Szirk dotyczący al-Uluhijja

Do tej kategorii szirku zaliczają się wszystkie akty czci, dedykowane i kierowane do kogokolwiek innego niż Allah. W większości przypadków jest to najbardziej widoczna i oczywista forma szirku.

{Czy oni dodają za współtowarzyszy to, co niczego nie stwarza; lecz samo jest stwarzane, i nie jest w stanie przyjść im z pomocą, ani też samemu sobie nie może pomóc?}[Koran 7:191-192]

{On wprowadza noc w dzień i On wprowadza dzień w noc. On podporządkował słońce i księżyc – wszystko płynie do wyznaczonego kresu. To jest Bóg – wasz Pan! Do Niego należy królestwo; a ci, których wzywacie poza Nim, nie posiadają nawet łuski pestki daktyla. Jeśli ich wezwiecie, to oni wcale nie usłyszą waszej modlitwy; a jeśliby nawet usłyszeli, to by wam nie odpowiedzieli; a w Dniu Zmartwychwstania oni wyrzekną się współ towarzystwa. I nikt nie może ciebie powiadomić tak jak Ten, który jest doskonale świadomy.}[Koran 35:13-14] {Ostrzegaj przez to tych, którzy się obawiają, że będą zebrani do swego Pana. Nie mają oni, oprócz Niego, ani opiekuna, ani orędownika! Być może, oni będą bogobojni!}[Koran 6:51]

{Powiedz: „Do Boga należy orędownictwo w całości! Do Niego należy królestwo niebios i ziemi! Do Niego będziecie sprowadzeni!”}[Koran 39:44]

{Powiedz: „Wzywajcie tych, których uznajecie poza Bogiem! Oni nie władają nawet ciężarem pyłku, ani w niebiosach, ani na ziemi. Oni nie mają tam żadnego uczestnictwa ani też Bóg nie ma wśród nich pomocnika.” Nie pomoże przed Nim żadne wstawiennictwo, oprócz wstawiennictwa za tymi, na kogo On się godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich serc, oni powiedzą: „Co powiedział wasz Pan?” Powiedzą: „Prawdę!” On jest Wyniosły, Wielki!}[Koran 34:22-23]

{I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoże ani nie zaszkodzi. A jeśli to uczynisz, to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych.” Jeśli Bóg dotknie cię nieszczęściem, to nikt nie zdoła go odsunąć, jak tylko On. A jeśli On chce dla ciebie dobra, to nikt nie odwróci Jego łaski. On obdarza nią, kogo chce ze swoich sług. On jest Przebaczający, Litościwy!}[Koran 10:106-107]

{Wy czcicie bałwany, poza Bogiem i stwarzacie kłamstwo. Zaprawdę, ci, których czcicie poza Bogiem, nie są w stanie dać wam zaopatrzenia. Poszukujcie więc zaopatrzenia u Boga, czcijcie Go i dziękujcie Mu! Do Niego będziecie sprowadzeni!}[Koran 29:17]

{A kto błądzi bardziej niż ten, kto wzywa, poza Bogiem, tych, którzy mu nie odpowiedzą do Dnia Sądu. Oni nie dbają o jego wezwanie.}[Koran 46:5]

Oddawanie czci stworzeniom Allaha

Czczenie Proroków i Pobożnych Ludzi

{O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego,jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie, więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun!}[Koran 4:171]

Prorocy(AS) byli najlepszymi spośród ludzi, posiadali najlepszą moralność i byli najbardziej oddani w czci Allaha. Powinniśmy ich szanować i czerpać nauki z ich życia. Jednak mimo tego surowo zabronione jest oddawanie im czci. Takie postępowanie jest bluźnierstwem względem nich(AS), gdyż całkowicie przeczy temu, czego nauczali.

{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadawali kłam!} [Koran 16:36]

{Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!}[Koran 9:30]

Żydzi i chrześcijanie zbłądzili właśnie w ten sposób. Oddają oni cześć swoim Prorokom(AS) i zapominają, iż nawet oni są tylko stworzeniami Allaha. Niestety również wyznawcy niektórych sekt powstałych w Islamie popełniają dokładnie ten sam błąd czcząc Proroka Muhammada(SAAŁS).

{I powiedzieli: Nie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie pozostawiajcie ani Wadda, ani Suwa’a, ani Jaghuta, ani Ja`uka, ani Nasra.}[Koran 71:23]

Ibn Abbas(RA) powiedział: To są imiona prawych ludzi spośród ludu Noego. Gdy zmarli, Szatan skusił jego lud do stworzenia figurek przypominających tych ludzi oraz usadzenia ich na miejscach gzie oni zwykli siedzieć, a następnie nazwania tych figurek ich imionami. Lud tak uczynił, lecz nie oddawali oni czci tym figurkom(jedynie je stworzyli). Jednak, gdy ludzie, którzy stworzyli te figurki sami zmarli, a wiedze religijna odeszła w zapomnienie(zapomniano również, dlaczego stworzono te figurki), (inni)ludzie zaczęli oddawać im cześć.[„Kitab ut-Tauhid” Shaikh ul-Islam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]

Ibn Al-Qajjim(RH) stwierdził, posługując się hadisami Muslima i Bukhariego, że po śmierci przodków na ich grobach postawiono posągi, które później stały się przedmiotem kultu ludzi. Umar(RA) przekazał, że Prorok(SAAŁS) powiedział: „Nie przesadzajcie w chwaleniu mnie, jak chrześcijanie wywyższyli syna Mariam, ja jestem jedynie stworzeniem. Nazywajcie mnie stworzeniem Allaha, Jego sługą i Jego Wysłannikiem”. [„Kitab ut-Tauhid” Shaikh ul-Islam Muhammad ibn Abd ul-Łahhaab]

Lud Noego(AS) został ukarany(potopem), albowiem zbuntowali się przeciw Allahowi. Historia ta wskazuje na bardzo poważne konsekwencje tworzenia rzeźb. Prorok(SAAŁS) surowo zabraniał rzeźbienia, kreślenia, malowania wizerunków, podobizn istot żywych (ludzi i zwierząt, a zwłaszcza ludzi znamienitych takich jak uczeni, królowie, przywódcy, głowy stanu czy ludzie pobożni), a co za tym idzie, ich ekspozycji – nakazując niszczenie wszelkich wizerunków istot żywych – ze względu na to, że ich publiczne wystawianie jest jedynie następnym krokiem w stronę politeizmu.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Kto jest bardziej niesprawiedliwy od tego kto próbuje stworzyć coś podobnego do Mojego stworzenia? Niech stworzy mrówkę lub ziarno pszenicy, czy jęczmienia.[Bukhari i Muslim]

Relacjonowała Aisza(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ludźmi, którzy będą cierpli najbardziej w Dniu Sądu Ostatecznego są ci, którzy próbowali naśladować stworzenie Allaha(stwarzając coś podobnego).[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Abbas(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten kto tworzy obraz lub rzeźbę zostanie wrzucony do piekła, gdzie będą torturować go duszę wszystkich obrazów, które stworzył.[Bukhari i Muslim]

Prorok(SAAŁS) wielokrotnie przypominał nam, że, mimo iż jest najlepszym spośród ludzi, to dalej jest tylko człowiekiem, stworzeniem Allaha. Stanowczo zabronił nam oddawać cześć jemu samemu, innym prorokom(AS), pobożnym ludziom i wszelkim innym stworzeniom.

{Powiedz(Muhammadzie): „Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do was. Zostało mi tylko objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swojemu Panu.”}[Koran 18:110]

Relacjonował Umar ibn Khattab(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie przesadzajcie w chwaleniu mnie, tak jak chrześcijanie(przesadzają w) chwaleniu syna Marii(Jezusa), gdyż jestem jedynie sługą(Allaha). Nazywajcie mnie, więc Sługą i Wysłannikiem Allaha.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Abbas(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Uważajcie na przesadę (w religii), gdyż doprowadziła ona do zniszczenia narody, które były przed wami.[Ahmad, Ibn Madżah, Al-Hakim]

Relacjonował Ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zrujnowani są ci, którzy przesadzają (w religii). Powtórzył to trzy razy.[Muslim, Abu Daud, Ahmad]

Z powyżej przedstawionych dowodów jasno wynika, że islam surowo zabrania czczenia Proroków(AS). Skoro Prorocy(AS) byli najlepszymi spośród ludzi, tym bardziej nie powinniśmy oddawać czci innym ludziom. Niestety niektórzy spośród muzułmanów oddają cześć osobom zwanym Ałlija Allaha. Termin Ałlija ma wiele znaczeń, ale w tym kontekście można przetłumaczyć go, jako świętych czy pobożnych mężów. Takie praktyki są powszechne wśród sufich.

