Czy zastanawiałeś się nad pięcioma filarami Islamu?

Świadectwo wiary

Przyjmując Islam, człowiek wypowiada wyznanie wiary, które w języku arabskim określane jest jako szahada. Brzmi ono: Aszhadu an la ilaha illa-Allah, ła aszhadu anna muhammadan rasulu-llah

Zdanie to w tłumaczeniu na język polski oznacza: Zaświadczam, że nic nie jest godne czci, jak tylko Bóg Jedyny, oraz zaświadczam, że Muhammad jest Jego wysłannikiem. Wypowiedzenie tej formułki ma sens tylko wtedy, jeśli człowiek w pełni zrozumie jej znaczenie.

Gdy człowiek zaświadcza, że Bóg jest Jeden, zobowiązuje się, że będzie modlić się już tylko do Niego i tylko Jemu będzie oddawać cześć, nie będzie obawiał się nikogo oprócz Boga i będzie posłuszny tylko Jemu. Potwierdza również, że jedynym Dawcą prawa, norm i zasad jest Bóg. Wiara w Jednego Boga zawiera w sobie również wiarę w to, że Bóg nie jest do nikogo i niczego podobny oraz że jest On doskonały.

Następnie, jeśli ktoś zaświadcza, że Muhammad jest Wysłannikiem Boga, to wierzy, że Muhammad został wybrany przez Boga, by przekazać ludziom zasady, zgodnie z którymi mają żyć, pokazać im jak mają wielbić swojego Stwórcę oraz w co mają wierzyć. Człowiek wypowiadający szahadę potwierdza również, że będzie starał się naśladować Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Boże niech będzie z nim) i przestrzegać jego sunny (tradycji) w każdym aspekcie życia.

Dlatego właśnie, aby stać się muzułmaninem, nie wystarczy tylko werbalna deklaracja wiary, trzeba jeszcze praktykować to, co nakazał nam Bóg. Tak więc z wiary wynikają czyny i nie ma wiary bez czynów. Według Islamu nie ma kogoś takiego jak wierzący i niepraktykujący.

Modlitwa

Pierwszym aktem czci, który został nakazany ludzkości oraz pierwszą rzeczą, z której po śmierci ludzie będą rozliczani, jest modlitwa, czyli drugi filar Islamu. Modlitwa, która w języku arabskim nosi nazwę salat, jest najważniejszym obowiązkiem każdego muzułmanina.

Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę. [Koran 2:43; 2:83; 2:110; 4:77; 24:56; 33:33; 58:13; 73:20]

Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa. [Koran 98:5]

W Islamie jest kilka rodzajów i kategorii modlitw. Są modlitwy obowiązkowe, jak wszystkie pięć codziennych modlitw, modlitwa piątkowa, czyli dżumu’a, która jest modlitwą zgromadzeniową oraz modlitwa dżanaza za duszę zmarłego, która jest obowiązkiem całej lokalnej społeczności muzułmańskiej. Są również modlitwy zalecane oraz dobrowolne, których przestrzeganie nie jest obowiązkiem a jedynie pobożnym aktem.

A oto niektóre zalety modlitwy:

Zaprawdę, Ja jestem Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę, wspominając Mnie. [Koran 20:14]

• Modlitwa jest przede wszystkim wspomnieniem Boga i oddaniem Mu należytej czci. W modlitwie wspominamy Boga, dziękujemy Mu za wszystkie dobra, jakimi nas obdarzył i okazujemy naszą pokorę, wdzięczność i posłuszeństwo.

Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych. [Koran 2:45]

Zaprawdę, mój Pan dobrze słyszy modlitwę! [Koran 14:39]

• Podczas modlitwy możemy również wznosić do Boga prośby o przebaczenie oraz o pomoc i wsparcie w tym życiu.

Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Boga jest większe. Bóg wie, co wy robicie. [Koran 29:45]

• Podczas modlitwy recytujemy Koran, świętą księgę Islamu, przez co przypominamy sobie o naszych obowiązkach o tym, co zostało nam nakazane i o tym, co zostało zakazane. Przez te stałe przypomnienia człowiek odchodzi powoli od wszelkiego zła i zaczyna czynić coraz więcej dobra. Tak więc nasza modlitwa niesie ze sobą wielką korzyść, a mianowicie oczyszczenie od wszelkiego zła i grzechu.

