Filary Tauhidu

Tak jak każda budowla ma swoje fundamenty, na których została zbudowana i które ją utrzymują, tak Tauhid ma swoje filary, bez których przestrzegania człowiek nie może być mułahhid(monoteistą). Pierwszym z nich jest wiara w Allaha i oddawanie Mu czci. Drugim jest odrzucenie wszelkich fałszywych bóstw(tałaghit). Gdy fundamenty są niepełne lub uszkodzone, chwieje się cały budynek, a gdy runie jeden z filarów utrzymujących budowlę, to cała ona ulega zniszczeniu. Podobnie jest z naszym tauhid, dlatego też powinniśmy przestrzegać wszystkich warunków jego filarów.

{Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości. I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa(taghut), a wierzy w Boga, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia. Bóg jest słyszący, wszechwiedzący! Bóg jest opiekunem tych, którzy wierzą; On ich wyprowadza z ciemności ku światłu. A opiekunami tych, którzy nie uwierzyli, są fałszywe bóstwa(taghut). One ich wyprowadzą ze światła ku ciemnościom. Tacy są mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki!}[Koran 2:256-257]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Słowa Allaha(interpretacja znaczenia): {I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Allaha, uchwycił się za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia. Bóg jest Słyszący, Wszechwiedzący!} są odniesieniem do tego, który odrzuca „rywali” Allaha, wszelkiego rodzaju bożki oraz tych, do których czczenia poza Allahem namawiają szatani; który wierzy w Jedność Allaha, oddaje cześć jedynie Jemu i zaświadcza, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah, wtedy {uchwycił się za najpewniejszy uchwyt} Taka osoba nabierze stałości w religii, wybierze właściwą ścieżkę i będzie podążać drogą prostą. Abu al-Qasim al-Baghałi(RH) przekazał, że Umar(RA) powiedział: ‘Dżibt oznacza magię, a Taghut szatana. Zaprawdę, odwaga i tchórzostwo to dwie cechy, które ujawniają się w człowieku; odważny walczy w obronie tych, których nie zna, a tchórz ucieka od obrony własnej matki. Honor człowieka leży w jego religii, a jego pozycja opiera się o jego charakter, nawet jeśli jest Persem lub Nabatejczykiem.’ Stwierdzenie Umara(RA), że Taghut to szatan jest prawdziwe, gdyż znaczenie to obejmuje każdy typ zła, w jaki popadli ignoranci Dżahiliji, jak oddawanie czci bożkom, zwracając się do nich o ich wyroki oraz wznosząc prośby o zwycięstwo. Słowa Allaha: {uchwycił się za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia.} odnoszą się do osoby, która będzie się trzymała prawdziwej religii najpewniejszym uchwytem. Allah przyrównał to 'trzymanie się’ do pewnego uchwytu, który nigdy się nie urwie, ponieważ jest solidny, a jego rączka jest pewnie przymocowana. Z tego powodu Allah powiedział tutaj: {uchwycił się za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia.} Mudżahid(RH) powiedział: ‘Najpewniejszym uchwytem jest Iman.’ As-Suddi(RH) powiedział, że odnosi się to do Islamu. Imam Ahmad(RH) przekazał, że Qajs bin Abbad(RH) powiedział: ‘Byłem w Meczecie, gdy wszedł do niego mężczyzna, na którego twarzy widać było oznaki pobożności. Pomodlił się on dwa krótkie rakaty, a ludzie powiedzieli: ‘To jest człowiek spośród ludzi raju.’ Kiedy wyszedł, poszedłem za nim, a gdy wszedł do swego domu, podążyłem za nim i zaczęliśmy rozmawiać. Gdy rozluźnił się trochę powiedziałem: ‘Gdy wszedłeś do Meczetu, ludzie powiedzieli to i to.’ On powiedział: ‘Chwała Allahowi! Nikt nie powinien mówić tego, o czym nie posiada wiedzy, powiem ci jednak dlaczego tak się stało. Za czasów Proroka(SAAŁS) miałem sen i opowiedziałem o nim Prorokowi(SAAŁS). Zobaczyłem, że byłem w zielonym ogrodzie… i opisał rośliny i przestronność ogrodu. W środku ogrodu był żelazny słup, umocowany w ziemi a jego koniec sięgał nieba. Na końcu był uchwyt, a mnie kazano wspiąć się po słupie. Powiedziałem: ‘Nie potrafię.’ Wtedy przyszedł pomocnik i uniósł moją szatę od tyłu i powiedział: ‘Wespnij się.’ Wspiąłem się i złapałem za uchwyt, a on powiedział mi: ‘Trzymaj się uchwytu.’ Obudziłem się ze snu z uchwytem w ręku. Poszedłem do Wysłannika Allaha(SAAŁS) i opowiedziałem mu o tej wizji, a on rzekł: ‘Co się tyczy ogrodu, to reprezentuje on Islam; jeśli chodzi o słup, to reprezentuje on filary Islamu; a ten uchwyt jest najpewniejszym z uchwytów. Pozostaniesz muzułmaninem, aż do śmierci.’ Ten Sahabi nazywał się Abdullah bin Salam(RA). Ten hadis został przekazany również w dwóch autentycznych zbiorach hadisów(Sahihajn), a al-Bukhari przekazał go z innym łańcuchem relacjonujących(isnad). {Bóg jest opiekunem tych, którzy wierzą; On ich wyprowadza z ciemności ku światłu. A opiekunami tych, którzy nie uwierzyli, są fałszywe bóstwa. One ich wyprowadzą ze światła ku ciemnościom. Tacy są mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki!} Allah Powiedział nam, że ktokolwiek czyni to, co Go Zadowala będzie poprowadzony na drogę pokoju, którą jest islam i raj. Zaprawdę Allah Wyprowadza swoje wierne sługi z ciemności niewiary, wątpliwości i wahania do światła prostej, jasnej i niepodważalnej prawdy. Allah Poinformował nas również, że szatan jest pomocnikiem niewiernych, upiększa dla nich drogę ignorancji i zbłądzenia, co powoduje, że odchodzą oni od prawdziwej ścieżki pogłębiając się w niewierze oraz niegodziwości. {Tacy są mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki!} Droga prawdy jest tylko jedna, natomiast ścieżek niewiary jest wiele i wszystkie one są zgubne. Dlatego też Allah Powiedział nam o jednym świetle i wielu ciemnościach. Allah Powiedział(interpretacja znaczenia) również: {To jest Moja droga prosta! Postępujcie więc po niej i nie chodźcie po innych drogach, aby one nie oddzieliły was od Jego drogi Oto co nakazał wam Bóg! Być może, będziecie bogobojni!}[Koran 6:153] {Chwała niech będzie Bogu, który stworzył niebiosa i ziemię i uczynił ciemności i światło! Jednak ci, którzy nie wierzą, dają swojemu Panu równych.}[Koran 6:1] {Czy oni nie widzieli, w swojej pokorze, że każda rzecz, którą stworzył Bóg, rozpościera swój cień na prawo i na lewo(w języku arabskim występuje l.mn. słowa lewo), wybijając Bogu pokłony?}[Korna 16:48] Jest wiele innych wersetów o podobnym znaczeniu, które pokazują, że prawda jest tylko jedna podczas, gdy dróg fałszu jest wiele. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa(taghut)!” Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadawali kłam!}[Koran 16:36]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Słowa Allaha(interpretacja znaczenia):{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!} mówią o tym, że Allah Wysyłał do ludzi Proroków, mających nauczać o prawadziwej religii, od czasów gdy szirk pojawił się wśród dzieci Adama(AS), pośród ludu do którego został wysłany Noe(AS), który były pierwszym z Wysłanników. Proces ten trwał, aż Allah Wysłał ostatniego Proroka, Muhammada(SAAŁS), którego przesłanie był skierowane do wszystkich ludzi i dżinów, na wschodzie i zachodzie(na całym świecie). Wyszycy prorocy(AS) nawoływali do tego samego, tak jak Allah Powiedział(interpretacja znaczenia): {My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!”}[Koran 21:25] {Zapytaj tych spośród Naszych posłańców, których posłaliśmy przed tobą: „Czy My ustanowiliśmy jakichś bogów poza Miłosiernym, którym należałoby oddawać cześć?”}[Koran 43:45] Wszystko to zostało zawarte w tym wersecie:{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!} Jak więc niektórzy z bałwochwalców śmią mówić: ‘gdyby Allah Chciał, to nie czcili byśmy nikogo poza Nim’? Legislacyjna Wola Allaha nie może być brana jako wymówką, gdyż Allah Zabronił szirku przez Swoich Proroków(AS). Natomiast uniwersalna Wola Allaha(bez, której pozwolenia nic nie dzieje się na świecie) pozwala czynić im to co było im przeznaczone. Z tego powodu ich argumenty są bezpodstawne. Allah Stworzył piekło i jego mieszkańców spośród niewiernych(ludzi) i szatanów, ale nie jest Zadowolony, gdy Jego sługi są nieposłuszne. Takie przedstawienie tej kwestii jest najmocniejszym argumentem.[„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

