Tauhid ar-Rububijja

Zaprawdę, nie ma obawy o tych, którzy mówią: „Nasz Pan to Bóg!”, i potem idą prosto; oni nie będą zasmuceni.
Oni będą mieszkańcami Ogrodu, będą tam przebywać na wieki. Taka będzie nagroda za to, co oni czynili. [Koran, 46:13-14]

Ar-Rububijja to kategoria tauhid mówiąca o Jedności Allaha w Panowaniu. Jest to wiara w to, że Allah sam stworzył wszystko, jest Władcą wszystkiego, utrzymuje wszystko i nic nie dzieje się bez Jego zgody.

Zaprawdę, wasz Pan to Bóg, Który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On pokrywa nocą dzień, który pospiesznie za nią podąża. Słońce, księżyc i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. Czyż nie do Niego należy stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Bóg, Pan Światów! [Koran, 7:54]

Powiedz: „O Boże! Władco Królestwa! Ty dajesz królestwo, komu chcesz, i Ty odbierasz królestwo, od kogo chcesz. Ty wynosisz, kogo chcesz, i Ty poniżasz, kogo chcesz. W Twoim ręku jest dobro! Zaprawdę, Ty jesteś nad każdą rzeczą Wszechwładny!
Ty wprowadzasz noc w dzień i Ty wprowadzasz dzień w noc. Ty wyprowadzasz żyjące z martwego i Ty wyprowadzasz martwe z żyjącego. Ty dajesz zaopatrzenie, komu chcesz; bez rachunku!”. [Koran, 3:26-27]

Allah stworzył świat i wszystko co się na nim znajduje. Cała przestrzeń, materia, energia i życie każdego stworzenia pochodzą od tego samego Stwórcy. Każdy element bytu podlega określonym prawom fizycznym, biologicznym, chemicznym itp., które również pochodzą od Allaha. Wiemy również, że wszechświat jest uporządkowany, a każda rzecz ma w nim swoje ściśle określone miejsce. Allah wszystko zaplanował, stworzył i utrzymuje w idealnym porządku. Wszystko zależy od Allaha i wszystko jest pod jego Władzą i kontrolą.

Przeto Bogu niech będzie chwała, Panu niebios i Panu ziemi, Panu Światów!
Do Niego należy wspaniałość w niebiosach i na ziemi! On jest Potężny, Mądry! [Koran, 45:36-37]

Ta kategoria tauhid uznawana jest przez większość systemów religijnych na świecie, gdyż wiara w Stwórcę i Władcę świata jest czymś naturalnym dla człowieka. Natomiast ci, którzy przeczą istnieniu Allaha, robią to jedynie z powodu swej pychy. Znanym powszechnie jest fakt, że nawet najbardziej zatwardziali ateiści nawracali się w obliczu śmierci.

Powiedzieli ich posłańcy: „Czy można wątpić w Boga, Stwórcę niebios i ziemi? On was wzywa, aby przebaczyć wam grzechy i aby udzielić wam zwłoki aż do oznaczonego terminu”. Oni powiedzieli: „Jesteście tylko ludźmi, tak jak my. Chcecie nas oddalić od tego, co czcili nasi ojcowie. Dajcie nam więc jakiś jasny dowód władzy!”
Powiedzieli im ich posłańcy: „Jesteśmy tylko ludźmi, tak jak wy, lecz Bóg obdarowuje dobrodziejstwami tego, kogo chce spośród Swoich sług, i nie możemy przychodzić do was z dowodem władzy inaczej, jak tylko za zezwoleniem Boga. Niech więc zaufają Bogu ludzie wierzący!”. [Koran, 14:10-11]

Ibn Kasir (RA) powiedział w komentarzu do tego wersetu:
Czyż można wątpić w to, że Allah posiada całą Władzę i niepodważalne prawo do bycia czczonym oraz w to, że jest On Jedynym Stwórcą wszystkiego? Zaprawdę, nikt nie jest godzien czci poza Allahem, Który nie ma towarzysza. Większość ludzi uznawało i wciąż uznaje istnienie Stwórcy, ale oddają cześć pośrednikom (bożkom), gdyż myślą, że są oni w stanie obdarzyć ich jakimiś korzyściami lub zbliżyć ich do Allaha. [Ibn Kasir, Tafsir…]

Częścią wiary we Wszechwładzę Allaha jest wiara w to, że nic nie dzieje się bez Jego Wiedzy i zgody. Niektóre spośród Jego stworzeń – jak ludzie i dżinny – zostały obdarzone wolną wolą w niektórych kwestiach i są w stanie podejmować pewne działania same z siebie. Mimo tego każda czynność, jaką wykonujemy, jest najpierw akceptowana przez Stwórcę, a gdyby Allah nie zechciał, nie bylibyśmy w stanie zrobić niczego.

