Szirk dotyczący ar-Rububijja

Nie ma takiej religii, która zakładałby, że istnieje kilku Stwórców tej samej Mocy i Władzy. Takie przekonanie byłoby całkowicie sprzeczne z ludzką naturą(fitra) i logiką. Mimo tego z całą pewnością istnieje Szirk dotyczący Rububijja i nie jest on wcale mało powszechny.

Ten rodzaj szirku popełniany jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich charakterystyczny jest dla większości systemów religijnych na świecie i polega on na dodawaniu Bogu wspólników w Jego Władzy i Panowaniu nad światem. Przedstawicielami drugiego są zaś dawni filozofowie i dzisiejsi ateiści, którzy negują istnienie jakiejkolwiek siły zarządzającej wszechświatem.

{My wrzucimy w serca tych, którzy nie uwierzyli, przerażenie za to, iż oni dodawali Bogu jako współtowarzyszy to, czemu On nie zesłał żadnej władzy. Ich miejscem schronienia będzie ogień. A jakże złe to miejsce pobytu dla niesprawiedliwych!}[Koran 3:151]

{W Dniu, kiedy zbierzemy ich wszystkich, powiemy tym, którzy dodawali Jemu współtowarzyszy: „Gdzie są wasi współtowarzysze, których uznajecie?”}[Koran 6:22]

{Oni przeznaczają Bogu pewną część z tego, co On sprawił, iż wyrosło – z plonów pola i z trzód. Mówią: „To jest dla Boga! – tak oni twierdzą, a to jest dla naszych współtowarzyszy!” Lecz to, co jest dla ich współtowarzyszy, nie dochodzi do Boga; a to, co jest przeznaczone dla Boga, dochodzi do ich współtowarzyszy. Jakże złe jest ich rozumowanie!} [Koran 6:136]

{Czy oni dodają za współtowarzyszy to, co niczego nie stwarza; lecz samo jest stwarzane.}[Koran 7:191]

{Powiedz: „Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki, który stwarza po raz pierwszy, a potem powtarza stworzenie?” Powiedz: „Bóg stwarza po raz pierwszy, a potem powtarza stworzenie! Jakże wy więc dajecie się wplątać w kłamstwo?” Powiedz: „Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki, który prowadzi prosto ku prawdzie?” Powiedz: „To Bóg prowadzi drogą prostą ku prawdzie. Czyż więc ten, kto prowadzi drogą prostą ku prawdzie, nie zasługuje bardziej na to, by postępować za nim, niż ten, który nie prowadzi drogą prostą, ale sam jest prowadzony? Cóż więc z wami? Jak sądzicie?”}[Koran 10:34-35]

{On jest Tym, który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zło i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jakże mało oni sobie przypominają!On jest Tym, który prowadzi was drogą prostą w ciemności, na lądzie stałym i na morzu, i który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Bóg jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!} [Koran 27:62-63]

{Twój Pan stwarza, co chce, i wybiera; oni nie mają wyboru. Chwała niech będzie Bogu! On jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!}[Koran 28:68]

{On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On!; – Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny, Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co dodają Mu jako współtowarzyszy!} [Koran 59:23]

Przypisywanie Równych Bogu

Szirk klasyfikujący się do tej kategorii popełniamy wtedy, gdy wierzymy, że Allah jest Stwórcą i Władcą świata ale wraz z Nim istnieją inni bogowie, z którymi Dzieli Władzę.

{A gdyby na niebie i ziemi poza Bogiem jedynym byli inni bogowie, to one uległyby zniszczeniu.} [Koran 21:22]

Również wiara w to, że niektóre spośród stworzeń Allaha mają jakąś Władzę po za tą daną im przez Allaha lub co gorsza mają władzę, jakiej nie posiada Allah klasyfikują się do tej kategorii.

{A jednak oni przypisali Bogu dżiny jako współtowarzyszy; a przecież On je stworzył. I fałszywie przypisali Mu synów i córki, bez żadnej wiedzy. Niech Mu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!}[Koran 6:100]

Przykładowo w Hinduizmie, bóg Brahma uważany jest za wiecznego władcę wszechświata i stwórcę żywych istot. Jednak władze swą dzieli z dwoma innymi bóstwami Wisznu i Sziwa. Szirk popełniany jest tu przez wiarę w podział Boga na trzy części, posiadające odrębne moce i działające niezależnie.

{Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to trzeci z trzech!” A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna.}[Koran 5:73]

Najpopularniejsze chrześcijańskie wierzenie odnośnie Boga głosi, że jeden Bóg objawia się w trzech osobach Ojcu, Synu i duchu świętym. Jezus zasiada po prawej stronie Boga Ojca i osądza świat. Natomiast Duch Święty wspomaga i wspiera wiernych. Szirk popełniany jest tu przez wiarę w istnienie stworzeń działających niezależnie od Woli Boga oraz podziału Mocy Boga na trzy.

{Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!” Powiedz: „Któż ma możność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli On zechce zgubić Mesjasza, syna Marii, jak również Jego Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?” Do Boga należy królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. On stwarza to, co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!}[Koran 5:17]

{Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii!” A Mesjasz powiedział: „Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!” Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników!}[Koran 5:72] Również zaratusztrianie popełniają szirk w Ar-Rububijja. Wierzą oni, że Bóg Ahura Mazda stworzył wszystko, co jest dobre i tylko jemu oddają cześć. Niestety wierzą również, że ogień jest synem Ahura Mazdy. Ponadto zło i śmierć uważają za stworzenia innego boga Angra Mainju, który jest odwiecznym rywalem Ahura Mazdy.

{A gdyby na niebie i ziemi poza Bogiem jedynym byli inni bogowie, to one uległyby zniszczeniu.} [Koran 21:22]

Niektórzy wyznawcy sekt szyickich wierzą, że Ali(RA) kontroluje wszechświat. Wierzą oni również w to, że 12 imamów zarządza światem zgodnie z własną wolą. Jest to oczywisty szirk, który klasyfikuje się do tej kategorii.

{Czy, zesłaliśmy im jakąś władzę, która by im mówiła o tym, co oni Jemu przypisują jako współtowarzyszy? }[Koran 30:35]

Wszystkie przedstawione powyżej przykłady miały pomóc nam zrozumieć istotę tej klasyfikacji szirku. Jednak jest jeszcze wiele innych nie tak oczywistych możliwości popełnienia szirku z tej kategorii.

{On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo – budowlą. On spuścił z nieba wodę sprawił, że dzięki niej wyrosły owoce, jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie więc Bogu równych, skoro wy wiecie.}[Koran 2:22]

Ibn Abbas(RA) powiedział: Przypisywanie równych Allahowi jest aktem politeizmu trudniejszym do zauważenia niż ruch mrówki na gładkim kamieniu w ciemności. Można go popełnić mówiąc: Na Allaha i twoje życie, o ty i ty lub na moje życie. Ponadto, popełnia się go mówiąc: Gdyby nie pies tego i tego, zostalibyśmy okradzeni. Również popełnia się szirk mówiąc do drugiego człowieka: Jeśli Allah zechce i ty zechcesz… Kolejnym przykładem może być powiedzenie: Gdyby nie Allah i ty…. Dlatego też nigdy nie dodajcie równych Allahowi w taki i podobny sposób.[„Kitab ut-Tauhid” Shaikh ul-Islam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]

Relacjonował Qutajl(RA): Pewien Żyd przyszedł do Proroka(SAAŁS) i powiedział: Wy(muzułmanie) dodajcie Allahowi współtowarzyszy, mówicie: Jeśli Allah Zechce i ty zechcesz i przysięgacie na Kaabę. Z tego powodu Prorok(SAAŁS) nakazał muzułmanom przysięgać na Pana Kaaby i mówić: Jeśli Allah zechce, to i ty zechcesz.[An-Nasai]

Relacjonował Ibn Abbas(RA): Mężczyzna powiedział do Proroka(SAAŁS), jeśli Allah zechce i ty zechcesz. Prorok(SAAŁS) odpowiedział: Czy czynisz mnie równym Allaha? Powiedz jedynie: Jeśli Allah Zechce.[An-Nasai]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) podnosząc się z pokłonu(Ruku) w ostatnim raka fadżr wzniósł następującą suplikację: „O Allah! Niech Twoje przekleństwo spadnie na tego i tego’, później powiedział, ‘Allah Słyszy tego, który modli się do Niego. Nasz Pan, do Niego należy wszelka chwała!’ Allah objawił wtedy następujący werset: {Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie, czy On się zwróci ku nim, czy On ich ukarze.}[Koran 3:128][Bukhari]

