Wiara w Księgi i Proroków

Wiara w Księgi Allaha, oznacza wiarę w to, że Allah zesłał Księgi Boskie do Swoich Wysłanników, by je przekazali ludzkości. Te Księgi zawierały nic innego jak tylko Prawdę. Głosiły przesłanie o Jedności Allaha tzn. że nie istnieje żaden inny stwórca i władca jak tylko On, że wszelka cześć powinna być kierowana tylko do Allaha a doskonałe imiona i atrybuty należą jedynie do Niego. W Koranie czytamy: Wysłaliśmy już Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę, aby ludzie stali przy sprawiedliwości. (57:25)

Muzułmanin musi wierzyć we wszystkie boskie Księgi (zesłane przed Koranem) oraz w to, że pochodzą one od Allaha. Nie może on jednak postępować według ich treści, ponieważ zostały one zesłane do konkretnych narodów na konkretne czasy. W Koranie wymienione są następujące Księgi:

1. Księgi Abrahama i Mojżesza.

Koran rzucił światło na pewne podstawy religijne w tych Księgach. W Koranie czytamy: Czy nie został on powiadomiony o tym, co znajduje się na kartach Mojżesza i Abrahama, który był bardzo wierny? Że żadna dusza obładowana ciężarem nie poniesie ciężaru innej duszy; i że człowiek będzie miał tylko to, o co się pilnie starał; i że jego wysiłek będzie widziany, potem będzie on wynagrodzony w pełni; i że do twego Pana wszystko zmierza. (53:36-42)

2. Tora.

To Święta Księga, zesłana Mojżeszowi. Allah mówi: My, zaprawdę, zesłaliśmy Torę, w której jest przewodnictwo i światło. Według niej prorocy, całkowicie poddani, sądzili tych, którzy wyznawali judaizm; podobnie rabini i doktorzy prawa sądzili według tego, co im zostało powierzone z Księgi Boga, której byli świadkami. Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi. (5:44)

Koran wyjaśnił niektóre z przekazów Tory, między innymi to, że zostały w niej wspomniane charakterystyczne cechy wysłannika Muhammada. Allah mówi: Muhammad jest posłańcem Boga. Ci, którzy są razem z nim, są gwałtowni wobec niewiernych, a miłosierni względem siebie. Widzisz ich kłaniających się, wybijających pokłony, poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia. Ich znamię jest na ich twarzach, od śladów wybijania pokłonów. Taka jest ich przypowieść w Torze. (48:29)

Allah wspomniał w Koranie niektóre z przepisów religijnych zesłanych w Torze. Allah mówi: Przepisaliśmy im w niej: „Życie za życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmużnę, otrzyma przebaczenie.” A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi. (5:45)

3. Psalmy.

Zostały zesłane Dawidowi. Allah mówi: …a Dawidowi daliśmy Psalmy. (4:163)

4. Ewangelia.

Zesłana została Jezusowi. Allah mówi: My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych. (5:46) Koran wyjaśnił niektóre z wersetów z Tory i Ewangelii, jak na przykład przepowiednia o przyjściu proroka Muhammeda: Zapisz nam to, co jest piękne w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym! „Oto nawróciliśmy się ku Tobie!” i tym, którzy idą za Posłańcem, Prorokiem rodzimym, którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii; on im nakazuje to, co jest słuszne, a zakazuje tego, co niesłuszne; i zezwala im na rzeczy dobre, a zakazuje im rzeczy brzydkich; i zdejmuje z nich brzemię i okowy, które im ciążyły. A ci, którzy w niego wierzą, podtrzymują go i pomagają mu, i idą za światłem, które zostało z nim zesłane. 0ni będą szczęśliwi. (7:156-157)

Koran potwierdza to, co zapisane było w Torze i Ewangelii a odnosiło się do możliwości walki obronnej na drodze Prawdy tak by uczynić religię Allaha triumfującą. Allah mówi: Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian, za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg? Cieszcie się więc z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne! (9:111)

5. Koran.

Musimy wierzyć, że Koran jest Słowem Allaha, które Gabriel przyniósł Muhammadowi w jasnym języku arabskim. Allah mówi: Z nim zszedł Duch wierny na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających w języku arabskim, jasnym. (26:193-195)

