Czy wiesz, dlaczego kobiety przyjmują Islam cztery razy częściej niż mężczyźni?

Kwestia równouprawnienia i emancypacji kobiet jest bardzo istotna i aktualna. Status kobiety w Islamie nie stanowił i nie stanowi jednak problemu dla muzułmanów, którzy uważają za normalne i naturalne to, że kobieta ma swoje prawa i obowiązki. Co więcej, pozycja kobiety w Islamie nie ma sobie równej w innych systemach społecznych. Godnym uwagi jest fakt, że to Islam jako pierwszy dał kobiecie wszystkie rodzaje praw – społeczne, ekonomiczne, polityczne – przyznając jej je sprawiedliwie i biorąc pod uwagę jej uwarunkowania biologiczne i społeczne.

O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty i stworzył z niej drugą do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet.[Koran 4:1]

Kobieta i mężczyzna nie są identycznymi istotami, co Islam w pełni rozumie, dlatego też ich prawa i obowiązki nie są identyczne. Nie oznacza to jednak, iż jedna płeć jest lepsza od drugiej, gdyż oboje mają wspólne pochodzenie, oboje są stworzeniami tego samego Stwórcy. Bóg, stwarzając obie płcie jako parę, ukształtował je w różnych formach, które jednocześnie się uzupełniają. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali obarczeni pewną odpowiedzialnością, obowiązki kobiety dotyczą spraw, do których nadaje się lepiej niż mężczyzna, mężczyzna natomiast jest zobligowany udźwignąć ciężar obowiązków innych sfer życia.

Prorok Muhammad powiedział: „Każdy z was jest opiekunem i każdy z was jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych. Władca jest opiekunem i jest odpowiedzialny za swoich podwładnych, mężczyzna jest opiekunem i jest odpowiedzialny za swoją rodzinę, kobieta jest opiekunką i jest odpowiedzialna za dom, męża i dzieci.” [Al-Buchari i Muslim]

Kobieta przede wszystkim jest odpowiedzialna za stan wewnątrz rodziny, za stworzenie miłej, przyjaznej i rodzinnej atmosfery w domu oraz za odpowiednie wychowanie nowego pokolenia. I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie. [Koran 30:21]

Nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo ważne zadanie, dlatego też kobiety, które z powodzeniem wypełniły tę misję, cieszą się dużym szacunkiem i uznaniem.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Pewnego razu spytano Proroka Muhammada: „Kto jest jako pierwszy godny przyjaźni?”, a on odpowiedział: „Twoja matka”, zapytany „Kto jeszcze?” odparł: „Twoja matka”, pytany po raz trzeci odparł: „Twoja matka”. Dopiero za czwartym razem Prorok odpowiedział: „Twój ojciec”. [Bukhari i Muslim]

Warto teraz zauważyć, że w Islamie kobieta nie jest postrzegana jako konkurentka czy rywalka mężczyzny. Rola muzułmanki jest tak samo ważna, jak rola muzułmanina. Natomiast oboje mają ten sam cel w życiu. Oboje pragną pomyślnie przejść przez próby tego świata, zadawalając swego Stwórcę, tak by osiągnąć pomyślność i szczęście w życiu przyszłym. Oboje zrealizują ten cel, jeśli tylko sumiennie wywiążą się z powierzonych im obowiązków.

Tego, kto spełni dobre dzieło – czy to mężczyzna, czy kobieta – i jest wierzącym, My ożywimy ich życiem wspaniałym, i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym niż to, co czynili. [Koran 16:97]

Podsumowując, kobieta w Islamie jest pełnowartościowym członkiem wspólnoty, wolnym i odpowiedzialnym, budującym i wypełniającym rodzinę, uczącym się i nauczającym.

Jakie są prawa kobiet w Islamie?