Z powyższego hadisu możemy wiele wywnioskować. Po pierwsze wznosimy prośby jedynie do Allaha, nie do bożków, świętych, ciał niebieskich czy innych bałwanów. Po drugie możemy prosić Allaha, by wspomógł nas w walce z naszymi wrogami. Po trzecie nic nie dzieje się bez Woli Allaha.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Gdy zostały objawiony werset: {I ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych!}[Koran 26:214] Wysłannik Allaha(RA) powiedział: O Kurejszyci! Chrońcie się przed ogniem piekielnym, gdyż ja nie mogę ochronić was przed karą Allaha. O Abbasie Ibn Abdul Muttalib! Nie mogę ochronić cię przed karą Allaha. O Safijjo, moja ciociu! Nie mogę ochronić cię przed karą Allaha. O Fatimo moja córko! Możesz poprosić mnie o wszytsko, czego pragniesz z mojego majątku, ale nie mogę ochronić cię przed karą Allaha.[Bukhari, Muslim, Tirmidhi]

Allah prowadzi drogą prostą, kogo Chce i decyzja należy wyłącznie do Niego. Allah jest Panem i Władcą wszechświata i nie Dzieli tej władzy z nikim.

{Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo kochasz, lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na drodze prostej.}[Koran 28:56]

Relacjonował Said ibn Musajjab(RA) z autorytetu swojego ojca(RA): Gdy umierał Abu Talib, Wysłannik Allaha(SAAŁS) poszedł do niego i spotkał tam Abdullaha ibn Abu Umajja i Abu Dżahla. Prorok(SAAŁS) powiedział do Abu Taliba: O Stryju! Powiedz: La illah illa Allah. Jeśli to powiesz to będę dla ciebie świadkiem przed Allahem. Wtedy Abdullah i Abu Dżahl powiedzieli: O Abu Talib, czy porzucisz religię Abd ul-Muttaliba(ich ojca)? Prorok(SAAŁS) nalegał jednak dalej i prosił Abu Taliba, by wypowiedział szahadę, jednak Abdullah i Abu Dżahl również nie przestawali namawiać go, by trzymał się religii ich ojca. Trwało to, aż Abu Talib powiedział, że zostanie przy religii ich ojca. Były to jego ostatnie słowa po których zmarł. Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział wtedy: Nie przestanę prosić Allaha by ci wybaczył, aż zostanie mi to zabronione. Wtedy Allah objawił:{Nie godzi się Prorokowi i tym, którzy uwierzyli, aby prosili o przebaczenie dla bałwochwalców – nawet gdyby byli ich krewnymi – odkąd stało się dla nich jasne, że oni są mieszkańcami ognia piekielnego.}[Koran 9:113] oraz: {Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo kochasz, lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na drodze prostej.}[Koran 28:56][Bukhari]

Abu Talib był stryjem Proroka(SAAŁS), chronił go i wspierał w pierwszych dniach Islamu w Mekkce. Z tego powodu Prorokowi(SAAŁS) szczególnie zależało, by wyrzekł się on bałwochwalstwa i przyjął Islam. Abu Talib odrzucił jednak tą prośbę, przez co na zawsze zamknął przed sobą drzwi do raju. Historia ta pokazuje nam, że nawet Prorok(SAAŁS) nie był w stanie sam z siebie prowadzić ludzi na drogę prostą. Przyjęcie islamu błogosławieństwem, którym Allaha Wyróżnia nielicznych.

