Dowody na Jedność Boga

W poprzednich wskazówkach udowodniono z całą pewnością i na podstawie niezbitych dowodów, iż misja Najszlachetniejszego Wysłannika, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, która potwierdzona została przez tysiące niepodważalnych dowodów, sama jest dowodem na Jedność Boską i lśniącym dowodem istnienia wiecznego szczęścia. W tej wskazówce zdefiniujemy w sposób ogólny i w skrócie skrótu ten prawdziwy i wydatny dowód na Jedność Boga, gdyż jako dowód Wiedzy Boskiej wymaga on znajomości dowodu i zapoznania się z jego znaczeniem.

Dlatego wyjaśnimy tutaj w dużym skrócie aspekt, w którym Wysłannik wskazywał na Jedność Boga oraz rozmiar jego prawdomówności i rozsądku. Mówimy: Zaprawdę, Szlachetny Wysłannik, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, jest sam w sobie dowodem na istnienie Wielkiego Stwórcy oraz na Jego Jedność, tak jak wskazuje nań każda istota spośród istot żyjących we wszechświecie. Wysłannik ogłosił ten aspekt swej misji, odnosząc się do monoteizmu oraz istnienia Boga, tak jak uczyniły to wszystkie istoty. Jako że Wysłannik jest dowodem monoteizmu, wskażemy na prawdziwość jego dowodzenia, jego argumentację, rozsądek oraz uprawnienie do tego w ramach piętnastu podstaw:

Podstawa pierwsza: Dowód ten wskazuje na Samego Stwórcę wszechświata poprzez Jego język, stan oraz prawdę od Niego a Jego istnienie potwierdzają prawdy wszechświata. Cechy wszystkich stworzeń wskazujące na Jego Jedność, stanowią świadectwa potwierdzenia świadczące o monoteizmie. To, do czego ten dowód wzywa, potwierdzone jest przez cały wszechświat. Głoszone przezeń elementy monoteizmu, który jest absolutną doskonałością, oraz wieczne szczęście, o którym daje dobrą nowinę, i które jest absolutnym dobrem, idealnie pasują do piękna i doskonałości manifestujących się w prawdach świata. Prorok, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, jest prawdomówny w swojej misji, jest on więc prawdziwym i potwierdzonym dowodem Jedności Bożej i szczęścia wiecznego.

Podstawa druga: Ten człowiek, przynoszący autentyczny i potwierdzony dowód oraz niosący tysiące cudów – więcej niż poprzedni Prorocy – i przynoszący wspaniały system prawny, który nie może być zastąpiony ani zniesiony, który wzywa wszystkich dżinów i ludzi, niewątpliwie jest władcą Wysłanników, niech pokój z nimi będzie. Jest on więc podsumowującym mądrości i tajemnice zawarte w cudach proroków, niech pokój z nimi będzie, i w ich zgodzie. Siła zgody wszystkich proroków, oraz świadectwo ich cudów stanowią potwierdzenie jego prawdomówności i słuszności jego misji. Czyści i prawi mężowie, którzy osiągnęli wysoki stopień w drodze do doskonałości, osiągnęli go dzięki jego wspaniałemu wychowaniu i przewodnictwu jego prawdziwego prawa, jest więc on ich przewodnikiem i władcą. Stąd zbiera on w sobie tajemnicę ich szlachetności i zgodnego potwierdzenia, oraz siły ich badań i rozważań, jako że podążyli drogą, której bramę otworzył im ich nauczyciel, pozostawiając ją otwartą, aż odnaleźli prawdę. Wszystkie ich szlachetne cechy, badania naukowe i zgoda stanowią potwierdzenie prawdomówności ich czystego nauczyciela i prawdziwości jego misji. Ten jasny dowód Jedności Boga – tak jak zostało to wyjaśnione w poprzednich wskazówkach – posiada wspaniałe, pewne i niepodważalne cuda, a także niezwykłe zapowiedzi oraz niewątpliwe dowody proroctwa, z których każdy potwierdza jego prawdomówność całkowicie, i jeżeliby cały wszechświat zebrał się, by podważyć to potwierdzenie, nie byłby w stanie tego uczynić.

Podstawa trzecia: Ten wzywający do monoteizmu i dający dobrą nowinę o szczęściu wiecznym, który pokazał wspaniałe cuda, posiada szlachetne cechy moralne w swej błogosławionej osobie, wzniosłe zalety w głoszeniu przez niego misji, wspaniały charakter w głoszeniu prawa i religii, co zmusza do uwierzenia w niego najbardziej zaciętych jego wrogów, którzy nie widzą możliwości zaprzeczenia mu. Skoro posiada on w swojej osobie, swojej misji oraz religii najszlachetniejsze i najpiękniejsze cechy, najdoskonalsze i najcenniejsze zalety, oraz najwznioślejszy i najlepszy charakter, to nie ma wątpliwości co do tego, że jest on przykładem doskonałości wszystkich istnień, a także reprezentantem najszlachetniejszych cech moralnych i ich ucieleśnionym przykładem wprowadzającym je w życie. Doskonałe cechy promieniujące od jego osoby, jego misji i religii są kolejną silną i wielką podporą jego prawdomówności, której nic nie może podważyć.