Relacjonował Abu Szuraj Khułailid bin Amr Al-Khuzai(RA): Prorok Muhammad (SAAŁS) powiedział: Przestrzegam was przed zapomnieniem praw dwóch słabych – sieroty i kobiety.[An-Nasai]

1) Islam gwarantuje kobiecie pełną ochronę i bezpieczeństwo. Jej życie, własność i honor są tak samo święte i nienaruszalne, jak święte i nienaruszalne jest życie, własność i honor muzułmanina. Jeśli stanie jej się jakakolwiek krzywda, otrzyma ona rekompensatę równą tej, którą otrzymałby mężczyzna w takiej sytuacji.

O wy, którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo talionu w wypadku zabójstwa: „Człowiek wolny za człowieka wolnego, niewolnik za niewolnika, kobieta za kobietę.” A wobec tego, komu będzie nieco wybaczone przez jego brata, należy zastosować postępowanie według uznanego zwyczaju i wyznaczyć mu odszkodowanie w najodpowiedniejszy sposób. To jest ulga i miłosierdzie od waszego Pana. A ten, kto potem popełni jeszcze przestępstwo, otrzyma karę bolesną. [Koran 2:178]

A tym, którzy oskarżają kobiety godne, a nie mogą przyprowadzić czterech świadków, wymierzcie osiemdziesiąt batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa. To są ludzie szerzący zgorszenie. [Koran 24:4]

2) Jednym z ważniejszych praw kobiety w Islamie jest prawo do niezależności społecznej, a co za tym idzie, do odpowiedzialności za swój los.

O proroku! A kiedy przyjdą do ciebie kobiety wierzące złożyć ci przysięgę wierności: iż nie będą dodawać Bogu żadnych współtowarzyszy, iż nie będą kraść, iż nie będą popełniać cudzołóstwa, iż nie będą zabijać swoich dzieci, iż nie będą przychodzić z oszczerstwem, zmyślając je między swoimi rękami i nogami, ani też nie będą się buntowały przeciwko tobie w tym, co jest uznane – to przyjmij ich przysięgę i proś Boga o przebaczenie dla nich! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, mądry! [Koran 60:12]

3) Kobieta w Islamie posiada prawo do zarobku, niezależnego stanu posiadania majątku oraz swobodnego dysponowania nim.

O wy, którzy wierzycie! Rozdawajcie z dobrych rzeczy, które zyskaliście. [Koran 2:267]

Zaprawdę – muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające – przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną. [Koran 33:35]

4) Muzułmanka posiada pełne prawo do wykształcenia oraz nauki.

Prorok Muhammad (SAAŁS) powiedział: „Zdobywanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina.” [Ibn Madża]

Wszyscy uczeni muzułmańscy są zgodni co do tego, że pod pojęciem ‘muzułmanin’ rozumieć należy zarówno mężczyznę, jak i kobietę. 5) Kobieta w Islamie ma prawo do decydowania o swojej przyszłości oraz wolność w kwestii wyboru męża.

Kobieta wybiera sobie męża, a mężczyzna wybiera sobie żonę i nikt nie może zmusić nikogo do podjęcia tego kroku. Dowodem na to jest historia pewnej kobiety, która przyszła do Proroka (SAAŁS) Muhammada (SAAŁS), żaląc się na swojego ojca, który chciał ją ożenić bez jej zgody. Prorok (SAAŁS) nakazał jej ojcu, by nie zmuszał jej do niczego, nie otrzymawszy jej zgody. Gdy ona to usłyszała, zgodziła się wyjść za mąż, tak jak życzył sobie jej ojciec. Zapytano ją wtedy dlaczego tak postąpiła, a ona odpowiedziała: „Chcę pokazać, że nikt nie może zmuszać muzułmanek do małżeństwa wbrew ich woli.”[Ahmad]

6) Kobieta w Islamie ma prawo do dziedziczenia majątku po bliskich. Należyta jej część spadku należy do niej i nikt nie może jej tego zabrać ani też nie może pozbawić jej udziału w dziedzictwie.