{Oni znają dobrodziejstwo Boga, a potem zaprzeczają mu. Większość z nich to niewdzięcznicy.}[Koran 19:83]

Mudżahid(RH) powiedział: Odnosi się to do przypadku, gdy człowiek mówi: Te pieniądze należą do mnie, odziedziczyłem jest po moich przodkach. [„Kitab ut-Tauhid” Shaikh ul-Islam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]

Ałn Ibn Abdullah(RH) powiedział: Niektórzy ludzie mówią: Gdyby nie to i to, z pewnością to zdarzenie nie miałoby miejsca. [„Kitab ut-Tauhid” Shaikh ul-Islam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]

Ibn Qutajbah(RH) powiedział: Niektórzy ludzie mówią: Otrzymaliśmy to dzięki naszym bóstwom. [„Kitab ut-Tauhid” Shaikh ul-Islam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]

Wszystkie błogosławieństwa pochodzą od Allaha i chociaż Allah wykorzystuje nas czasem, jako narzędzia do wprowadzania Swoich planów, nigdy nic nie dzieje się bez Jego Woli. Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zabronione jest wam mówić ‘O Allah! Przebacz mi jeśli Chcesz, bądź dla mnie Miłosierny jeśli Chcesz’ powinniście prosić Allaha z przekonaniem, gdyż nikt nie może zmusić Allaha do zrobienia czegoś wbrew Jego Woli.[Bukhari i Muslim]

Negacja Istnienia Stwórcy

Szirk klasyfikujący się do tej kategorii jest znacznie gorszy od tego poprzedniego. Jest to największe bluźnierstwo, jakie człowiek jest w stanie wymyśleć przeciw Bogu. Nawet pogańscy Arabowie z czasów dżahiliji, wierzyli w Boga, Stwórcę wszystkiego. Mało tego nawet szatan wierzy w Boga, Koran przedstawia nam przecież „dialog”, jaki prowadził ze Stwórcą.

{(Iblis) powiedział: Jestem lepszy od niego, Ty (Allahu) stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny.}[Koran 38:76] Przykładem człowieka, który odrzucił wiarę w Boga przedstawionym prze Koran jest faraon. Władca Egiptu, który był wtedy najpotężniejszym państwem pod każdym względem zarówno ekonomicznym, jak i militarnym oraz politycznym, wbił się w taką pychę z powodu osiągnięć swojego ludu i swojej władzy, że wydawało mu się, że nie ma nikogo potężniejszego od niego samego. Odrzucił on wiarę w Boga, przez nazwanie samego siebie bogiem najwyższym i każąc darzyć się czcią.

{Powiedział Faraon: „Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga, poza mną, to ja ciebie każę wrzucić do więzienia!”}[Koran 26:29]

{Ja jestem twoim panem, najwyższym.}[Koran 79:24]

Przykładem systemu religijnego, który nie uznaje wiary w Boga jest buddyzm. Buddyści wierzą, że nie ma Boga i wiara w Niego nie jest potrzebna do uzyskania szczęścia w przyszłym życiu. Człowiek może sam zapewnić sobie dobre życie w następnym wcieleniu, jeśli będzie cnotliwy i zazna cierpienia.

Oczywiście przykładem jest tu również zjawisko dzisiejszego ateizmu. W XIX i XX wieku wielu Europejskich filozofów doszło do wniosku, że nie ma Boga. Pogląd ten wzmocniła jeszcze teoria ewolucjonizmu i ideologie komunistyczne. W świecie muzułmańskim również wielu filozofów dochodziło do najdziwniejszych wniosków na temat Boga. Przykładowo Ibn Arabi stwierdził, że istnieje tylko Allah(wszystko jest Allahem i Allah jest wszystkim).

W rzeczywistości jednak nie jest możliwe całkowite odrzucenie jakiegokolwiek bóstwa. Oczywiście ludzie mogą wmówić sobie, że nie ma Stwórcy świata, że wszystko powstało samo z siebie. Jednak za bożki biorą wtedy swoje potrzeby, ideały i pragnienia. Nie modlą się do nich, ale postępują w życiu z zasadami wyznaczonymi przez nie, co również jest formą czci.

