Tauhid al-Uluhijja

Powiedz: „Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza żywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z żywego? I kto zarządza wszelką sprawą?” Oni powiedzą: „Bóg!” Powiedz im więc: „Czyż nie będziecie bogobojni?!” [Koran, 10:31] I jeśli ich zapytasz: „Kto stworzył niebiosa i ziemię?”, oni na pewno […]

Więcej

Tauhid al-Asma łas-Siffat

{Chwała niech będzie twojemu Panu, Panu potęgi, który jest ponad to, co oni opisują! I pokój posłańcom! I chwała Bogu, Panu światów!}[Koran 37:180-182] Tauhid al-Asma łas-Siffat jest to wiara we wszystkie te Imiona i Atrybuty Allaha, którymi opisał Siebie w Swojej Księdze oraz, które zostały nam przekazane za pośrednictwem Proroka Muhammada(SAAŁS). Każde z nich oznacza […]

Więcej

Filary Tauhidu

Tak jak każda budowla ma swoje fundamenty, na których została zbudowana i które ją utrzymują, tak Tauhid ma swoje filary, bez których przestrzegania człowiek nie może być mułahhid(monoteistą). Pierwszym z nich jest wiara w Allaha i oddawanie Mu czci. Drugim jest odrzucenie wszelkich fałszywych bóstw(tałaghit). Gdy fundamenty są niepełne lub uszkodzone, chwieje się cały budynek, […]

Więcej

Tauhid jako Fitra

Fitra jest instynktem, który znajdziemy w każdym człowieku. Dlatego też naturalnym jest dla człowieka wierzyć w Jednego Boga, uniwersalne są również wartości moralne. Niestety wpływ z zewnątrz „zanieczyszcza” ten pierwotny stan, przez co człowiek schodzi na złą drogę. Zawsze jednak, gdy spojrzymy w głąb siebie zobaczymy, że logicznym i sensownym jest dla nas koncept tauhidu. […]

Więcej

Tauhid jako przesłanie Proroków

Prorocy(AS) byli wysyłani do swoich narodów, a ich misją było nauczanie ludzi o la illaha illa Allah. Chociaż prawa(szaria), jakie otrzymywali różniły się między sobą i nauki poszczególnych Proroków(AS) uzależnione były od poziomu rozwoju cywilizacyjnego ludu, do którego zostali wysłani to system wierzeń, do którego nawoływali zawsze był ten sam. {My nie wysłaliśmy przed tobą […]

Więcej

Owoce Tauhidu

Tauhid ma ogromny wpływ na nasze życie. Osoba będąca mułahhid(monoteistą) zupełnie inaczej postrzega świat niż muszrik(politeista). Istnieje niezliczona ilość błogosławieństw i korzyści, które płyną z przestrzegania zasad tauhidu. W tym rozdziale postaramy się przedstawić kilka z nich. Podążanie drogą prostą Jest tylko jedna droga, zapewniająca nam akceptacje naszych dobrych uczynków i prowadząca do raju. Tą […]

Więcej

Szirk – Ogólne Informacje

Szirk to dodawanie towarzyszy Allahowi, czyli politeizm. Jest to zdecydowanie najcięższy ze wszystkich grzechów, jakie możemy popełnić. Dopuszczenie się politeizmu jest równoznaczne z odejściem od Islamu, gdyż przeczy jego pierwszemu i najważniejszemu filarowi. Niestety w dzisiejszych czasach nie brakuje muzułmanów, którzy poprzez ten właśnie grzech odchodzą od swojej religii, co wynika z ich ignorancji i […]

Więcej

Szirk dotyczący ar-Rububijja

Nie ma takiej religii, która zakładałby, że istnieje kilku Stwórców tej samej Mocy i Władzy. Takie przekonanie byłoby całkowicie sprzeczne z ludzką naturą(fitra) i logiką. Mimo tego z całą pewnością istnieje Szirk dotyczący Rububijja i nie jest on wcale mało powszechny. Ten rodzaj szirku popełniany jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich charakterystyczny jest dla […]

Więcej

Szirk dotyczący al-Uluhijja

Do tej kategorii szirku zaliczają się wszystkie akty czci, dedykowane i kierowane do kogokolwiek innego niż Allah. W większości przypadków jest to najbardziej widoczna i oczywista forma szirku. {Czy oni dodają za współtowarzyszy to, co niczego nie stwarza; lecz samo jest stwarzane, i nie jest w stanie przyjść im z pomocą, ani też samemu sobie […]

Więcej

Szirk dotyczący al-Asma łas-Siffat

Omawiając Tauhid al-Asma łas-Sifffat wspomnieliśmy, że należy wystrzegać się Tahrif, Tatil, Tamthil i Takjif. Niestety wiele sekt w islamie popadło w szirk nie stosując się do tych zaleceń. Są to między innymi Mutazila, Aszaira czy Dżahmija. Inne sekty, jak również inne religie dopuściły się tego rodzaju szirku w innej formie, stosując antropomorfizację. {Do Boga należą […]

Więcej