{Bóg jest opiekunem tych, którzy wierzą; On ich wyprowadza z ciemności ku światłu.}[Koran 2:257]

Allah mówi nam, że jest Łali wszystkich wierzących, nie możemy, więc sami wyznaczać pewnych ludzi na Ałlija Allaha. Sufi wierzą jednak, że dusze Ałlija po śmierci zostają na tym świecie i wędrują po Ziemi. Z tego powodu można ich prosić o pomoc, a oni wysłuchują tych próśb i następnie wspierają proszących. Jest to oczywisty szirk, gdyż zmarli nie posiadają takich mocy, nie są w stanie usłyszeć tych, którzy wznoszą do nich prośby.

{On wprowadza noc w dzień i On wprowadza dzień w noc. On podporządkował słońce i księżyc – wszystko płynie do wyznaczonego kresu. To jest Bóg – wasz Pan! Do Niego należy królestwo; a ci, których wzywacie poza Nim, nie posiadają nawet łuski pestki daktyla. Jeśli ich wezwiecie, to oni wcale nie usłyszą waszej modlitwy; a jeśliby nawet usłyszeli, to by wam nie odpowiedzieli; a w Dniu Zmartwychwstania oni wyrzekną się współ-towarzystwa. I nikt nie może ciebie powiadomić tak jak Ten, który jest doskonale świadomy.}[Koran 35:13-14]

Powyższy werset potwierdza tylko, że zmarli nie mogą usłyszeć tych, którzy ich wzywają. Niektórzy nie wierzą jednak, że Ałlija są w stanie pomóc im sami z siebie, dlatego też proszą ich o wstawiennictwo u Allaha. Takie praktyki również zaliczają się do szirk, gdyż pogańscy Arabowie robili dokładnie to samo.

{Oni czczą, poza Bogiem, to, co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. Oni mówią: „To nasi orędownicy u Boga.” Powiedz: „Czyż wy potraficie powiadomić Boga o czymś, czego On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała, On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!”} [Koran 10:18]

Czczenie Grobów

W historii człowieka możemy znaleźć wiele przykładów praktyk powiązanych z pochówkiem, takich jak różnego rodzaju rytuały, święta, czy rozbudowywanie i ozdabianie grobów. Zwyczaje te często wywodzące się z religii pogańskich nie zostały zapomniane i po dziś dzień są żywe wśród wielu społeczności muzułmańskich, które odziedziczyły je po swoich nie-muzułmańskich przodkach. Chrześcijanie, Hindusi, Buddyści i wiele sekt muzułmańskich wzięło sobie groby Proroków(AS) i prawych ludzi za miejsca kultu, modlitw i pielgrzymek. Z tego powodu Islam ostrzega nas przed takimi praktykami, gdyż zawsze prowadzą one do szirk.

Relacjonowała Aisza(RA): Umm Salama(RA) wspomniała (w obecności Proroka(SAAŁS)) o kościele, który widział a w Abisynii i który wypełniony był obrazami. Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Gdy prawy człowiek spośród nich zmarł, zbudowali świątynie na jego grobie i udekorowali ją tymi obrazami. Tacy ludzie są najgorszymi spośród stworzeń(jako politeiści) w oczach Allaha.[Bukhari i Muslim]

Zbytnie rozbudowywanie i dekorowanie grobów nie pomaga w żaden sposób zmarłej osobie, a jedynie prowadzi do szirk. Gdy na grobach stawia się pomniki czy budowle ludzie zaczynają do nich pielgrzymować, co samo w sobie jest aktem kultu. Często jednak na pielgrzymkach się nie kończy i ludzie zaczynają modlić się do zmarłych, składać im ofiary itd. Z tego powodu grób w Islamie to jedynie dół wykopany w ziemi. Wznoszenie nagrobków, pomników, tumb na grobach jest w islamie zabronione. Groby nie powinny być wznoszone ponad poziom ziemi, zabronione jest również budowanie wokół nich meczetów.

Ali bin Abi Talib(RA) powiedział do Abu Al-Hadżdżadża al-Asadiego(RH): Czy mam powierzyć ci obowiązek, który nałożył na mnie Prorok? Zniszcz każdego bożka i posąg i zrównaj z ziemią każdy wzniesiony nagrobek.[Muslim]

Relacjonował Dżabir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zabraniam murowania grobów, siedzenia na nich, wznoszenia na nich pomników lub umieszczania ich w budynkach.[Muslim]

Salih al-Uthajmin(RH) powiedział: Wznoszenie jakichkolwiek budowli na grobach, nad grobami jest w islamie zabronione. Prorok (SAAŁS) zabronił tego ze względu na gloryfikację mieszkańców grobów, która obejmuje budowę pomników, stawianie nagrobków ku ich pamięci, czci i prowadzi do kultu mieszkańców grobów, oddawania im czci poza Allahem. Dzieje się tak w wielu budowlach, które zostały wzniesione na grobach; ludzie zaczęli czynić z mieszkańców grobów wspólników Allaha poprzez wznoszenie do nich suplikacji, próśb, modlitw. Wznoszenie próśb do mieszkańców grobów i wiara, że mogą oni udzielić żyjącym pomocy – jest większym politeizmem i odstąpieniem od islamu. Allah jest Jedynym Bogiem i Jedynie Jemu przynależne są wszelkie formy czci. [„Fatała arkan ul-Islam” szeikh Muhammad ibn Salih al-Uthajmin]

Co zaś się tyczy odwiedzanie grobów to jest dopuszczalne, jednak by nie zbłądzić trzeba trzymać etykiety z nim związanej.

Relacjonował Buraidah ibn al-Husajb(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zakazałem wam odwiedzać groby, jednak teraz możecie już to robić, gdyż zaprawdę przypominają one o śmierci.[Muslim, Abu Daud, an-Nasai, Ahmad]

Po pierwsze należy się wystrzegać wszelkich aktów kultu(modlitwy, suplikacji, recytacji Quranu itd.) w tym miejscu.

Relacjonował Abu Said al-Khudri(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Cała ziemia jest masdżid(miejscem czci) poza grobami i toaletami.[Tirmidhi, Abu Daud, Ibn Madża] Po drugie zakazane jest praktykowanie tego, co nie było praktykowane przez Proroka(SAAŁS) i Sahaba(RA). Przykładem mogą być tu znicze. Relacjonowała Aisza(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten, który wprowadza zmiany(innowacje) w naszej religii, to to, co robi powraca z powrotem do niego (nie jest to akceptowane).[Bukhari i Muslim]

Po trzecie zabronione jest pielgrzymowanie i tworzenie zgromadzeń przy grobach.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie czyń mojego grobu Eid(miejsce świętowania), nie zmieniajcie swoich domów w groby, ani nie i proście Allaha o błogosławieństwo dla mnie gdziekolwiek jesteście, gdyż ono mnie wzbogaca.[Abu Daud i Ahmad]

Po czwarte należy pamiętać, że nie ma tu odstępstw dotyczących grobu Proroka(SAAŁS).

Relacjonowała Aisza(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) na łożu śmierci zakrył swoją twarz ubraniem. Gdy już ciężko było mu oddychać odkrył się i powiedział: Oby Gniew Allaha dosięgnął Żydów i Chrześcijan, gdyż wzięli oni groby swoich Proroków(AS), jako miejsce czci. Ostrzegał również(muzułmanów) przed tym co oni(Żydzi i Chrześcijanie) uczynili. Gdyby nie to, to grób Proroka(SAAŁS) zostałby zbudowany przed jego domem, ale baliśmy się, że zostanie przekształcony w miejsce czci. [Bukhari i Muslim]

Relacjonował Dżundub Ibn Abdullah(RA): Słyszałem Proroka(SAAŁS), pięć dni przed jego śmiercią, mówił wtedy: Ci, którzy byli przed wami wzięli groby swoich proroków i prawych ludzi, jako miejsce czci. (Pamiętajcie, więc) Nie możecie brać grobów, jako miejsc czci, zakazuje wam tego. [Muslim]

Imam Malik(RH) w swoim zbiorze hadisów, zatytułowanym „Mułatta” przekazał następujący hadis: Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: O Allah! Nie pozwól, by mój grób stał się bożkiem. Gniew Allaha jest ogromny dla tych, którzy biorą groby proroków, jako miejsce czci.

Czczenie Aniołów

Kult aniołów, wynika z błędnego rozumienia religii. Obecny jest on w praktykach niektórych sekt chrześcijańskich i żydowskich, gnostycyzmie, jak również w kurdyjskiej religii zwanej jazydyzmem. Islam, jako religia czyście monoteistyczna uczy nas, że anioły nie są bóstwami, nie posiadają wolnej woli i całkowicie oddają się czci Allaha.