Oto tacy są Posłańcy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich. Wśród nich są tacy, z którymi mówił Bóg, i wywyższył jednych z nich w hierarchii. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody, i umocniliśmy go przez Ducha świętego. I gdyby zechciał Bóg, to nie zwalczaliby się ci, którzy przyszli do nich, kiedy już otrzymali jasne dowody. Lecz oni się poróżnili. Wśród nich byli tacy, którzy uwierzyli, i wśród nich byli tacy, którzy nie uwierzyli. A gdyby zechciał Bóg, to oni nie walczyliby ze sobą. Lecz Bóg czyni to, co chce. [Koran, 2:253]

Kogo Bóg chce prowadzić drogą prostą, rozszerza jego pierś dla Islamu, a kogo chce sprowadzić z drogi, czyni jego pierś ciasną, udręczoną, jak gdyby on chciał wznieść się do nieba. [Koran, 6:125]

„Moja rada nie przyniesie wam pożytku – gdybym chciał udzielić wam rady – jeśli Bóg zechce wprowadzić was w błąd. On jest waszym Panem i do Niego będziecie sprowadzeni”. [Koran, 11:34]

Jako muzułmanie codziennie stajemy do modlitw, podczas których zawsze recytujemy pierwszy rozdział z Koranu, surę Al-Fatiha. Zawiera ona w sobie elementy wychwalania Allaha oraz wyrażania wdzięczności względem Niego, jednocześnie potwierdzając wszystko, o czym mówiliśmy w tym rozdziale.
Wiele innych wersetów z Koranu oraz hadisów Proroka Muhammada (SAAWS) przypomina nam, że Allah jest Jedynym Władcą, Panem i Stwórcą wszechświata. Poniżej przedstawiliśmy kilka z nich.

On jest Panem niebios i ziemi i tego, co jest między nimi. Przeto oddawaj Mu cześć i bądź wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś, kto może być nazwany Jego Imieniem? [Koran, 19:65]

Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Wyniosły, Wspaniały! [Koran, 42:4]

Do Boga należy królestwo niebios i ziemi. On stwarza to, co chce. On daje córki, komu chce, i On daje synów, komu chce,
albo też łączy je parami, synów i córki; i On czyni bezpłodnym, kogo chce. Zaprawdę, On jest Wszechwiedzący, Wszechwładny! [Koran, 42:49-50]

Bóg jest Tym, Który poddał wam morze, aby płynął po nim statek, na Jego rozkaz, i abyście poszukiwali pilnie Jego Łaski. Być może, będziecie wdzięczni!
On poddał wam to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi – wszystko pochodzi od Niego. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają! [Koran, 45:12-13]

Do Niego należy królestwo niebios i ziemi. On daje życie i On powoduje śmierć. On jest nad każdą rzeczą Wszechwładny! [Koran, 57:2]

Nikogo nie dosięgnie żadne nieszczęście, jak tylko za zezwoleniem Boga. Bóg pokieruje sercem każdego, kto w Niego wierzy. Bóg o każdej rzeczy jest Wszechwiedzący! [Koran, 64:11]

Relacjonował Abu Zarr (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) przekazał, że Allah powiedział: „Moi słudzy, zakazałem sobie niesprawiedliwości i postanowiłem, aby to było między wami zakazane, bądźcie więc sprawiedliwi. Moi słudzy, wszyscy jesteście na złej drodze, oprócz tych, których sprowadziłem na dobrą drogę, proście więc Mnie, abym sprowadził was na drogę prostą. Moi słudzy, wszyscy jesteście głodni, oprócz tych, którym dałem pożywienie, proście więc Mnie o pożywienie, a Ja wam je dam. Moi słudzy, wszyscy jesteście nadzy, oprócz tych, których odziałem, proście więc Mnie o odzienie, a Ja wam je dam. Moi słudzy, popełniacie grzechy w nocy i w dzień, a Ja wybaczam wszystkie grzechy, proście więc Mnie o wybaczenie, a Ja wybaczę wam. Moi słudzy, gdyby pierwsi i ostatni spośród ludzi i dżinnów byli bardzo bogobojni, to ani trochę nie zwiększyłoby to Mojego majątku. Moi słudzy, gdyby pierwsi i ostatni spośród ludzi i dżinnów byli największymi grzesznikami, to ani trochę nie zmniejszyłoby to Mojego majątku. Moi słudzy, gdyby pierwsi i ostatni z ludzi i dżinnów zgromadzili się w jednym miejscu i wznosili swoje prośby do Mnie, a Ja dałbym każdemu to, o co prosił, nie zmniejszyłoby to wszystkiego, co mam, bardziej niż igła zanurzona w morzu [Tzn. nie bardziej niż igła zanurzona w morzu i wyjęta z niego zmniejsza stan wody w morzu.]. Moi słudzy, zapisuję wasze czyny i będę was według nich rozliczał. A ten, kto popełnia dobre czyny, niech podziękuje Allahowi. A ten, kto popełnia złe czyny, niech ma pretensje do samego siebie”. [Muslim]

Autor: binJellul