Czy wiesz jak ważna jest Modlitwa?

Modlitwa, jako Filar Islamu

{Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przypisana w oznaczonym czasie.}[Koran 4:103]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Islam opiera się na pięciu filarach: świadectwie, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah oraz Muhammad jest Wysłannikiem Bożym; odmawianiu modlitwy; płaceniu zakatu; odprawieniu pielgrzymki hadżdż do Świętego Domu (Kaaby) i poście w miesiącu ramadan”.[Bukhari i Muslim]

Przekazano, że Prorok(SAAŁS) powiedział: Modlitwa jest filarem tej religii, ten kto ustanawia modlitwę, ustanawia religię, a ten kto porzuca modlitwę, porzuca religię.[Tabarani]

Z tego hadisu dowiadujemy się, iż istnieje pięć filarów podtrzymujących Islam, a jednym z nich jest modlitwa. Nie ulega wątpliwości, iż jeśli runąłby jeden z filarów podtrzymujących dany budynek to zawaliłby się on cały. Podobnie jest z Islamem, jeśli zabrakłoby w praktyce muzułmanina jednego z tych filarów to przestałby być muzułmaninem. Modlitwa jest naszym najważniejszym obowiązkiem, jej porzucenie czyni człowieka niewiernym, a w przyszłym życiu skutkuje karą w ogniu piekielnym.

{Co doprowadziło was do ognia(piekła)?” Powiedzą oni: „Nie byliśmy wśród modlących się.}[Koran 74:42-43]

Relacjonował Dżabir ibn Abd-Allaah(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Zaprawdę, pomiędzy człowiekiem a politeizmem i niewiarą jest porzucenie modlitwy”. [Muslim]

Modlitwa, jako nasza Rozmowa z Allahem

Kiedy Prorok Muhammad (SAAŁS) otrzymał objawienie, pierwszą rzeczą, która została mu nakazana przez Allaha, była modlitwa. Anioł Gabriel(AS) zstąpił do niego, a źródło wytrysnęło przed nimi spomiędzy skał. Gabriel(AS) pokazał Prorokowi(SAAŁS), jak wykonać ablucję oraz odmówić modlitwę. Później Wysłannik(SAAŁS) nauczył tego samego swoją żonę Khadidżę(RA) i swoich towarzyszy(RA). Od tamtej pory ich życie wypełniała modlitwa. Jeszcze w Mekce pewnej nocy miało miejsce niesamowite wydarzenie, Prorok(SAAŁS) został wyniesiony do Jerozolimy (Isra), a potem do niebios (Miradż). Podczas tej podróży Allah Wszechmogący nakazał mu modlitwę pięć razy dziennie. Modlitwa jest więc prezentem darowanym każdemu wierzącemu, umożliwiającym mu przeżycie duchowego uniesienia pięciokrotnie w ciągu każdego dnia. Daje ona każdemu muzułmaninowi możliwość komunikowania się z Allahem.

{A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być może, oni pójdą drogą prawości!}[Koran 2:186]

{On jest z wami, gdziekolwiek byście byli. Bóg widzi jasno, co czynicie!}[Koran 57:4]

{Czyż ty nie widzisz, że Bóg wie doskonale, co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I nie ma tajnej narady trzech, żeby On nie był czwarty, ani też pięciu, żeby On nie był szósty; ani też mniej, ani więcej, żeby On nie był z nimi, gdziekolwiek oni by się znajdowali. Następnie, w Dniu Zmartwychwstania, On im oznajmi to, co czynili. Zaprawdę, Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!}[Koran 58:7]

{My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi.}[Koran 50:16]

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Gdy ktoś z was staje do modlitwy to rozmawia on ze swoim Panem lub jego Pan jest między nim a Qiblah.[Bukhari i Muslim]

Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie modlicie się do Tego, który jest głuchy czy nieobecny. Zaprawdę wzywacie Tego, który Słyszy wszystko Tego, który jest Blisko was, bliżej niż szyja waszego wierzchowca(gdy na nim jedziecie).[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allah(SAAŁS) przekazał iż Allah powiedział: Podzieliłem się z Moim sługą modlitwą po połowie, a zatem spełniona będzie prośba sługi Mego. „Kiedy Mój sługa mówi (podczas modlitwy): {Chwała Bogu, Panu Światów}, Allah mówi: ‚Mój sługa Mnie wysławia’, i kiedy mówi: {Miłosiernemu, Litościwemu, Królowi (Władcy) Dnia Sądu}, Allah mówi: ‚Mój sługa Mnie wychwala’. A kiedy mówi: {Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc}, Allah mówi: ‚To jest pomiędzy Mną a Moim sługą’. A kiedy mówi: {Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą}, Allah mówi: ‚To jest dla mojego sługi i Ja obdarzę go tym, o co prosi’”. [Muslim, Malik, at-Trimidhi, Abu Daud, an-Nasai, ibn Madżah]

Modlitwa, jako Klucz do Raju

Modlitwa oczyszcza nas z mniejszych grzechów, doskonali naszą duszę i prowadzi do raju.

{Zaprawdę, człowiek jest stworzeniem zmiennym: kiedy dosięgnie go zło, jest niecierpliwy; a kiedy dosięgnie go dobro, jest niedostępny! Z wyjątkiem tych, którzy się modlą, którzy są wytrwali w modlitwie; do których majątku ma określone prawo proszący i biedny; i tych, którzy wierzą w Dzień Sądu; i tych, którzy się boją kary swego Pana – Zaprawdę; kara ich Pana jest nieunikniona! – i tych, którzy zachowują czystość i żyją tylko z żonami i niewolnicami – wtedy oni nie są ganieni. Natomiast ci, którzy wykraczają poza to, są przestępcami. I ci, którzy strzegą depozytów swoich i przestrzegają swoich zobowiązań; i ci, którzy stoją prosto, kiedy składają świadectwo; i ci, którzy się troszczą o swoje modlitwy – oni będą w Ogrodach uszanowani!}[Koran 70:19-35]

{Szczęśliwi są wierzący, którzy są pokorni w swoich modlitwach, którzy się odwracają od pustej gadaniny, którzy dają jałmużnę, którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni’ – a którzy pożądają inne, poza nimi, są występni – którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań; którzy odprawiają swoje modlitwy. Tacy są dziedzicami, którzy odziedziczą Raj, gdzie będą przebywać na wieki.}[Koran 23:1-11]

Relacjonował Abu Hurajra(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Jak myślicie, czy pozostałyby zanieczyszczenia znajdujące się na ciele któregokolwiek z was, jeżeli przy jego drzwiach byłaby rzeka, w której kąpałby się pięć razy dziennie?”. Odpowiedzieli: „Nic z zanieczyszczeń by nie pozostało (na ciele)”. Powiedział: „To jest jak te pięć (codziennych) modlitw, poprzez które Allah usuwa grzechy”.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Hurajra(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Pięć (dziennych) modlitw od piątkowej modlitwy do (kolejnej) piątkowej modlitwy i od ramadanu do ramadanu, stanowi ekspiację za (grzechy) popełnione pomiędzy (nimi) pod warunkiem, iż stroni się od wielkich grzechów”.[Muslim] Relacjonował Rabia bin Kab(RA): „Pewnej nocy przebywając z Wysłannikiem Allaha(SAAŁS), przyniosłem mu wody, o którą prosił, na ablucję. Powiedział do mnie: ‚Proś (o cokolwiek zechcesz)’. Powiedziałem: ‚Proszę o twoje towarzystwo w Raju’. Odrzekł: ‚Czy coś poza tym?’. Powiedziałem: ‚To wszystko, czego bym chciał’. Odparł: ‚Wiec wybijaj częste pokłony (Allahowi), aby pomóc mi dokonać tego dla ciebie’”.[Bukhari]

