Czy wiesz, że żeby zostać muzułmaninem, trzeba uwierzyć w Jezusa?

Powiedz: „Wierzymy w Boga i w to, co nam zesłał, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi i Isma`ilowi, Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom; i w to, co zostało dane Mojżeszowi, Jezusowi i prorokom – od ich Pana. My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani.” [Koran 3:84]

Muzułmanie wierzą w Jezusa i uznają go za jednego z największych wysłanników Bożych. Islam w żaden sposób nie pomniejsza roli Jezusa, ani też nie neguje jego szlachetnej osobowości. Muzułmański pogląd na osobę Jezusa jest pośredni pomiędzy dwiema skrajnościami, jakie reprezentują żydzi i chrześcijanie. Żydzi nie uznają Jezusa za jednego z Boskich Proroków, czym podważają jego prawdomówność, natomiast chrześcijanie uznają go za syna Bożego lub nawet Boga, czym naruszają monoteizm.

Co Islam mówi o narodzinach Jezusa?

I wspomnij w Księdze Marię! Oto ona oddaliła się od swojej rodziny do pewnego miejsca na wschodzie. I oddzieliła się od nich zasłoną. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on ukazał się jej jako doskonały człowiek. Powiedziała: „Szukam schronienia u Miłosiernego przed tobą, jeśli jesteś bogobojny.” On powiedział: „Ja jestem tylko posłańcem twego Pana, aby dać tobie chłopca czystego.” Ona powiedziała: „Jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik ani też nie byłam występną?” On powiedział: „Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. To jest sprawa zdecydowana!” I poczęła go, i oddaliła się z nim w dalekie miejsce. [Koran 19:16-22]

Cudowne narodziny Jezusa są pięknym pokazem potęgi i wszechmocy Boga. Dla muzułmanów nie stanowią one jednak podstaw do kultu Jezusa, czy też uznania go za syna Bożego. Jest to całkowicie nieuzasadnione, gdyż Adam został stworzony zarówno bez udziału ojca, jak i matki, a nikt nie uważa, że należy go czcić z tego powodu.

Zaprawdę, Jezus jest u Boga (podobnie) jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: „Bądź!” – i on jest. [Koran 3:59]

Co Islam mówi o misji Jezusa?

Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadawali kłam! [Koran 16:36]

Misją wszystkich Proroków, w tym Jezusa, było nauczanie ludzi o Jedności Boga, o obowiązku oddawania Mu czci oraz o nakazie posłuszeństwa wobec Jego prawa.

I oto powiedział Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?” On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte! Ja im powiedziałem tylko to, co Ty mi nakazałeś powiedzieć: Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana! Ja byłem świadkiem ich, jak długo przebywałem wśród ludzi; a kiedyś mnie wezwał do Siebie, Tyś został ich pilnym stróżem, wszak jesteś świadkiem każdej rzeczy! Jeśli Ty ich ukarzesz – oni przecież są Twymi sługami; a jeśli Ty im przebaczysz – to przecież jesteś Potężny, Mądry!” Powiedział Bóg: „To jest Dzień, kiedy szczerość przynosi korzyść ludziom szczerym. Dla nich są przygotowane Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki.” Bóg jest zadowolony z nich, a oni są zadowoleni z Niego. To jest osiągnięcie ogromne! Do Boga należą niebiosa i ziemia, i to, co jest między nimi. On jest nad każdą rzeczą wszechmocny! [Koran 5:116-120]

Jezus został wysłany również, by potwierdzić prawdziwość ksiąg i proroków, którzy byli przed nim oraz przekazać ich prawdziwe przesłanie. Miał ukazać Żydom innowacje, jakich się dopuszczali oraz zmiany w Boskiej religii, których dokonali.

Oto tacy są posłańcy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich. Wśród nich są tacy, z którymi mówił Bóg; i wywyższył jednych z nich w hierarchii. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody, i umocniliśmy Go przez Ducha świętego. [Koran 2:253]

My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych. [Koran 5:46]

A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami, powiedział: „Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!” Lecz różne partie spośród nich poróżniły się między sobą. Biada więc niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego! [Koran 43:63-65]

Jednym z najważniejszych zadań Jezusa było jednak zwiastowanie przyjścia następnego i ostatniego już Proroka, Muhammada – Wysłannika, który miał przynieść pełne i ostateczne prawo, zgodnie z którym powinni żyć ludzie aż do Dnia Sądu.

Oto powiedział Jezus, syn Marii: „O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię – Ahmad!” Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: „To są czary oczywiste!” [Koran 61:6]

Jak w Islamie przedstawione są jego cuda?

Oto powie Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym, kiedy będąc jeszcze w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały. I oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości, Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków – za Moim pozwoleniem – potem tchnąłeś w nie i one stały się ptakami – za Moim pozwoleniem – i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego – za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od ciebie, kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami. I powiedzieli ci spośród nich, którzy nie uwierzyli: »To są tylko czary oczywiste!«” [Koran 5:110]

Bóg wysyłał wielu proroków do różnych narodów. Prorocy ci byli wzmacniani cudami, które różniły się w zależności od ludu, do którego zostali zesłani. W czasach Jezusa, Rzymianie posiadali wysoce rozwiniętą medycynę oraz prawo. Jednak nawet ich najlepsi medycy nie byli w stanie czynić tego, co czynił Jezus, uzdrawiać, tak jak on uzdrawiał. Na przykład pewnego razu z grobu powstał człowiek i zaświadczył o prawdziwości Jezusa, czego nikt bez Boskiej pomocy nie był w stanie uczynić. Tak więc ludzie otrzymali cudy, jakich potrzebowali, aby móc uwierzyć. Prorocy byli jednak tylko ludźmi i cuda, które czynili, nie wynikały z ich nadzwyczajnej mocy, a były one czynione jedynie z woli Bożej. Jezus nie stanowi tutaj wyjątku.