{A ileż to aniołów jest w niebiosach, których wstawiennictwo nic nie pomoże, chyba tylko, jeśli Bóg pozwoli, i temu, komu zechce, i kto Mu się spodoba. Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, nazywają aniołów imionami żeńskimi. A nie mają oni o tym żadnej wiedzy i idą tylko za przypuszczeniem, a przypuszczenie nie ma żadnej wartości wobec prawdy.}[Koran 53:26-28]

{Bogu wybija pokłony to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi: wszelkie zwierzę, a także aniołowie, którzy nie wbijają się w pychę. Oni obawiają się swojego Pana, będącego nad nimi, i czynią to, co im jest nakazane.}[Koran 16:49-50]

{O wy, którzy wierzycie! Strzeżcie się sami i wasze rodziny od ognia; którego strawą będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.}[Koran 66:6]

W czasach dżahiliji niektórzy pogańscy Arabowie, uznali aniołów za córki Allaha, co było jawnym szirk.

{Czyż wasz Pan tylko dla was wybrał synów, a dla Siebie wziął córki spośród aniołów? Zaprawdę, mówicie straszne słowo!}[Koran 17:40]

{I uczynili aniołów, którzy są sługami Miłosiernego, istotami żeńskimi. Czyż oni byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani! Oni mówią: „Jeśliby chciał Miłosierny, to nie czcilibyśmy ich.” Nie mają o tym żadnej wiedzy, tylko snują przypuszczenia. Czyż My daliśmy im przedtem jakąś Księgę, której się silnie trzymają? Przeciwnie! Oni mówią: „Znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami.”}[Koran 43:19-22]

Czczenie Dżinów

Dżiny jako stworzenia, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć(w ich naturalnej formie), a które oddziaływają na nasz świat budziły zainteresowanie wśród ludzi od niepamiętnych czasów. Prawie każda religia i system wierzeń ma swój własny koncept dotyczący ich mocy, zadań i wpływu na otoczenie. Z tego powodu darzone są kultem przez satanistów, spirytystów, spirytualistów oraz wyznawców wielu „tradycyjnych” religii np. indiańskich, chińskich, słowiańskich, germańskich, afrykańskich itd.

{A jednak oni przypisali Bogu dżiny jako współtowarzyszy; a przecież On je stworzył. I fałszywie przypisali Mu synów i córki, bez żadnej wiedzy. Niech Mu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy! Stwórca niebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna – przecież On nie miał wcale towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący! Oto wasz Bóg, wasz Pan! Nie ma boga, jak tylko On, Stwórca każdej rzeczy! Więc czcijcie Go! On jest poręczycielem każdej rzeczy! Nie dosięgają Go spojrzenia, lecz On dosięga spojrzenia. On jest Przenikliwy, Świadomy!}[Koran 6:100-103]

{W Dniu, kiedy On zbierze wszystkich razem, powie do aniołów: „Czy oni was czcili?” Powiedzą: „Chwała niech będzie Tobie! Ty jesteś naszym opiekunem poza nimi. Przeciwnie! Oni oddawali cześć dżinom; większość wierzyła w nich.” I tego Dnia nie będziecie mogli jedni drugim ani pomóc, ani zaszkodzić. I My powiemy do tych, którzy byli niesprawiedliwi: „Zakosztujcie kary ognia, który uważaliście za kłamstwo!”}[Koran 34:40-42]

{Oni ustanowili między Nim a dżinami jakieś pokrewieństwo. A przecież dżiny wiedzą, że oni będą zganieni – Chwała niech będzie Bogu, który jest ponad to, co oni opisują!}[Koran 3:158-159]

{I mężczyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mężczyzn spośród dżinów, a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo.}[Koran 72:6]

Islam zabrania wszelkich kontaktów z dżinami, jako iż prowadzą one do szirk. Natomiast, jako muzułmanie powinniśmy szukać schronienia u Allaha przed złem dżinów.

{Mów: „Szukam schronienia u Pana jutrzenki przed złem tego, co On stworzył, przed złem ciemności, kiedy się szerzy, przed złem tych, którzy dmuchają na węzły, i przed złem człowieka zawistnego, w chwili kiedy żywi zawiść!”}[Koran 113]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Słowa Allaha(interpretacja znaczenia):{przed złem tego, co On stworzył} oznaczają: przed złem wszystkiego stworzenia. Sabit al-Bunani(RH) i Hasan al-Basri(RH) powiedzieli: Piekła, Iblisa i jego potomstwa(innych dżinów) – spośród tego co On(Allah) Stworzył. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

{Mów: „Szukam schronienia u Pana ludzi, Króla ludzi, Boga ludzi, przed złem kusiciela, wycofującego się skrycie, który podszeptuje pokusę w serca ludzi – spośród dżinów i ludzi.”}[Koran 114]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Prorok(SAAŁS) powiedział: Nie ma wśród nas nikogo, komu nie został przydzielony towarzyszący dżinn. Sahaba(RA) zapytali: Nawet tobie o Wysłanniku Allaha? Prorok(SAAŁS) powiedział: Nawet mi, ale Allah pomógł mi z nim i przyjął on islam. Dlatego też nakazuje mi jedynie dobro.[Muslim] Anas(RA) zrelacjonował historię Safji(RA), która przyszła z wizytą do Proroka(SAAŁS), kiedy ten oddawał się odosobnieniu w meczecie. Gdy wyszedł, by odprowadzić ją do domu, spotkało ich dwóch Ansarów(RA). Przyspieszyli oni kroku, jak tylko zobaczyli Proroka(SAAŁS), więc Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zwolnijcie! To Safija bint Hujaj! Mężczyźni powiedzieli: Chwała Allahowi! Prorok(SAAŁS) powiedział: Zaprawdę szatan krąży w synu Adama niczym krew. Zaprawdę obawiałem się, że mógł zasiać coś – lub powiedział – zasiać zło – w waszych sercach.[Bukhari i Muslim] Said bin Dżubair(RH) przekazał, że Ibn Abbas(RA) powiedział odnośnie {przed złem kusiciela, wycofującego się skrycie}: ‘Jest to diabeł, który mieszka w sercach synów Adama. Szepcze on, gdy jest roztargniony lub nieuważny. Zaś kiedy wspomina Allaha, diabeł wycofuje się.’ Mudżahid(RH) i Qatada(RH) również byli takiego zdania. Natomiast Mutamir bin Sulajman(RH) przekazał, że jego ojciec(RH) powiedział: ‘Wspomniano mi, że szatan jest al-łasłas, gdyż podszeptuje w serce syna Adama, kiedy jest smutny i kiedy jest szczęśliwy. Lecz kiedy człowiek wspomina Allaha, szatan się wycofuje.’ Al-Aufi(RH) zapisał od Ibn Abbasa(RA) odnośnie al-łasłas: To szatan. On szepcze, a kiedy jest mu się posłusznym wycofuje się. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

Relacjonował Uqbah bin Amir(RA): Kiedy prowadziłem konia Wysłannika Allaha(SAAŁS) wzdłuż jednej z dróg, powiedział do mnie: Uqba, wsiądź na Konia! Bałem się, że(jeśli odmówię) zostanie uznane to za nieposłuszeństwo. Zatem Wysłannik Allaha(SAAŁS) zsiadł z konia i ja jechałem na nim przez pewien czas. Potem jechał Prorok(SAAŁS) i powiedział: Uqba! Czy chcesz bym nauczył cię dwóch sur, które są dwiema najlepszymi surami, jakie ludzie recytują? Powiedział: Oczywiście, Wysłanniku Allaha. Prorok(SAAŁS) nauczył mnie więc recytacji: {Mów: Szukam schronienia u Pana brzasku} i {Mów: Szukam schronienia u Pana ludzi}. Zaraz potym ktoś zaczął azan i Wysłannik Allaha(SAAŁS) stanął z przodu(by prowadzić modlitwę) i wyrecytował je (w modlitwie). Potem przeszedł koło mnie i powiedział: Tak jak widziałeś Uqba, recytuje te dwie sury zawsze, kiedy kładziesz się spać i kiedy wstajesz.[Muslim, Ahmad, Tirmidhi]

Relajconował Ibn Abis al-Dżuhani(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział do mnie: Ibn Abis! Czy mam cię powiadomić o najlepszej rzeczy, której używają do ochrony, ci którzy o nią proszą? Odpowiedziałem: Oczywiście, Wysłanniku Allaha. Prorok(SAAŁS) powiedział: są tym te dwie sury – {Mów: Szukam schronienia u Pana brzasku} i {Mów: Szukam schronienia u Pana ludzi.}[an-Nasai]

Czczenie Ciał Niebieskich

Ludzi od zawsze fascynowały również gwiazdy, słońce i księżyc. Nic, więc dziwnego, że stały się one obiektem kultu w wielu religiach. Starożytni Grecy, Rzymianie, Egipcjanie, Słowianie, Celtowie, Babilończycy czy Aztekowie utożsamiali je ze swoimi najważniejszymi bóstwami. Najróżniejsze były wierzenia ludzkie dotyczące ciał niebieskich, składano im ofiary, modlono się do nich i proszono o pomoc. Niektórzy pod dziś dzień oddają im cześć lub próbują odczytać z nich przyszłość. Są to jednak obiekty nieożywione całkowicie zależne od Woli Allaha.