Relacjonował Abu Dhar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Abu Dhar!” Powiedziałem: „Słucham, Proroku Allaha!”. Rzekł: „Kiedykolwiek muzułmanin zaczyna swoją modlitwę, usiłując przypodobać się Allahowi, jego grzechy zaczynają opadać, jak opadają liście z tego drzewa”.[Ahmad] Relacjonował Uqbah ibn Amir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Raduje się twój Pan z pasterza owiec, który na wzniesieniu jednej z gór nawołuje do modlitwy i modli się. Wówczas Allah mówi: Spójrzcie na tego sługę Mego, który nawołuje do modlitwy, dokonuje jej i jest bojaźliwy wobec Mnie. Zaprawdę przebaczyłem Memu słudze i wprowadziłem go do Raju.[An-Nasai]

Modlitwa, jako wyraz Wdzięczności

{Powiedz: „To On spowodował, że powstaliście, dał wam słuch, wzrok i serca. Jak mało jesteście wdzięczni!”}[Koran 67:23]

Bóg obdarował nas wszystkim co mamy, dlatego też powinniśmy okazać naszą pokorę i wdzięczność. Formą okazania naszej wdzięczności może być modlitwa, która przypomina nam o posłuszeństwie wobec naszego Stwórcy.

Zaprawdę, Ja jestem Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę, wspominając Mnie![Koran 20:14]

{Bóg dał nam wolną wolę, jeśli zbuntujemy się i mimo wszystkich dobrodziejstw, jakimi nas obdarzył i tak będziemy nieposłuszni, to zaszkodzimy jedynie sobie. „Dziękuj Bogu! Ten, kto dziękuje, dziękuje dla siebie samego; a ten, kto jest niewdzięczny… zaprawdę, Bóg jest Bogaty, Godny Chwały! „}[Koran 31:12]

Modlitwa, jako Pokuta za Grzechy

{Zaprawdę, czyny dobre usuwają czyny złe!}[Koran 11:114]

Relacjonował Ali(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Ktokolwiek spośród wierzących sług popełni grzech, i wykona ablucje w najlepszy sposób, a następnie odprawi dwa rakaty modlitwy, prosząc Allaha o wybaczenie, Allah Wszechmogący wybaczy mu jego grzechy”. [Ahmad]

Nie oznacza to, iż człowiek może grzeszyć do woli i za każdym razem otrzymywać wybaczenie dzięki modlitwie. Dzieje się tak dlatego, że jednym z warunków przyjęcia skruchy jest nie wracanie do grzechu. Bez szczerej intencji poprawy zachowania nasza skrucha nie zostanie przyjęta. Niemniej jednak pokazuje nam to, że zawsze mamy możliwość powrócenia na właściwą drogę, co dowodzi miłosierdzia naszego Stwórcy.

{Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Boga jest większe. Bóg wie, co wy robicie.}[Koran 29:45]

Dzięki modlitwie stajemy się lepsi i odchodzi od grzechów. Modlitwa jest naszą tarczą, która powstrzymuje nas przed złem.

{I ci, którzy nie wzywają żadnego ilah (boga), poza Allahem; i nie zabijają nikogo wbrew zakazowi Allaha, chyba, że zgodnie z prawem i nie uprawią rozpusty. A kto to czyni, spotka go kara za grzechy. Jemu będzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej poniżony na wieki. Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło; tym Allah zamieni ich złe czyny na dobre. Allah jest Przebaczający, Litościwy! A kto się nawróci i czyni dobro, ten, zaprawdę, nawraca się ku Allahowi pełen skruchy!}[Koran 25:68-71]

Modlitwa, jako Broń Wierzącego

O wy, którzy wierzycie! Szukajcie pomocy w cierpliwości i modlitwie! Zaprawdę, Allah jest z cierpliwymi![Koran 2:153]

Jako ludzie wielokrotnie potrzebujemy pomocy, czujemy się słabi i bezradni. Człowiek niewierzący w takich chwilach może wpaść w depresje lub stan załamania nerwowego. Muzułmanin natomiast powinien być cierpliwy i oddać się modlitwie, która zawsze dodaje sił. Przez modlitwie szukamy pomocy u Pana tego świata, gdyż prawdziwą pomoc możemy otrzymać tylko u Boga.

Autor: binJellul