Czy wiesz, jak w Islamie postrzegany jest Bóg?

Wiara w Boga stanowi najważniejszą z podstaw Islamu, bez której akceptacji człowiek nie może być muzułmaninem.

Bóg w Islamie jest postrzegany jako Stwórca wszelkiej rzeczy. Ów punkt widzenia nie jest bynajmniej oderwany od rzeczywistości, jako że gdy obserwujemy świat, wszędzie możemy znaleźć znaki Tego, Który stworzył ten świat i wszystko, co w nim jest. Gdy patrzymy na nasze ciało, widzimy idealny system, który jest całkowicie przystosowany do zdobywania niezbędnych do przeżycia elementów i spełniania swoich potrzeb. W naszym otoczeniu znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy do przeżycia. We wszechświecie obserwujemy cudowne ułożenie najróżniejszych ciał niebieskich o zdumiewających i trudnych do wyobrażenia rozmiarach. To wszystko nie mogło być dziełem przypadku, nie mogło też powstać z niczego, gdyż z niczego powstaje nic. Musi istnieć siła, która to wszystko zapoczątkowała i która to wszystko wprawia w ruch i kontroluje. To Bóg właśnie jest Stworzycielem i Władcą tego wszystkiego.

Oto wasz Bóg, wasz Pan! Nie ma boga, jak tylko On, Stwórca każdej rzeczy! Więc czcijcie Go! On jest Poręczycielem (Zarządzającym) każdej rzeczy! [Koran 6:102]

O ludzie! Przypomnijcie sobie dobroć Boga względem was! Czy jest jakiś stwórca poza Bogiem? On wam daje zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Nie ma boga, jak tylko On! Jakże więc możecie być odwróceni? [Koran 35:3]

To jest Bóg – wasz Pan, Stwórca każdej rzeczy! Nie ma boga, jak tylko On! Jakże jesteście oszukani! [Koran 40:62]

Czy oni zostali stworzeni z niczego? Czy oni sami są stwórcami? [Koran 52:35]

Stwórca musi mieć jednak inną naturę, niż rzeczy nam znane. Wszystko, co widzimy i słyszymy, nie ma najmniejszej zdolności do tworzenia, nie może więc być podobne do Boga. Dlatego też wszelkie próby przedstawienia Boga jako jednego z ciał niebieskich, siły natury, człowieka lub jakiegokolwiek innego stworzenia są traktowane przez Islam jako bluźnierstwo i jawna niewiara. My, ludzie, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda Bóg.

Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący! On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie, komu chce. Zaprawdę, On jest o każdej rzeczy wszechwiedzący! [Koran 42:11-12]

Bóg nie jest podobny do niczego, nie ma więc potrzeb takich, jakie mają Jego stworzenia. W Islamie bluźnierstwem jest również mówienie o Bogu jako o kimś, kto ma sobie równych, kto ma towarzyszy lub rodzinę.

Stwórca niebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna – przecież On nie miał wcale towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący! [Koran 6:101]

Mów: „On – Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!” [Koran 112]

Stwórca nie może być ograniczony przez czas, tak jak ograniczone są Jego stworzenia, gdyż w takim wypadku sam musiałby być przez kogoś stworzony. Bóg jest wieczny, był od zawsze, jest i zawsze będzie.

On jest Pierwszym i Ostatnim. [Koran 57:3]

W języku arabskim istnieje szczególne określenie, którego znaczenie obejmuje wszystko to, o czym mowa powyżej i które przysługuje wyłącznie Bogu, a mianowicie Allah. To słowo jest unikalne, jako że oddaje Jedność i Wyjątkowość Boga, stąd nie występuje w liczbie mnogiej, występuje tylko w jednym rodzaju i nie ma formy zdrobniającej.

Co Islam mówi na temat monoteizmu?

Jednym z najważniejszych założeń Islamu jest wiara w Jedność Boga. Oznacza to, że Bóg nie ma wspólnika ani rywala, nikogo, kto by Mu dorównał, nikogo, kogo można by z Nim porównać oraz nie ma nikogo i niczego, co można by czcić poza Bogiem Jedynym.