{Zadali oni kłam i poszli za swoimi namiętnościami. Lecz każda rzecz jest ustanowiona.}[Koran 54:3]

Amulety i Talizmany

Arabowie za czasów Proroka(SAAŁS) mieli w zwyczaju nosić bransolety, naszyjniki, wisiorki z muszlami itd., jako amulety mające chronić przed złem oraz przynosić dobro. Oczywiście przykłady użycia talizmanów i amuletów możemy również znaleźć na całym świecie, w historii wszystkich ludów. Ni mniej, ni więcej wiara w to, że pewne nieożywione obiekty są w stanie ochronić nas, czy przynieść nam jakiekolwiek inne korzyści jest całkowicie sprzeczne z Rububijja Allaha, gdyż obiekty te są bezsilne i nie mają żadnej mocy.

{Powiedz: „Czy zastanowiliście się? Jeśli Bóg chce dla mnie jakiejś szkody, to czy ci, których wzywacie poza Nim, potrafią oddalić tę szkodę? Albo jeśli On zechce mnie obdarzyć miłosierdziem, to czy oni potrafią powstrzymać Jego miłosierdzie?” Powiedz: „Wystarczy mi Bóg! Jemu ufają wszyscy ufający!”}[Koran 39:38]

Allah jest Wszechmocnym Panem i Władcą tego świata, jeśli czegoś potrzebujemy powinniśmy prosić Allaha. Przedmioty, jakim niektórzy ludzie przypisują najróżniejsze moce w rzeczywistości same są bezsilne.

Relacjonował Imran ibn Husajn(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) zobaczył mężczyznę noszącego na dłoni miedzianą bransoletkę. Prorok(SAAŁS) powiedział do niego: W jakim celu nosisz tą bransoletkę? Człowiek odpowiedział: Noszę ją z powodu Al-Łahinah (dolegliwość objawiająca się bólem w ręku bądź ramieniu). Prorok(SAAŁS) odrzekł: Zdejmij ją, gdyż zwiększy ona jedynie twój ból, a jeśli umrzesz nosząc ją, nigdy nie osiągniesz sukcesu. [Ahmad]

Relacjonował Uqbah ibn Amir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jeżeli ktoś używa amuletów, to oby Allah nie dał mu tego czego pragnie(z powodu czego założył ten amulet), a ktokolwiek używa muszli(jako ochronę przed złym okiem lub w innym celu), to oby Allah nie obdarzył go spokojem. [Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim]

Według innego przekazu Prorok(SAAŁS) powiedział: Ktokolwiek używa amuletu, ten popełnia akt politeizmu.[Ahmad, Al-Hakim]

Ibn Abi Hatim(RA) przekazał, że Hudajfa(RA) zobaczył człowieka noszącego nić na swoim ramieniu, by ochronić się przed gorączką. Hudajfa(RA) przeciął, więc tą nić i wyrecytował następujący werset z Koranu: {I większość z nich nie wierzy w Boga, i tylko dodają Mu współtowarzyszy.}[Koran 12:106] [„Kitab ut-Tauhid” Shaikh ul-Islam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]

Relacjonował Abu Baszir Al-Ansari(RA): Towarzyszyłem Wysłannikowi Allaha(SAAŁS) podczas podróży. Wysłannik Allaha(SAAŁS) wysyłał wtedy posłańca i rozkazał mu, by ściął wszystkie naszyjniki(mające chronić zwierzęta) zawieszane na szyjach wielbłądów.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Używanie zaklęć, amuletów lub tilałah (rodzaj magii używanej, by sprawić żeby kobieta pokochała mężczyznę) jest aktem politeizmu. [Ahmad, Abu Daud, Ibn Madżah]

Relacjonował Rułajfi(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: O Rułajfi! Będziesz długo żył po mojej śmierci, więc powiedz ludziom, że jeśli którykolwiek z nich będzie wiązał sobie brodę lub nosił naszyjnik, by ochronić się przed złym okiem lub by się oczyścić, używając zwierzęcego łajna lub kości, to Muhammad nie ma z nim nic wspólnego.[Ahmad, Tirmidhi]

Z powyższych hadisów jasno wynika, że używanie amuletów i talizmanów w jakiejkolwiek formie jest surowo zakazane. Niestety nawet dziś mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego i technologicznego niewiele się zmieniło. Ludzie wciąż wierzą w nadzwyczajne moce zwykłych przedmiotów. Chyba najbardziej rozpowszechnionym amuletem we Europie są końskie podkowy. Można je znaleźć w wielu polskich domach, zawieszone na ścianach lub drzwiach. Źródła tej praktyki sięgają starożytnej Grecji, gdzie wierzono w świętość koni. Uważano, że jeśli podkowę zawiesi się na drzwiach to przyniesie to szczęście. Wierzono również, że jeżeli ramiona podkowy będą skierowane ku górze – podkowa będzie łapała dla domu szczęście, a jeżeli będą skierowane ku dołowi to podkowa będzie chroniła domowników przed złymi mocami.