Iman bi Allah

Wiemy już, że wszyscy Prorocy(AS) nauczali o La illaha illa Allah. Teraz przeanalizujmy znaczenie, ważność i warunki przyjęcia tego świadectwa. Sentencja ta niesie w sobie wielkie przesłanie, zawiera się w niej istota wiary w Allaha. Zaświadczając La illaha illa Allah zaświadczamy, że jest tylko Jeden Pan i Władca wszechświata, a jest nim Allah oraz, że nic nie jest godne czci jak tylko On. Mówiąc ‘La illaha’, potwierdzamy, że żaden bożek nie może być darzony kultem, o czy będziemy mówić w następnym rozdziale. Natomiast mówiąc ‘illa Allah’ potwierdzamy, że wszelka cześć powinna być kierowana jedynie do Allaha.

At-Tabari(RH) powiedział: {Nie ma Boga jak tylko On(la illaha illa Huła}[Koran 2:255] Bądź pewny, że nic nie jest godne czci stworzeń, jak tylko Allah do, Którego Należy wszystko i Który Kontroluje wszystko, nie dodawaj więc Mu współtowarzyszy czy rywali i czcij tylko Jego.” [„Dżami al-Bajan fi Tałil ul-Quran” imam At-Tabari]

Abu al-Mudhaffar As-Samani(RH) powiedział: {Nie ma boga, jak tylko Ja(la illaha illa Ana)! Przeto czcijcie Mnie!}[21:25] Oznacza to, że nikt nie zasługuje na cześć jak tylko Ja(Allah).” [„Tafsir as-Samani” imam Samani]

Al-Bajhaqi(RH) powiedział: Znaczeniem słowa Al-Ilah jest Czczony. Zaświadczenie o Jedności Allaha: La ilaha illa Allah oznacza, że nikt nie jest czczony(nie zasługuje na cześć) jak tylko Allah.”[„Al-Asma łas-Siffat” al-Haszidi]

Al-Qurtubi(RH) powiedział: Słowa Allaha Najwyższego(interpretacja znaczenia): {Nie ma Boga jak tylko On}[Koran 2:255] są zarówno negacją jak i potwierdzeniem. Pierwsza część to odrzucenie(kufr), a druga to potwierdzenie(iman), natomiast znaczenie tej sentencji jest następujące 'nikt nie jest czczony(nie zasługuje na cześć) jak tylko Allah.'[„Al-Dżami lil-Ahkam il-Quran” imam al-Qurtubi]

Abu Hilal al-Askari(RH) powiedział: Świadectwo 'la illah illa Allah’ oznacza: 'nikt nie jest godny czci jak tylko Wywyższony.'[Mudżam al-Furuq al-Lughałija imam al-Askari]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Słowa Allaha(interpretacja znaczenia): {Nie ma Boga jak tylko On}[Koran 2:255] są potwierdzeniem, że wszystkie stworzenia powinny oddawać cześć tylko Jemu. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

As-Sujuti(RH) powiedział:{Nie ma Boga jak tylko On}[Koran 2:255] oznacza to, że żadne ze stworzeń nie jest warte czci.[„Tafsir Dżalalajn” imamowie Dżalal ad-Din al-Mahalli i Dżalal ad-Din as-Sujuti]

Znaczenie La illaha illa Allah powinno być już jasne. Postaramy się teraz przenalizować hadisy mówiące o znaczeniu i o korzyściach płynących z tego świadectwa.

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Islam został zbudowany na pięciu filarach: deklaracji, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah oraz, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha, wykonywanie modlitw, dawanie zakat, pielgrzymka do Mekki, post w miesiącu Ramadan. [Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha powiedział: Wiara ma więcej niż 70 gałęzi (lub 60 gałęzi). Najwyższą gałęzią jest zaświadczenie, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah, a najniższą gałęzią jest usuwanie przeszkód ze ścieżki. Skromność jest gałęzią wiary.” [Muslim]

La illaha illa Allah jest, więc pierwszym filarem islamu, bez którego akceptacji człowiek nie może być muzułmaninem oraz najwyższym poziomem wiary, gdyż pojęcie jego przesłania, równoznaczne jest z pełnym zrozumieniem tauhidu.

Relacjonował Itban Ibn Malik(RA): Zaprawdę Allah nie dopuści, by osoba zaświadczająca, iż nic nie jest godne czci jak tylko Allah, szukając jedynie Boskiego Oblicza(tylko, by zadowolić Stwórcę) została wrzucona do piekła. [Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ubadah Ibn us-Samit(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten, kto zaświadcza, iż nic nie jest godne czci jak tylko Allah, który nie ma współtowarzyszy oraz, że Muhammad(SAAŁS) jest Sługą i Wysłannikiem Allaha oraz, że Jezus(AS) jest Sługą i Wysłannikiem Allaha oraz Słowem Bożym, którym obdarowana została Maria oraz Duchem stworzonym przez Allaha oraz, że Raj jest prawdziwy i piekło jest prawdziwe, Allah dopuści go do raju razem z jego (dobrymi) czynami nawet, jeśli byłoby ich mało.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Said al-Khudri(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Mojżesz(AS) powiedział: ‘O mój Pan naucz mnie czegoś, dzięki czemu będę mógł Cię wspominać i wznosić do Ciebie suplikacje’. Allah powiedział: ‘O Mojżeszu! Powiedz La illaha illa Allah.’ Mojżesz powiedział: ‘O mój Panie wszystkie Twoje sługi wypowiadają te słowa.’ Allah powiedział: ‘O Mojżeszu, jeśli siedem niebios i wszystko, co zawierają poza Mną oraz siedem ziem i wszystko, co zawierają, zostałyby położone na jednej szalce wagi, a La illaha illa Allah położone na drugiej, to ta druga szalka byłaby cięższa.’[al-Hakim i ibn Hibban]