Oto wasz Bóg, wasz Pan! Nie ma boga, jak tylko On, Stwórca każdej rzeczy! Więc czcijcie Go! On jest Poręczycielem (Zarządzającym) każdej rzeczy! [Koran 6:102]

Bóg jest Stwórcą wszystkiego, cokolwiek więc istnieje poza Nim, jest Jego stworzeniem. Dlatego nie jest możliwe, by istnieli inni bogowie. Założenie, że istnieje wielu bogów, jest całkowicie pozbawione sensu i logiki. Inny werset z Koranu wyjaśnia bezsensowność tego twierdzenia:

A gdyby na niebie i ziemi poza Bogiem jedynym byli inni bogowie, to one (niebo i ziemia) uległyby zniszczeniu. [Koran 21:22]

Gdy grupa kilku osób wykonuje pewne zadanie, naturalnym jest, że mogą mieć różne stanowiska względem jakiegoś zagadnienia, co może doprowadzić do podziału, a w podział do konfliktu, który przerodzi się w zniszczenie. Jako przykład można podać łódź kierowaną przez kilku kapitanów. Gdyby podzielili ją między siebie, to gdyby chcieli ruszyć, albo nie ruszyliby wcale, albo zniszczyliby łódkę, przez co utonęliby wszyscy. Możliwe byłoby również, że wybraliby jednego głównodowodzącego, który decydowałby o trasie, dowodzi to jednak temu, że zawsze musi być jeden zarządca, który stoi nad wszystkimi. Ponadto, obserwując nasze otoczenie, widzimy, że każda sprawnie działająca instytucja ma swojego naczelnika, który stoi ponad wszystkimi innymi jej członkami, każda rodzina ma swoją „głowę”, każda szkoła dyrektora, każda dobrze zorganizowana firma ma swojego prezesa, każde miasto ma swojego burmistrza lub prezydenta, a każde państwo najwyższego przywódcę.

Jakie są Boskie Cechy i Atrybuty?

Bóg w Islamie nie jest abstrakcją, możemy Go poznać dzięki temu, że opisał On nam Siebie w Swojej Księdze. Bóg przedstawił nam Siebie za pomocą różnych atrybutów i imion. Każdy z nich odnosi się do doskonałej i najwyższej cechy, pozbawionej wszelkiej niedoskonałości i wykluczającej wszelką słabość. Należy zaznaczyć, iż niedoskonałości i słabości charakteryzują tylko stworzenia. Bóg jest zaś ponad wszystkim i wszystkimi. Ważnym jest fakt, że każde z tych imion wyraża cechy Boga w taki sposób, że są one zrozumiałe dla każdego człowieka. Imiona te potwierdzają również ogólne pojęcie Jedności Boga i pomagają wiernym rozpoznać i odrzucić wszelkie formy bałwochwalstwa.

On jest Bogiem! Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! Do Niego należą najpiękniejsze imiona! Głosi Jego chwałę to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Potężny, Mądry! [Koran 59:24]

Do Boga należą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, którzy bluźnią Jego imionom! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili. [Koran 7:180]

Nie ma potrzeby, byśmy wymienili teraz wszystkie cechy Boga, lecz by dać Czytelnikowi wyobrażenie o nich, zacytujemy kilka pięknych wersetów z Koranu:

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On – Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po nich. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia; Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły, Ogromny! [Koran 2:255]

On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On! On zna skryte i widzialne. On jest Miłosierny, Litościwy! On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On! – Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny, Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co dodają Mu jako współtowarzyszy! On jest Bogiem! Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! Do Niego należą najpiękniejsze imiona! Głosi Jego chwałę to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Potężny, Mądry! [Koran 59:22-24]

Powiedz: „Jeśliby było morze atramentu dla słów mojego Pana, to z pewnością ono wyczerpałoby się wcześniej aniżeli słowa mojego Pana, nawet gdybyśmy dodali jeszcze jedno takie morze”. Powiedz: „Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do was. Zostało mi tylko objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swojemu Panu.”[Koran 18:109-110]

Z uwagi na to, że wiele osób sądzi, iż Islam przedstawia Boga jako okrutnego i surowego, postaram się krótko omówić tę kwestię. Wystarczy odnotować, że wszystkie sury z Koranu z wyjątkiem jednej zaczynają się od słów: W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Te Boskie imiona pojawiają się również wielokrotnie w wielu miejscach w Koranie. Przykładowo:

Bóg wasz – Bóg Jeden! Nie ma boga, jak tylko On, Miłosierny, Litościwy! [Koran 2:163]

Jeden z towarzyszy Proroka Muhammada (SAAŁS), niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, Abu Hurajra przekazał, że Prorok (SAAŁS) powiedział: „Gdy Bóg zapoczątkował stworzenie, zapisał w Swojej Księdze, która jest w Jego posiadaniu: »Zaprawdę, Moje miłosierdzie góruje nad Moim gniewem.” [Bukhari i Muslim]

Należy jednak pamiętać, że Bóg jest również Sprawiedliwy. Dlatego też w Dniu Sądu przestępcy i grzesznicy nie zostaną potraktowani tak, jak ludzie pobożni i wierni. Boskiego Miłosierdzia doznają jedynie ci, którzy na nie zasługują, natomiast wszyscy niewdzięczni i źli ludzie mogą się spodziewać Gniewu Bożego.