{Wśród Jego znaków są: noc i dzień, słońce i księżyc. Nie wybijajcie pokłonów ani słońcu, ani księżycowi! Wybijajcie pokłony przed Bogiem, który je stworzył – jeśli Jego czcicie!}[Koran 41:37]

{I znakiem dla nich – noc. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach. I słońce – ono płynie do swego stałego miejsca. To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego! I księżyc – ustanowiliśmy dla niego stacje, aż staje się podobny do suchej gałęzi palmowej. I ani słońcu nie wolno doganiać księżyca, ani też noc nie wyprzedzi dnia; i wszystko żegluje po orbicie.}[Koran 36:37-40]

Relacjonował Abu Malik Al-Aszari(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wśród mojej społeczności(ummy) obecne są cztery zachowania należące do ignorancji(dżahiliji): Wychwalanie własnych przodków, obrażanie przodków innych, proszenie od deszcz gwiazd oraz lamentowanie nad zmarłymi.[Muslim]

Relacjonował Zaid bin Khalid al-Dżuhani(RA): Prorok(SAAŁS) prowadził modlitwę fadżr w Hudaibija po deszczowej nocy. Gdy zakończył modlitwę, odwrócił się do ludzi i powiedział: Czy wiecie co wasz Pan (Allah) objawił? Ludzie powiedzieli: Allah i Jego Wysłannik wiedzą lepiej. Odpowiedział: Allah powiedział: 'Tego ranka niektórzy z moich sług pozostali prawdziwie wierzący, inni zaś stali się nie-wierzącymi; ktokolwiek powiedział, że deszcz spadł z Błogosławieństwa i Łaski Allaha, wierzy we Mnie i nie wierzy w gwiazdy. Ktokolwiek zaś powiedział, że deszcz spadł z powodu jakiejś gwiazdy, nie wierzy we Mnie, lecz wierzy w tą gwiazdę.[Bukhari i Muslim]

W Koranie znajdziemy historię Proroka Abrahama(AS), która ujawnię bezsens oddawania czci ciałom niebieskim i pokazuje logiczność wiary w Jednego Boga, Stwórcę światów.

{Oto powiedział Abraham do swego ojca Azara: „Czy ty bierzesz sobie bałwany za bogów? Ja widzę ciebie i twój lud w jawnym błędzie!” I tak My pokazaliśmy Abrahamowi królestwo niebios i ziemi, aby był on między tymi, którzy posiadają pewność w wierze. A kiedy okryła go ciemna noc, zobaczył gwiazdę i powiedział: „To jest mój Pan!” A kiedy ona zaszła na zachodzie, on powiedział: „Ja nie kocham tych, którzy zachodzą.” A kiedy zobaczył księżyc wschodzący, powiedział: „To jest mój Pan!” Ale kiedy zniknął na zachodzie, powiedział: „Jeśli mój Pan nie poprowadzi mnie drogą prostą, to z pewnością będę w liczbie błądzących!” A kiedy zobaczył słońce wschodzące, powiedział: „To jest mój Pan! On jest największy!” Lecz kiedy ono zaszło, powiedział: O ludu mój! Ja nie jestem winien tego, że wy Jemu dodajecie współtowarzyszy! Oto skierowałem swoje oblicze ku Temu, który stworzył niebiosa i ziemię, jako prawdziwie wierzący; ja nie jestem z liczby tych, którzy dodają współtowarzyszy!” I jego lud wdał się z nim w dysputę. On powiedział: „Czy chcecie prowadzić ze mną dysputę w sprawie Boga, skoro On wprowadził mnie na drogę prostą? Ja nie boję się tego, co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy, chyba że czegoś innego zechce mój Pan. Mój Pan obejmuje wiedzą każdą rzecz! Czyż wy się nie zastanowicie?! Jak bym ja się miał bać tego, co wy Jemu dodajecie jako współtowarzyszy, kiedy wy nie boicie się dodawać Bogu za współtowarzyszy tego, czemu On nie zesłał żadnej władzy nad wami? Więc która z dwóch partii zasługuje na większe bezpieczeństwo, jeśli wy posiadacie jakąś wiedzę?” Ci, którzy wierzą, i ci, którzy nie ubierają swojej wiary w niesprawiedliwość, posiadają prawdziwe bezpieczeństwo i są na drodze prostej. Taki jest Nasz dowód, który daliśmy Abrahamowi przeciw jego ludowi! My wywyższamy stopniami, kogo chcemy. Zaprawdę, twój Pan jest mądry, wszechwiedzący!}[Koran 6:74-83]

Szukanie Błogosławieństwa od Drzew, Kamieni…

Musimy być świadomi, że wszystkie dobrodziejstwa, jakimi jesteśmy obdarowywani pochodzą od Allaha. Gdy prosimy, powinniśmy prosić Allaha. Tak samo, gdy chcemy okazać wdzięczność, to pamiętajmy żeby dziękować Allahowi.

{Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza, i Manat – tę trzecią? Czyż wy możecie mieć mężczyzn, a On jedynie kobiety? byłoby to podziałem niegodziwym. Są to tylko imiona, którymi wy je nazywacie – wy i wasi ojcowie. Bóg nie zesłał im żadnej władzy. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym, czego pragną ich dusze, podczas gdy przyszła już do nich droga prosta od ich Pana.}[Koran 53:19-23]

Al-Lat, Al-Uzza i Manat były bóstwami, którym oddawali cześć pogańscy Arabowie z czasów Dżahiliji. Al-Lat to najprawdopodobniej nazwa skały wzniesionej w mieście At-Taif. Możliwe również, że był to człowiek, który zajmował się przygotowywaniem jedzenia dla pielgrzymów. Po śmierci ludzie zaczęli modlić się nad jego grobem. Al-Uzza to nazwa drzewa rosnącego przy drodze między Mekką, a At-Taif, było ono udekorowane i otoczone murem. Manat był bożkiem mieszczącym się między Mekką i Medyną.

Relacjonował Abu Łaqid Al-Lajthi(RA): Byliśmy razem z Wysłannikiem Allaha(SAAŁS) podczas (bitwy) Hunajn. Było to niedługo po tym jak przeszliśmy na islam(byliśmy nowymi muzułmanami). Tamtejsi politeiści mieli pewne drzewo, któremu oddawali cześć. Zwykli oni otaczać drzewo ramionami mając nadzieje na otrzymanie błogosławieństw. Gdy my mijaliśmy (inne) drzewo powiedzieliśmy: O Wysłanniku Allaha! Pozwól, by to drzewo stało się źródłem błogosławieństwa dla naszych ramion, tak jak jest nim dla niewiernych. Prorok(SAAŁS) wykrzyknął: Allah jest Największy!(Naśladujecie złe tradycje (innych narodów). Na Tego w, Którego Rękach znajduje się moja dusza powiedzieliście to samo co Bani Israil powiedzieli do Mojżesza(AS){„O Mojżeszu! Uczyń nam boga, tak jak oni mają bogów.” On powiedział: „Zaprawdę, jesteście ludem nieświadomym!}[Koran 7:138] [Ahmad, Tirmidhi]

Zbliżanie się do Allaha(Tałassul)

Pośrednictwo(tałassul) między Allahem i Jego stworzeniami jest często błędnie rozumiane, co doprowadziło do zbłądzenia wielu sekt. Dokładna definicja tałassul wynika, bezpośrednio z Koranu i są nią wszelkie wysiłki prowadzące do zbliżenia się do Allaha.