Koran ròżni się od poprzedzających go Boskich Ksiąg w tym, że:

a) Jest ostatnią z Boskich Ksiąg zachowaną w oryginale, potwierdzającą poprzednie Księgi objawione. Allah mówi: My tobie również zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Księgi, która była przed nią, i chroniąc ją. (5:48)

b) Wszystkie poprzednie Księgi zostały unieważnione przez Koran, ponieważ jego Boskie nauki są ostateczne, wieczne i odpowiednie dla wszystkich czasów i miejsc. Allah mówi: Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. (5:3)

c) Księga ta została zesłana dla całej ludzkości a nie dla konkretnego narodu, jak to miało miejce z poprzednimi Księgami. Allah mówi: Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. Lecz większość ludzi nie wie. (34:28)

Nawet jeśli poprzednie Księgi są zgodne z Koranem w ogólnych zasadach religijnych, to jednak wysłane zostały do konkretnych narodów i z tego względu ich nauki i przepisy były odpowiednie tylko dla tych ówczesnych ludów. W Biblii jest napisane, że Jezus powiedział: Lecz On odpowiedział:

«Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». (Mateusz 15:24)

d) Recytacja Koranu, zapamiętywanie i nauczanie go jest uznawane za akt czci okazywany Allahowi. Wysłannik Allaha powiedział: Ktokolwiek wyrecytuje jedną literę Koranu, otrzyma dziesięć wynagrodzeń. Nie oznacza to, ze Alif, Lam, Mim są jedną literą, ale Alif jest jedną literą, Lam jest literą i Mim jest literą. (Tirmidi)

e) Zawiera całokształt prawodawstwa na bazie którego budowane jest idealne społeczeństwo. W książce pt. „ Ku zrozumieniu islamu” H.G. Dorman mówi na temat Koranu: Koran jest dosłownym objawieniem od Boga, w idealnej formie podyktowanym Muhammadowi za pośrednictwem Gabriela. Jest wszechobecnym cudem zaświadczającym samym o sobie i o proroctwu Muhammada. Z jego cudownych cech jest to, że z jednej strony niepowtarzalny jest jego styl, tak idealny i wyniosły, że ani człowiek ani dżin nie jest w stanie stworzyć nawet jednego rozdziału podobnego do najkrótszego rozdziału Koranu, a z drugiej zawartość nauk, przepowiedni i zadziwiająco dokładnych informacjach, jakich niepiśmienny Muhammad nigdy nie mógł zebrać z własnej woli.

f) Księga ta jest historycznym sprawozdaniem wyjaśniającym kolejność objawienia poszczególnym prorokom i wysłannikom od Adama do Muhammada i relacją z zajść, wynikłych między nimi a ludźmi z ich narodów.

g) Allah uchronił Koran przed zniekształceniem, wypaczeniem i dopisywaniem czegokolwiek. Allah mówi: Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami! (15:9)

h) Poprzednie Księgi nie miały obietnicy Allaha o ich ochronie, ponieważ zostały zesłane do konkretnego ludu w określonym czasie i od tego czy dany lud chronił Księgę czy nie zależało dalsze jej istnienie jako oryginalnej Księgi Boga. Z tego powodu poprzednie Księgi uległy zniekształceniom. Allah mówi: Czyż wy pragniecie, żeby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich, którzy słyszeli słowo Boga, następnie je wypaczyli, kiedy już je zrozumieli, a przecież dobrze wiedzieli. (2:75)

O zniekształceniu Ewangelii przez chrześcijan Allah mówi: Od tych, którzy mówią: „Jesteśmy chrześcijanami!”, wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich aż do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili. O ludu Księgi! Nasz Posłaniec przyszedł do was, wyjaśniając wam wiele z tego, co wy ukrywaliście z Księgi, i wiele też zacieraliście. Przyszło do was światło odBoga i Księga jasna. (5:14-15)

Wśród kwestii, jakie żydzi i chrześcijanie stworzyli w swoich religiach było fałszywe przypisanie Bogu synostwa. Żydzi twierdzili, że Uzajr był synem Boga a chrześcijanie uważają Jezusa za syna Boga. Allah mówi w odniesieniu do tego: Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni! (9:30)