Odprawiajcie modlitwę, dawajcie jałmużnę, słuchajcie Boga i Jego Posłańca! O ludzie domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud i oczyścić was całkowicie. [Koran 33:33]

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Boże niech będzie z nim) powiedział: „Zastanówcie się, czy na człowieku, który kąpie się pięć razy dziennie w rzece płynącej przed jego drzwiami, zostanie choć ziarnko brudu?” Odpowiedzieli: „Żaden brud na nim nie zostanie”. Powiedział: „Oto podobieństwo do pięciu modlitw dziennych, za pomocą których Allah oczyszcza z grzechów”. [Al Buchari i Muslim]

• Modlitwa jest rodzajem naszego kontaktu z Bogiem, w modlitwie możemy poczuć Jego bliskość i właśnie dzięki temu modlitwa daje nam wiele szczęścia i radości. Modlitwa to jeden z najcudowniejszych momentów w naszym życiu. Najlepsze chwile, jakie są nam dane przeżyć, to właśnie te które spędzamy na modlitwie. Modlitwa rozwiewa wszelkie wątpliwości i zapewnia nas, że jesteśmy na właściwej drodze.

Szczęśliwi są wierzący, którzy są pokorni w swoich modlitwach. [Koran 23:1-2]

• Po prawidłowo wykonanej modlitwie zawsze jesteśmy uspokojeni. Modlitwa uczy muzułmanów cierpliwości, zaufania, pokory i wielu innych cnót.

Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej, i stawajcie przed Bogiem w pokorze! [Koran 2:238]

Tym, których serca drżą, kiedy jest wspominane imię Boga; tym, którzy cierpliwie znoszą to, co ich spotyka; tym, którzy odprawiają modlitwę. [Koran 22:35]

• Modlitwa nie ma jednak dowolnej formy; żeby modlitwa została zaakceptowana przez Boga, musi spełniać pewne warunki. Muszą zostać również zachowane pewne charakteryzujące modlitwę pozycje i ich kolejność. Piękne jest również to, że wszystkie te pozycje zostały przekazane człowiekowi tylko dla jego dobra, gdyż wykonując je, wzmacniamy nasze ciało, co daje nam siłę i zdrowie.

Jałmużna

Kolejnym filarem Islamu jest zakat. Zakat jest słowem niemającym swojego odpowiednika w żadnym innym języku. Jest to określona część majątku, jaką należy oddać osobom potrzebującym. W uproszczeniu jest to minimum 2,5% wartości majątku muzułmanina, który raz w roku musi przekazać państwu, które rozprowadzi je na cele dobroczynne. Łączy on więc w sobie cechy jałmużny i podatku.

Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę. [Koran 2:43; 2:83; 2:110; 4:77; 24:56; 33:33; 58:13; 73:20] Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa. [Koran 98:5]

A oto niektóre zalety zakatu:

• Zakat wspiera biednych i zaspokaja ich potrzeby, dzięki czemu nie popadają w nędzę i mają środki na przeżycie. Jest dla nich również przypomnieniem i zachętą, że powinni się starać poprawić swoją sytuację, tak by w przyszłości sami mogli dać zakat, wypełniając swój religijny obowiązek. Zakat jest przez to najlepszym rozwiązaniem wielu problemów społecznych.

Jałmużny są tylko dla ubogich i biedaków, i tych, którzy przy nich pracują, i dla tych, których serca zostały pozyskane, i na wykup niewolników, i dla dłużników, i dla drogi Boga (Dla muzułmanów w służbie Boga, czyli tych, którzy bronią Islamu i rozszerzają granice państwa muzułmańskiego, a także dla tych, którzy prowadzą badania i szerzą swoją wiedzę o Islamie oraz dla tych, którzy nawołują ludzi do Islamu. Zakat pozwala pokryć wydatki z tym związane.) i dla podróżnego. To jest obowiązek nałożony przez Boga! Bóg jest wszechwiedzący, mądry! [Koran 9:60]

• Mówiliśmy już oczyszczeniu związanym z modlitwą, z kolei dając zakat, człowiek oczyszcza się z takich złych cech jak skąpstwo, egoizm, zachłanność czy chciwość, w zamian staje się szczodry i hojny.

• Muzułmanin, rozdając swój majątek, przypomina sobie o swoich potrzebujących braciach i siostrach w Islamie i będzie o nich pamiętał później, przez co będzie bardziej czuły na ich potrzeby.

Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić, i módl się za nimi! [Koran 9:103]

Post

Wiele osób błędnie uważa, że post to tylko powstrzymanie się od jedzenia i od picia. Nie jest to jednak pełna definicja tego pojęcia według zasad islamu. W Islamie post to powstrzymywanie się od czegoś ze względu na posłuszeństwo Bogu. Przykładowo Maria, matka Jezusa pościła, powstrzymując się od mówienia:

Jedz, pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka, to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post, nie będę więc dziś mówić z nikim. [Koran 19:26]

Jednym z filarów Islamu jest również post w miesiącu ramadan. W tym miesiącu muzułmanin musi powstrzymać się od jedzenia i picia, a mąż z żoną od wzajemnych stosunków płciowych od świtu do zachodu słońca. Nie jest to jednak wszystko, gdyż żeby nasz post został przyjęty, powinniśmy zostawić wszystko, co złe i zwiększyć naszą dobroczynność.

O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może, wy będziecie bogobojni. [Koran 2:183]

Głównym celem postu jest więc zwiększenie bogobojności. Cel ten osiągamy poprzez wzmożenie naszej dobroczynności oraz poprzez częstsze wykonywanie aktów czci. A oto niektóre zalety postu:

• Post rozwija w człowieku świadomość i samokontrolę, gdyż oprócz nas samych nie ma nikogo, kto sprawdzałby, czy faktycznie pościmy, a by post został przyjęty, musimy spełnić wszystkie jego warunki.

• Post jest dla człowieka sprawdzianem cierpliwości i powściągliwości, gdyż musimy wytrwale czekać od świtu do zachodu słońca, powstrzymując się od wszystkiego, co unieważnia nasz post.

• Post wzmacnia naszą siłę woli oraz wstrzemięźliwość, gdyż w ramadanie przez cały miesiąc jesteśmy w stanie przezwyciężyć nasze fizyczne pokusy oraz naturalne potrzeby.

• Post daje nam nadzieje na miłosierdzie Boże, gdyż wypełniamy pobożnie Boskie nakazy, jednocześnie pokazując, że jesteśmy gotowi do poświęceń dla Boga, co jest prawdziwym świadectwem wiary.

• Post daje nam świadomość cierpienia, jakie wywołuje brak jedzenia i picia, przez co będziemy bardziej czuli na potrzeby innych ludzi oraz zwiększymy naszą pomoc humanitarną dla ludzi cierpiących głód.

• Post oczyszcza nasz organizm ze szkodliwych substancji, dając nam siłę i zdrowie.

Post jest dla was dobrem, jeśli chcecie wiedzieć. [Koran 2:184]

Pielgrzymka

Ostatnim omawianym przez nas filarem Islamu będzie hadżdż.

Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę – hadżdż i odwiedzenie – umra. [Koran 2:196]

Hadżdż to pielgrzymka do Mekki w miesiącu zul-hidżdża (jeden z miesięcy kalendarza muzułmańskiego). Każdy muzułmanin powinien ją odbyć przynajmniej raz w życiu. Należy jednak zaznaczyć, że hadżdż jest obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki, którzy mają do tego środki.

Cała Mekka jest ostoją pokoju i miejscem, w którym nieprzerwanie oddaje się cześć Bogu. Tak więc każdy muzułmanin, który pragnie odbyć pielgrzymkę, musi oczyścić swoje serce z wszelkiego zła, ze wszystkiego tego, co zakazane, tak by było przepełnione pokorą i miłością do Stwórcy.

A oto niektóre zalety pielgrzymki:

• W ciągu tych kilku dni muzułmanie skupiają się jedynie na wielbieniu Boga i oddawaniu Mu czci, pielgrzymka jest więc niesamowitym przeżyciem duchowym.

• Kiedy przebywa się na obszarze Hidżazu, na tej świętej ziemi, przed oczami pojawiają się obrazy z historii Islamu. Człowiek uświadamia sobie, że przebywa w tym samym miejscu, w jakim niegdyś przebywał Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Boże niech będzie z nim) wraz ze swoimi towarzyszami.

• Oprócz satysfakcji duchowej, którą podczas pielgrzymki czerpie jednostka, hadżdż to największe na świecie zgromadzenie ludzi, które pokazuje nam, jak uniwersalny jest Islam, przypomina nam, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi, że nieistotne jest, z jakich części świata pochodzimy i z jakich warstw społecznych się wywodzimy, czy jesteśmy mężczyznami czy kobietami, czy jesteśmy starzy czy młodzi – w życiu mamy ten sam cel i ten sam obowiązek, a mianowicie czczenie Boga.

Autor: binJellul