Dobrodziejstwa płynące z Hadżdżu

Allah (Niechaj będzie wywyższony) w swej Mądrości przepisał dla Ludzkości różnorodne akty czci, w celu sprawdzenia Ludzi i ukazania im którzy spośród nich są najlepsi w czynach i najbardziej sprawiedliwi. A jest tak gdyż ludzie różnią się w swych charakterach i postawach. Jeden może preferować dany akt czci gdyż właśnie ten mu odpowiada, innego zaś nie. Spostrzec można iż wykonuje go w sposób dokładny i z łatwością, inny zaś niechętnie i powoli. Prawdziwym wierzącym jest ten, który czyni chętnie to co zadowoli jego Pana, nie zaś jedynie to co pokrywa się z jego pragnieniami.

Do aktów czci, których jest niezwykle wiele zaliczają się również Filary Islamu. Niektóre z nich są typowo fizyczne, wymagające ruchu i działania – tak jak w przypadku modlitwy. Inne zaś są fizyczne jednak wymagają powstrzymania się od określonych czynności – takie jak Post. Istnieją również typowo finansowe – jak Jałmużna, a także takie, do których dokonania potrzebne są obie możliwości: fizyczne i finansowe – niczym w przypadku Hadżdż.

Hadżdż (jak już wspomniano) wymaga obu kondycji – fizycznych i finansowych. By dokonać pielgrzymki należy odbyć długą podróż, co już samo w sobie wymaga znacznie więcej wysiłku niż inne akty czci. Allah uczynił dla nas obowiązkowym dokonanie tego aktu czci zaledwie raz w życiu i sprawił, iż dotyczy on jedynie tych którzy mają ku wykonaniu go możliwości. Hadżdż staje się obowiązkowy jedynie dla tych, którzy są w stanie go dokonać. Zasada obligatoryjności Hadżdżu w stosunku do możliwości dotyczy owej praktyki bardziej niż innych. Z uwagi na to, pielgrzymka wiąże się jednak z ogromnymi dobrodziejstwami, wśród których są następujące:

1. Jest wywiązaniem się z jednego spośród Filarów Islamu – które bez niego nie są kompletne.

2. Jest formą Dżihadu dla Allaha. Allah wspomina o owym akcie zaraz po wersetach dotyczących Dżihadu. Jest to także potwierdzone we wszystkich zbiorach Ṣahih, iż Prorok (Błogosławieństwo i Pokój Allaha niech będą z Nim) rzekł do Aiszy (Niechaj Allah będzie z Niej zadowolony) gdy spytała go o obowiązkowość Dżihadu dla kobiet: „Tak, Dżihadem dla nich nie jest walka zbrojna, a Hadżdż i Umra.”

3. Istnieje ogromna nagroda dla tych, którzy dokonują Hadżdż w wyznaczony sposób. Zgodnie z narracją Ṣahih, w której Prorok (Pokój i błogosławieństwo Allaha niechaj będą z Nim) rzekł: „Zaakceptowana Pielgrzymka przynosi nie mniejszą nagrodę niż Raj”. Powiedział [Pokój z Nim] także: „Ktokolwiek dokonuje Hadżdż nie przyczyniając się do żadnej plugawości, ani nie wyczyniając żadnego zła powróci [do domu] wolny od grzechów niczym w dniu, w którym urodziła go jego matka”. Abu Harajra (Niechaj Allah będzie z Niego zadowolony) relacjonował również, że Prorok (Błogosławieństwo i Pokój Allaha niech będą z Nim) rzekł: „Pielgrzymi dokonujący Hadżdż lub Umra są gośćmi Allaha. Jeżeli wzywają do Niego… odpowie im. Jeżeli proszą o Jego przebaczenie… przebaczy im”. Hadis ten przekazali w swych zbiorach an-Nasai oraz Ibn Madża.

4. W trakcie trwania Hadżdżu ustanowione jest wspominanie Allaha, Któremu pielgrzymi oddają cześć dokonując rytuałów takich jak: Talbija, okrążanie Kaby (Tałaf), chodzenie pomiędzy wzgórzami Safa i Marła (Sai), stanie na wzgórzu Arafat, nocowanie w Muzdalifa, kamieniowanie Dżamrah; czemu towarzyszy Zikr oraz Takbir i oddawanie mu czci. Prorok (Pokój i błogosławieństwo Allaha niechaj będą z nim) rzek: „Okrążanie Kaby, chodzenie pomiędzy Safa i Marła oraz kamieniowanie Dżamrah zostały ustanowione jako wspominanie Allaha.

5. W trakcie trwania Hadżdżu muzułmanie z całego świata przybywają by okazać sobie wzajemną miłość i poznać się nawzajem. Towarzyszą temu nawoływanie, kierowanie iż zachęcanie ludzi do przystąpienia ku Prawdzie.

6. Muzułmanie demonstrują swą jedność w czasie, miejscu, czynach i ubiorze. Wszyscy rozmieszczeni w różnych miejscach całego obszaru pielgrzymki, w tym samym czasie dokonują tych samych praktyk i przywdziewają ten sam ubiór (Izar i Rida) z pokorą wobec Allaha, niechaj będzie wychwalany i wywyższony.

7. Sezon pielgrzymkowy przynosi również ogromne korzyści zarazem jeśli chodzi o kwestie duchowe, jak i ziemskie. Muzułmanie będąc razem, uczą się wspólnie i załatwiają swe sprawy. Dlatego też Allah (Niechaj będzie wywyższony) powiedział [interpretacja znaczenia]: „Mogą być świadkami spraw które są dla nich korzystne” [Koran 22:28].

8. Hadżdż łączy w sobie zarówno obowiązkowe jaki i mustahabb (zalecane) poświęcenia. Symbolizuje to chociażby oddanie szacunku do przepisanych przez Allaha rytuałów, jak również złożenie ofiary, spożycie jej mięsa i oddanie części w ramach dobroczynności dla biednych.

Dobrodziejstw i ukrytych mądrości wynikających z Hadżdżu jest wiele.

(Cytatowane z Madżmu al-Fatała Ibn Usajmin 24/239)