Wiara w Proroków i Wysłanników

Allah wybrał spośród ludzi Proroków i Apostołów, aby prowadzili oni i zapraszali ludzkość do Allaha. (Koran, 22:75)Pierwszym z nich był Adam. Ostatnim i ich pieczęcią był Muhamed, po którym nie będzie innych Proroków.

Muhamed nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest on posłańcem Allaha, i ostatnim Prorokiem.” (Koran, 33:40)

Prorocy są braćmi w wierze napominającymi ludzkość o Jedności Allaha i Jego przykazaniach. Mimo że mieli oni różniące się od siebie prawa, treść ich proroctwa była ta sama.

I nie Wysyłaliśmy przed tobą posłańca, by mu nie objawić: Nie ma boga oprócz Mnie, więc czcij Mnie Jednego.” (Koran, 21:25)

Allah wysyłał Proroków do wszystkich poprzednich narodów. Niektórzy mieli mnóstwo zwolenników, inni nie mieli ani jednego.

Niektórzy z Proroków omówionych w Koranie to: Adam, Noe, Abraham, Ismael, Izaak, Mojżesz, Aaron, Salomon, Dawid, Jonasz, Jakub, Jan chrzciciel, Jezus i Muhamed.

Powiedzcie: 'Wierzymy w Allaha oraz w to co zostało nam objawione, i co zostało objawione Abrahamowi i Ismaelowi, Izaakowi, Jakubowi i jego dzieciom, i co było dane Mojżeszowi i Jezusowi i co było dane wszystkim innym Prorokom od ich Pana. Nie dokonujemy między nimi żadnych rozróżnień, i Jemu to siebie oddajemy'” (Koran, 2:136)

Dlatego też każdy muzułmanin musi wierzyć we wszystkich Proroków Allaha. Jeżeli na przykład wyznawca Judaizmu pragnie zostać muzułmaninem, musi on najpierw uwierzyć że Jezus także był Prorokiem Allaha.

Żaden z Proroków nie łączył Allaha z niczym innym ani nie sądził według swoich własnych upodobań.

I nie Wysyłaliśmy przed tobą posłańca, by mu nie objawić: Nie ma boga oprócz Mnie, więc czcij Mnie Jednego.” (Koran, 21:25)

Prorocy nie popełniali też żadnych poważnych grzechów. Prorocy byli najlepszymi przykładami dla ludzkości i prowadzili czyste, Bogobojne życie. Ponieważ oni także byli ludźmi, mogli popełniać błędy w sprawach życiowych, lecz Allah uchronił ich od wszelkich błędów w sprawach religijnych.

Z wyjątkiem Swego posłańca, którego Sobie Wybierze, wtedy On Czyni iż straż broniących aniołów idzie przed nim i za nim. Aby wiedział że Jego posłańcy przekazali posłannictwa od swego Pana, On ogarnia wszystko co jest z nimi, jak i zachowuje rachunek wszystkich rzeczy.” (Koran, 72:27-28)

Prorocy byli ludźmi tak jak my. Żaden z nich nie został stworzony ze światła Allaha.

Powiedz [Muhamedzie]: Jestem tylko śmiertelnikiem tak samo jak wy. Zostało mi objawione że wasz Bóg jest Jednym Bogiem, idźcie więc prosto do Niego nie zbaczając i błagajcie Go o przebaczenie. A biada bałwochwalcom.” (Koran, 41:6)

Żaden z Proroków nie był też stworzony ze słowa Allaha. Doznawali oni chorób, bólu i śmierci tak jak inni ludzie. Byli oni najbardziej Bogobojni, wierzący i posiadali największą wiedzę spośród wiernych. Żaden z nich nie pragnął sławy ani zaszczytu dla siebie. Wszyscy nawoływali do wiary w Jedynego Boga.

Z rzeczy niewidzialnych, Prorocy wiedzieli tylko o tym, o czym Allah ich powiadomił. Głosili otwarcie to co im zostało objawione, i nie ukrywali niczego. (Koran, 72:26) Jako argument przeciwko tym którzy twierdzą że mimo że Jezus nigdy nie mówił otwarcie o trójcy świętej, to jest ona tajemnicą jego nauki, święty Jan w swojej ewangelii cytuje Jezusa „…Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego.” (Ewangelia Według Św. Jana, 18:20)

Nikt nie jest w pełni wierzącym dopóki nie uwierzy w Muhameda jako ostatniego Proroka, i nie będzie starał się wykonywać tego co on zalecił i powstrzymywać się od tego co on zabronił. (Sahih al-Buchari, Tom 4 – str.19)

Prorok Muhamed jest Prorokiem dla całej ludzkości, nie tylko Arabów.

Powiedz [Muhamedzie]: O ludzkości, zaprawdę jestem posłańcem do was wszystkich od Allaha, do którego należy Królestwo niebios i ziemi. Ni ma boga poza Nim...” (Koran, 7:158) Jego proroctwo będzie aktualne aż do dnia sądu ostatecznego. Jest on wysłańcem dla ludzi i dżinów.

I przypomnij sobie kiedy Zwróciliśmy ku tobie grupę dżinów, którzy cicho słuchali Koranu, i kiedy byli obecni podczas jego recytacji mówili do siebie nawzajem: Bądźcie cicho i słuchajcie, a kiedy zakończona została recytacja powrócili do swego ludu niosąc mu ostrzeżenie. Powiedzieli: O ludu nasz, zaprawdę wysłuchaliśmy Księgi która została objawiona po Mojżeszu, która potwierdza to co zostało zesłane przed nią, prowadzi ona ku prawdzie i właściwej drodze.” (Koran, 46:29-30)

Proroctwo Muhameda zostało potwierdzone różnymi cudami. Allah objawił jemu Koran (który jest największym cudem Islamu), i przeniósł go pewnej nocy z Mekki do Jeruzalemu. „Chwała Temu który przeniósł swego sługę [Muhameda] w nocy ze świętego Meczetu [Masdzid al-Haram/Mekka] do odległego Meczetu[Jerusalem], którego otoczenie pobłogosławiliśmy, by wskazać mu niektóre Nasze Znaki. Zaiste tylko On jest Wszystkosłyszący, Wszystkowidzący.” (Koran, 17:1)

Jego Proroctwo zostało też zapowiedziane przez innych Proroków.

I kiedy Jezus, syn Marii, powiedział: O dzieci Izraela, ja jestem posłańcem Allaha do was potwierdzającym Taurat [Torę] która zesłana została przede mną, i niosącym dobrą nowinę o posłańcu, którego imię będzie Ahmad…” (Koran, 61:6)

Wierzymy też że tej nocy został on przeniesiony do niebios i widział Aniołów i innych Proroków i rozmawiał z nimi. (Sahih al-Buchari, Tom1) Podczas jego nocnej podróży Allah przemówił do niego, i nakazał jemu i jego wspólnocie pięć dziennych modlitw (zwanych Salah). (Sahih al-Buchari, Tom1).

Szczególnymi cechami jego proroctwa są: Dar pięknej i mądrej mowy (Sahih al-Muslim, Tom1- str.256)Cała ziemia jako miejsce modlitwy i oczyszczenia dla niego i jego wspólnoty. (Sahih al-Buchari & Sahih al-Muslim)Źródło(Al-Howdh) w raju.(Sahih al-Buchari, Tom 8 -str.380)

Źródło