Koran odrzucił ich wypaczone twierdzenia wyjaśniając na czym polega istota wiary: Mów: „On – Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy! (112:1-4)

Zatem powinno być oczywiste, że teraźniejsze różne wersje Ewangelii nie są już Słowem Boga, ani słowami pochodzącymi od Jezusa. Raczej są słowami jego zwolenników i uczniów. Zawierają jego biografie, napomnienia i nakazy i wiele zmian, które dokonane zostały po to, by służyły konkretnemu celowi. Steve Allen powiedział w swojej książce pt. „O Biblii, Religii i Moralności”: „liczba błędów (w Biblii).. równa się około 6000. Absurdem jest próba uczynienia z Biblii księgi pozbawionej błędów”.

Zalety wiary w Księgi Allaha

Z wiary w wyżej wymienione Księgi czerpiemy następujące korzyści:

1) Poznanie łaski i miłości Allaha dla Jego sług, gdyż objawienie tych Ksiąg prowadzi ludzi na Ścieżkę, ku Jego zadowoleniu i chroni człowieka od zguby i zła szatana.

2) Poznanie wspaniałej mądrości Allaha, która objawiła się w ustanowieniu dla każdego narodu zbioru praw odpowiednich dla ich czasów i okoliczności.

3) Rozróżnienie między prawdziwymi wierzącymi a tymi, którzy nimi nie są, ponieważ obowiązkiem dla tego, który wierzy w Księgę swojej religii, jest wierzyć we wszystkie Boskie Księgi w których zawarta była przepowiednia o ostatecznym objawieniu Boskim.

4) Zwiększenie dobrych uczynków wierzącego, bo ten, kto wierzy w Księgę swojej religii i w tą zesłaną po niej otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Allah mówi: Ci, którym daliśmy Księgę przed tą oto – w nią wierzą. A kiedy jest im recytowana, „My w nią wierzymy. To jest prawda od naszego Pana! My jeszcze przed nią byliśmy całkowicie poddani. „Tacy otrzymają nagrodę dwukrotnie, ponieważ byli cierpliwi. Oni odpowiadają dobrem za zło i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy. (28:52-54)

Wiara w Wysłanników

Powinniśmy wierzyć, że na wysłanników Allah wybiera najlepszych spośród ludzi; posyła ich do narodów z przesłaniem wiary w Allaha, posłuszeństwa wobec Niego, nakazem ustanowienia Jego religii i kierowanie wszelkich aktów czci wyłącznie do Niego. Allah mówi: My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie! (21:25)

Allah nakazał swoim wysłannikom, aby przekazali ludziom, Jego Przesłanie i wypełnili swoją misję tak, by w Dniu Sądu nikt nie twierdził, iż nie słyszał Przesłania Bożego. To wysłannicy nieśli dobrą nowinę o zadowoleniu Allaha oraz o raju, które czekają tych, którzy wierzą w wysłanników i ich nauki. Zostali zesłani również jako ostrzeżenie przed gniewem i karą Allaha, jakie spotkają tych, którzy odrzucili wiarę w wysłanników. My wysyłamy posłańców tylko jako zwiastunów radosnej wieści i jako ostrzegających. Więc kto wierzy i czyni dobro, tego nie przejmie żaden strach ani nie będzie zasmucony. A tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, dotknie kara za to, że szerzyli zepsucie. (6:48-49)

Było wielu proroków i wysłanników Bożych lecz ich dokładniej liczby nikt nie zna jak tylko Allah. W Koranie czytamy: posyłaliśmy posłańców przed tobą. Wśród nich są tacy, o których już opowiadaliśmy tobie; wśród nich są też tacy, o których tobie nie opowiadaliśmy. I żaden posłaniec nie przyszedł ze znakiem bez zezwolenia Boga. A kiedy przyjdzie rozkaz Boga, wszystko zostanie rozstrzygnięte podług prawdy; i stracą wtedy głoszący kłamstwo. (40:78)

Zobowiązani jesteśmy wierzyć we wszystkich wysłanników i proroków oraz w to, że byli zwykłymi a nie o nadludzkich charakterach ludźmi. Allah mówi: I wysyłaliśmy przed tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. Zapytajcie więc ludzi posiadających napomnienie, jeśli wy sami nie wiecie! My nie daliśmy im takiego ciała, żeby mogli się obejść bez pożywienia czy też byli nieśmiertelni. (21:7-8)