W muzułmańskim świecie szeroko rozpowszechnioną praktyką jest noszenie amuletów z wersetami Koranu. Prorok(SAAŁS) nie zrobił różnicy między dozwolonymi, a zakazanymi amuletami, tylko zabronił noszenia ich wszystkich. Wiemy, że niektóre wersety z Koranu mogą przerwać działanie złego uroku lub magii jak np. sura al-Falaq, sura an-Nas czy ajat Kursi. Jednak Prorok(SAAŁS) nigdy nie nosił ich na szyi, jako amuletu, a jedynie je recytował.

{Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.}[Koran 33:21]

Omeny i Przesądy

Wiemy już, że wszystko zależne jest od Woli Allaha i nic nie dzieje się bez Jego pozwolenia. Czy spotyka nas coś dobrego, czy złego to jest to z Woli Allaha. Ludzie jednak od zawsze pragnęli poznać sposób na to jak można dowiedzieć się, kiedy przyjdą dobre, a kiedy złe czasy. Przecież gdyby udało się to ustalić można by było uniknąć nieszczęść i kłopotów. Już w starożytności pojawiali się ludzie, którzy fałszywie głosili, że posiadają wiedzę na temat przyszłości. Niektórzy z nich zaczęli rozpowszechniać „metody” na poznanie przyszłości. Uczyli oni o specjalnych znakach, z którymi ściśle powiązane były ich następstwa. Oczywiście wszystko to jedynie kłamstwa, gdyż wiedzę o przyszłości ma jedynie Allah.

{On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i na morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej.}[Koran 6:59]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jest pięć kluczy do niewidzialnego(ghaib), o których wiedzy nie ma nikt poza Allahem: (I) Nikt nie wie, co jest w łonie, jak tylko Allah. (II) Nikt nie wie, co zdarzy się jutro, jak tylko Allah. (III) Nikt nie wie, kiedy spadnie deszcz, jak tylko Allah. (IV) Nikt nie wie, kiedy umrze, tylko Allah Zna dokładną datę naszej śmierci. (V) Nikt nie wie, kiedy zacznie się (ostatnia) godzina, jak tylko Allah.[Bukhari]

Dzisiaj również wiele osób wierzy w złe omeny. Przykładem mogą być tu czarne koty. Wierzy się, że gdy przetną komuś drogę to spotka go nieszczęście. Podobne wierzenia dotyczą zbitego lustra, liczby 13 czy przejścia pod drabiną.

{Ale kiedy przyszło do nich dobro, oni powiedzieli: ” To się nam należy.” A kiedy dosięgło ich zło, oni według wróżby z ptaków przypisali to Mojżeszowi i jego ludziom . Czyż nie tak ?! Ich ptaki złej wróżby są u Boga! Lecz większość z nich nie wie.}[Koran 7:131]

Gdy ludzie faraona zostali dotknięci suszą innymi klęskami żywiołowymi, oskarżyli Mojżesza(AS) i jego towarzyszy, że to oni spowodowali te nieszczęścia. Allah wyjaśnił, że była to kara za ich niewiarę i że ich wróżba nie jest niczym innym jak kłamstwem.

{Powiedzieli: „Mamy dla was złą wróżbę. Jeśli nie zaprzestaniecie, to my was ukamienujemy; i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna.” Powiedzieli: „Wasza zła wróżba niech pozostanie z wami. A skoro jesteście napomniani… Lecz wy jesteście ludźmi występnymi.”}[Koran 36:18-19]

Powyższy werset mówi nam o tym, że Wysłannicy(AS) i ludzie wierzący nie są byli przyczynami nieszczęść jakie spadły na ich ludy, gdyż były to jedynie kary za ich złe postępowanie i niewiary.

