Szirk wśród muzułmanów

Mimo wyraźnych dowodów z Koranu i sunny w temacie politeizmu, wielu spośród hipokrytów uparcie trwa w swojej ignorancji, twierdząc, że nie jest możliwe, by muzułmanie popadli w bałwochwalstwo. Uważają oni, że praktyki politeistyczne ograniczają się jedynie do modlenia się wprost do obrazów lub statuetek, a bałwochwalstwa nie można popełnić w żaden inny sposób. Jest to stwierdzenie absurdalne i całkowicie sprzeczne z Islamem. Czy są oni ślepi lub głusi? Czy nie posiadają rozumu? Gdyby muzułmanie nie mogli zbłądzić, to również ludzie Księgi nigdy by nie zbłądzili!

Czy nie widziałeś tych, którym została dana część Księgi? Oni wierzą w fałszywe bóstwa: Dżibta i Saguta, i mówią o tych, którzy nie uwierzyli: „Ci są na lepszej drodze aniżeli ci, którzy uwierzyli” . [Koran, 4:51]

Powiedz: „Czyż mam wam obwieścić coś gorszego niż to, co będzie waszą zapłatą u Boga? Ci, których przeklął Bóg i na których się zagniewał, z których uczynił małpy i świnie, ci, którzy czcili bałwany – znajdują się w najgorszym miejscu i są tymi, którzy najbardziej zbłądzili z równej drogi” . [Koran, 5:60]

Ibn Kasir (RA) powiedział:
Allah powiedział nam, że Przeklął tych, którzy nie uwierzyli spośród synów Izraela. Fakt ten był znany takim Prorokom, jak Dawid (AS) i Jezus (AS), syn Marii (AS). Przekleństwo Allaha spadło na synów Izraela, gdyż byli nieposłuszni względem Allaha i niesprawiedliwi względem Jego stworzeń.
Al-Aufi przekazał, że Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Są oni przeklęci w Torze, Ewangelii, Psalmach oraz Koranie” .
[Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim]

Kiedy sprzeczali się między sobą w ich sprawie, powiedzieli: „Wznieście nad nimi budowlę; Pan zna ich najlepiej!” Ci, którzy odnieśli zwycięstwo w ich sprawie, powiedzieli: „Powinniśmy zbudować nad nimi meczet!” [Koran, 18:21]

Ibn Kasir (RA) powiedział:
Prorok (SAAWS) powiedział, ostrzegając nas przed tym, co zrobili ludzie przed nami: „Przekleństwo Allaha spadło na żydów i chrześcijan, którzy wzięli groby swoich Proroków (AS) i pobożnych ludzi jako miejsca czci”.
Zostaliśmy również poinformowani, że gdy władca wiernych Umar bin al-Chattab (RAA) znalazł grób Prorok Daniela (AS) w Iraku, rozkazał, by wiedza o położeniu tego grobu została ukryta, a inskrypcje, które tam znaleziono, zostały pogrzebane w ziemi .
[Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim]

Ponadto Prorok (SAAWS) wielokrotnie ostrzegał nas przed politeizmem i powiadomił nas o tym, że niektórzy spośród muzułmanów zbłądzą i będą oddawać cześć bożkom, tak jak zbłądzili żydzi i chrześcijanie.

Przyszedł do was Posłaniec spośród was. Ciąży mu to, co wy czynicie złego. On jest o was zatroskany, dla wiernych jest dobrotliwy, litościwy . [Koran, 9:128]

Relacjonował Abu Said al-Chudri (RAA):
Wysłannik Allaha powiedział: „Podążycie tą samą drogą, co ci, którzy byli przed wami, jak pióra strzał, które przypominają siebie wzajemnie. Nawet, jeśli wejdą oni do nory jaszczurki pustynnej, to wy podążycie za nimi”. Towarzysze spytali: „O Wysłanniku Allaha! Czy mówisz o żydach i chrześcijanach?” Prorok (SAAWS) odpowiedział: „A o kim innym miałbym mówić, jak nie o nich?” [Al-Buchari i Muslim]

Relacjonował Abdullaah bin Amr (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „To, co stało się z dziećmi Izraela, stanie się z moją wspólnotą, jak jeden but podobny jest do drugiego, do tego stopnia, że jeżeli jeden z nich popełni otwarcie stosunek ze swoją matką, ktoś z mojej wspólnoty postąpi tak samo. Dzieci Izraela podzieliły się na siedemdziesiąt dwie grupy, a moja wspólnota podzieli się na siedemdziesiąt trzy grupy. Wszystkie z nich będą w Ogniu, oprócz jednej”. Towarzysze spytali: „Wysłanniku Allaha, kim oni są?” Odparł: „To ci, którzy naśladują mnie i moich towarzyszy” . [At-Tirmizi]

Relacjonował Sauban (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ostatnia Godzina nie nadejdzie, zanim część mojej wspólnoty nie zacznie oddawać czci bożkom” . [Abu Daud, Ibn Madża, At-Tirmizi]

Autor: binJellul