{O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga, poszukujcie pilnie połączenia się(łasila) z Nim i walczcie usilnie na Jego drodze! Być może, wy będziecie szczęśliwi!}[Koran 5:35]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Allah Nakazał Swoim wiernym sługom, by Obawiali się Go(Taqła), czcili Go w taki sposób, jaki został im pokazany(przez Proroka Muhammada(SAAŁS)) oraz trzymali się z daleka od tego co zakazane.{poszukujcie pilnie połączenia się z Nim.} Sufjan ath-Thałri(RH) powiedział, że Talha(RH) powiedział, że Ata(RH) powiedział, że Ibn Abbas(RA) powiedział, że Łasila oznacza ‘zbliżanie się do’. Mudżahid(RH), Abu Łail(RH), Hasan(RH), Qatadah(RH), Abdullah bin Kathir(RH), As-Suddi(RH), Ibn Zajd(RH) byli zgodni co do poprawności tego tłumaczenia. Qatada(RH) powiedział, że znaczenie tego wersetu jest następujące: ‘Zbliżajcie się do Allaha poprzez posłuszeństwo względem Niego i oddawanie Mu czci.’ [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

{Ci, których oni wzywają, sami poszukują sposobu największego przybliżenia się(łasila) do ich Pana; mają oni nadzieję na Jego miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary twego Pana należy się strzec!}[Koran 17:57]

Tałassul dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest dozwolony tałassul, który ma swoje oparcie w Koranie i Sunnie. Drugim z nich jest zabroniony tałassul, który przeczy naukom Islamu.

Po pierwsze trzeba być świadomym, że do wznoszenia suplikacji do Allaha nie potrzebujemy pośredników. Allah Widzi i Słyszy wszystko to co robimy.

{A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być może, oni pójdą drogą prawości!}[Koran 2:186]

{Proście Go o wasze utrzymanie i módlcie się tylko do Niego.}[Koran 29:17]

{On jest Tym, który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zło i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jakże mało oni sobie przypominają!}[Koran 27:62]

Po drugie tałassul mający swoje oparcie w Koranie i Sunnie może być obowiązkowy(ładżib), zalecany(mustahabb) lub dopuszczalny(mubah). Należy do niego wznoszenie suplikacji do Allaha przez Jego Imiona, tak jak było to już wspomniane wcześniej i jest to obowiązkowe.

{Do Boga należą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, którzy bluźnią Jego imionom ! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili.} [Koran 7:180]

{Oto dotknęło mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych.}[Koran 21:83]

Do tego rodzaju tałassul należy również zbliżanie się do Allaha przez wiarę w Niego i przestrzeganie zasad tauhid, co również jest obligatoryjne.

{Panie nasz! My słyszeliśmy wzywającego, który wzywał do wiary: „Wierzcie w waszego Pana” – i uwierzyliśmy.} [Koran 3:193]

{Panie nasz! Uwierzyliśmy w to, co zesłałeś, i poszliśmy za Posłańcem. Zapisz nas więc między tymi, którzy dają świadectwo!”}[Koran 3:53]

Zalecanym jest natomiast tałassul przez dobre uczynki. Tak, więc możemy wspominać wszelkie akty czci jakie wykonaliśmy, wznosząc suplikacje do Allaha.

Relacjonował Umar bin Khattab(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Trzech mężczyzn, którzy żyli przed wami, wyruszyło(i podróżowało), aż nastała noc, a ponieważ dotarli do pewnej jaskini, schronili się w niej. Z góry spadł jednak głaz i zablokował wyjście z jaskini. Powiedzieli: ‘Nic nas nie uratuje, jak tylko prośby do Allaha przez wzgląd na nasze prawe czyny’. Jeden z nich rzekł: ‘Allahu! Allahu! Miałem starszych rodziców i maleńkie dzieci, dla których to pracowałem jako pasterz. Kiedy po dojeniu wracałem do nich nocą dawałem mleko najpierw moim rodzicom, a potem dzieciom i niewolnikom. Pewnego dnia odszedłem daleko szukając pastwiska, a gdy wróciłem rodzice już spali. Niemiłym było mi ich budzić, ale nie chciałem dać mleka najpierw dzieciom. Moje dzieci płakały z głodu u moich stóp, a ja czekałem z naczyniem w rękach aż (rodzice) się obudzą. Zbudzili się zaraz po świcie i dopiero wtedy wypili mleko. Allahu! Jeśli uczyniłem to dla Twego Zadowolenia, uwolnij nas od tego nieszczęścia, którego przyczyną jest głaz’. Skała poruszyła się, ale niewystarczająco, by mogli się wydostać. Drugi powiedział więc: ‘Allahu! Miałem kuzynkę, którą kochałem bardziej niż kogokolwiek innego. Chciałem z nią współżyć, lecz ona odmówiła. Pod silną presją w roku, w którym panował głód, przyszła do mnie. Dałem jej 120 dinarów pod warunkiem, że odda mi się. Zgodziła się, a kiedy już spotkaliśmy się powiedziała: ‚Bój się Allaha i nie łam bezprawnie pieczęci’. Odszedłem od niej, mimo że pragnąłem jej bardzo, pieniądze natomiast darowałem za nic. Allahu! Jeśli uczyniłem to dla Twojego zadowolenia uwolnij nas od sytuacji, w której się znajdujemy’. Skała odsunęła się trochę, ale nadal niewystarczająco, by się wydostać. Trzeci mężczyzna powiedział: ‘Allahu! Zatrudniłem kilku pracowników i zapłaciłem im wszystkim poza jednym, który odszedł bez swojej pensji. Zainwestowałem te pieniądze i interes świetnie się powiódł. Po długim czasie człowiek ten przyszedł do mnie i powiedział: ‚Sługo Allaha! Wypłać mi należność’. Odpowiedziałem: ‚Wszystko, co widzisz jest twoje – wielbłądy, bydło, kozy i niewolnicy’, lecz on rzekł: ‘Sługo Allaha! Nie kpij ze mnie.’ Zapewniłem go, że nie żartuję, więc wziął wszystko i odszedł nie zostawiając niczego. Allahu! Jeśli uczyniłem to szukając Twojego Zadowolenia, uwolnij nas”. Wtedy skała odsunęła się całkowicie i mogli wyjść na wolność.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Rabiah bin Malik al-Aslami(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział do mnie: ‘Proś o co chcesz.’ Odrzekłem: ‘Chciałbym móc towarzyszyć ci w Raju.’ Prorok(SAAŁS) powiedział: ‘Czy pragniesz czegoś więcej?’ Powiedziałem: ‘Nie, to wszystko.’ Prorok(SAAŁS) powiedział: ‘Pomóż mi, pomóc tobie – wykonuj dużo pokłonów.’ [Muslim]

Ostatnią dozwoloną formą tałassul jest prośba do pobożnej osoby, by wzniosła suplikację do Allaha, w celu uzyskania doczesnych korzyści.

{Ktokolwiek wstawia się w dobrej sprawie, ten będzie miał w niej udział; a kto wstawia się w grzesznej sprawie, ten będzie miał jej podwójne obciążenie.}[Koran 4:85]

Relacjonował Anas bin Malik(RA): Gdy groziła im susza, Umar bin Khattab(RA), prosił Abbasa bin Abdul Muttalib(RA), aby wznosił suplikacje do Allaha prosząc o deszcz. Mówił: ‘O Allah! Prosiliśmy naszego Proroka(SAAŁS), aby wznosił suplikacje do Ciebie o deszcz i błogosławiłeś nas deszczem, teraz prosimy jego wujka, aby wznosił suplikację do Ciebie o deszcz. O Allah! Błogosław nas deszczem.”[Bukhari]

Powyższy hadis niesie w sobie wiele nauk. Po pierwsze pokazuje nam, że dozwolone jest proszenie pobożnych osób o wznoszenie suplikacji do Allaha. Po drugie podkreśla, że zabronione jest proszenie o pomoc zmarłych, nawet Proroka(SAAŁS).