Relacjonował Husajn(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ktokolwiek praktykuje Tijara lub zleca tą praktykę w celu poznania przyszłości, nie jest jednym z nas.[Tirmidhi]

Pogańscy Arabowie mieli w zwyczaju uważać określony kierunek lotu ptaków za oznakę dobrej lub złej przyszłości. Praktyka ta znana była, jako Tijarah(od tara latać). Przykładowo, gdy ktoś podróżował i ptak przeleciał mu nad głową, a następnie skręcił w lewo, to uznawał to on za zły znak i wracał do domu. Taka praktyka jest całkowicie niezgodna z islamem i została przez niego potępiona, gdyż sugeruje możliwość ominięcia przeznaczenia Allaha i ucieknięcia przed Wolą Boża.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie ma ani Adła, ani Tijarah, ani Hamah, ani Safar.[Bukhari i Muslim, który w swojej relacji dodał jeszcze: „.. ani nał, ani ghoul.”]

Adła to przekonanie, że istnieją choroby, które rozprzestrzeniają się bez woli Allaha, co jest oczywistym naruszeniem tauhid ar-Rububijja. Tijarah to wiara w złe omeny. Hamah odnosi się do sowy, gdyż pogańscy Arabowie wierzyli, że jest to zły omen. Safar natomiast jest jednym z miesięcy kalendarza muzułmańskiego. Pogańscy Arabowie wierzyli, że zwiastuje on złe wydarzenia. Nał to wiara w to, że ułożenie gwiazd wpływa na pogodę, niezależnie od Woli Allaha. Ghoul to zły dżin. Pogańscy Arabowie przypisywali im ogromną moc, hadis wyjaśnia więc, że nie są one w stanie nam zaszkodzić bez pozwolenia Allaha.

Relacjonował Ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wiara w złe omeny jest politeizmem. Prorok(SAAŁS) powtórzył to dwa razy, a potem powiedział: Każdy z nas może zgrzeszyć w ten sposób, ale Allah chroni nas przez zaufanie do Niego.[Abu Daud, Tirmidhi]

Relacjonował Ibn Amr(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁAS) powiedział: Jeśli ktoś zaprzestaje jakieś czynności z powodu swojej wiary w złe omeny, to popełnia akt politeizmu. Ludzie powiedzieli: O Wysłanniku Allaha! Jak można prosić o przebaczenie(wykupić się za ten grzech)? Prorok(SAAŁS) powiedział: Powiedzcie: O Allah! Nic nie jest godne czci jak tylko Ty i nie ma żadnych omenów, jak tylko te, które są z Twojej Woli.[Ahmad]

Wszystko to jest jasne i klarowne, są jednak relacje od Proroka(SAAŁS), które mogę wydawać się być z tym sprzeczne.

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Złe omeny są w kobietach, domach i koniach.[Bukhari i Muslim]

Wyjaśnia ją inna relacja, która najpewniej dotyczy tego samego zdarzenia:

Relacjonował Ibn Umar(RA): Ktoś wspomniał o złych omenach w obecności Wysłannika Allaha(SAAŁS), a Prorok(SAAŁS) powiedział: Jeśli istniałyby złe omeny to przejawiałyby się w kobietach, koniach i domach.[Bukhari i Muslim]

An-Nałałi(RH) powiedział: Poprawną opinią jest, że wiara we wszystkie złe omeny została zabroniona i nie ma takich kobiet, domów i zwierząt, które mogłyby spowodować szkodę czy przynieść korzyść poza Wolą Allaha. Allah Stworzył zarówno dobro jak i zło. Człowiek może być poddany próbie, przez żonę, która jest nieposłuszna, dom w którym jest dużo problemów i w takim przypadku może je zmienić jedynie jedno przeznaczenie Allaha na drugie, dlatego należy unikać pesymizmu i wiary w złe omeny, która jest zabroniona.[„Szarh Muslim” imam an-Nałałi]

Relacjonował Anas: Wysłannik Allaha powiedział: Nie ma ani Adła, ani Tijarah, ale są al-Fa’l(dobre omeny). Ludzie spytali: Czym są al-Fa’l? Prorok odpowiedział: Al-Fa’l, to dobre słowo.[Muslim]

