Ostatnie Dziesięć Dni Ramadanu

Ostatnie dziesięć dni Ramadanu, ich znaczenie i zalecane czyny. Podczas tych dni (i nocy) Prorok Muhammad (SAAWS) modlił się więcej niż w pozostałych dniach Ramadanu. Spędzał dużo czasu w meczecie na odosobnieniu (i’tikaf), modląc się, recytując Qur’an, robiąc du’a albo zikr.

Podczas ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu wypada Noc Przeznaczenia – Laylat Al-Qadar. Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego):

Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia!
A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia?
Noc Przeznaczenia – lepsza niż tysiąc miesięcy!
Aniołowie i Duch zstępują tej nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów.
Ona to Pokój – aż do pojawienia się zorzy porannej.
” (Sura Al-Qadar – Przeznaczenie.)

Słowo Qadar w języku arabskim ma różne znaczenia, dlatego nazwa Laylat Al-Qadr może znaczyć albo Noc Przeznaczenia, albo Wielka Noc (Wielka, bo ma duże znaczenie u Allaha), albo Noc Ograniczenia (dlatego, że tej nocy Allah ? ogranicza działalność szatana.) Jeszcze inna nazwa to Noc Błogosławiona przez Allaha ?, Który w Qur’anie mówi, co znaczy (wg J. Bielawskiego):

Ha, mim.
Na tę Księgę jasną!
Zesłaliśmy ją w Noc Błogosławioną – zaprawdę, My jesteśmy Ostrzegającymi!
Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz
Jako rozkaz pochodzący od Nas – zaprawdę, My jesteśmy Posyłającymi! –
Jako Miłosierdzie od twojego Pana – zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący! –
Pana niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, jeśli jesteście przekonani o prawdzie!
(Sura Ad-Duhan – Dym – ajaty od 1. do 7.)

Są różne obliczenia, mówiące o tym, która noc Ramadanu ma być Nocą Przeznaczenia, ale kto chce na nią trafić, powinien – zgodnie z hadisem Proroka (SAAWS) – szukać jej wśród nieparzystych z ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu. Uczeni, którzy podają, której dokładnie nocy wypada Noc Przeznaczenia, mówią najczęściej o dwudziestej siódmej nocy Ramadanu (potwierdzają to dwa hadisy Proroka (SAAWS), ale oba są uważane za słabe; inni uczeni mówią, że to noc dwudziesta siódma, bo w Surze Al-Qadar, która ma trzydzieści słów, słowo hija – ona – jest dwudziestym siódmym słowem). Jednak zalecane jest – również na podstawie hadisu Proroka (SAAWS) – aby każdej z nieparzystych spośród ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu (tzn. w noce 21., 23., 25., 27., 29. – uwaga: ponieważ muzułmański dzień zaczyna się o zachodzie słońca, noc 21. to noc z 20. na 21. dzień Ramadanu, nie z 21. na 22.!) modlić się i prosić Allaha o wybaczenie. Aisha przekazała, że zapytała Proroka (SAAWS), o co powinna prosić Allaha ?, jeśli znajdzie Noc Przeznaczenia, a Prorok (SAAWS) odpowiedział jej du’a, która w tłumaczeniu znaczy mniej więcej: O Allahu, Ty jesteś Wybaczający, wybacz mi.

Zawsze w te noce Prorok (SAAWS) budził swoją rodzinę na dodatkowe modlitwy. Można też robić w ich czasie lekcje religii, czytać Qur’an (lub uczyć czytania Qur’anu), robić du’a albo wspominać Allaha.

Inna sunna ostatnich dziesięciu dni Ramadanu to pozostawanie w meczecie (i’tikaf). Pamiętajmy, że taki i’tikaf powinien wyglądać w ten sposób, że każda osoba spędza czas oddzielnie (choć oczywiście można zbierać się na lekcje religijne czy wspólne modlitwy). Poza lekcjami czy modlitwami nie siedzimy razem, nie rozmawiamy, nie żartujemy, tylko pracujemy nad sobą, robimy to, co zalecane, czcimy Allaha i prosimy Go o przebaczenie. Dobrze także nie poświęcać zbyt wiele czasu na sen. Spać, rozmawiać czy żartować, można także w domu, a nie zostawiliśmy naszych domów i nie przyszliśmy do meczetu po to, żeby wyspać się czy pożartować (bo to można zrobić w domu), ale po to, żeby pracować nad sobą. Tak robił Prorok (SAAWS) i my tak powinniśmy robić.

Kolejnym ważnym elementem ostatnich dni Ramadanu jest zbieranie Zakat Al-Fitr (ta ofiara powinna być zebrana na tyle wcześnie, żeby trafiła do potrzebujących jeszcze przed świętem). Ta jałmużna obowiązuje dorosłego i dziecko (za dzieci odpowiedzialni są rodzice), mężczyznę i kobietę (jeśli kobieta nie pracuje, Zakat Al-Fitr płaci za nią mąż, ojciec, brat…), bogatego i biednego – każdego muzułmanina.

Autor: Abd ul-Karim