Mężczyznom przypada część tego, co pozostawili rodzice i krewni; i kobietom przypada część tego, co pozostawili rodzice i krewni. Czy to będzie mało, czy dużo, to jest udział obowiązujący prawnie. [Koran 4:7]

Kobieta będąca żoną, matką, siostrą lub córką otrzymuje pewien udział w dziedziczonym majątku rodzinnym, a wielkość tego udziału zależy od stopnia jej pokrewieństwa ze zmarłym i liczby spadkobierców.

7) Kobieta w Islamie ma również prawo do dobrego traktowania. Z uwagi na jej łagodną naturę powinno okazywać się jej szczególną dobroć.

Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity (dobry.) A jeśli czujecie względem nich wstręt, to, być może, czujecie wstręt do czegoś, w czym Bóg umieścił wielkie dobro. [Koran 4:19] Relacjonował Amr bin al-Ahłas al-Dżuszami(RA): Prorok Muhammad (SAAŁS) powiedział: Bądźcie dobrzy dla kobiet. [Tirmidhi]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Prorok Muhammad (SAAŁS)powiedział: Wiernymi okazującymi najgłębszą wiarę są ci o najlepszym zachowaniu (manierach), a najlepsi z was to ci, którzy najlepiej traktują swoje żony. [Tirmidhi i ibn Hibban]

8) Interesującym może być fakt, że muzułmanka cieszy się wieloma przywilejami, których mężczyzna został pozbawiony.

Zwolniona jest ona z wielu obowiązków religijnych, których z uwagi na jej naturę wykonanie mogłoby sprawić jej kłopot. Są to między innymi obowiązkowa modlitwa i post w czasie miesiączki i połogu. Nie ma ona obowiązku udania się do meczetu na którąkolwiek z pięciu dziennych modlitw czy modlitwę piątkową.

Nie ma ona żadnych obowiązków finansowych oprócz opłacenia zakatu za jej własny majątek. Co więcej, może ona domagać się wiana od swojego męża, które należy do niej całkowicie. Nie musi ona pracować ani utrzymywać członków rodziny, a posiada pełne prawo do majątku swojego męża, który musi utrzymywać ją i całą rodzinę. Jej majątek należy jednak tylko do niej i może go przeznaczyć na co tylko chce.

Relacjonował Muałija bin Hajda(RA): Spytałem Proroka (SAAŁS), czego każda żona może wymagać od swojego męża, a on odparł: „Powinieneś dać jej jedzenie, kiedy sam jesz i zadbać o jej ubiór, gdy ubierasz siebie.” [Abu Daud]

Dziewczynka może stanowić ochronę przed ogniem piekielnym i drzwi do raju dla swoich rodziców: Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Prorok Muhammad (SAAŁS) powiedział: Ten, kto utrzymuje dwie dziewczynki do czasu osiągnięcia przez nie dojrzałości, w Dniu Sądu będzie ze mną jak te dwa (palce) i złączył swoje palce celem demonstracji.[Muslim]

Kobieta jako żona musi być traktowana z dobrocią i szacunkiem: Relacjonował Abu Huraira(RA): Prorok Muhammad (SAAŁS) powiedział: „Najlepsi z was to ci, którzy najlepiej traktują swoje żony.” [Ahmad i At-Tirmizi]

Kobieta jako matka osiągnęła nieporównywalnie największe znaczenie, cieszy się ona znacznie wyższym statusem niż ojciec.

Relacjonował Abdullah ibn Amr(RA): Gdy pewien chłopak chciał wyruszyć na wojnę, Prorok Muhammad (SAAŁS) spytał go: Czy twoi rodzice jeszcze żyją? Mężczyzna odpowiedział, że jego matka. Wtedy Prorok powiedział, że jego walką będzie okazywanie jej dobroci. [Bukhari i Muslim]

I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: „precz!” i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez miłosierdzie, i mów: „Panie mój, bądź dla nich miłosierny, tak jak oni byli, wychowując mnie, kiedy byłem mały.” [Koran 17:23-24]

Autor: binJellul