Co Islam mówi o ukrzyżowaniu?

Islam odrzuca chrześcijańską doktrynę ukrzyżowania Jezusa. Krwawa ofiara i związane z nią odkupienie grzechów są całkowicie niezgodne z naukami Islamu, jak również ze zwykłą sprawiedliwością. Islam uczy, że pierworodny grzech Adama został mu wybaczony, po jego pokucie, nikt też po nim go nie dziedziczył. Zgodnie z Islamem każdy odpowiada za siebie samego i każdy pracuje tylko na siebie, nikt też nie może odkupić grzechów innych.

Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. Dla niej będzie to, co dla siebie zyskała; i przeciwko niej będzie to, co ona zyskała! [Koran 2:286]

Ten, kto idzie drogą prostą, idzie nią dla siebie samego; a ten, kto błądzi, błądzi na szkodę sobie samemu. Żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej. My nie karaliśmy nigdy, zanim nie wysłaliśmy posłańca. [Koran 17:15]

I nie poniesie żadna niosąca ciężar ciężaru drugiej; a jeśli nawet jakaś przygnieciona ciężarem wezwie pomocy do poniesienia go, to nikt jej w tym nie ulży – nawet gdyby to był krewny. Ty tylko ostrzegasz tych, którzy się boją swego Pana z powodu tego, co jest skryte, i którzy odprawiają modlitwę. A ten, kto się oczyszcza, to oczyszcza się dla siebie samego. Do Boga zmierza wędrowanie. [Koran 35:18]

Historie innych wysłanników uczą nas również, że Bóg zawsze ochraniał swoje wierne sługi. Owszem, wszyscy prorocy byli poddawani próbom, ale żaden z wysłanników(ważniejszych proroków) nie został zabity.

I za to, że powiedzieli, „Zabiliśmy Jezusa Chrystusa, syna Marii, posłańca Boga.” Podczas gdy oni ani go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało, i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni go nie zabili z pewnością. Przeciwnie! Wyniósł go Bóg do Siebie! Bóg jest Potężny, Mądry! I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by nie uwierzył w niego przed swoją śmiercią, a w Dniu Zmartwychwstania on będzie przeciwko nim świadkiem. [Koran 4:157-159]

Natomiast twierdzenie, iż Jezus został ukrzyżowany, budzi wiele pytań i wątpliwości. Oto niektóre z nich:

– Czyż można dopuszczać myślenie, iż Bóg w swej Miłości i Miłosierdziu nie był w stanie (wybacz nam Boże te słowa) wybaczyć Adamowi i jego dzieciom grzechu pierworodnego?
– Czyż te wszystkie pokolenia ludzi, poczynając od Adama, aż do czasów Jezusa zostały skazane na wieczne potępienie w piekle?
– Czy uczciwym jest ze strony Boga (wybacz nam Boże te słowa) skazywać za grzechy i przestępstwa innych człowieka, który nie brał w nich udziału?
– Dlaczego Rzymianie chcieli zabić Jezusa? Był on przecież pokojowo nastawiony i nauczał (według podań nowotestamentowych), że należy oddawać Bogu co Boskie, a cesarzowi co cesarskie.
– Dlaczego żaden z uczniów dokładnie nie widział całego zajścia? Czemu (zgodnie z Ewangelią Mateusza 26:56) wszyscy „opuścili go i uciekli”?
– Czyż wielki prorok lub nawet syn Boży (zgodnie z chrześcijańskimi założeniami) mógłby nagle zwątpić w Boga (zgodnie z Ewangelią Marka 15:34)?

Jak Islam określa sprawę Boskości?

Mów: „On – Bóg jest Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!” [Koran 112]

Bóg jest Doskonały, nie jest więc podobny do niczego, co znamy, ani co moglibyśmy sobie wyobrazić. Zarówno Jego natura, jak i cechy są wyjątkowe. Mówienie o Bogu jako o kimś, kto ma syna jest jawnym politeizmem, zbłądzeniem i bluźnierstwem. Jest to oczywista antropomorfizacja, która jest niczym innym jak ludzkim wymysłem. Myślenie takie równoznaczne jest z próbą ograniczenia Boga potrzebami Jego stworzeń. Natomiast Bóg jest ponad tym wszystkim. Dlatego też Islam odrzuca koncept Trójcy oraz wcielenia Boga.

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii!” A Mesjasz powiedział: „Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!” Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników! Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to trzeci z trzech!” A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna. Czyż oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą Go o przebaczenie? Przecież Bóg jest przebaczający, litościwy! Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy; a jego Matka była kobietą świętą. Oni oboje przyjmowali pożywienie. Popatrz, jak wyjaśniamy im znaki! Popatrz, jak oni potem się odwracają! [Koran 5:72-75]

O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie, więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg – Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza, jako opiekun! [Koran 4:171] Oni powiedzieli: „Miłosierny wziął Sobie syna!” Popełniliście rzecz potworną! Niebiosa omal nie rozrywają się, a ziemia omal nie popęka szczelinami, a góry omal nie rozpadną się w proch – od tego, iż oni przypisali Miłosiernemu syna. A nie godzi się Miłosiernemu, aby wziął sobie syna! Każdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Miłosiernego, jako sługa. [Koran 19:88-93]

Porzucenie konceptu Wcielenia Boga oraz Trójcy nie obraża Jezusa, a pokazuje nasze uznanie i szacunek wobec Boga Jedynego, któremu nikt nie jest równy. Jezus nie jest Bogiem, lecz Jego wielkim Prorokiem.

Autor: binJellul