Podstawa czwarta: To wzywający do Jedności Boga oraz do szczęścia wiecznego, który jest źródłem szlachetnych cech i nauczycielem nienagannej moralności. Nie przemawia przez samego siebie ani przez swoje zachcianki – niech Bóg uchroni – lecz mówi poprzez Objawienie Boskie. Otrzymuje objawienie od swego Wielkiego Pana i przekazuje je innym. Jego proroctwo potwierdzone jest przez tysiące dowodów, tak jak zostało to wspomniane i wyjaśnione w poprzednich “Podstawach”. Pan Światów, niech Chwała Mu będzie, Który stworzył wszystkie te cuda i włożył je w rękę Jego Posłańca, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, pokazuje, iż Szlachetny Wysłannik mówi dla Niego, na Jego drodze i przekazuje Jego jasną mowę. Szlachetny Koran, który został mu zesłany, pokazuje poprzez swą widoczną i skrytą cudowność, że Wysłannik przemawia w Imieniu Pana Światów. Jego szlachetna osoba wraz z jego wielką szczerością, bogobojnością oraz powagą w przekazywaniu rozkazów od Boga, a także szczerą uczciwością, pokazuje we wszystkich jego zachowaniach i stanach, że nie mówi w swoim osobistym imieniu, ani nie przekazuje owoców swoich rozmyślań, lecz przemawia w Imieniu Boga, Pana Światów. Ci wszyscy ludzie prawdy, którzy słuchali go, uwierzyli dzięki badaniom naukowym oraz analizie, która doprowadziła ich do wniosku, iż nie przemawiają przez niego zachcianki, lecz mówi na podstawie objawienia, i że jest on godnym zaufania przekazującym mowę Pana światów, wzywającym ludzi do prawości przez Boskie Objawienie. Stąd prawdziwość tego dowodu i jego autentyczność opiera się na tych czterech mocnych i stabilnych podstawach.

Podstawa piąta: Ten godny zaufania przekaziciel wiecznej mowy Boga widzi dusze, rozmawia z aniołami, oraz prowadzi dżinów i ludzi razem. Nie pobiera jednak wiedzy ze światów aniołów i duchów, które są bardziej wzniosłe od świata ludzi i dżinów, lecz pobiera ją znad tych wszystkich światów, widząc sprawy Boskie będące wręcz poza nimi. Wymienione wcześniej cuda oraz jego szlachetny żywot zostały nam przekazane w sposób niepodważalny i potwierdzający tę prawdę. Stąd ani dżiny, ani duchy, ani aniołowie nie mają dostępu do tego, co przekazuje, i do tego przekazywania nie zbliżają się nawet ci przybliżeni, tacy jak aniołowie, za wyjątkiem Gabriela, niech pokój z nim będzie. Czasem nawet przewyższał swojego towarzysza Gabriela, który towarzyszył mu przez większość czasu.

Podstawa szósta: Ten, który jest władcą aniołów, dżinów i ludzi, to najjaśniejszy i najdoskonalszy owoc drzewa istnień, pomnik Miłosierdzia Bożego, przykład miłości Pana, jasny dowód prawdy, jej błyszczące światło, klucz skarbca stworzeń, rozwiązanie zagadki stworzenia, wyjaśniający mądrość świata i wzywający do władzy Boskiej. To wspaniały przewodnik prowadzący ku pięknu stworzenia Bożego, albowiem ta błogosławiona osoba, dzięki tym wszystkim cechom zebranym razem reprezentuje najdoskonalszy wzór szlachetnych zalet wszystkich stworzeń. Stąd szlachetne cechy posiadane przez tego Szlachetnego Proroka, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, oraz jego charakter moralny – pokazują wyraźnie, że jest on związany z ostatecznym celem wszechświata oraz obiektem spojrzenia jego Stwórcy. Tak jest; to, co przyniósł ten Szlachetny Prorok wszystkim ludziom i dżinom, a mianowicie prawdy Koranu i światła wiary, oraz szlachetne cechy moralne jego błogosławionej osoby, są autentycznym i niepodważalnym świadectwem tej prawdy.

