Czy Jezus został ukrzyżowany?

Muzułmanin: Koran w Surze (4; 157) twierdzi, że Jezus nie był ukrzyżowany. Czy ty nadal wierzysz w ukrzyżowanie?

Chrześcijanin: Tak, on umarł, a potem zmartwychwstał.

M: My wszyscy zgadzamy się co do tego, że nikt nie widział momentu zmartwychwstania. Uczniowie znaleźli grób Jezusa pusty i doszli do wniosku, że on zmartwychwstał gdyż wraz z innymi świadkami widzieli Jezusa żywego po rzekomym ukrzyżowaniu. Jak myślisz, czy może być prawdą to, że Koran twierdzi, że Jezus nie umarł na krzyżu?

Ch: Więc gdzie jest dowód tego, że nie został ukrzyżowany?

M: Zobaczymy strony Biblii popierające to twierdzenie. Ale najpierw pozwól, że zapytam: czy przywiązujesz większą wagę do tego co mówił Jezus czy do tego co mówią uczniowie, apostołowie i inni świadkowie?

Ch: Oczywiście do tego co mówił Jezus.

M: I tak powinno być, bo sam Jezus powiedział:

Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad samego pana„. (Mateusz 10; 24)

Ch: Ale sam Jezus powiedział, że zmartwychwstanie:

I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać„. (Łukasz 24: 46)

M: Cierpienie było wyolbrzymiane do śmierci i umierania. Paweł powiedział (I Koryntian 15;31):

Tak, ja codziennie umieram bracie…” (tzn. Codziennie cierpię). A co do dowodów przedstawię ci kilka z nich:

• Na krzyżu Jezus błagał Boga o pomoc:

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił.” (mateusz 27; 46)

… mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz oddal ten kielich ode mnie…(tj. Śmierć na krzyżu)” (Łukasz 22; 42).

• Modlitwa Jezusa o to, by nie umrzeć na krzyżu została przyjęta przez Boga (ewangelia Łukasz, list do Hebrajczyków, list Jakuba) To jak nadal może być ukrzyżowany:

A ukazał mu się anioł z nieba umacniający Go” (tzn. Anioł zapewnił Jezusa, że bóg nie zostawi go bez pomocy)(Łukasz 22; 43)

„… i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany” (List do hebrajczyków 5; 7)

Czyli modlitwy Jezusa zostały wysłuchane.

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego„.(Jakub 5; 16)

Sam Jezus powiedział:

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie kołaczcie, a otworzą wam: każdy bowiem kto prosi otrzymuje, a kto szuka znajduje, a kto kołacze, temu otworzą…” (Mateusz 7; 7-10)

Jeśli wszystkie modlitwy Jezusa, żeby nie umrzeć na krzyżu zostały wysłuchane, więc jak mógł zostać ukrzyżowany?

• Jego nogi nie zostały złamane przez żołnierzy rzymskich (Jan 19; 32-33) Czy możesz polegać na świadectwie tych żołnierzy? Czy nie mogło być tak, że chcieli go uratować, kiedy wiedzieli, że jest niewinny?

• Kiedy Faryzeusz zapytał Jezusa o znak prawdziwości swojej misji, on odpowiedział:

… Albowiem jak Janosz był w brzuchu wieloryba, trzy dni i trzy noce tak i syn człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce„. (Mateusz 12; 40)

Zlekceważmy na razie czas jaki upłynął od śmierci do zmartwychwstania, który nie trwał trzy dni i trzy noce ale tylko jeden dzień (sobota) i dwie noce (piątkowa i sobotnia), ale rozważmy czy Janosz w brzuchu wieloryba był żywy?

Ch: Tak.

M: Czy Janosz był żywy jak został zwrócony przez wieloryba po trzech dniach i trzech nocach?

Ch: Tak.

M: Czyli Jezus powinien być żywy według proroctwa:

• Sam Jezus twierdził, że on nie umarł na krzyżu. Wczesnym rankiem niedzieli Maria Magdalena poszła do grobu, który był pusty. Widziała kogoś stojącego, kto wydał się jej ogrodnikiem. Po krótkiej rozmowie rozpoznała w nim Jezusa. Chciała go dotknąć, ale Jezus wtedy powiedział:

Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do ojca„(Jan 20; 17)

tzn. że jeszcze żył, a nie był umarły, ponieważ po śmierci zmarły wraca do stwórcy. To jest najmocniejszy dowód powiedziany przez samego Jezusa.