Pełne zrozumienie La illaha illa Allah gwarantuje raj i chroni wiernych przed piekłem. W dniu Sądu ostatecznego żaden uczynek nie będzie miał większej wagi niż la illaha illa Allah. Wiara w Allaha, nie jest pełna bez wiary w Jego Proroków(AS). Tak, więc zaświadczając, że Muhammad(AS) i Jezus(AS) są Wysłannikami Allaha potwierdzamy naszą akceptację Islamu, drogi posłuszeństwa względem Allaha. Jezus(AS) jest jednym z najważniejszym Proroków(AS), gdyż został stworzony ze Słowa Allaha, bez udziału ojca. Anioł Gabriel(AS) tchną jego(AS) duszę do Marii i tak na rozkaz Allaha została zapoczątkowana ciąża. Z tego powodu Jezus(AS) nazwany jest Duchem i Słowem Allah. Natomiast zaświadczając o prawdziwości raju i piekła, potwierdzamy naszą wiarę w życie przyszłe oraz akceptację nauk Proroków(AS).

Relacjonował Usama bin Zaid(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) wysłał nas do Huraqat, miejsca zajmowanego przez plemię Dżuhajna. Zaatakowaliśmy to plemię wcześnie rano i pokonaliśmy ich. Ktoś spośród Ansarów(RA) schwytał jednego z nich, a gdy go otoczyliśmy (schwytany)powiedział: Nic nie jest godne czci jak tylko Allah. W tym momencie Ansari(RA) wypuścił go, ja jednak rzuciłem w niego moją włócznią i zabiłem go. Wiadomość o tym zdarzeniu dotarła do Proroka(SAAŁS) i gdy wróciliśmy spytał mnie: ‘Usama, czy zabiłeś go po tym jak zaświadczył, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah?’ Powiedziałem: ‘O Wysłanniku Allah, on powiedział to tylko by uchronić się przed śmiercią.’ Prorok(SAAŁS) powtórzył pytanie: ‘Usama, czy zabiłeś go po tym jak zaświadczył, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah?’ Prorok(SAAŁS) nie przestawał powtarzać tego pytania, aż zacząłem żałować, że przyjąłem islam przed tamtym dniem.[Muslim]

Osoba zaświadczająca la illaha illa Allah staje się muzułmaninem. Razem z przyjęciem islamu jej życie i majątek stają się chronione nawet, jeśli zrobiłaby to w trakcie bitwy.

Relacjonował Ibn Abbas(RA): Gdy Prorok(SAAŁS) wysyłał Muadha(RA) do Jemenu, zwrócił się do niego następującymi słowami: Udajesz się do ludzi Księgi, zatem pierwszą rzeczą, do której będziesz ich nawoływał, będzie zaświadczenie, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah oraz zaświadczenie, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha, jeśli to zaakceptują, wtedy przekaż im, że Allah nałożył na nich obowiązek odmawiania w ciągu jednego dnia i nocy pięciu modlitw. Gdy będą praktykować modlitwę to powiedz im, że Allah nałożył na nich obowiązek płacenia Zakat, który musi zostać pobrany od bogatych spośród nich i przekazany biednym. (…). [Bukhari i Muslim]

La illah illa Allah jest podstawą islamu. Nasze nawoływanie do islamu powinniśmy zacząć od wyjaśnienia tego świadectwa, gdyż nie można w pełni zrozumieć szczegółów nie znając podstaw.

Te i inne hadisy wspominają o korzyściach płynących z la illaha illa Allah oraz o ważności tego świadectwa. Niestety wielu muzułmanów źle je pojmuje i wierzy, że samo powiedzenie la illaha illa Allah uchroni ich przed piekłem. Jest to całkowicie błędne przekonanie gdyż, mimo iż la illaha illa Allah jest kluczem do raju, wiemy z Koranu i Sunny, że są ludzie, którzy wypowiadają tą formułkę, a jednak na pewno nie dostąpią zbawienia.

Ze wspomnianego hadisu Mojżesza(AS) możemy wywnioskować, że również żydzi zaświadczają la illaha illa Allah. Wiemy jednak, że ci żydzi, którzy odrzucili Proroka Jezusa(AS) oraz Proroka Muhammada(SAAŁS) na pewno trafią do piekła.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Na Tego w czyim ręku jest dusza Muhammada (na Allaha), nie ma człowieka spośród żydów i chrześcijan który usłyszy o mnie i umrze nie wierząc w przesłanie z którym zostałem posłany, aby nie należał do mieszkańców Ognia (piekła).[Muslim]

Ponadto wszyscy hipokrycie w czasach Proroka(SAAŁS) zaświadczali la illaha illa Allah. Mało tego wiemy również, że modlili się, pościli, mieli brody i wykonywali wiele innych pobożnych aktów. Wszystkim im zostały jednak przepisane najgorsze kary w piekle.

{Zaprawdę, obłudnicy znajdą się na samym dnie ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika.}[Koran 4:145]

Apostaci w czasach Abu Bakra(RA) nie wyrzekli się la illaha illa Allah. Ponadto nie odrzucili oni ważności modlitwy. Jedyne co zrobili to przestali płacić zakat. Abu Bakr(RA) uznał ich jednak za niewiernych i walczył przeciw nim.

Relacjonował Abu Hurairah(RA): Kiedy umarł Wysłannik Allaha(SAAŁS), Abu Bakr(RA) został wyznaczony na jego następcę (kalifa), a niektórzy spośród Arabów dokonali apostazji(nie płacąc zakatu), wtedy Umar bin Khattab(RA) powiedział(powiedział odnośnie tego zdarzenia) do Abu Bakra(RA): Nie musimy walczyć z tymi ludźmi, gdyż Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zostało mi przykazane walczyć przeciw ludziom, aż zaświadczą, że nic nie jest godne czci, jak tylko Allah, a kto to uczyni zachowa swój majątek i krew, za wyjątkiem tego co wymaga od nich Islam i zostaną rozliczeni przez Allaha. Abu Bakr(RA) powiedział: Na Allaha, na pewno będę walczyć z tymi, którzy oddzielili modlitwę od zakat, bo to jest obowiązek ciążący na bogatych. Na Allaha, będę z nimi walczyć nawet, jeśli zatrzymają sznur (używany do wiązania stóp wielbłąda), który oddawali(jako zakat) Wysłannikowi Allaha(SAAŁS). Umar bin Khattab(RA) powiedział: Na Allaha, poczułem jak Allah otworzył serce Abu Bakra(RA) na walkę i całkowicie zgadzam się z tym, że Abu Bakr(RA) miał rację.[Muslim]

Oczywistym przykładem mogą tu być również historycy, czy orientaliści, którzy ucząc o Islamie wspominają la illaha illa Allah. Jasnym jest, że takie osoby będące żydami, chrześcijanami, poganami czy ateistami w żadnym wypadku nie zasługują na raj.

