusza, cesarza Bizancjum; władcy Egiptu i Aleksandrii; królów Omanu; oraz Negusa, króla Etiopii, który objął królestwo po śmierci Aszamah. Gdy Prorok(SAAŁS) zmarł, Allah wybrał dla niego nagrodę, którą trzyma u Siebie i Abu Bakr as-Siddiq(RA) został kalifem, przejmując pełnię władzy. Abu Bakr(RA) zapanował nad półwyspem Arabskim i zaprowadził na nim porządek. Wysłał armie muzułmanów do Persji pod dowództwem Khalida bin Łalida(RA). Podbili oni część tych krajów, rozbijają wrogie wojska. Druga armia wysłana została do Syrii(asz-Szam), pod dowództwem Abu Ubajda(RA) oraz tych, którzy go zastąpili. Trzecia armia wysłana została do Egiptu pod dowództwem Amra bin al-Asa(RA). Wtedy też armie posłane do Syrii zdobyły Basrę, Damaszek i ich okolice. Następnie Allah Zabrał duszę Abu Bakra(RA), Wybierając dla niego nagrodę, którą Trzyma u Siebie. Allah Błogosławił ludzi Islamu inspirując Abu Bakra(RA) by wybrał Umara al-Faruqa(RA) jako swego następcę. Umar(RA) przejął władzę, a niebiosa nie zaznają – za wyjątkiem Proroków – nikogo takiego jak Umar(RA), jeśli chodzi o moc panowania i sprawiedliwość. To za jego czasów Syria została całkowicie zdobyta, jak również Egipt i pozostałe prowincje Persji. Zniszczył Kisra(Króla Persji) i upokorzył go zmuszając do wycofania się do najdalszych skrajów królestwa. Umar(RA) walczył również z Cesarzem(Bizancjum), odbierając mu Syrię i zamykając go w Konstantynopolu. Łupy rozdał na drodze Allaha, tak jak przepowiadał Wysłannik Allaha(SAAŁS). Następnie panowanie objął Uthman bin Affan(RA), kiedy to ziemie Islamu rozprzestrzeniły się do najdalszych skrajów wschodu i zachodu. Zachód został zdobyty wraz z ziemiami, które tam się znajdywały: Andaluzją (Hiszpania), Cyprem, ziemiami Kairałanu i Ceutą – aż po ogromny ocean; a na wschód aż po Chiny. Kisra został zabity, a jego królestwo całkowicie pokonane. Miasta Iraku, Khurasan i Ahłaz zostały zdobyte, a muzułmanie rozbili armie Turków. Allah Upokorzył Turków wraz z ich wielkim królem Kha-Khanem. Majątki wschodu i zachodu zostały zebrane i dostarczone Władcy Wiernych, Uthmanowi(RA). Wszystko to było wynikiem jego błogosławionej recytacji, nauki i zebrania wspólnoty wokół zachowania Koranu.[„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

Prawość

Wiara powoduje, że człowiek postępuje drogą słuszności, kocha to co dobre i nienawidzi tego co złe. Nie żyje fałszywymi złudzeniami i wie, że jedynie przez prawość można uzyskać zbawienie. Wierzący rozumie, że wszystko Kontrolowane i Zależne jest od Allaha, dlatego nigdy nie zniża się do przekupstwa, spisku, czy innych nieuczciwych metod. Żeby osiągnąć cel robi tyle na ile pozwalają mu jego możliwości i pokłada swoje nadzieje w Allahu.

{Dobry czyn i zły czyn nie są równe. Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze. Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel.}[Koran 41:34]

Cierpliwość

Atutem wierzącego jest łatwość w znoszeniu trudów. Nie jest on przygnębiony, czy załamany w żadnych okolicznościach. Wiara napełnia jego serce spokojem. Gdy znajduje się w dobrej sytuacji, ma dużo pieniędzy i zajmuje wysoką pozycję, to dziękuje za to swojemu Panu. Natomiast, gdy pozbawiony jest bogactw i przywilejów to cierpliwie znosi tą próbę wiedząc, że pochodzi ona od Allaha.