• Po rzekomym ukrzyżowaniu uczniowie myśleli, że On nie jest tym samym Jezusem, ale jest Duchem bez ciała, bo przecież zmartwychwstali są duchami.

Ch: Przerwę. Skąd jesteś taki pewien, że zmartwychwstali są duchami?

M: O tym sam Jezus powiedział w Biblii, że oni są równi aniołom.

Ch: Gdzie w Biblii.

M: W ewangelii Łukasza (20; 34-36):

gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom„.

Dlatego Jezus przekonał uczniów, pozwalając im dotknąć swoje ręce i stopy, że jest tą samą osobą. A że nadal nie mogli uwierzyć mu (że w ogóle nie zmarł) prosił ich o jedzenie, by pokazać im , że nadal jest jak każda żywa istota. Czytaj (Łukasz 24; 36-41):

„… i pełni lęku mniemali, że widza ducha…, spójrzcie na ręce moje i nogi moje że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: wszak duch nie ma ciała ani kości. Jak widzicie, że jaj mam, … , lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu coś do jedzenia? … a on wziął i jadł przy nich.

• Jeżeli nadal wierzysz, że on umarł na krzyżu, to wtedy byłby fałszywym prorokiem i byłby przeklęty przez Boga.

A jeżeli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci, i poniesie śmierć i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, kto wisi jest przeklęty przez Boga„. (Mojżesz 21; 22-23)

Wierzyć w ukrzyżowanie Jezusa znaczy dać w wątpliwość jego wysłanie do Boga. Żydzi chcieli, by Jezus był zabity na krzyżu, by móc go uważać za fałszywego proroka. Wiara chrześcijan w ukrzyżowanie jest konieczna dla odkupienia ich grzechów, a w konsekwencji tego muszą też przyznać zgodnie z pismem, że Jezus jest przeklęty przez Boga. Ta wiara chrześcijańska jest sprzeczna z naukami w Biblii :

Gdyż miłości chcę a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń„. (Ozeasz 6; 6)

Wiara ta zaprzecza też naukom Jezusa:

Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Mateusz 9; 13):

Jeszcze raz Jezus to potwierdził w (Mateusz 12;7).

Ch: A więc dlaczego ludzie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa?

M: Paweł był tym, który nauczał o zmartwychwstaniu:

Jedni mówili (Żydzi): Cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: Zdaje się, że jest (Paweł) zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu„. (Dzieje Apostolskie 17; 18)

Paweł, który nigdy nie widział Jezusa i przyznaje też, że zmartwychwstanie było jego ewangelią

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii„.(II Tym. 2; 8)

Paweł był też pierwszym, który ogłaszał Jezusa jako „Syna Bożego”:

A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że on jest Synem Bożym„.(Dzieje Apostolskie 9; 20).

Czyli chrześcijaństwo nie jest nauką Jezusa lecz nauką Pawła

Ch: Ale (Marek 16; 19) wspominał, że Jezus wstąpił do nieba i siedział po prawicy Boga.

M: Jak ci mówiłem przy dyskusji o Biblii, Ewangelia marka od (16; 9 do 16; 20) została dodana do Biblii Zobacz w Biblii – Revised Standard Version – The New American Standard Bible – New World translation of the holy scriptures.

A jeżeli nadal wierzysz, że Jezus jest Bogiem, dlatego, że wstąpił do nieba, to dlaczego nie akceptujesz bóstwa innych proroków, którzy też wstąpili do nieba?

Ch: Kim oni byli?

M: Eliasz:

… I Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba i Elizeusz zaś widząc to, … , i już go nie zobaczyło…„(II Królewska 2; 11-12)

nawet Henoch został zabrany do nieba:

i Henoch chodził z Bogiem, potem nie było go, gdyż Bóg go zabrał„. (I Mojżesz 5;24)

To było potwierdzone w liście do Hebrajczyków (11; 5)

przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go gdyż zabrał go Bóg

Źródło: „Dialog Muzułmańsko Chrześcijański” Dr. Hassan M. Baagil Wydane przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2000