Wynika to z tego, że żeby nasze świadectwo zostało przyjęte musimy spełnić kilka warunków. Uczeni poróżnili się, co do ich liczby, co jest uzasadnioną konsekwencją odmiennej klasyfikacji. Wszyscy zgadzali się jednak, co do tego, że istnieją pewne warunki przyjęcia szahady oraz, że żeby pozostać muzułmaninem należy przestrzegać ich wszystkich. Łahb ibn Munabbih(RH) został kiedyś zapytany: Czyż La illaha illa Allah nie jest kluczem do raju? Odpowiedział: Jest nim, ale każdy klucz ma ząbki. Jeśli posiadasz klucz z dobrymi ząbkami otworzysz drzwi. Jeśli posiadasz klucz ze złymi ząbkami nie otworzysz tych drzwi.[„Tahqiq Kalimat ul-Ikhals” Ibn Radżab al-Hanbali]

Ibn Abi al-Izz(RH) powiedział: Słowo Szahada obejmuje zarówno samo świadectwo jak i jego przekaz. Istnieją cztery aspekty Szahady: pierwszym jest wiedza, zrozumienie i wiara w prawdziwość tego, co się zaświadcza; drugim jest wypowiedzenie świadectwa, gdyż nawet jeśli nikt inny nie dowie się o nim, to sami będziemy o nim pamiętać; trzecim jest przekazanie i wyjaśnienie go innym; czwartym jest praktyka tego do czego nas zobowiązuje.[„Szarh Aqida Tahałija” imam Ibn Abi al-Izz]

Wiedza (ilm)

Pierwszym warunkiem przyjęcia naszej szahady jest rozumienie jej znaczenia oraz tego, co się wiąże z jej przyjęciem. Powinniśmy wiedzieć, że wymówienie szahady wiąże się z odrzuceniem fałszywych bóstw i czczeniem Allaha oraz przyjęciem całego islamu, ze wszystkimi jego nakazami i zakazami. Rozumienie tego, o czym się zaświadcza jest logicznym warunkiem. Jak może być przyjęte świadectwo dotyczące czegoś, czego zaświadczający nie wie i nie rozumie?

{Ci, których oni wzywają poza Nim, nie posiadają żadnej władzy wstawiennictwa, z wyjątkiem tych, którzy świadczą o prawdzie i posiadają wiedzę.}[Koran 43:86]

{Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech, i dla wierzących – mężczyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu, jak i miejsce wytchnienia.}[Koran 47:19]

Relacjonował Uthman(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten, kto umrze wiedząc, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah, wejdzie do raju. [Muslim]

Wiedza jest zawsze na pierwszym miejscu, gdyż bez zrozumienia nie ma praktyki. Żeby coś zrobić musimy najpierw wiedzieć jak.

Imam Bukhari(RH) nazwał jeden z rozdziałów w swojej kolekcji hadisów: Wiedza przychodzi przed mową i uczynkami.[„Sahih” Bukhari]

Niestety wielu dzisiejszych muzułmanów nie rozumie, co oznacza ich szahada i mimo, że powtarzają ją wiele razy dziennie dalej wierzą w fałszywe bóstwa. Przykładowo w większości krajów muzułmańskich popularne są amulety, wróżbiarstwo, kult świętych i czczenie grobów. Również wielu tak zwanych muzułmanów popiera sekularyzm i nie widzi niczego złego w dawaniu pozwolenia na legislacje pewnej grupie ludzi. Gdyby w pełni pojmowali znaczenie szahady nigdy nie wierzyliby w takie rzeczy i rozumieliby, że są one częścią nie-muzułmańskich religii, ideologii i systemów i nie mają nic wspólnego z Islamem.

Pewnosć (jaqin)

Zaświadczając, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah nie możemy mieć wątpliwości, co do słuszności tej sentencji. Niepewność, co do doskonałości i prawdziwości, któregokolwiek z elementów islamu równoznaczne jest z niewiarą, gdyż wierni są opisani przez Allaha w Koranie, jako niemający wątpliwości, co do swojej religii.

{Wiernymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca – potem nie mieli wątpliwości – i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga. Tacy – oni są prawdomówni!}[Koran 49:15]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zaświadczam, że nic nie jest godne czci, jak tylko Allah oraz, że ja jestem Wysłannikiem Allaha. Każdy sługa(muzułmanin), który spotka Allaha z tymi dwoma(świadectwami) nie mając, co do nich żadnych wątpliwości, wejdzie do raju.[Muslim]

Wątpliwości w kwestii religii są cechami niewiernych i hipokrytów. Są one niezwykle groźne, gdyż niszczą wiarę człowiek i wpędzają go w sidła szatana.

{Proszą ciebie o pozwolenie tylko ci, którzy nie wierzą w Boga ani w Dzień Ostatni i których serca jeszcze wątpią, i którzy się wahają w swoim zwątpieniu.}[Koran 9:45]

Akceptacja (qabul)

Pełne zrozumienie oraz pewność, co do słuszności, muszą iść w parze z akceptacją serca. Jak szahada osoby, która odrzuca jej konsekwencje wiedząc o nich może zostać przyjęta? Czyż taka osoba nie jest hipokrytą?

{Jakże miałby prowadzić Bóg drogą prostą ludzi, którzy odrzucili wiarę, po tym, jak uwierzyli i zaświadczyli, że Posłaniec to prawda, i po tym, jak przyszły do nich jasne dowody? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych!}[Koran 3:86]

{To jest błogosławione napomnienie, które zesłaliśmy. Czyż wy je odrzucicie?}[Koran 21:50]

Wierzący akceptuje wszystko to, co zaleca Koran i co powiedział Prorok(SAAŁS). Nie ma tu miejsca na rozdzielenie między tym, co mu się podoba a tym, co mu się nie podoba. Osoba odrzucająca część Islamu jest niewierząca, chociażby akceptowała jego większą część. Przykładowo ktoś kto akceptuje modlitwę i post, ale uważa lichwę za legalną dalej nie jest muzułmaninem.

{Czyż możecie wierzyć w jedną część Księgi, a nie wierzyć w inną jej część? A zapłatą dla tych spośród was, którzy to czynią, będzie hańba w życiu tego świata, a w Dniu Zmartwychwstania będą skierowani ku najstraszniejszej karze. Bóg nie lekceważy tego, co czynicie!}[Koran 2: 85]

Prawdomówność (as-sidq)

Prawdomówność oznacza tu wypowiadanie szahady z własnego przekonania. Jeśli kłamiemy mówiąc szahadę i nie wierząc w nią, to jak może być ona przyjęta? Wierzący nie kłamią nigdy, jak więc mogliby kłamać przy świadectwie swojej wiary?