Allah mówi o Muhammadzie: Powiedz: „Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do was. Zostało mi tylko objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swojemu Panu. (18:110)

Allah mówi o Jezusie: Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy; a jego Matka była kobietą świętą. Oni oboje przyjmowali pożywienie. Popatrz, jak wyjaśniamy im znaki! Popatrz, jak oni potem się odwracają! (5:75)

Wysłannicy nie posiadają żadnych cech boskich. Nie mają mocy od siebie przynieść korzyść czy spowodować krzywdę. Nie mają także całkowitej kontroli nad wszechświatem i nie mogą z nim uczynić tego, czego zapragną. Allah mówi: Powiedz: „Ja nie władam dla samego siebie ani korzyścią, ani szkodą, lecz tylko tym, co zechce Bóg. Gdybym znał to, co skryte, z pewnością, pomnożyłbym sobie dobro, a nie dotknęłoby mnie zło. (7:188)

Wysłannicy przekazując Boskie Przesłanie wypełnili to, co było powierzone im przez Allaha. Oni posiadali największą wiedzę i byli najbardziej bogobojni spośród ludzi. Allah oczyścił ich dusze z kłamstwa i zdrady. Allah mówi: Posyłaliśmy już posłańców przed tobą i daliśmy im żony i potomstwo. I nie było dane żadnemu posłańcowi, aby przychodził ze znakiem bez zezwolenia Boga. Każdy kres ma swoją Księgę. (13:38)

Wiara w jednych wysłanników a odrzucanie wiary w drugich to czyn sprawiający, że osoba staje się niewierzącą i wobec tego nie jest uważana za muzułmanina. Allah mówi: Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w Boga i Jego posłańców i chcą uczynić rozróżnienie między Bogiem i Jego posłańcami, mówią: „Wierzymy w jednych, a nie wierzymy w drugich.” I oni chcą znaleźć sobie w ten sposób jakąś drogę; oni są niewiernymi naprawdę! I przygotowaliśmy dla niewiernych karę poniżającą. (4:150-151)

Koran wymienił imiona dwudziestu pięciu proroków i wysłanników. W poniższych wersetach Allah wymienił wszystkich znanych nam proroków i wysłanników: Taki jest Nasz dowód, który daliśmy Abrahamowi przeciw jego ludowi! My wywyższamy stopniami, kogo chcemy. Zaprawdę, twój Pan jest mądry, wszechwiedzący! I darowaliśmy mu Izaaka i Jakuba, każdego poprowadziliśmy drogą prostą. I Noego poprowadziliśmy drogą prostą; a z jego potomstwa: Dawida, Salomona, Hioba, Józefa, Mojżesza i Aarona – w ten sposób płacimy tym, którzy czynią dobro! – i Zachariasza, i Jana, Jezusa i Eliasza – oni wszyscy są z liczby cnotliwych – i Isma`ila, i Al-Jasa, Jonasza i Lota – wszystkich wywyższyliśmy ponad światy! (6: 83-86)

Allah mówi o Adamie: Bóg wybrał Adama i Noego, rodzinę Abrahama i rodzinę Imrana – ponad światy! (3:33)

Allah mówi o Hudzie: I wysłaliśmy do ludu Ad ich brata Huda. On powiedział: „O ludu mój! czcijcie Boga! Nie ma dla was boga oprócz Niego! Wy tylko zmyślacie kłamstwa. (11:50)

Allah mówi o Salehu: Wysłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha. On powiedział: „O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! On was utworzył z ziemi i On was na niej osiedlił. Proście Go o przebaczenie i nawracajcie się do Niego! Zaprawdę, mój Pan jest bliski, wysłuchujący! (11:61)

Allah mówi o Szuajbie: I wysłaliśmy do Madianitów ich brata Szu`ajba, który powiedział: „Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! I nie umniejszajcie miary i wagi! Widzę, że żyjecie w dobrobycie, i obawiam się dla was kary Dnia wszystko obejmującego! (11:84)

Allah mówi o Idris (Enoch): I Isma`ila, Idrisa i Zu’I-Kifla… – wszyscy oni byli z liczby cierpliwych. (21:85)

