Allah – Bóg Abrahama, Stwórca i Pan światów czy pogańskie bóstwo (księżycowy bóg)?

Wiele osób, nie uznających Islamu za religię objawioną przez Boga Abrahama, próbuje czasami rozpowszechniać opinię, według której słowo Allah, używane przecież przed narodzeniem proroka Muhammada, nie oznacza Boga (przez duże „B”) lecz pogańskie, księżycowe bóstwo czczone przez Arabów. Wśród osób tych znadziemy nie tylko mniej lub bardziej świadomych forumowiczów, specjalistów od religii wszelakich, lecz także orientalistów i, co smutne, misjonarzy, którzy tym sposobem próbują dezawuować objawienie, które jest przecież potwierdzeniem tego, w co sami wierzą oraz wyjaśnieniem tego, w czym się różnią między sobą.  Wyznawcy religii nawiązujących do tradycji Abrahama, nieświadomie obrażają w ten sposób Boga, w którego sami wierzą.

1. W arabskim przekładzie Biblii słowo Allah pojawia się kilka tysięcy razy.

W języku arabskim słowo Allah, oznacza Boga, Stwórcę, Pana i Władcę światów. Używają go Arabowie wszystkich wyznań i religii. Na zdjęciu poniżej przedstawiono stronę z arabskiego przekładu Biblii zawierającą pierwsze wersety Księgi Rodzaju obejmujące opis stworzenia. Czerwonymi kółkami zaznaczono słowo Allah.

Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, przekład na język arabski. Słowo Allah, oznaczające Boga, zaznaczono czerwonymi kółkami.

Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, przekład na język arabski. Słowo Allah, oznaczające Boga, zaznaczono czerwonymi kółkami.

 

Księga Rodzaju 1:1 Tłumaczenie - Smith i Van Dyke

Księga Rodzaju 1:1 Tłumaczenie – Smith i Van Dyke

 „Fi al-badi’ khalaqa Allahu as-Samałat ła al-Ard”  [Księga Rodzaju 1:1 – Transliteracja]

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” [Księga Rodzaju 1:1 – znaczenie wg Biblii Tysiąclecia]

 

Ewangelia wg Jana 3:16 Tłumaczenie - Smith i Van Dyke

Ewangelia wg Jana 3:16 Tłumaczenie – Smith i Van Dyke

 „Li-annhu hakadha ahabba Allahu al-Aalama hatta badala . . . ” [Ewangelia Jana 3:16 – Transliteracja]

Tak bowiem Bóg umiłował świat…” [Ewangelia Jana 3:16 – znaczenie wg Biblii Tysiąclecia]

Ewangelia wg Łukasza 3:38

Ewangelia wg Łukasza 3:38

 „bini Anoosha, bini Sheeti, bini Aaadama, abni Allahi.”  [Ewangelia wg Łukasza 3:38 – Transliteracja]

„… syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.” [Ewangelia wg Łukasza 3:38 – znaczenie wg Biblii Tysiąclecia]

 2. Czy Allah w Koranie to księżycowe bóstwo, a Allah w Biblii to Bóg?

Tezę, zgodnie z którą słowo Allah miałoby oznaczać księżycowe bóstwo najlepiej obalić odwołując się do objawionego tekstu. Bóg, Allah w Koranie wyjaśnia ludziom, kto zasługuje na to aby go wychwalać i oddawać mu cześć:

Koran 41:37

Koran 41:37

{Wśród Jego znaków są: noc i dzień, słońce i księżyc. Nie wybijajcie pokłonów ani słońcu, ani księżycowi! Wybijajcie pokłony przed Bogiem, który je stworzył – jeśli Jego czcicie!} Koran 41:37

Islam uczy, że Bóg, Allah jest Stwórcą i Panem wszystkiego. Księżyc jest jedynie jednym z Jego stworzeń. Podstawową zasadą monoteizmu jest oddawanie czci tylko i wyłącznie Stwórcy, a zasadą tą powinni się kierować wszyscy ci, którzy szczerze poszukują prawdziwej religii. Muzułmanie nie oddają czci ani księżycowi, ani żadnemu z innemu stworzeniu, czczą jedynie Boga.

