Jaka jest kara za gwałt w Islamie?

Pytanie: Co Islam mówi na temat gwałtu?

Odpowiedź: Wszelka chwała należy się Allahowi.

To potworne przestępstwo jest zakazane we wszystkich religiach i każdy myślący człowiek przyzna, że jest to akt godny potępienia. Wszystkie ziemskie systemy i prawa zgadzają się, że należy ukarać gwałciciela surową karą. Wyjątek stanowią tu niektóre stany, w których nie ma kary dla gwałciciela, który zdecydował się poślubić swoją ofiarę! Pokazuje to jedynie ograniczenie tych, którzy nie mając religii próbują stawiać siebie na równi z Allahem tworząc prawa inne od praw Allaha. Nie jest jednak możliwym by ofiara pokochała swojego oprawcę tym bardziej, że cierpienie (psychiczne) ofiary gwałtu jedynie rośnie z upływem czasu. Z tego powodu wiele ofiar gwałtu popełniło samobójstwo. Wszystkie te małżeństwa rozpadły się i były one jedynie upokorzeniem i męką dla kobiet.

Ta odrażająca zbrodnia jest wyraźnie zakazana w Islamie, który ustanowił surową karę dla tego, który ją popełnił.

Islam zamyka drzwi prowadzące do tego przestępstwa, maksymalnie ograniczając liczbę zbrodni. Zachodnie badania pokazały, że (I) większość gwałcicieli popełniło w przeszłości inne przestępstwa pod wpływem alkoholu lub narkotyków; (II) atakowane są przede wszystkim kobiety, które samotnie podróżują i zostają same w domach; (III) programy telewizyjne (propagujące przemoc) i (IV) nieodpowiednio ubierające się kobiety przyczyniają się do zwiększenia się liczby tego rodzaju przestępstw.

Prawa Islamu chronią honor i godność kobiety. Islam zabrania kobietom noszenia niegodnych ubrań i podróżowania w samotności bez mahram; zabrania nawet by obcy mężczyźni podawali kobietom ręce. Islam zachęca również młodych ludzi do małżeństwa i przepisuje wiele innych regulacji, które zamykają wszelkie drzwi prowadzące do gwałtu. Większość tych przestępstw popełniana jest w liberalnych krajach zachodnich, które przez niektórych muzułmanów uważane są za wzór godny naśladowania. Przykładowo w USA zgodnie z raportem Amnesty International z 2004 r. zatytułowanym “Stop Violence Against Women” co 90 sekund gwałcona jest kobieta. Czy chcą więc oni by muzułmanie przyjęli ich kulturę, a honor muzułmanek był tak często naruszany?

Kara za gwałt w Islamie jest taka sama jak za cudzołóstwo i jest nią kamieniowanie dla żonatego gwałciciela i sto batów oraz wydalenie z kraju dla nieżonatego oprawcy. Niektórzy uczeni powiedzieli również, że ponadto zbrodniarz powinien zapłacić odszkodowanie swojej ofierze.

Imam Malik(RH) powiedział: Uważamy, że mężczyzna, który zgwałci kobietę musi jej zapłacić odszkodowanie, które jest równowartością wiana ślubnego i nie ma tu znaczenia czy jest ona dziewicą, czy nie. Jeśli nie jest ona niewolnicą, to oprawca musi zapłacić jej odszkodowanie, które jest równowartością wiana jakie otrzymują kobiety z jej klasy społecznej. Jeżeli jest ona niewolnicą, to oprawca musi zapłacić jej tyle ile straciła ona wartości z powodu tej zbrodni. Zawsze karany jest tylko gwałciciel, a kobieta, która została zgwałcona nie otrzymuje żadnej kary. [Al-Mułatta, 2/734]

Szeikh Salman al-Badżi (RH) powiedział: Jeśli ofiara to wolna kobieta, to wtedy gwałciciel musi zapłacić jej odszkodowanie, które jest równowartością wiana ślubnego i musi zostać on ukarany zgodnie z Hudud. Jest to opinia asz-Szafiiego(RH), al-Lajtha(RH), i zostało to również przekazane od Alego ibn Abi Taliba(RA).

Imamowie Abu Hanifa(RH) i ath-Thauri(RH) powiedzieli: Gwałciciel musi zostać ukarany, ale nie musi płacić odszkodowania. Dowodem na to, co mówimy jest to, że kara i odszkodowania są oddzielnymi prawami. Pierwsze jest prawem Allaha, drugie prawem osoby poszkodowanej. Z tego powodu można je połączyć (lecz w opinii tych uczonych nie jest to obowiązkowe i zależy od decyzji sędziego) tak jak w przypadku złodzieja któremu obcina się rękę i wymagane jest także aby oddał to co ukradł.” [Al-Muntaha Szarh al-Mułatta, 5/268, 269]

Ibn Abd al-Barr(RH) powiedział: Uczeni są zgodni co do tego, że gwałciciel musi zostać ukarany jeśli istnieją dowody świadczące przeciwko niemu, bądź też jeżeli sam przyzna się do swojej zbrodni. W innym przypadku, i tak zostaje ukarany (jeśli nie ma niezbitych dowodów świadczących przeciw niemu to sędzia może wyznaczyć dla niego łagodniejszą karę). Kobieta nie jest karana, jeżeli prawdą jest, że została zmuszona, a może być to udowodnię przez to, że krzyczała lub wołała o pomoc.” [Al-Istidhkar, 7/146]

W ten sposób karany jest gwałciciel, który nie zaatakował swojej ofiary bronią taką jak nóż, czy pistolet. Jeśli jednak użył broni to ponadto uznawany jest za rozbójnika i powinien zostać ukarany tak jak Allah opisał to w Swojej Księdze(interpretacja znaczenia):

Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym. [al-Maida 5:33]

Sędzia wybiera, na którą z kar wspomnianych w wersecie najbardziej zasługuje zbrodniarz.

* * *

Islam jest sprawiedliwą religią, która chroni słabych i poszkodowanych i każe jedynie złoczyńców.

{…Lecz ten, kto został do tego zmuszony, a nie będąc buntownikiem ani występnym, nie będzie miał grzechu. Zaprawdę; Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 2:173]

{O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się stale sprawiedliwości – zaświadczając to przed Bogiem – również względem was samych albo względem waszych dzieci i krewnych, czy to będzie bogaty, czy biedny! – bo Bóg jest im bliższy. Przeto nie idźcie za namiętnością, abyście nie naruszyli sprawiedliwości. Jeśli lawirujecie i odwracacie się, to, zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!}[Koran 4:135]

{O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!}[Koran 5:8] przyp. tłum.

Źródło

Autor: Salih al-Munadżdżid

Tłumaczył: binJellul