Szirk dotyczący al-Asma łas-Siffat

Omawiając Tauhid al-Asma łas-Sifffat wspomnieliśmy, że należy wystrzegać się Tahrif, Tatil, Tamthil i Takjif. Niestety wiele sekt w islamie popadło w szirk nie stosując się do tych zaleceń. Są to między innymi Mutazila, Aszaira czy Dżahmija. Inne sekty, jak również inne religie dopuściły się tego rodzaju szirku w innej formie, stosując antropomorfizację.

{Do Boga należą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, którzy bluźnią Jego imionom! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili.}[Koran 7:180]

Przypisywanie Allahowi cech Jego stworzeń

Ten aspekt szirku polega na określaniu Allaha cechami Jego stworzeń. Wiadomym jest, że cechy stworzeń charakteryzują się niedoskonałościami i słabościami, Allah natomiast jest Idealny i Doskonały. Z tego powodu bluźnierstwem są obrazy przedstawiające Boga, jako zwierzę, człowieka czy siły natury(Astaghfirullah!). Przykładem tego może być „obraz Boga” Michała Anioła w kaplicy sykstyńskiej w Watykanie, gdzie Bóg przedstawiony zostało, jako nagi, stary, Europejczyk z siwymi, długimi włosami i brodą.

{Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący! On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie, komu chce. Zaprawdę, On jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!} [Koran 42: 11-12]

Większość religii przedstawia Boga lub bogów na podobieństwo człowieka. Oczywistym przykładem są tu religie starogreckie, rzymskie czy skandynawskie, w których bogowie byli potężnymi i długowiecznymi ludźmi. Islam uczy nas jednak, że Bóg jest Jeden, jest Doskonały i nie ma rodziny, towarzyszy czy rywali.

{Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni.}[Koran 9:30]

{Nie jest odpowiednie dla Boga, aby przybrał Sobie syna. Niech Mu będzie chwała! Kiedy On postanowi jakąś rzecz, to tylko mówi: „Bądź!” i ona jest. }[Koran 19:35]

{Bóg nie wziął Sobie żadnego syna i nie było z Nim żadnego boga. Bo wówczas każdy bóg zabrałby to, co stworzył, i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co Jemu przypisują!}[Koran 23:91]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah Potężny i Majestatyczny mówi: Syn Adama wypiera się Mnie a nie ma prawa tak czynić. I lekceważy Mnie i nie ma prawa tak czynić. Odnośnie wyparcia się Mnie, czyni tak mówiąc: „On mnie nie stworzy na nowo, po tym jak mnie stworzył”, kiedy jego ponowne stworzenie jest dla Mnie łatwiejsze niż pierwsze stworzenie. Odnośnie lekceważenia Mnie, czyni tak mówiąc: „Allah wziął Sobie syna.” A Ja jestem Jedynym, Samowystarczalnym Władcą. Nie wydaję potomstwa i nie zostałem zrodzony; i nie ma nikogo podobnego do Mnie.[Bukhari]

Przypisywanie Imion i Atrybutów Allaha stworzeniom

{On jest Panem niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. Przeto oddawaj Mu cześć i bądź wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś, kto może być nazwany Jego imieniem?}[Koran 19:65]

{Do Boga należą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, którzy bluźnią Jego imionom! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili.}[Koran 7:180]

Ibn Abi Hatim(RH) przekazał, że Ibn Abbas(RA) powiedział: {ci którzy bluźnią Jego imionom} mowa jest tu o ludziach, którzy dodają Allahowi współtowarzyszy w Jego Imionach i Atrybutach.[„Kitab at-Tauhid” imam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]]

Ta forma szirku polega na nadawaniu stworzeniom imion i atrybuty Allaha. Przykładowo pogańscy Arabowie czcili bożki, którym nadali imiona pochodzące od imion Allaha. Ich najważniejszymi bałwanami byli: al-Lat, co jest przekształceniem al-Ilah; al-Uzza, co jest przekształceniem al-Aziz; al-Manat, co jest przekształceniem al-Mannan.

{Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza, i Manat – tę trzecią?}[Koran 53:19-20]

W czasach Proroka Muhammad(SAAŁS) pojawił się również fałszywy prorok w regionie Arabii zwanym Jamama, który nazwał siebie Rahman, chociaż imię to należy jedynie do Allaha.

Nusajrija z Syrii są jedną z sekt szyickich i wierzą, że kuzyn Proroka(SAAŁS), Ali(RA) był wcieleniem Allaha, przez co przypisują mu wiele Cech Allaha. Inna sekta należąca do Ismailitów uważa swojego założyciela Agha Khana za wcielenie Allaha. Druzowie z Libanu uznają znowu fatymidzkiego kalifa al-Hakima bin Amrillaha za ostatnie wcielenie Allaha pośród ludzi(Astaghfirullah!).

Relacjonował Abu Huraira(RH): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Najbardziej znienawidzonym imieniem przez Allaha, jest ‘król królów’, gdyż nikt nie jest niezależny od Allaha.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Szurajh(RH): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zwano mnie Ab ul-Hakam(ojciec sądu), więc Prorok(SAAŁS) powiedział do mnie: ‘Allah jest al-Hakam(Sędzia) i do Niego należy sąd.’ Powiedziałem: ‘Gdy ludzie nie zgadzają się w jakiejś kwestii przychodzą do mnie i ja rozsądzam między nim i zawsze obie strony są zadowolone.’ Prorok(SAAŁS) powiedział: ‘To wspaniale! Czy masz dzieci?’ Odpowiedziałem: ‘Mam synów: Szurajha, Muslima i Abdullaha.’ Prorok(SAAŁS) spytał: ‘Który jest najstarszym z nich?’ Odpowiedziałem: ‘Szurajh.’ Prorok(SAAŁS) powiedział: ‘W takim razie od teraz zwać będziesz się Abu Szurajh.’[Abu Daud]

{Kiedy On dał im sprawiedliwego, oni przygotowywali Mu współtowarzyszy spośród tego, czym On ich obdarzył. Lecz Bóg jest wyniosły ponad to, co oni J emu dodają jako współtowarzyszy!}[Koran 7:190]

Ibn Hazm(RH) powiedział: Uczeni są zgodni co do zakazu nadawania imion, zawierających słowo sługa, a później nazwę kogoś poza Allahem, takich jak Abd Umar lub Abd ul-Kaaba, z wyjątkiem Abd ul-Muttalib.[„Kitab at-Tauhid” imam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nikt z was nie może mówić: Nakarm swojego pana(Rabb), pomóż swojemu panu w robieniu ablucji lub daj wodę panu. Mówcie: Mój mistrzu lub strażniku. Również nikt nie może mówić mój sługo lub moja służąco. Zamiast tego mówcie: chłopcze lub dziewczyno.[Bukhari i Muslim]

Autor: binJellul