{My doświadczymy was nieco strachem, głodem i utratą dóbr, życia i owoców. Głoś radosną wieść cierpliwym!} [Koran 2:155]

{Powiedz: „O Moi słudzy, którzy wierzycie! Bójcie się waszego Pana! Ci, którzy czynią dobro na tym świecie, otrzymają dobro, a ziemia Boga jest rozległa. Zaprawdę, cierpliwym będzie dana w pełni ich nagroda, bez rachunku!”} [Koran 39:10]

Relacjonował Abu Jahija(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS): Jak dobra jest sytuacja wierzącego, wszystko jest na jego korzyść a jest tak tylko w przypadku muzułmanina. Jeśli spotyka go dobro, jest za nie wdzięczny Allahowi i to jest to dla niego dobre; a jeśli spotykają go nieszczęścia i znosi je cierpliwie, i to jest to dla niego lepsze.[Muslim]

Relacjonował Abu Said al-Khudri(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nigdy wierny nie jest dotykany niewygodą, chorobą, troską, rozpaczą, zmartwieniem lub nawet ukłuciem kolca, aby Allah nie wybaczył mu grzechów na poczet jego cierpliwości. [Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jeśli Allah chce dla kogoś dobrze, czyni go cierpiącym z powodu nieszczęścia.[Bukhari]

Skromność

Cechami wierzącego są pokora i skromność, gdyż wie on, że cokolwiek posiada pochodzi to od Allaha. Człowieka taki swoich osiągnięć i korzyści nie przypisuje samemu sobie, ale dziękuje Allahowi za Jego Łaskawość. Nie uważa się on również za lepszego od innych, gdyż wie, że wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Tego Samego Stwórcę. Pycha i arogancja wynikają jedynie z braku wiary.

{Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa, one pochodzą od Boga. A kiedy dotknie was nieszczęście, to wy do Niego kierujecie wasze błagania.}[Koran 16:53]

{Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę, Bóg nie miłuje dumnych pyszałków!}[Koran 31:18]

Odwaga

Są dwa czynniki powodujące tchórzostwo w człowieku. Pierwszym z nich jest zbytnie przywiązanie do tego świata i jego przyjemności. Drugim jest przekonanie, że ktoś poza Allahem może odebrać nam życie. Pierwszy z nich odchodzi, gdy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że Allah jest Władcą wszystkiego.

Relacjonował Anas bin Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Na Allaha, nie ma prawdziwego życia poza życiem przyszłym.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) ujął mnie za ramię i rzekł: Żyj na tym świecie, jakbyś był obcy lub jakbyś był tu obcym. Ibn Umar(RA) zwykł mówić: Pod wieczór nie spodziewaj się, że dożyjesz ranka i rankiem nie oczekuj, że dożyjesz wieczora. Korzystaj z twojego zdrowia zanim zachorujesz i z życia doczesnego zanim umrzesz.[Bukhari]

Drugi odchodzi, gdy poznamy Imiona i Atrybuty Allaha. Prawdziwy muzułmanin nie zlęknie się nawet całej armii i zawsze będzie odważny.

{O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie, jak ci, którzy nie uwierzyli i mówili o swoich braciach, kiedy oni wyruszyli w drogę po ziemi albo kiedy walczyli na wojnie: „Gdyby byli przy nas, to nie umarliby i nie zostaliby zabici…” Niech Bóg uczyni to strapieniem w ich sercach. Bóg daje życie i powoduje śmierć. Bóg widzi jasno to, co czynicie!} [Koran 3:156]

{Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę!}[Koran 5:54]

{Niektórym mówiono: „Oto ludzie zebrali się przeciwko wam, bójcie się ich!”; lecz to pomnożyło tylko ich wiarę i oni powiedzieli: „Wystarczy nam Bóg! Jakże to wspaniały poręczyciel!”}[Koran 3:173]