Podstawa siódma: Ten jasny dowód prawdy i jego błyszczące światło pokazały prawdziwą religię i przekazały uniwersalny system prawny, zawierający w sobie wszystkie konstytucje, co pozwala osiągnąć szczęście w obu światach. W najdoskonalszy sposób wyjaśniły prawdę wszechświata i jego funkcję oraz Imiona Wielkiego Stwórcy i Jego cechy. Ten, który wgłębi się w ten szlachetny islam i wspaniałe prawo, uniwersalnie opisujące wszechświat, zda sobie sprawę, że ta religia to system stworzony przez Stwórcę tego pięknego świata, przedstawiający Go. Tak jak zdolny budowniczy wspaniałego pałacu przedstawia go w sposób godny tego pałacu, i opisuje go, prezentując swój znakomity talent, tak samo ta wielka religia i system prawny wraz ze swoją uniwersalnością i wzniosłością jasno pokazują, że Ten, Który ukształtował je w ten wspaniały sposób, to Ten Sam, Który ukształtował ten wszechświat i zarządza nim. Tak, Ten, Kto uporządkował ten wspaniały świat w tak znakomity sposób, z pewnością uporządkował tę doskonałą religię.

Podstawa ósma: Ten, kto posiada te piękne cechy wspomniane powyżej, a jego misja opiera się o te mocne dowody i argumenty, to Ukochany Wysłannik, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, przemawiający w Imię Znającego to, co niewidzialne, i kierujący się w stronę świata widzialnego, głoszący przesłanie świadkom spomiędzy dżinów i ludzi, mówiący do ludów, które nadeszły i nadejdą po nim, wzywający ich wszystkich poprzez wzniosłe wezwanie słyszane przez wszystkich, gdziekolwiek by nie byli, we wszystkich czasach. Tak jest, słyszymy!

Podstawa dziewiąta: Ta jego mowa jest tak wzniosła, że słyszą ją wszystkie epoki. Tak jest, każda epoka słyszy echo jego mowy.

Podstawa dziesiąta: Widzimy w jego zachowaniach i czystym życiu, iż najpierw patrzył, a następnie przekazywał objawienie w świetle tego, co widzi. Przekazywał je nawet wtedy, gdy czyhały na niego niebezpieczeństwa, bez wahania ani niepokoju, z pełnym zaufaniem i spokojem, tak jakby sam rzucał wezwanie całemu światu.

Podstawa jedenasta: Ogłosił swoją misję z całą siłą, którą dał mu Bóg, ogłosił ją otwarcie, sprawiając, że pół świata i jedna piąta ludzkości spełnia jego nakazy i mówi o każdym jego słowie: “Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy!”

Podstawa dwunasta: Wzywa z pełną szczerością i powagą, wychowuje w sposób trwały, a jego konstytucje spisywane są na przestrzeni dziejów i w wielu krajach.

Podstawa trzynasta: Jego mowa pełna jest zaufania i spokoju, jako że przekazuje zasady, co do których prawdziwości i słuszności jest w pełni przekonany. Wzywa do nich w sposób szczery i nie pozostawiający wątpliwości, i jeśliby cały świat zebrał się, by odwieść go od jego misji, nie udałoby mu się odwieść go od ani jednej zasady. Jego nieskazitelna biografia i błogosławione życie są najprawdziwszym świadectwem tej prawdy.

Podstawa czternasta: Wzywa z pełnym spokojem i całkowitym zaufaniem, i nie rezygnuje z niczego w swojej misji. Nie waha się przed żadnym problemem, i nie przeszkadza mu strach ani zdumienie, lecz wzywa z pełnym spokojem ducha i szczerością intencji. Jako pierwszy wprowadza w życie zasady, do których wzywa i podporządkowuje się im, a następnie naucza ich innych. Świadectwem tego jest jego asceza i niechęć do proszenia innych ludzi o pomoc, oraz jego odwrócenie się od przemijających ozdób świata doczesnego, o którym wiedzieli jego przyjaciele i wrogowie.

Podstawa piętnasta: Był człowiekiem, który najbardziej boi się Boga, najbardziej podporządkowanym rozkazom Jego Chwalebnego, oddającym Mu największą cześć i najbardziej oddalającym się od tego, czego On zakazał. To pokazuje nam, że jest on godnym zaufania Posłańcem Władcy początku czasu i wieczności, oraz Ukochanym Wysłannikiem, najszczerszym spośród Jego sług i przekazującym Jego przesłania. Oto podsumowanie tych piętnastu podstaw: Ten Szlachetny Wysłannik, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, opisany tymi wspomnianymi powyżej cechami, ogłosił Jedność Boga i głosił z całą siłą, którą dał mu Bóg, w ciągu całego swojego błogosławionego życia: “Nie ma boga prócz Boga Jedynego.“ Boże, pobłogosław go i obdarz pokojem, a także jego rodzinę tyle razy, ile dobrych uczynków zrobiła jego społeczność. “Chwała niech będzie Tobie, wiemy tylko to, czego nas nauczyłeś, Ty jesteś Wiedzący, Mądry.”

Autor: Said Nursi(RH)

Tłumaczył:Raszid al-Bulandi