{Powiedzą tobie Beduini, którzy pozostali w tyle: „My jesteśmy zajęci naszymi majątkami i naszymi rodzinami. Proś więc o przebaczenie dla nas!” Oni będą mówić swoimi językami to, czego nie ma w ich sercach. Powiedz: „A kto będzie posiadał coś dla was wobec Boga, jeśli on zechce dla was jakiejś szkody albo też zapragnie dla was jakiejś korzyści?” Tak! On jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie.}[Koran 48:11]

Relacjonował Itban Ibn Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zaprawdę Allah nie dopuści, by osoba zaświadczająca, iż nic nie jest godne czci jak tylko Allah, szukając jedynie Boskiego Oblicza(tylko, by zadowolić Stwórcę) została wrzucona do piekła. [Bukhari i Muslim]

Jedynie hipokryci wypowiadają szahadę nie wierząc w nią. Przyjmują oni islam by zdobyć jakieś korzyści materialne lub by szpiegować muzułmanów. Tacy ludzie są najgorszymi spośród niewiernych.

{Wśród nich są tacy, którzy mówią: „Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!” Lecz oni wcale nie są wierzącymi. Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują. W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara. Bolesna za to, że kłamią.}[Koran 2:8-10]

Prawdziwym muzułmaninem jest jedynie ten, kto szczerze wierzy w prawdziwość i słuszność swojej religii.

Szczerość (ikhlass)

Intencja wypowiedzenia szahady powinna być czysta. Wiemy przecież, że wszystkie nasze akty czci powinniśmy wykonywać jedynie by zadowolić naszego Stwórcę. Dla wyznania wiary nie ma tu żadnego wyjątku. Oddawanie czci Allahowi, wraz z zamiarem zdobycia ziemskich korzyści jest równoznaczne z szirk.

{Oto zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą. Czcij więc Boga, szczerze wyznając Jego religię!}[Koran 39:2]

{Powiedz: „Zaprawdę, otrzymałem rozkaz, abym oddawał Bogu cześć, szczerze wyznając Jego religię. I otrzymałem rozkaz, abym był pierwszym spośród tych, którzy się poddali całkowicie.”}[Koran 39:11-12]

{Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa.}[Koran 98:5]

Każdy z nas powinien stale pamiętać o tym warunku przyjęcia naszej szahady. W szczególności dotyczy to osób, które urodziły się w muzułmańskich rodzinach. Powinniśmy pamiętać, że wyznajemy tą religię jedynie by zadowolić Allaha. Tak, więc jeśli ktoś praktykuje islam, by zadowolić swoich rodziców, przyjaciół czy społeczność, w której żyje powinien być świadomy, że to co robi jest formą szirk.

Miłość (mahabbah)

Wierzący kocha swoją szahadę, kocha wszystko to co się z nią wiąże, kocha Allaha i kocha Proroka Muhammada(SAAŁS). Wyjaśniliśmy już wcześniej, że miłość jest aktem kultu, dlatego powinniśmy kochać Allaha i Proroka Muhammada(SAAŁS) bardziej niż cokolwiek innego.

{A wśród ludzi są tacy, którzy sobie biorą, poza Bogiem, Jemu równych, miłując ich, jak się miłuje Boga. Ale ci, którzy wierzą; są gorliwsi w miłości do Boga. O, gdyby ci, którzy czynią niesprawiedliwość, mogli wiedzieć, kiedy zobaczą karę, że moc należy w całości do Boga i że Bóg jest straszny w karaniu!}[Koran 2:165]

{Powiedz: „Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam się podobają, są wam milsze aniżeli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze – to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem.” Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie.}[Koran 9:24]

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jeśli znajdą się w człowieku trzy rzeczy to odczuje on słodkość wiary. Są to: największe umiłowanie Boga i Jego Wysłannika, kochanie drugiego człowieka tylko dla Boga, nienawiść powrotu do niewiary po tym jak Bóg uratował go z niej, tak jak nienawidzi się wtrącenia do piekła. [Bukhari i Muslim]

Miłość jest jednym z najważniejszych aspektów islamu, niestety wielu z nas całkowicie o nim zapomniało. Praktyki islamu traktujemy, jako uciążliwe obowiązki i nie odczuwamy przyjemności z ich wykonywania. Zamiast tego czerpiemy przyjemność z rzeczy zakazanych.

Posłuszeństwo (inqijad)

Posłuszeństwo względem Boskich nakazów i zakazów jest podstawą naszej religii, gdyż jednym ze znaczeń islamu jest samo słowo ‘posłuszeństwo’. Ktoś, kogo zachowanie jest całkowicie sprzeczne z zasadami islamu nie jest wierzący, taki człowiek jest hipokrytą.

{Takie są granice Boga. A kto jest posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi, tego On wprowadzi do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki. I to jest wielkie szczęście!}[Koran 4:13]

{Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie.}[Koran 4:65]

{A kto lepiej wyznaje religię aniżeli ten, kto poddał swoje oblicze Bogu, czyniąc przy tym dobro i postępując za tradycją religijną Abrahama, prawdziwie pobożnego hanifa? A Bóg wziął sobie Abrahama za przyjaciela!}[Koran 4:125]

{Nawracajcie się więc do waszego Pana! Poddajcie Mu się całkowicie, zanim spotka was kara, wtedy bowiem nie będziecie wspomożeni.}[Koran 39:54]

Nie ma w Islamie takiego pojęcia jak ‘wierzący, ale niepraktykujący’. Z wiary zawsze wynikają uczynki i nie można oddzielić wiary od uczynków. Minimalnym obowiązkiem każdego muzułmanina jest pięć modlitw dziennie, a kto nie robi nawet tego jest niewierny.

Relacjonował Dżabir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Modlitwa jest barierą pomiędzy muzułmaninem, a niewiarą i politeizmem.[Muslim]

Nawoływanie(dała)

Po tym, gdy już sami praktykujemy to, do czego jesteśmy zobligowani, powinniśmy przekazać dalej przesłanie islamu. Musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest nauczanie ludzi o naszej religii.

{I niech powstanie spośród was naród, który wzywa do dobra, nakazuje to, co jest uznane, i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy będą szczęśliwi!}[Koran 3:104]

{Wzywaj do twego Pana i nie bądź z liczby bałwochwalców!}[Koran 28:7]

{Na porę przedwieczorną! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.}[Koran 103]

Dała jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Oczywiście nie każdy z nas musi dawać wykłady, czy pisać książki o islamie, ale pojęcie dała nie ogranicza się jedynie do tych aktywności. Każdy z nas powinien być dumny ze swojej religii i praktykować ją w każdym miejscu i czasie. To właśnie dała naszym dobrym zachowanie i moralnością jest tym, do czego każdy z nas jest zobowiązany (szczególnie jeśli żyjemy w społeczeństwach nie-muzułmańskich).

Cierpliwość(sabr)

Jednym z najważniejszych warunków przyjęcia naszej szahady jest cierpliwość w praktyce tego, co za sobą pociąga. Wierzący nie może praktykować Islamu jedynie przez część swego życia, a następnie porzucić jego zalecenia. Przeciwnie muzułmanin musi trzymać się swojej religii, aż do śmierci.

