Rozwód w Islamie

Islam patrzy na małżeństwo jako na święty związek i dlatego szczególnie dba o umocnienie więzi miedzy małżonkami, aby nie dopuścić do ich zerwania. Najlepszym dowodem na świętość związku małżeńskiego jest określenie go przez Allaha jako ‘uroczyste przyrzeczenie’. {a one otrzymały od was uroczyste przyrzeczenie.} (Kur’an 4; 21) Kolejnym dowodem na wielkie znaczenie małżeństwa jest powiedzenie […]

Więcej

Khul`a, Rozwód Iniciowany przez Kobietę

Khul`a czyli rozwód inicjowany przez kobietę polega na tym, że kobieta „wykupuje się” oddając mężowi swój mahr lub mniej, a on daje jej rozwód. Główną zasadą braną tutaj pod uwagę jest werset, którego znaczenie można przetłumaczyć jako: {…Nie jest wam (mężczyznom) dozwolone zabierać cokolwiek z tego, coście dali swoim żonom.Chyba że oboje się obawiają, że […]

Więcej

Dobrodziejstwa płynące z Hadżdżu

Allah (Niechaj będzie wywyższony) w swej Mądrości przepisał dla Ludzkości różnorodne akty czci, w celu sprawdzenia Ludzi i ukazania im którzy spośród nich są najlepsi w czynach i najbardziej sprawiedliwi. A jest tak gdyż ludzie różnią się w swych charakterach i postawach. Jeden może preferować dany akt czci gdyż właśnie ten mu odpowiada, innego zaś […]

Więcej

Początek Miesiąca Dhul-Hidżdża

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „Na jutrzenkę! Na dziesięć nocy!” (Sura Al-Fadżr – Jutrzenka – ajaty 1. i 2.) Chodzi tutaj o pierwsze dziesięć dni i nocy miesiąca Dhul-Hidżdża, a kiedy Allah na coś przysięga, to znaczy, że musi to być naprawdę coś bardzo wielkiego i bardzo ważnego. Prorok Muhammad (PZN) […]

Więcej

Święto Ofiarowania

Tego dnia powinniśmy pamiętać, że każdy z nas może złożyć w to Święto ofiarę, która być może zbliży go do Allaha. Dzień przed początkiem Święta pamiętajmy o Dniu Arafat – w tym roku tego dnia na Płaskowyż Arafatu stanęło ponad dwa miliony muzułmanów z całego świata. Jest hadis qudsi (święty hadis, tzn. taki, który jest […]

Więcej

Jałmużna jako Filar Islamu

Allah w Qur’anie mówi o jałmużnie osiemdziesiąt dwa razy i za każdym razem wymienia ją razem z modlitwą, przypominając o obowiązku odprawiania modlitwy i dawania jałmużny, zachęcając wszystkich muzułmanów do dawania jałmużny i napominając ich, aby przestrzegali tego obowiązku bogatego człowieka i prawa, jakie zostało ustanowione dla biednego człowieka. Dzisiejsze badania udowadniają, że gdyby wszyscy […]

Więcej

Zakat, Zakat al-Fitr, Sadaqa

»I zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię, – tak jak hanifowie – odprawiali modlitwę i dawali zakat. To jest religia prawdziwa.« (Sura al-Baiyyna, 98:5) Allah Ta’ala nałożył na muzułmanów obowiązkowy podatek na cele dobroczynne, który nosi w języku arabskim miano: ZAKAT. W Islamie mamy DWA obowiązkowe rodzaje zakatu: ZAKAT: podatek […]

Więcej

Jałmużna i Dobroczynność

Islam opiera się na pięciu filarach, z których trzecim jest jałmużna (szerzej rozumiana jako dobroczynność). Nasza religia wymaga od wierzących szczodrości i miłosierdzia, umiarkowania w zaspokajaniu własnych potrzeb i pamiętania o tym, że część błogosławieństwa Allaha, jakim jest majątek wiernego, przynależy tym, którzy tego majątku nie mają. Wysłannik Allaha (PZN) powiedział: Dający jałmużnę jest bliżej […]

Więcej

Post jako Filar Islamu

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy): „O wy, którzy uwierzyliście! Jest wam przepisany post – tak jak tym, którzy byli przed wami. Być może, będziecie bogobojni!” Ludy przed nami (tzn. przed Posłannictwem Muhammada) post obowiązywał przez trzy dni z każdego miesiąca. Dla Proroka (PZN) i całej jego wspólnoty został ustanowiony obowiązkowy post na cały miesiąc […]

Więcej

Jak dobrze skorzystać z miesiąca Ramadan?

Najważniejsza jest intencja, z jaką będziemy przystępowali do naszego postu. Umar ibn al-Khattab powiedział, że słyszał Proroka (PZN), mówiącego: Nagroda za wasze czyny jest zależna od intencji i każda osoba zostanie wynagrodzona na podstawie tego, co zamierzała (tzn. jaką miała intencję), więc ktokolwiek emigrował dla korzyści tego świata albo dla kobiety, z którą chciał się […]

Więcej