Relacjonował Urłah Ibn Amir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział(odnośnie omenów): Najlepszym z nich jest al-Fa’l. Nie narusza on praktyk muzułmanina. A gdy ktokolwiek spośród was zobaczy coś złego/szkodliwego powinien odmówić następującą suplikację: O Panie, nikt po za Tobą nie przynosi dobra! Nikt po za Tobą nie chroni od zła! Nie ma mocy, ani siły poza Twoją![Abu Daud]

Wiara w złe omeny przeczy naszej wierze we Wszechmoc Allaha oraz naszemu zaufaniu do Stwórcy. Dobre omeny natomiast nie powstrzymują nas od podejmowania działań, a wręcz przeciwnie. Optymizm nie jest, więc zabroniony, należy jednak pamiętać by nie przesadzać i nie popełnić szirk poprzez wiarę, że coś może nam pomóc lub zaszkodzić poza Wolą Allaha.

Przeklinanie Czasu, Wiatru itd.

Allah Obdarzył wolną wolą w pewnych kwestiach niektóre spośród Jego stworzeń, takie jak dżiny i ludzie. Inne natomiast zostały jej pozbawione i każde ich działanie pochodzi od Allaha. Wśród nich są czas i wiatr, dlatego też zabronione jest złorzeczenie przeciw nim, gdyż równoznaczne jest to z krytyką Allaha(Astaghfirullah!).

{Oni powiedzieli: „To przecież tylko nasze życie na tym świecie: umieramy i żyjemy, i unicestwia nas tylko czas. ” Nie mają oni o tym żadnej wiedzy i tylko snują przypuszczenia.}[Koran 45:24]

W tym wersecie mowa jest o tych bałwochwalcach, którzy przeczyli życiu przeszłemu. Według nich człowiek mógł żyć wiecznie gdyby nie choroby, wypadki i czas. W związku z tym Allah powiedział, że ich negacja życia przyszłego jest oparta jedynie na bezpodstawnych przypuszczeniach. Zabronione jest potępianie czasu, gdyż został on stworzony przez Allaha i jest całkowicie zależny od Jego Woli.

{Zaprawdę, w stworzeniu niebios i ziemi, w kolejnym następstwie nocy i dnia, w okręcie, który płynie po morzu – z tym, co jest pożyteczne dla ludzi – i w tym, co zesłał Bóg z nieba w postaci wody – ożywiając przez nią ziemię, po jej śmierci, i rozprzestrzeniając na niej wszelkie zwierzęta – w zmianie wiatrów i w chmurach, posłusznie podporządkowanym, między niebem a ziemią, – są z pewnością znaki dla ludzi, którzy są rozumni!}[Koran 2:164]

{On jest Tym, który posyła wiatry jako radosną wieść poprzedzającą Jego miłosierdzie. A kiedy one niosą ciężkie chmury, My pędzimy je na ziemię martwą i spuszczamy przez nie wodę, dzięki której powodujemy wzrost wszelkich owoców. Podobnie My wyprowadzamy martwych. Być może, wy sobie przypomnicie!} [Koran 7:57]

{My posyłamy wiatry użyźniające, My spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia, lecz nie wy jesteście jej strażnikami.}[15:22]

{Bóg jest Tym, który posyła wiatry i one wzburzają chmury; wtedy pędzimy je ku martwej krainie i ożywiamy przez to ziemię po jej śmierci. Takie jest zmartwychwstanie!}[Koran 35:9]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah wywyższony powiedział: Syn Adama Gniewa Mnie, gdy przeklina zmienność czasu, gdyż Ja jestem Czasem(Kontroluje go) i Ja powoduje zmianę dnia i nocy.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ubajj bin Kab(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie przeklinajcie wiatru, a gdy widzicie to, czego nie lubicie mówcie: O Allah! Prosimy Ciebie o(obdarzenie nas) dobrem tego wiatru, dobrem tego, co niesie i dobrem tego, co zostało mu nakazane. Szukamy schronienia u Ciebie przed złem tego wiatru, złem które zawiera i złem tego co zostało mu nakazane.[Tirmidhi]

Autor: binJellul