3. Bałwochwalcy czcili Allaha długo przed Islamem.

Prawdą jest, że Allah czczony był na długo przed misją proroka Mahometa (poprawnie Muhammada) ale fakt ten w żaden sposób nie dowodzi temu, że Allah nie jest Stwórcą ziemi, niebios i wszystkiego co się w nich znajduje. Oddawanie czci Allahowi przez bałwochwalców może być argumentem jedynie dla osób, które zapominają, nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć skąd u Arabów wiedza na temat Stwórcy, jedynego Boga, Allaha. Konieczne jest tutaj przypomnienie, że Mekka to miejsce, do którego udał się Abraham wraz ze swoją żoną Hagar i ich synem Ismaelem. Konieczne jest przypomnienie tego, że Ismael, który przecież za swoim ojcem był wyznawcą religii opartej na czystym monoteizmie, jest ojcem wielkiego narodu oraz źródłem wiedzy religijnej. Allah, Bóg Abrahama, Bóg Ismaela, Bóg Izaaka, Bóg ich niezliczonego potomstwa z czasem był zapominany tak przez Izraelitów, potomków Jakuba (Izraela), syna Izaaka, jak i przez arabów, potomków Ismaela. Ci pierwsi przez długie wieki cieszyli się łaską swego Pana, który wysyłał do nich kolejnych proroków śpośród nich samych, którzy przypominali im ich Pana i prowadzili ich Jego ścieżkami. Potomkowie Ismaela nie mieli takiej wiedzy i z czasem do religii ich ojców Abrahama i Ismaela zaczęli odawać elementy pogańskich wierzeń. Niewiara pogańskich Arabów nie polegała więc na nieuznawaniu istnienia Stwórcy świata, ale na nieoddawaniu mu należytej czci oraz darzeniu kultem pogańskich bóstw, o czym wspomina Koran:

{Powiedz: „Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza żywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z żywego? I kto zarządza wszelką sprawą?” Oni powiedzą: „Bóg” Powiedz im więc: „Czyż nie będziecie bogobojni?!”} [Koran 10:31]

{Powiedz: „Do kogo należy ziemia i wszyscy, którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?” Oni powiedzą: „Do Boga!” Powiedz: „Czy wy się nie opamiętacie?” Powiedz: „Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?” Oni powiedzą: „Bóg. Powiedz: „Czyż nie staniecie się bogobojni?” Powiedz: „Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje – jeśli wiecie?” Oni powiedzą: „To jest Bóg!”} [Koran 23:84-89]

{I jeśli ich zapytasz: „Kto stworzył niebiosa i ziemię?”, oni na pewno powiedzą: „Bóg!” Powiedz: „Czy zastanowiliście się? Jeśli Bóg chce dla mnie jakiejś szkody, to czy ci, których wzywacie poza Nim, potrafią oddalić tę szkodę? Albo jeśli On zechce mnie obdarzyć miłosierdziem, to czy oni potrafią powstrzymać Jego miłosierdzie?” Powiedz: „Wystarczy mi Bóg! Jemu ufają wszyscy ufający!”}[Koran 39:38]

Pogańscy Arabowie wierzyli w Boga (Allaha), Stwórcę światów, a niewierni stali się dlatego, że oddawali również cześć Jego stworzeniom i odeszli od nauk Abrahama. Fakt ten nie tylko nie jest dowodem na to, że Allah czczony przez muzułmanów jest pogańskim bóstwem, lecz jest dowodem na to, że oddalanie się od religii Abrahama, poprzez dodawanie do niej nikomu nieznanych wcześniej obiektów czczi (czy to ludzi wynoszonych do rangi świętych, a nwet Bogów, czy przedmiotów jak obrazy, posągi czy relikwie) jest dalekim zbłądzeniem. Jak więc można choćby myśleć, że objawienie wzywające do oddawania czci jedynie Stwórcy pochodzi od fałszywego bóstwa?

4. Archeologiczne dowody na to, że Allah to księżycowe bóstwo.

Przytoczone do tej pory argumenty powinny być wystarczające jako wyjaśnienie nieprawdziwych teorii o księżycowym bogu. Nieprzekonanych odsyłamy do STRONY, na której zawarto szczegółową odpowiedź dla osób, które wciąż chcą bronić fałszywej teorii opierając się tym razem na rzekomych „archeologicznych” dowodach na to, że słowo Allah oznacza „księżycowe bóstwo”.