Prorok Muhammad

Największym cudem Szlachetnego Wysłannika, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, po Szlachetnym Koranie jest jego błogosławiona postać, czyli wszystkie wzniosłe i szlachetne cechy. Jego wrogowie i przyjaciele zgodzili się co do tego, że jest on najbardziej wzniosłym i posiadającym najlepszą pozycję spośród ludzi, a także najdoskonalsze zalety i łaski. Odważny bohater imam ‘Ali, niech Bóg będzie z niego zadowolony, mówi, że “Gdy rosło niebezpieczeństwo i gdy spodziewano się walki, szukaliśmy ochrony u Wysłannika Boga, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo .” Tak właśnie Wysłannik posiadał wszystkie wzniosłe cechy, których wzniosłości nikt nie osiągnął, i przykładem jest jego odwaga. 1

Odnośnie tego wielkiego cudu odsyłamy do książki “AszSzifa’ fi Hukuk al-Mustafa” autorstwa Marokańczyka AlKadiego ‘Ijada, w której w jak najlepszy sposób opisał prawdę i przytoczył jej dowody w szczegółach.

Szlachetny szariat, któremu podobny nigdy nie przyszedł ani nie przyjdzie, jest kolejnym wielkim cudem Szlachetnego Wysłannika, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, co do którego zgodzili się wrogowie i przyjaciele.

Jeśli chodzi o szczegóły tego cudu i jego wyjaśnienie, odsyłamy do naszych dzieł, takich jak trzydzieści trzy “Słowa”, trzydzieści trzy “Listy”, trzydzieści jeden “Blasków” oraz trzynaście “Promieni”.

Inny wielki cud to cud rozszczepienia księżyca relacjonowany przez wielu ludzi. Wydarzenie to jest niepodważalne i nie zbliża się do niego żadna wątpliwość. Cud ten relacjonowali na wiele sposobów i w nieprzerwanym łańcuchu tradentów: Ibn Mas’ud, Ibn ‘Abbas, Ibn ‘Umar, imam ‘Ali, Anas, Huzajfa, i inni podobni im szlachetni towarzysze, niech Bóg będzie z nich wszystkich zadowolony. Ponadto, Szlachetny Koran ogłosił ten cud i potwierdził go w wersecie: “Ostatnia Godzina się przybliżyła i księżyc się rozszczepił.” (54:1) Niewiernym spośród Kurajszytów, którzy byli niezmiernie upartymi ludźmi, nie udało się zaprzeczyć temu cudowi, lecz powiedzieli: “To czary.” Rozszczepienie się księżyca jest wydarzeniem potwierdzonym nawet przez samych niewierzących, lecz zinterpretowali je jako czary.

Odsyłamy do listu poświęconego rozszczepieniu księżyca, który jest uzupełnieniem “Listu o Podróżny Nocnej”.

Ponadto Szlachetny Wysłannik, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, tak jak ludziom na ziemi pokazał cud rozszczepienia księżyca, pokazał wielki cud mieszkańcom nieba, a mianowicie wniebowstąpienie. Odsyłamy do “Listu o Podróży Nocnej”, czyli do “Słowa Trzydziestego Pierwszego”, które udowodniło autentyczność tego cudu i ukazało je w jasny sposób. Tutaj przytaczamy wstęp do tego cudu, którym była podróż Wysłannika do Jerozolimy. Kurajszyci zażądali od niego następnego rana opisania Jerozolimy, a także innych cudów, które wydarzyły się podczas tej podróży.

Gdy rano po wniebowstąpieniu Szlachetny Wysłannik powiedział o swojej podróży, Kurajszyci nie uwierzyli mu i powiedzieli: “Jeśli mówisz prawdę, że pojechałeś do Jerozolimy, opisz nam jej bramy, mury i jak tam jest.” Szlachetny Wysłannik powiedział: “Zasmuciłem się wtedy jak nigdy dotychczas, a wtedy Bóg podniósł ją (Jerozolimę) i dał mi na nią spojrzeć.” Zaczął opisywać ją, jednocześnie na nią spoglądając. Kurajszyci przekonali się o prawdziwości relacji, i spytali: “Kiedy (karawana, którą widział Wysłannik po drodze) przyjedzie?.” Odpowiedział, że w środę. Gdy tego dnia Kurajszyci wyczekiwali tej karawany, dzień już się kończył, a jeszcze nie nadjechała, Wysłannik pomodlił się do Boga, aż dzień wydłużył się o godzinę, a słońce zostało zatrzymane.”

Widzimy, w jaki sposób ziemia porzuciła na godzinę swoją 2 funkcję, potwierdzając tym samym słowa Proroka, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, i wielkie słońce także zaświadczyło o ich prawdziwości. Któż jest bardziej nieszczęśliwy niż ten, który nie wierzy w mowę tego Szlachetnego Proroka, dla potwierdzenia słów którego ziemia zawiesiła pełnienie swojej funkcji, a słońce zatrzymało się? Któż jest bardziej szczęśliwy od tych, którzy otrzymali zaszczyt spełniania jego nakazów i powiedzieli: “Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy”? Rozważ to i powiedz: Chwała niech będzie Bogu za wiarę i islam!

* * *

1. Ahmad bin Hanbal, “Al-Musnad” 1/86; Ibn Abi Szajba, “Al-Musannaf” 7/354; At-Tabarani, “Al-Mu’dżam al-Ausat” 3/371.

2. Patrz: Al-Bajhaki, “Dala’il an-Nubuwwa” 2/404; An-Nawawi, “Szarh Sahih Muslim” 12/52; Al-Kadi ‘Ijad, “Asz-Szifa’” 1/284; Ibn Kasir, “Al-Bidaja wa-n-Nihaja” 6/282.

Autor: Said Nursi(RH)

Tłumaczył:Raszid al-Bulandi