Relacjonował Usman bin Hunaif(RA): Ślepiec przyszedł do Proroka(SAAŁS) i powiedział: ‘Proś Allaha by mnie uleczył.’ Prorok(SAAŁS) powiedział: Jeżeli chcesz to poproszę dla ciebie, ale wiedz, że lepszym byłoby gdybym tego nie zrobił.’ Przybysz powiedział: ‘Poproś Go.’ Prorok(SAAŁS) nakazał mu, aby dokonał ablucji, a następnie odprawił dwa raka i wypowiedział następującą suplikację: „O Allah! Proszę Cię i zwracam się do Ciebie przez Twojego Proroka, Proroka miłosierdzia; O Posłańcu Allaha! Zwróciłem się do Boga przez ciebie(przez twoją suplikację) jako środek zbliżenia się, i spełnienia mojej prośby; O Allah! Przyjmij dla mnie wstawiennictwo Proroka(SAAŁS), i przyjmij moją suplikację za niego(aby jego dua była wysłuchana).’ [Tirmidhi i Ibn Madża]

Hadis ten pokazuje, że w naszych dua odwoływać się możemy do naszej wiary i miłości do Proroka(SAAŁS), nie kierujemy jednak suplikacji do niego, a jedynie do Allaha. Niestety wiele osób błędnie pojmuje tą narrację, uznając ją za dowód na dopuszczalność modlenia się do Wysłannika Allaha(SAAŁS). Ludzie tacy powinni uważniej przeanalizować powyższy hadis i zauważyć, że człowiek ten nie siedział w domu i nie wznosił suplikacji do Proroka(SAAŁS), tylko poszedł do niego(SAAŁS) i poprosił go, by wstawił się u Allaha w jego sprawie. Co zaś się tyczy tałassul, który nie ma oparcia w Koranie i Sunnie to zawsze jest on zakazany i równoznaczny z szirk. Jest to tałassul przez zmarłe osoby, ich rangę i pozycję, przedmioty np. całun z Kaaby itd., przykładem mogą być tu święci katoliccy lub suficcy, czy imamowie szyiccy.

{On powiedział: „Czy wy więc czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest wam ani w niczym pożyteczne, ani w niczym szkodliwe?}[Koran 21:66]

{Jeśli dotknie ciebie Bóg jakimś utrapieniem, to nikt go nie może odsunąć, jak tylko On; a jeśli On obdarzy ciebie dobrem… to przecież On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!}[Koran 6:17]

{Czy szczera religia nie należy tylko do Boga? A ci, którzy sobie wzięli opiekunów poza nim: „My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga.” Zaprawdę, Bóg rozstrzygnie między nimi to, w czym się różnią. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą tego, kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem!}[Koran 39:3]

{I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoże ani nie zaszkodzi. A jeśli to uczynisz, to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych.” Jeśli Bóg dotknie cię nieszczęściem, to nikt nie zdoła go odsunąć, jak tylko On. A jeśli On chce dla ciebie dobra, to nikt nie odwróci Jego łaski. On obdarza nią, kogo chce ze swoich sług. On jest Przebaczający, Litościwy!} [Koran 10:106-107]

{A kto błądzi bardziej niż ten, kto wzywa, poza Bogiem, tych, którzy mu nie odpowiedzą do Dnia Sądu. Oni nie dbają o jego wezwanie.}[Koran 46:5]

{Ci, których oni wzywają poza Bogiem, nie posiadają żadnych mocy.}[Koran 35:13]

Tak jak już wspomnieliśmy nawet tałassul przez Proroka(SAAŁS) jest zabroniony, dozwolone jest jedynie odwoływanie się w swoich suplikacjach do wiary w niego.

{Powiedz (Muhammedzie): „Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do was. Zostało mi tylko objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym.”}[Koran 18:110]

Relacjonował Dżubair ibn Mutim(RA): Beduin przyszedł do Wysłannika Allaha(SAAŁS): O Wysłanniku Allaha! Ludzie są zmęczeni, dzieci cierpią, a majątki maleją, proś Allaha o deszcz, gdyż szukamy zbliżenia do Allah przez ciebie i do ciebie przez Niego w naszym imieniu. Prorok(SAAŁS) powiedział: Chwała niech będzie Allahowi, Chwała niech będzie Allahowi i kontynuował wychwalanie Allaha, aż strach wszedł na twarze towarzyszy. Potem Prorok(SAALS) powiedział: Bądź zgubiony! Czy niewiesz Kim jest Allah? Allah Wielki jest ponad wszystkim; nie jest dozwolone szukanie zbliżenia do Allah przez jego stworzenia.[Abu Daud]

Relacjonował Ubada ibn Samit(RA): Za życia Proroka(SAAŁS), pewien hipokryta wyrządził tak wiele zła wierzącym, że niektórzy spośród nich szukali pomocy(w suplikacjach) u Proroka(SAAŁS) Kiedy Prorok(SAAŁS) o tym usłyszał, powiedział: ‘Nikt nie może szukać mojej pomocy. Jedyną pomocą, której należy szukać, jest pomoc Allaha.’ [Tabarani]

Relacjonował Umar ibn Khattab(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie przesadzajcie w chwaleniu mnie, tak jak chrześcijanie(przesadzają w) chwaleniu syna Marii(Jezusa), gdyż jestem jedynie sługą(Allaha). Nazywajcie mnie, więc Sługą i Wysłannikiem Allaha.[Bukhari i Muslim]

Ukryty Szirk (Rija)

Słowo 'Rija’ wywodzi się od słowa ra’aa co oznacza – doglądać, spostrzegać, oglądać. Rija w kontekście religijnym oznacza hipokryzję, udawanie i jest to robienie dobrych czynów, z intencją przypodobania się komuś innemu niż Allah. Rija anuluje dobry uczynek i czyni go godnym potępienia.

{Biada modlącym się(hipokrytom), którzy są niedbali w swojej modlitwie, którzy tylko chcą być widziani(juraun), a odmawiają wspomożenia.} [Koran 107: 4-7]

{Zaprawdę, obłudnicy starają się oszukać Boga, lecz to On jest Tym, który ich zmyli. Kiedy stają do modlitwy, to podnoszą się leniwie i tak, by ich ludzie widzieli(jurauna), i mało wspominają Boga.}[Koran 4:142]

Nasza intencja(nija) decyduje o tym, czy dany uczynek zostanie przyjęty czy odrzucony. Czym, więc dokładnie jest ona? Intencją jest powód, dla którego podejmujemy dane działanie. Intencja jest tym, co odróżnia zwykłe czynności od aktów czci. Przykładowo powstrzymywanie się od jedzenia i picia, nie będzie postem dopóki nie będziemy mieli intencji postu.

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten kto nie określi przed modlitwą fadżr, że będzie pościł, nie będzie pościł (jego post nie zostanie zaakceptowany).[an-Nasai, Tirmidhi, Abu Daud]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Zostało przekazane, że Wysłannik Allaha (SAAŁS) powiedział: „Jest wielu poszczących, którzy ze swojego postu nie mają niczego poza głodem i pragnieniem, również wielu jest modlących się nocą, którzy ze swojej modlitwy nie mają nic poza bezsennością.” [Darimi]

Intencja jest kluczem do tego, by dany uczynek został przyjęty. Intencji nie należy jednak wypowiadać na głos, gdyż jest to innowacja i nie mamy na to dowodu ani z Koranu ani z Sunny.

{Powiedz: „Czy wy ukrywacie to, co jest w waszych piersiach, czy wy to ujawniacie – wie o tym Bóg. On zna to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!} [Koran 3:29]

Tak, więc by uczynek został przyjęty nasza intencja musi być szczera, musimy wykonywać go tylko z zamiarem zadowolenia Allaha.

{Nie uważaj, że ci, którzy się cieszą z tego, czego dokonali, i lubią, aby ich chwalono za to, czego nie uczynili – nie uważaj, iż oni są zabezpieczeni przed karą. Dla nich kara będzie bolesna!}[Koran 3:188]

Relacjonował Umar bin Khattab(RA): Wysłannik Allaha (SAAŁS) powiedział: Nagroda za uczynki uzależniona jest od intencji i każdy człowiek otrzyma nagrodę stosownie do zamiarów. Emigracja w imię Allaha i Jego Proroka będzie uznana(wynagrodzona), jako taka. Emigracja dla doczesnych korzyści lub dla ożenku z kobietą, będzie uznana(wynagrodzona) za taką.[Bukhari i Muslim]