{O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu należną, i nie umierajcie inaczej, jak tylko będąc całkowicie poddanymi!}[Koran 3:102]

{Na porę przedwieczorną! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.}[Koran 103]

Relacjonował Ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Na Allaha (przysięgam), nie ma Boga oprócz Niego, niektórzy z was czynią czyny ludzi idących do raju, aż odległość między nimi, a rajem będzie na wyciągnięcie ręki, ale wcześniej zostało im przeznaczone czynić czyny ludzi idących do piekła i wchodzą do piekła. Niektórzy z was czynią czyny ludzi piekła, aż odległość między nimi a piekłem będzie na wyciągnięcie ręki, ale wcześniej zostało im przeznaczone czynić czyny ludzi idących do raju i wchodzą do raju”. [Bukhari i Muslim]

Kufr bi Taghut

Nasza wiara nigdy nie będzie pełna dopóki nie odrzucimy wszystkich fałszywych bóstw, które określane są w Islamie terminem taghut(l.mn. tałaghit). Powinniśmy wiedzieć czym są tałaghit oraz w jaki sposób możemy je odrzucić. Słowo taghut pochodzi od słowa at-tughjan, które znaczy ‘wykraczać poza granice’. Związek między tymi słowami jest taki, że każdy bożek powoduje wykroczenie człowiek czczącego go poza granice wyznaczone przez Allaha w czci i w religii.

Kalif Umar Ibn ul-Khattab(RA) powiedział: Taghut to szatan.[„Dżami al-Bajan fi Tałil ul-Quran” imam At-Tabari]

Sahabi Dżabir(RA) powiedział: Tałaghit to wróżbiarze i wróżki, którzy kontaktują się z szatanami. [„Dżami al-Bajan fi Tałil ul-Quran” imam At-Tabari]

Imam Malik(RH) powiedział: Taghut to wszystko co jest czczone poza Allahem. [„ad-Durar ul-Manthur” imam as-Sujuti]

Ibn ul-Qajjim(RH) powiedział: Taghut to wszystko to co powoduje, że osoba przekracza granice(wyznaczone jej przez Allaha) dotyczące czci, posłuszeństwa i naśladowania. Z tego powodu taghut w każdym narodzie, jest ten kto zwraca się do kogo innego niż Allah i Jego Wysłannik(SAAŁS) szukając wyroku; lub nie ma nic przeciwko gdy czczony jest oprócz Allaha; lub jest naśladowany bez jasnego dowodu od Allaha; bądź jest słuchany w tym co jest wiadomym nieposłuszeństwem względem Allaha.[„Ilam ul-Mułaqqin” imam Ibn ul-Qajjim]

Taghut może być zarówno człowiek, jak i dżin; mężczyzna i kobieta; ideologia, system i religia; obiekty nieożywione, drzewa, zwierzęta, siły natury, ciała niebieskie itd. Wszystko, co jest czczone poza Allahem jest taghut, przy czym cześć nie koniecznie musi być fizycznym aktem. Wspominaliśmy już, że miłość i strach również są formami czci. Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab(RH) powiedział: Jest wiele różnych tałaghit, istnieje jednak pięć ich głównych kategorii: (I)szatan, który zachęca ludzi, by czcili innych poza Allahem; (II)niesprawiedliwy władca, który rządzi zgodnie z prawem innymi niż zesłane przez Allaha;(III)ten, kto sądzi, zgodnie z prawem innym niż prawo Allaha;(IV) ten, kto twierdzi, że posiadł wiedzę ukrytą(ghaib);(V) ten, kto jest czczony(poza Allahem) i jest z tego zadowolony.[„Maana at-Taghut ła Ruus Anłaihi” imam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]

Szatan

Historia Szatana sięga czasów stworzenia pierwszego człowieka, Proroka Adama(AS). Iblis, bo takie było jego imię był dżinem, przebywał jednak wśród zgromadzenia aniołów. Nie wiemy czym zasłużył sobie na ten zaszczyt, ale najprawdopodobniej był bardzo pobożnym czcicielem, zanim się zbuntował.

Ibn Abbas(RA) powiedział: Iblis przebywał wśród aniołów, za nim wybrał ścieżkę zła i nazywano go Azail. Był on jednym spośród mieszkańców Ziemi oraz jednym z najbardziej oddanych czcicieli i uczonych pośród aniołów. Było to przyczyną jego dumy i arogancji. Należał on do stworzeń zwanych dżinami.[„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

{My stworzyliśmy was, potem was ukształtowaliśmy, potem powiedzieliśmy do aniołów: „Oddajcie pokłon Adamowi!” Oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa; on nie był wśród tych, którzy się pokłonili.}[Koran 7:11]

{Kiedy powiedzieliśmy aniołom: „Oddajcie pokłon Adamowi!” oni pokłonili się, z wyjątkiem Iblisa, który był spośród dżinów i który zbuntował się przeciwko rozkazowi swojego Pana.}[Koran 18:50]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Posłuszeństwo należne było Allahowi, mimo iż pokłon był przed Adamem(AS). Allah Uhonorował Adama(AS) i rozkazał aniołom by pokłoniły się przed nim. Niektórzy powiedzieli, że był to pokłon pozdrowienia, pokoju i honoru.[„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

Anioły, jako pozbawione wolnej woli wszystkie oddały pokłon Adamowi(AS), natomiast Iblis uniósł się pychą, nie potrafiąc zrozumieć jak on jako wielki czciciel i potężny dżinn może kłaniać się przed człowiekiem, który został stworzonym z tak kruchego materiału jakim jest glina.

{Bóg powiedział: „Co tobie przeszkodziło, że się nie pokłoniłeś, skoro tobie nakazałem?” Powiedział: „Ja jestem lepszy od niego. Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny.” Powiedział: „Uchodź stąd! Nie tobie należy być dumnym tutaj! Wychodź więc! Ty jesteś wśród upokorzonych.” Powiedział: „Daj mi zwłokę do Dnia, kiedy oni będą wskrzeszeni!”Powiedział: „Jesteś wśród tych, którym dano zwłokę.” Powiedział: „Za to, iż Ty mnie skazałeś na błądzenie, postanawiam czyhać na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej. Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu, z prawej i z lewej strony i Ty większości z nich nie znajdziesz wdzięcznymi.” Powiedział: „Uchodź stąd, wzgardzony, odrzucony! Tymi spośród nich, którzy pójdą za tobą, Ja z pewnością zapełnię Gehennę!”}[Koran 7:12-18]

Od czasu stworzenia Adama(AS), po Dzień Ostateczny Iblis będzie robił wszystko by sprowadzić nas na złą drogę. Każdy z nas powinien być świadomy tego, że kuszenie szatana nigdy się nie kończy. Iblis jest przebiegły i kusi stopniowo, upiększając nam to, co jest złe. Jest on największym ze wszystkich Taghut.

{Czyż weźmiecie jego i jego potomstwo za opiekunów, poza Mną, podczas gdy oni są dla was wrogami? Jakaż to zła zamiana dla niesprawiedliwych!}[Koran 18:50]

{I powiedz Moim sługom, żeby mówili to, co jest lepsze. Zaprawdę, szatan wznieca spory pomiędzy nimi; zaprawdę, szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym!}[Koran 17:53]

{Czyż wam nie nakazałem, o synowie Adama: „Nie czcijcie szatana! Zaprawdę, on jest wrogiem jawnym! Czcijcie Mnie! – to jest droga prosta!” Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. Czyż nie mieliście rozumu?}[Koran 36: 60- 62]

Powinniśmy również pamiętać, że Iblis nie działa sam. Pomagają mu zarówno jego pobratymcy, jak i wielu spośród ludzi, którzy podążają za nim na drodze buntu i nieposłuszeństwa.