Zaprawdę, Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na ciężar jednego pyłku. A jeśli to będzie czyn dobry, to On go podwoi i da, ze Swojej strony, nagrodę ogromną. [Koran 4:40] Zaprawdę, dla ludzi bogobojnych u Pana są Ogrody Szczęśliwości! Czyż My potraktujemy tych, którzy poddali się całkowicie, tak jak grzeszników? Cóż z wami? Jak sądzicie? Czy nie macie Księgi, w której znajdujecie pouczenie? Zaprawdę, w niej jest dla was to, co z pewnością wybierzecie![Koran 68:34-38]

Jaka powinna być postawa wierzącego?

Zgodnie z Islamem, by być uznanym za wierzącego, nie wystarczy tylko zadeklarować swojej wiary, należy jeszcze praktykować to, co Bóg nam nakazał, odsuwać się od tego, czego nam zakazał i oddawać Mu należytą cześć.

Powiedz: „Zaprawdę, moja modlitwa, moje praktyki religijne, moje życie i moja śmierć – należą do Boga, Pana światów! On nie ma żadnego współtowarzysza. To mi zostało nakazane I Ja Jestem pierwszym z tych, którzy się poddali całkowicie.” [Koran 6:162-163]

Powiedział wasz Pan: „Wzywajcie Mnie, a ja was wysłucham! Zaprawdę, ci, którzy są zbyt dumni, by Mi oddawać cześć – wejdą do Gehenny, poniżeni!” Bóg jest Tym, który uczynił dla was noc, abyście wówczas odpoczywali, i dzień, pozwalający widzieć. Zaprawdę, Bóg jest władcą łaski dla ludzi, lecz większość ludzi nie dziękuje. To jest Bóg – wasz Pan, Stwórca każdej rzeczy! Nie ma boga, jak tylko On! Jakże jesteście oszukani! W ten sposób oszukani są ci, którzy odrzucają znaki Boga. Bóg jest Tym, który przygotował dla was ziemię jako stałe miejsce pobytu, a niebo jako budowlę. On ukształtował was harmonijnie; dał wam piękną postać i zaopatrzył was w dobre rzeczy. To jest Bóg – wasz Pan! Niech będzie błogosławiony Bóg – Pan światów! On – Żyjący! Nie ma boga, jak tylko On! Witajcie Go więc; wyznając szczerze Jego religię: Chwała Bogu – Panu światów! [Koran 40:61-65]

Wszelkiego rodzaju ofiary, suplikacje, modlitwy, obawy i nadzieje winny więc być kierowane wyłącznie do Boga i tylko, by Go zadowolić. Nie wolno nam modlić się do nikogo innego, nikogo innego nie możemy też czcić. Bóg jest Stwórcą wszystkiego, więc wszystko, co istnieje poza Nim, jest jego stworzeniem, nie jest więc godne naszej czci. Chylimy więc nasze głowy w pokorze jedynie przed Panem i Stwórcą wszechświata, przed Tym, który dał nam życie i który może nam je w każdej chwili odebrać, przed Tym, który osądzi nas po naszej śmierci.

Do Niego należy wezwanie prawdziwe. A ci, których ludzie wzywają poza Nim, nie dadzą im żadnej odpowiedzi. [Koran 13:14]

Oni czczą, poza Bogiem, to, co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. Oni mówią: „To nasi orędownicy u Boga.” Powiedz: „Czyż wy potraficie powiadomić Boga o czymś, czego On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała, On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!” [Koran 10:18]

Powiedz: „Wzywajcie tych, których wy uznajecie poza Nim! Oni nie są w stanie usunąć od was zła ani nawet go przesunąć.” Ci, których oni wzywają, sami poszukują sposobu największego przybliżenia się do ich Pana; mają oni nadzieję na Jego miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary twego Pana należy się strzec! [Koran 17:56]

Człowiek prawdziwie wierzący okazuje swą wdzięczność Bogu, wykonując wiele aktów czci szczerze tylko dla Niego oraz czyniąc wiele dobra. Ma jednak świadomość, że jak wiele dobra by nie uczynił, i tak nie będzie w stanie w pełni odwdzięczyć się Bogu za Jego łaski.

Autor: binJellul