Niebezpieczeństwo rija polega na tym, że trudną ją dostrzec i nawet najlepsi mogą dać się złapać w jej pułapkę. Tak, więc każdy z nas za nim podejmie jakiekolwiek działanie powinien zastanowić się czy jego intencja jest szczera.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha (SAAŁS) powiedział: Pierwszym z ludzi, którzy będą osądzeni w Dniu Zmartwychwstania będzie człowiek, który umarł jako męczennik. Przywiodą go a Allah uświadomi mu Swoje błogosławieństwa, a on je potwierdzi. (Allah) zapyta: „I co z nimi uczyniłeś?”. Ten odpowie: ‚Walczyłem dla Ciebie i zginąłem jako męczennik’. On(Allah) powie: „Skłamałeś, walczyłeś po to, by mówiono (o tobie): ‚On jest odważny’. I tak mówiono”. Wtedy wydany zostanie rozkaz, aby wleczono go twarzą, aż znajdzie się w Ogniu piekielnym. Następny będzie człowiek, który studiował nauki (religijne) i nauczał ich, który recytował Koran. Przyprowadzą go i Allah powiadomi go o Swoich błogosławieństwach, a on je potwierdzi. (Allah) powie: „I co z nimi uczyniłeś?”. Odpowie: „Studiowałem nauki (religijne) i nauczałem ich i recytowałem Koran dla Ciebie”. On(Allah) powie: „Kłamiesz, studiowałeś nauki (religijne), tylko po to, by mówiono (o tobie) – ‘On jest uczony’. I recytowałeś Koran, by można było (o tobie) powiedzieć, ‘On jest recytatorem’. I tak mówiono”. Wtedy padnie rozkaz, aby wleczono go na twarzy, aż zostanie wtrącony do Ognia piekielnego. Kolejnym, będzie człowiek, którego Allah uczynił bogatym i którego obdarzył wszelkim dobrobytem. Zostanie przyprowadzony i Allah powiadomi go o Swoich błogosławieństwach, a on je potwierdzi. (Allah) powie: „I cóż z nimi uczyniłeś?”. Ten odpowie: „Przetarłem każdą ścieżkę, na której lubisz by wydawano pieniądze, wydając ze względu na Ciebie”. On(Allah) powie: „Kłamiesz, czyniłeś tak tylko po to, by mówiono (o tobie): ‚On jest hojny’, i tak mówiono’. Wtedy padnie rozkaz, by wleczono go twarzą, aż zostanie wtrącony do Ognia piekielnego.[Muslim, Tirmidhi, Nasai]

Relacjonował Abu Said(RA): Wysłannik Allaha (SAAŁS) przyszedł do nas, podczas gdy dyskutowaliśmy o Dadżdżalu (antychryście) i powiedział: „Czy mam was poinformować o czymś, czego bardziej się dla was obawiam niż niebezpieczeństwa Dadżdżala? To jest ukryty Szirk: Osoba staje, aby się modlić, i upiększa swą modlitwę widząc, że inni się na nią patrzą.” [Ibn Madżah]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannika Allaha (SAAŁS) powiedział: „Ktokolwiek zyskuje jakąkolwiek wiedzę, która powinna być zdobywana dla Allaha, z zamiarem korzyści na tym świecie, nie poczuje nawet zapachu Raju w Dniu Sądu Ostatecznego.” [Abu Daud, Ibn Madżah]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah (Potężny i Najwyższy) powiedział: ‚Jestem tak bardzo samowystarczalny, że nie potrzebuję wspólnika. Jeśli ktoś wykonuje dzieła dla Mnie i dla kogoś innego, wyrzeknę się tych czynów na rzecz tego, kogo uznał za Mego wspólnika.’[Muslim i Ibn Madżah]

Sahl bin Abdullah(RH) powiedział: Nic nie jest trudniejsze dla człowieka niż zachowanie szczerości intencji.[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” imam Ibn Radżab al-Hanbali]

Przysięgi (Qasam)

Kolejną kwestią lekceważoną przez wielu dzisiejszych muzułmanów są przysięgi, które również są aktem czci. Dozwolone jest jedynie przysięganie na Allaha, a przysięganie na cokolwiek innego jest szirk. Nie ma tu znaczenia czy przysięgamy na swoje życie, grób matki, Koran, Kabę itd., zawsze będzie to szirk.

{I cokolwiek rozdajecie jako jałmużnę albo jakiekolwiek składacie ślubowanie – to, zaprawdę, wie to Bóg! A niesprawiedliwi nie będą mieli pomocników!}[Koran 2:270]

{Źródła, u którego pić będą sługi Boga, powodującego, iż będzie ono tryskało obficie. Oni wypełniali ślubowanie i obawiali się Dnia, którego zło rozprzestrzeni się szeroko.}[Koran 76:6-7]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie przysięgajcie na swoich ojców! Ten kto przysięga, powinien przysięgać na Allaha.[Bukhari]

Relacjonował Umar bin Al-Khattab(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten kto przysięga na kogoś innego niż Allah nie uwierzył(kafara) i popełnił szirk.[Tirmidhi]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie przysięgajcie na swoich przodków! A ten kto przysięga na Allaha musi mówić prawdę a ten, który słyszy tą przysięgę musi być usatysfakcjonowany, a kogokolwiek to nie satysfakcjonuje nie jest prawdziwym sługą Allaha.[Ibn Madża]

Relacjonował Slaman(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Trzy osoby nie będą mogły mówić w Dniu Sądu Ostatecznego, nie zostaną oczyszczeni i doznają surowej kary: starzec popełniający cudzołóstwo, arogancki biedak, mężczyzna, który uczynił(przysięganie na) Allaha swoim towarem, gdyż nie ma takiego kupna i sprzedaży, podczas którego nie przysięgałby(na Allaha).[Tabarani]

Ubój (Dhabiha)

Ubój zwierzyny, w Islamie traktowany jest, jako akt czci, który ta jak wszystkie inne kierowany może być jedynie do Allaha. Stwórca Dał życie zwierzęciu, więc tylko za Jego pozwoleniem i w intencji Jego zadowolenia możemy mu je odebrać.

{Powiedz: „Zaprawdę, moja modlitwa, moje ofiary*, moje życie I moja śmierć – należą do Boga, Pana światów! On nie ma żadnego współtowarzysza. T o mi zostało nakazane I Ja Jestem pierwszym z tych, którzy się poddali całkowicie}[Koran 6:162-163]

{Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość! Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!}[Koran 108:1-2]

Na potwierdzenie szczerości naszej intencji oraz w celu oddzielenia się od wszelkiego rodzaju politeizmu i niewiary, przed dokonaniem uboju zwierzyny należy powiedzieć: „Bismillah”(W imię Allaha). W ten sposób dziękujemy naszemu Stwórcy za pożywienie, jakim nas Obdarzył.

{Jedzcie z tego, nad czym wspomniano imię Boga, jeśli wierzycie w Jego znaki! I czemuż nie jecie tego, nad czym zostało wymienione imię Boga? On przecież wyjaśnił wam szczegółowo, co wam jest zakazane, z wyjątkiem tego, do czego zostaliście zmuszeni. Zaprawdę, wielu błądzi z drogi, przez swoje namiętności, bez wiedzy! Zaprawdę, twój Pan najlepiej zna przestępców!}[Koran 6:118-119]

{Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga! Na pewno byłoby to bezbożnością! I zaprawdę, szatani nakłaniają swoich popleczników, aby się z wami sprzeczali. Ale jeśli ich posłuchacie, to z pewnością będziecie bałwochwalcami!}[Koran 6:121]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Allah nakazuje swojemu Prorokowi(SAAŁS), by powiedział bałwochwalcom, którzy czczą inne bóstwa, niż Allah i składają im ofiary, że różni się w tym od nich(tzn. czci tylko Allaha); jego modlitwy są dla Allaha, ubój zwierząt dokonywany jest tylko w imię Allaha, bez żadnych partnerów czy towarzyszy. Jest to tak jak w wersecie, w którym Allah Mówi(interpretacja znaczenia):{Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!}[Koran 108:2]. Bałwochwalcy zwykli czcić bożki i składać im ofiary, więc Allah Nakazał, by różnić się od nich i odejść od ich drogi(sposobów), i mieć szczerą intencje czczenia tylko Boga Jedynego.[„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

Relacjonował Anas(RA): Prorok(SAAŁŚ) dokonał uboju dwóch baranów, podczas którego wspomniał imię Allaha, powiedział również: „Allahu Akbar”[Bukhari]

Relacjonował Ali bin Abi Talib(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział mi o czterech sądach(Bożych): (1) Przekleństwo Allaha spoczywa na tym, który dokonuje uboju dla czegokolwiek innego niż Allah; (2) Przekleństwo Allaha spoczywa na tym, który przeklina swoich rodziców; (3) Przekleństwo Allaha spoczywa na tym, który wprowadza zmiany w religii; (4) Przekleństwo Allaha spoczywa na tym, który zmienia(przesuwa) linie graniczne(bezprawnie).[Muslim]