{Mów: „Szukam schronienia u Pana ludzi, Króla ludzi, Boga ludzi, przed złem kusiciela, wycofującego się skrycie, który podszeptuje pokusę w serca ludzi – spośród dżinów i ludzi.”}[Koran 114]

Historia Iblisa powinna być dla nas przestrogą, gdyż nawet najbardziej pobożni ludzie mogą zbłądzić. Szatan nigdy nie zanegował istnienia Stwórcy, a przedstawiony przez Koran dialog jaki prowadził z Allahem, może jedynie nas upewnić, że Iblis wierzy we Wszechmogącego. Mimo tego jest on niewiernym(kafir), a jego niewiara polega arogancji i odrzuceniu nakazów Allaha.

{A kiedy powiedzieliśmy do aniołów: „Oddajcie pokłon Adamowi!”, oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa. On odmówił, wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych(kafirin).}[Koran 2:34]

Tyran

Niesprawiedliwy władca jest również Taghut, gdyż przekracza granice wyznaczone przez Allaha i bezprawnie korzysta z przywilejów przysługujących jedynie Stwórcy. Najgorszą cechą tyranów jest prześladowanie wyznawców prawdziwej religii oraz zmuszanie ich do oddawania im czci. W historii znajdziemy wiele przykładów królów czy innych głów państwowych, które zmuszały swoich poddanych do darzenia ich kultem. Przykładem, który możemy znaleźć w Koranie jest faraon, który uważany był za wcielenie Boga w czasach starożytnego Egiptu.

{Powiedział Faraon: „Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga, poza mną, to ja ciebie każę wrzucić do więzienia!”}[Koran 26:29]

{I powiedział Faraon: „O dostojnicy! Nie wiem, czy możecie mieć innego boga oprócz mnie. O Hamanie! Rozpal mi ogień na glinie i zbuduj dla mnie wyniosłą wieżę; być może, wzniosę się do Boga Mojżesza. Sądzę, iż jest on kłamcą.”}[Koran 28:38]

{I powiedział Faraon: „Pozwólcie mi, ja zabiję Mojżesza! Niech wzywa swego Pana! Otóż obawiam się, iż on zmieni waszą religię albo zaszczepi zepsucie na ziemi.”}[Koran 40:26]

Kolejną cechą tyrana jest brak poszanowania dla wartości ludzkiego życia. Stosuje on terror, więzi i zabija członków własnego narodu czyli ludzi, których powinien bronić. Nikt nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka. To Allah Dał nam życie i to Allah nam je Odbierze.

{Czy ty nie widziałeś tego, który prowadził spór z Abrahamem w sprawie jego Pana, ponieważ Bóg dał mu królestwo? Oto powiedział Abraham: „Panie mój! Ty jesteś Tym, który daje życie i sprowadza śmierć.” On powiedział: „Ja daję życie i sprowadzam śmierć.” Powiedział Abraham: „Oto Bóg przywodzi słońce ze wschodu, więc ty przywiedź je z zachodu!” I zawstydzony został ten, który nie uwierzył. Bóg nie prowadzi prostą drogą niesprawiedliwych!}[Koran 2:258]

{A kiedy on przyniósł im prawdę od Nas, oni powiedzieli: „Pozabijajcie synów tych, którzy wraz z nim uwierzyli, a pozostawcie przy życiu ich kobiety!” Lecz podstęp niewiernych tylko wprowadza ich w błąd.}[Koran 40:25]

Tyrani nie szanują również własności prywatnej zwykłych ludzi, ograbiając i wyzyskując ich. Sądzą oni, że nie ma nad nimi żadnego wyższego autorytetu, że wszystko jest ich własności oraz, że mogą korzystać z niej według własnego upodobania.

{I Faraon ogłosił wśród swego ludu, mówiąc: „O ludu mój! Czy nie do mnie należy królestwo Egiptu, jak i te rzeki, które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie?}[Koran 43:51]

{I wbił się w pychę na ziemi bez żadnego prawa – on i jego wojska. Myśleli, że nie będą do Nas sprowadzeni.}[Koran 28:39]

Faron jest przykładem jednego z najgorszych tyranów. Gotowy był on dopuścić się najokropniejszych zbrodni, tylko po to by zachować nieograniczoną władzę. Historia Mojżesza(AS) i Faraona została wspomniana w 27 surach z Koranu, z powodu jej ponadczasowego przesłania – potępienia dla tyrani, opresji i niesprawiedliwości.

{Powiedział Mojżesz: „O Faraonie! Zaprawdę, ja jestem posłańcem od Pana światów! Mam obowiązek mówić o Bogu tylko prawdę. Przyszedłem do was z jasnym dowodem od waszego Pana. Odeślij więc ze mną synów Izraela!” Powiedział: „Skoro przyszedłeś z jasnym dowodem, to dostarcz go – jeśli jesteś z liczby prawdomównych!” Wtedy Mojżesz rzucił swoją laskę i oto stała się wężem prawdziwym! Potem wyciągnął swoją rękę i oto stała się biała dla patrzących! I powiedziała starszyzna z ludu Faraona: „Zaprawdę, to jest czarownik bardzo uczony! On chce was wypędzić z waszej ziemi. Więc co wy zalecacie?” Oni powiedzieli: „Daj mu zwłokę, jemu i jego bratu, i poślij do miast ludzi poszukujących, aby przyprowadzili każdego uczonego czarownika.” I przybyli czarownicy do Faraona, i powiedzieli: „Z pewnością otrzymamy nagrodę, jeśli będziemy zwycięzcami?!” Powiedział: „Tak! I z pewnością znajdziecie się wśród przybliżonych!” Oni powiedzieli: „O Mojżeszu! Albo ty rzucaj, albo my będziemy rzucali” On powiedział: „Rzucajcie!” A kiedy oni rzucili, zaczarowali oczy ludzi, przestraszyli ich i zademonstrowali wielkie czarodziejstwo. I objawiliśmy Mojżeszowi: „Rzuć twoją laskę!” I oto ona połknęła to, co oni oszukańczo uczynili. I ukazała się prawda, a fałszywe okazało się to, co oni czynili. W ten sposób zostali tutaj zwyciężeni i wycofali się poniżeni. Czarownicy rzucili się do wybijania pokłonów. Powiedzieli: „Uwierzyliśmy w Pana światów, Pana Mojżesza i Aarona! ” Powiedział Faraon: „Uwierzyliście w Niego, zanim Ja wam pozwoliłem . Zaprawdę, to jest podstęp, jaki uknuliście w tym mieście, aby wyprowadzić z niego jego mieszkańców. Lecz niebawem się dowiecie! Każę uciąć wasze ręce i nogi po przeciwległych stronach, potem każę was ukrzyżować. ” Oni powiedzieli: „Zaprawdę, my zwracamy się ku naszemu Panu! Ty się mścisz na nas tylko dlatego, że uwierzyliśmy w znaki naszego Pana, kiedy one do nas przyszły. Panie nasz! Wylej na nas cierpliwość i przyjmij nas jako całkowicie poddanych!” I powiedziała starszyzna ludu Faraona: „Czy ty dopuścisz, aby Mojżesz i jego lud szerzyli zgorszenie na tej ziemi i porzucili ciebie i twoich bogów?” On powiedział: „My wymordujemy ich synów, a pozostawimy przy życiu ich kobiety. My z pewnością nad nimi zatriumfujemy!”Powiedział Mojżesz do swojego ludu: ,,Proście Boga o pomoc i bądźcie cierpliwi ! Zaprawdę, ziemia należy do Boga! On daje ją w dziedzictwo, kom u chce spośród Swoich sług. Ostateczny rezultat należy do bogobojnych!”}[Koran 7:104-128]

Niestety problem tyrani nie należy jedynie do przeszłości. Dzisiejsze reżimy totalitarne i autorytarne również ograniczają wolność osobistą jednostek oraz stosują politykę terroru. Wymagają od społeczeństwa całkowitego posłuszeństwa, pozbawiających ludzi podstawowych praw, co jest jawnym wykroczeniem poza granice wyznaczone przez Allaha.

