Szirk – Ogólne Informacje

Szirk to dodawanie towarzyszy Allahowi, czyli politeizm. Jest to zdecydowanie najcięższy ze wszystkich grzechów, jakie możemy popełnić. Dopuszczenie się politeizmu jest równoznaczne z odejściem od Islamu, gdyż przeczy jego pierwszemu i najważniejszemu filarowi. Niestety w dzisiejszych czasach nie brakuje muzułmanów, którzy poprzez ten właśnie grzech odchodzą od swojej religii, co wynika z ich ignorancji i lekceważenia wiedzy na temat podstaw religii. Tymczasem pełne zrozumienie istoty monoteizmu w rozumieniu Islamu nie jest możliwe bez podstawowej wiedzy w temacie monoteizmu, ale także w temacie wszystkiego, co go neguje.
Wielobóstwo jest przeciwieństwem tauhid i może odnosić się do wszystkich jego kategorii. Gdy przypisujemy Allahowi towarzyszy w Jego Panowaniu, popełniamy szirk. Gdy dedykujemy jakikolwiek z naszych aktów czci komukolwiek innemu niż Allahowi, popełniamy szirk. Gdy negujemy którekolwiek z Imion i Atrybutów Allaha popełniamy szirk. Jak już wspomnieliśmy, jest to największa niesprawiedliwość, jaką może popełnić człowiek.

Oto powiedział Lokman do swego syna, napominając go: „Synu mój! Nie dodawaj Bogu żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!” [Koran, 31:13.]

Politeizm jest tak wielkim grzechem, że unieważnia on wszelkie dobre uczynki człowieka, który się go dopuścił. Dobry uczynek może być przyjęty przez Allaha jedynie wtedy, kiedy osoba, która czyni dobra, robi to wyłącznie z zamiarem zadowolenia swojego Pana.

A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy, to daremne byłoby dla nich to, co uczynili. [Koran, 6:88]

Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: „Jeśli dodajesz Bogu współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!” [Koran, 39:65.]

Dodawanie współtowarzyszy Allahowi jest również jedynym grzechem, który po śmierci nigdy nie będzie wybaczony ani zrekompensowany przez jakąkolwiek karę w Piekle. Politeiści, jeśli nie wyrażą skruchy za życia na tym świecie, będą przebywać w Ogniu na zawsze.

Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny. [Koran, 4:48]

Oto, zaprawdę, kto dodaje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie Ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników! [Koran, 5:72]

Relacjonował Ibn Masud (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Każdy, kto umrze, czyniąc równym w swojej czci Allaha i cokolwiek innego, zostanie wrzucony do piekła”. [al-Buchari]

Relacjonował Dżabir bin Abdallah (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ten, kto spotka Allaha (po śmierci), nie dodając mu współtowarzyszy, wejdzie do Raju, natomiast ten, kto spotka Allaha, dodając mu współtowarzyszy, zostanie wrzucony do Piekła”. [Muslim, Ahmad]

Politeizm nie tylko oznacza straszną karę, ale też jest największą niewdzięcznością, jaką możemy popełnić wobec naszego Stwórcy, który dał nam życie, majątek i wszystko, co posiadamy.
Jednym z najlepszych przykładów do naśladowania może być dla nas Prorok Ibrahim (AS), który przez całe życie walczył z bałwochwalstwem, znał wszelkie jego formy, nakłaniał ludzi do oddawania czci wyłącznie Bogu Jedynemu, a mimo to przez cały czas prosił Allaha, by Ten oddalił zarówno jego, jak i jego dzieci od politeizmu i dodawania współtowarzyszy Allahowi.

Zaprawdę, Abraham był przewodnikiem narodu, wiernym Bogu hanifem; i nie był on z liczby bałwochwalców! [Koran, 16:120]

Oto powiedział Abraham: „Panie mój! Uczyń to miasto bezpiecznym i uchowaj mnie i moich synów od tego, abyśmy mieli czcić bałwany!” [Koran, 14:35]

Powinniśmy poznać wszystkie rodzaje szirk, byśmy mogli oddalać się od tego grzechu i czuć strach przed jego popełnieniem.
Uczeni na podstawie Koranu i sunny podzielili politeizm na dwie kategorie: większy i mniejszy.
Większym jest przypisywanie czemuś innemu poza Allahem tego co należy tylko i wyłącznie do Allaha, jak Władza, Boskość, czy Imiona i Atrybuty Allaha. Może być on zarówno jawny, czego przykładem może być bałwochwalstwo czcicieli grobów, jak ukryty, czego przykładem może być niewiara hipokrytów. Politeizm może przejawiać się zarówno w wierzeniach, jak i działaniach, co będziemy jeszcze wyjaśniać.
Mniejszym jest wszystko, co prowadzi do większego politeizmu lub zostało określone jako politeizm w Koranie i sunnie, a nie osiągnęło poziomu większego politeizmu. Przykładowo jest nim przysięganie na kogoś innego niż Allah, lub noszenie amuletu, bez wiary w to, że może on przynieść jakąkolwiek korzyść.
Mniejszy politeizm nie sprawia, że człowiek staje się niewierny, ale należy on do najpoważniejszych grzechów.

Autor: binJellul