Relacjonował Tariq bin Shihab(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: ‘Jeden mężczyzna otrzymał raj z powodu owada, a drugi mężczyzna został wrzucony do piekła z powodu owada.’ Sahaba(RA) spytali: ‘Jak to możliwe, o Wysłanniku Allaha?’ Prorok(SAAŁS) odpowiedział: ‘Dwóch mężczyzn przechodziło koło ludzi czczących bożka i niepozwalających przejść nikomu, kto nie złożył dla niego(bożka) ofiary. Kazali pierwszemu złożyć ofiarę. Ten odpowiedział, że nie ma nic do ofiarowania. Ludzie powiedzieli, żeby złożył w ofierze cokolwiek, chociaż miałby być to owad. Złożył, więc w ofierze owada. Czciciele bożka przepuścili go, jednak z tego powodu został wrzucony do piekła. Ludzie ci powiedzieli dokładnie to samo do drugiego mężczyzny, nakazali mu złożyć coś w ofierze dla bożka. Mężczyzna ten odpowiedział jednak, że nigdy nie złoży ofiary nikomu innemu, jak tylko Allahowi, Godnemu Chwały. Czciciela bożka zabili go więc, jednak z tego powodu otrzymał on raj. [Ahmad]

Ibn Tajmijja(RH) powiedział: Poprawne znaczenie Słów Allaha(interpretacja znaczenia):{i tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu.}[Koran 2:173] to wszystko co zostało złożone w ofierze komukolwiek lub czemukolwiek innemu niż Allah, tak jest w przypadku gdy człowiek mówi, że to jest ofiara dla tego i tego(bożka) i jest to intencja tego człowieka, wtedy niezależnie czy dana osoba mówi to głośno czy nie, takie mięso jest haram(z powodu jego intencji) i taka sytuacja jest jaśniejsza od sytuacji w której uboju dokonuje chrześcijanin i wymienia imię mesjasza(AS) podczas uboju. Ubój zwierzyny dokonany jako akt czci, mający zbliżyć nas z Allaha jest czystszy i lepszy od tego, który został dokonany dla mięsa, a Imię Allaha zostało tam tylko wspomniane, ponieważ czczenie Allaha, przez modlenie się i składanie ofiar, jest lepsze od ograniczenia się tylko do wspominania Jego imienia, przed każdym czynem. Z tego powodu szirk, który przejawia się w modlitwie i składaniu ofiar dla czegokolwiek innego niż Allah jest znacznie gorszy niż ten polegający na wspominaniu imienia jakiegoś bożka, przed danym czynem. Jeśli więc mięso zwierzęcia, podczas którego uboju wspomniano imię mesjasza(AS) lub az-Zahrah jest uznawane za haram, to to które zostało złożone w ofierze dla mesjasza(AS) czy az-Zahrah jest jeszcze bardziej haram. Na podstawie tego wiemy, że jeśli coś zostało złożone w ofierze, jako akt czci dla czegoś innego niż Allah jest haram nawet, jeśli imię Allaha zostało wspomniane podczas uboju. Czegoś takiego dopuszczają się niektórzy hipokryci tej ummy, którzy chcą się zbliżyć do(oddać cześć) „świętych” i gwiazd(ciał niebieskich), przez składanie im ofiar, palenie dla nich kadzidła itd. Jeśli ci ludzie są apostatami(jeśli dopuścili się jawnego szirk), to mięso zwierzyny zabitej przez nich nie jest dla nas dozwolone pod żadnym pozorem.[„Iqtida as-Sirat al-Mustaqim” szeikh ul-Islam Ibn Tajmijja]

Tak, więc najważniejszą sprawą jest szczerość naszej intencji, tak by ubój dokonywany był tylko by zadowolić naszego Stwórcę. Sama intencja jednak nie wystarcza, gdyż ubój musi być jeszcze dokonywany zgodnie z określonymi przez Islam zasadami. Zwierzę nie może być męczone czy torturowane, ani nie może cierpieć.

Relacjonował Abu Dżala Szaddad ibn Aus(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah przykazał Ihsan(największą dobroć) na wszystko. Jeśli zabijacie, to zabijacie dobrze. Jeśli zarzynacie, to zarzynajcie dobrze i niech każdy z was ostrzy swoje narzędzie i niech daje spokój zwierzęciu.[Muslim]

Każde zwierzę jest stworzeniem Allaha. Oczywiście możemy korzystać z dóbr jakie nam dają, jak np. mięso, mleko, jaja czy skóry, które możemy przeznaczyć na produkcje ubrań itd., ale musimy traktować je z dobrocią i litością. Ponadto za samo złe traktowanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi możemy w życiu przyszłym zostać ukarani najsurowszą karą. Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Pewna kobieta została ukarana, ponieważ więziła kota, aż ten zdechł. Z tego powodu została wrzucona do piekła. Kiedy więziła tego kota, nie dawała mu jedzenia ani picia, ani nie uwolniła go, żeby zjadał owady z ziemi.[Bukhari i Muslim]

Zwierzę powinno być zarzynane w sposób humanitarny, zgodnie z islamskimi zasadami uboju. Zwierzę należy przyprowadzić do miejsca uboju obchodząc się z nim delikatnie i nie czyniąc mu krzywdy.

{Nie stawaj w nim nigdy! Meczet, który został postawiony dla pobożności, od pierwszego dnia, jest bardziej godny tego, abyś w nim stawał. W nim są ludzie, którzy lubią się oczyszczać, a Bóg kocha tych, którzy się oczyszczają.}[Koran 9:108]

Zwierzę nie powinno się bać ani denerwować. Nóż musi być trzymany w ukryciu aż do ostatniej chwili. Gdy wszystko jest gotowe mówi się „Bismillah” i jednym szybkim ruchem przecina się tętnice szyjne wraz z przełykiem. Ostrze musi być bardzo ostre, tak by zwierzę nie poczuło bólu. Następnie należy poczekać, aż wypłynie cała krew(zabronione jest spożywanie krwi). Wszystkie inne metody są w islamie zabronione.

{On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego, i tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu. Lecz ten, kto został do tego zmuszony, a nie będąc buntownikiem ani występnym, nie będzie miał grzechu. Zaprawdę; Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 2:173]

{Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wróżąc za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc skłonnym dobrowolnie do grzechu… – zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 5:3]

{Powiedz: „Ja nie znajduję w tym, co mi zostało objawione, niczego zakazanego dla człowieka w jego pożywieniu z wyjątkiem tego, co jest martwe, albo rozlanej krwi, albo mięsa świni – bo to jest obrzydliwe ­- albo tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu . A kto został zmuszony, nic będąc ani buntownikiem, ani przestępcą, to, zaprawdę, twój Pan jest przebaczający, litościwy!”}[Koran 6:145]

{On wam zakazał tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego oraz tego, co zostało złożone w ofierze czemuś innemu niż Bogu. Ale jeśli ktoś został zmuszony, nie będąc przestępcą ani buntownikiem – to przecież Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 16:115]

Uboju nie musi dokonać muzułmanin, zwierzę może być zabite przez człowieka spośród ludu księgi, jeśli uboju dokona on w sposób zalecany przez islam.

{Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga; a wasze pożywienie jest im dozwolone. I kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami, jeśli daliście im należny posag jako ludzie uczciwi, a nie rozpustni, biorący je sobie jako nałożnice. A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest daremne i on w życiu ostatecznym znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę.}[Koran 5:5]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Słowa Allaha(interpretacja znaczenia):{dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga} oznaczają, że tak jak zgodni byli Ibn Abbas(RA), Abu Umama(RH), Mudżahid(RH), Said ibn Dżubair(RH), Ikrima(RH), Ata(RH), al-Hasan(RH), Makhul(RH), Ibrahim an-Nakhai(RH), as-Suddi(RH) i Muqatil bin Hajjan(RH) mięso zwierząt, których uboju dokonali ludzie księgi jest dozwolone dla muzułmanów, ponieważ ludzie księgi wierzą(tak jak my), że mięso zwierzęcia złożonego w ofierze komukolwiek innemu niż Allah jest zabronione. Wspominają oni Imię Allaha podczas uboju, nawet jeśli ich wierzenia dotyczące Allaha nie do końca odpowiadają Jego Wyniosłości. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” imam Ibn Kathir]

Ibn Tajmijja(RH) powiedział: Jeśli chodzi o mięso zwierzyny, zabitej przez ludzi księgi na ich święta, jako akt czci, który miał ich zbliżyć do(oddać cześć) kogoś innego niż Allah, tak jak muzułmanie dokonują uboju zwierzyny by zbliżyć się(oddać cześć) do Allaha, na przykład to co ofiarują mesjaszowi(AS) lub az-Zahra, to są dwie relacje w zbiorach Ahmada dotyczące tego tematu, i zabraniające jedzenia tego typu mięsa, nawet jeśli imię kogoś innego niż Allah nie zostało wspomniane. Relacje te pochodzą od Aiszy(RA) i ibn Umara(RA).[„Iqtida as-Sirat al-Mustaqim” szeikh ul-Islam Ibn Tajmijja]

{Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wróżąc za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc skłonnym dobrowolnie do grzechu… – zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 5:3]

Autor: binJellul