Niesprawiedliwy Sędzia

Odpowiedzialność jaka spoczywa na barkach sędziego jest ogromna. Jego decyzja może całkowicie i nieodwracalnie zmienić czyjeś życie. Z tego powodu sędzia powinien sądzić sprawiedliwe, na podstawie tego co Allah Objawił w Swojej Księdze. Skorumpowany, stronniczy oraz nieuczciwy sędzia również staje się taghut.

{Zaprawdę, Bóg nakazuje wam, abyście oddawali powierzone dobra ich właścicielom! A jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi, to sądźcie według sprawiedliwości: Zaprawdę, jakże wspaniałe jest to, do czego Bóg was nawołuje! Zaprawdę, Bóg jest słyszący, widzący!}[Koran 4:58]

{Oni ciągle słuchają kłamstw i pożerają zyski prawem zakazane. Jeśli oni przyjdą do ciebie, to bądź sędzią między nimi albo też odwróć się od nich. Jeśli się od nich odwrócisz, to oni tobie w niczym nie zaszkodzą. A jeśli będziesz sądził, to sądź ich według słuszności. Zaprawdę, Bóg kocha ludzi sprawiedliwych!}[Koran 5:42]

{My tobie również zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Księgi, która była przed nią, i chroniąc ją. Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami, odstępując od tego, co otrzymałeś z prawdy. Dla każdego z was uczyniliśmy normę i drogę otwartą. A gdyby Bóg zechciał, to uczyniłby was jednym narodem, lecz… żeby was doświadczyć w tym, co wam dał. Starajcie się więc pilnie czynić dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy razem. On obwieści wam to, w czym się różniliście. Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami; i strzeż się przed nimi, żeby cię nie zwiedli od czegokolwiek, co tobie zesłał Bóg. A jeśli oni się odwrócą plecami, to wiedz, że Bóg chce tylko dotknąć ich nieszczęściem za niektóre ich grzechy. Zaprawdę, wielu spośród ludzi – to, z pewnością, ludzie szerzący zepsucie.}[Koran 5:48-49]

Wróżbita

Jedynie Allah Posiada wiedzę o przyszłości. My ludzie wiemy tylko tyle, co zostało nam przekazane przez Proroka(SAAŁS). Ten kto twierdzi, że potrafi odczytać przyszłość, oskarża Allaha o kłamstwo(Astaghfirullah!), co jest oczywistą niewiarą(kufr). Taka osoba nie czyni niczego dobrego, a wprowadza jedynie zamieszanie wśród społeczeństwa.

{On zna dobrze to, co skryte, i nie ujawni nikomu, co u Niego jest skryte.}[Koran 72:26]

{On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i na morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej.}[6:59]

Idol

Ten kto jest czczony poza Allahem i godzi się na to by go czczono jest ostatnim i oczywistym przykładem taghut. Z tego powodu Jezus(AS), mimo iż jest obiektem kultu w chrześcijaństwie nie jest taghut, gdyż nigdy nie chciał, by ludzie oddawali mu cześć.

{A ktokolwiek z nich powie: „Ja jestem bogiem, poza Nim!” – to temu My zapłacimy Gehenną. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym!}[Koran 28:29]

Dawniejszymi idolami i bałwanami były statuetki, posążki, siły natury, ciała niebieskie itd. i chociaż wiele osób nadal oddaje im cześć są to oczywiste formy bałwochwalstwa. Zdecydowanie bardziej groźne, bo niedostrzegane przez większość z nas są nowe formy szirku. Dzisiejsi celebryci, aktorzy, piosenkarze, sportowcy czy politycy są również w znacznej większości tałaghit. Wielu ludzi wielbi ich na wszelki możliwy sposób. Ich fani starają się ich naśladować, próbują się im przypodobać, stale o nich myślą, robią wszystko by dostać od nich autograf itd., a wszystko to jest niczym innym jak tylko formą bałwochwalstwa. Nawet samo słowo „idol”, które jest odpowiednikiem słowa „bałwan” zaczęło być używane do określania sławnych ludzi.

Ponadto ludzie czczą pieniądze, poświęcając całe swoje życie na ich gromadzenie i na zapewnianie sobie coraz większych wygód. Wielu spośród nas robi wszystko by zdobyć prestiż, zrealizować się zawodowo, zapominając przy tym o prawdziwym celu życia. Niestety ludzie, jako pyszni z natury, dzięki współczesnym osiągnięciom na polu nauki i techniki myślą, że są w stanie zrobić wszystko.

{Upiększane jest ludziom upodobanie do namiętności: do kobiet i do synów, do nagromadzonych kintarów złota i srebra, do koni wyróżniających się szlachetnością, do trzód i zasiewów. To jest używanie życia na tym świecie. Lecz u Boga jest najpiękniejsza przystań!}[Koran 3:14]

Relacjonował Uqbah bin Amir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie obawiam się, że zaczniecie czcić innych poza Allahem, ale obawiam się, że zaczniecie rywalizować ze sobą dla (przyjemności) tego świata.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Abbas(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jeśli syn Adama będzie miał dwie doliny pełne złota, będzie pragnął trzeciej, gdyż nic nie potrafi zapełnić brzuchów synów Adama, jak tylko piach, a Allah Wybacza tym, którzy się nawracają.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Niech zginie sługa Dinara, Dirhama, Qatify(rodzaj ubrania) i Khamisy(również odzienie), ponieważ jeśli jest mu dane jest szczęśliwy, a jeśli nie to jest niezadowolony.[Bukhari]

Hasan al-Basri(RH) powiedział: Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz.[„al-Adab asz-Szarijjah” imam ibn Muflih]

Odrzucenie Taghut

Odrzucenie tałaghit polega na uznaniu ich fałszywości, gdyż jedynie Allah jest prawdziwym Bogiem oraz trzymaniu się od nich z daleka. Zabronione jest oddawanie im czci, wspieranie ich oraz służenie im, gdyż przekraczają oni granice wyznaczone przez Allaha.

{Tak jest, albowiem Bóg jest prawdą, a to, co oni wzywają poza Nim, jest fałszem. Zaprawdę, Bóg jest Wyniosły, Wielki!}[Koran 22:62]

{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadawali kłam!}[Koran 16:36]

{Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: „Zaprawdę, jestem niewinny tego, co wy czcicie, oprócz czci Tego, który mnie stworzył, ponieważ On prowadzi mnie drogą prostą.”}[Koran 46:26-27]

Autor: binJellul