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Prorok(SAAŁS) był najlepszym spośród ludzi (jako postać i osobowość), był najbardziej hojny spośród nich i był najbardziej odważny spośród nich. Pewnego razu w nocy lud Medyny przeraził się (odgłosem). Tak więc ludzie poszli za tym (odgłosem) ale Prorok(SAAŁS), który wyruszył przed nimi spotkał ich w mówiąc, „Nie bójcie się, Nie bójcie się.” Jechał (wtedy) na koniu bez siodła, który należał do Abu Talhy(RA) i miał na sobie miecz przewieszony przez szyję. Prorok(SAAŁS) powiedział: „Ten (koń) jest jak morze, albo doprawdy on jest morzem.”[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Dżabar(RA): Wyruszyliśmy na wyprawę wojenną pod wodzą Proroka(SAAŁS) w kierunku Nadżdu. Kiedy Prorok(SAAŁS) zawrócił, zawróciłem razem z nim. Czas południowej drzemki nadszedł, gdy znajdowaliśmy się w dolinie pełnej ciernistych krzewów. Prorok(SAAŁS) usiadł(by odpocząć), a ludzie rozeszli się w poszukiwaniu cienia pod drzewami. Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiesił swój miecz na gałęzi. Drzemaliśmy, gdy nagle nas wezwał,(poszliśmy do miejsca do którego nas wezwał) a obok niego stał Beduin(spośród politeistów). Prorok (SAAŁS) powiedział: Ten człowiek machał moim mieczem nade mną, kiedy spałem. Obudziłem się i zobaczyłem obnażony miecz w jego ręce. On zapytał mnie: Kto Cię obroni przede mną? Odpowiedziałem trzykrotnie: Allah. Nie ukarał go i usiadł.[Bukhari i Muslim]

Wg przekazu Abu Bakra al-Ismaili politeista spytał: Kto cię przede mną obroni?, na co Prorok(SAAŁS) odpowiedział: Allah. Kiedy tylko to powiedział, miecz wypadł z ręki politeisty, a Prorok(SAAŁS), łapiąc go, spytał: Kto cię przede mną obroni?. Ten powiedział: Wybacz mi proszę. Prorok(SAAŁS) odparł: Pod warunkiem, że zaświadczysz, że nic nie jest godne czci, jak tylko Allah, a ja jestem Jego Wysłannikiem. Niewierny odpowiedział: Nie, ale obiecuję nie walczyć przeciwko tobie, ani nie będę z tymi, którzy przeciwko tobie walczą. Prorok(SAAŁS) pozwolił mu odejść. Tamten wrócił do swoich towarzyszy i powiedział: Przychodzę do was od najlepszego z ludzi.

Nadzieja

Znajomość imion Allaha takich jak al-Ghafur i ar-Rahman, nie pozwala muzułmaninowi tracić nadziei, gdyż Allah Akceptuje tych, którzy przychodzą do Niego ze skruchą. Z tego powodu wierny nigdy nie będzie załamany i zawsze będzie miał nadzieje na Miłosierdzie Allaha.

{Ci, których oni wzywają, sami poszukują sposobu największego przybliżenia się do ich Pana; mają oni nadzieję na Jego miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary twego Pana należy się strzec!}[Koran 17:57]

{Powiedz: „O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy!}[Koran 39:53]

Poczucie własnej wartości

Wierzący nie będzie czuł się słaby i poniżony, gdyż wie, że Jedynie Allah jest Al-Azizi, Al-Qahhar i Al-Mutakabbir. Nieważne jak potężni są prześladowcy, ciemiężyciele i tyrani, Allah jest od nich Potężniejszy. Tak, więc wierzący nigdy nie pokłoni się przed żadnym stworzeniem Allaha i nawet, jeśli przegra w tym życiu, to będzie zwycięzcą w życiu przyszłym.

{I nie słabnijcie, i nie smućcie się; wy będziecie górą, jeśli jesteście wierzącymi!}[Koran 3:139]

{Zaprawdę, na tych, którzy powiedzieli: „Pan nasz – to Bóg!”, i potem poszli prosto – zstąpią aniołowie: „Nie obawiajcie się i nie smućcie! Cieszcie się Ogrodem, który wam został obiecany!}[Koran 41:30 ]

Autor: binJellul