Allah mówi o Muhammadzie, iż jest ostatnim wysłannikiem i po nim nie nadejdzie już żaden inny prorok do Dnia Sądu. W Koranie czytamy: Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. Bóg jest o każdej rzeczy wszechwiedzący! (33:40)

Religia, którą przekazał prorok Muhammad dopełniła poprzedzające ją objawienia. Jest to całkowita i ostateczna religia Prawdy, którą mamy obowiązek wyznawać do Dnia Sądu. Allah nazywa niektórych z wysłanników Ulul- Azm czyli odznaczających się silną determinacją w przekazywaniu przesłania, cierpliwością oraz wytrwałością. Do tych wysłanników Allah zaliczył Noe, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Muhammada (pokój z nimi). Allah mówi: I oto uczyniliśmy przymierze z prorokami: Z Noem, Abrahamem i Mojżeszem, z Jezusem, synem Marii, i z tobą; zawarliśmy z nimi uroczyste przymierze. (33:7)

Kim jest Muhammad?

Miał na imię Muhammad; był synem Abdullaha, który z kolei był synem Abdul Muttaliba syna Haszima. Jego przydomkiem był Abul Kasim (ojciec Kasima). Pochodził z arabskiego plemienia Kurajszytów, których rodowód rozpoczyna się od Adnana, jednego z synów proroka Ismaela, który był synem Abrahama- ukochanego wybranego sługi Allaha.

Prorok Muhammad powiedział: Zaprawdę Allah wybrał plemię Kinnan spośród innych plemion dzieci Ismaela. Wybrał Kurejsz spośród Kinan, wybrał Banu Haszim spośród rodzin Kurejsz i wybrał mnie z Banu Haszim. (Muslim)

Muhammad urodził się w 571 roku ery chrześcijańskiej w mieście Mekka, która była centrum religijnym Półwyspu Arabskiego, bo znajdowała się tam Kaaba zbudowana przez Abrahama i jego syna Ismaela (pokój z nimi).

Już przed islamem prorok Muhammad był uwazany jako godny zaufania i uczciwy człowiek. Nigdy nie zdradzał i można było całkowicie na nim polegać, nigdy nie skłamał i nie oszukiwał; był znany wśród swych ludzi jako „Al-Amin”, czyli „Godny Zaufania”. Ludzie powierzali mu na przechowanie swoje wartościowe przedmioty, kiedy udawali się w dłuższą podróż. Nazywany też był „As-Sadik” czyli „Prawdomówny”, gdyż nigdy nie kłamał. Wyróżniał się dobrymi manierami, elokwentnie się wypowiadał i uwielbiał pomagać innym. Wyróżniał się szlachetnymi, wspaniałymi cechami charakteru i był uwielbiany przez ludzi.

Bóg Najwyższy tak opisał w Koranie Proroka: Zaprawdę, ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem! (68;4)

Muhammad otrzymał pierwsze objawienie w wieku 40 lat i pozostał w Mekce przez kolejne trzynaście lat nawołując do wiary Jedność Allaha. Potem wyemigrował do Medyny, gdzie również nawoływał do islamu i tam został entuzjastycznie przyjęty. W Medynie Allah zysłał następne wersety Koranu przez osiem lat. Muhammad zmarł mając sześćdziesiąt trzy lata, po zesłaniu całego Koranu. Całe prawodawstwo religii zostało przekazane, dopełnione i udoskonalone i większość arabów przyjęło islam.

Zalety wiary w Wysłanników

Z wiary w wysłanników czerpiemy następujące korzyści:

1) Poznanie łaski i miłości Allaha do ludzi, gdyż posłał do nich wysłanników, którzy przekazali Jego religie i byli wzorem do naśladowania.

2) Odróżnienie prawdziwie wierzących od tych, którzy nimi nie są, bowiem obowiązkiem muzułmanina jest wierzyć we wszystkich wysłanników wymienionych w Koranie.

3) Podwójne wynagrodzenie mają ci, którzy wierzą w swoich wysłanników i w posłannictwo Muhammada.

Źródło: Przesłanie islamu Autor: Dr.Abdurrahman al-Sheha Tłumaczenie: Iwona Sumayya Kikolska i Abdelwahab Bouali