Dobre Uczynki i Suplikacje

Treść Hadisu

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال تعالى : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } ( المؤمنون : 51 ) ، وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ( البقرة : 172 ) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له ؟ ) رواه مسلم

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah jest Dobry(At-Tajjib) i akceptuje tylko to co dobre. Allah nakazał wiernym, to samo co nakazał Wysłannikom(AS). Najwyższy powiedział: {O Wy wysłannicy: jedzcie dobre rzeczy i czyńcie dobro.}[Koran 23:51-53] i powiedział Najwyższy: {O Wy, którzy wierzycie jedzcie dobre rzeczy, którymi Was obdarzyliśmy.}[Koran 2:167-172] Później (Prorok(SAAŁS)) wspomniał o podróżującym mężczyźnie, którego ubranie było zakurzone, a włosy rozwiane i który wznosił ręce z prośbą do Allaha mówiąc: „o Panie, o Panie”, ale jadł to co jest zakazane, pił to co jest zakazane, jego ubranie było zakazane i poprzednio jego pożywienie też było zakazane. I jak on może być wysłuchany? [Muslim]

Allah jest Dobry

Ibn Radżab(RH) był zdania, że At-Tajjib w tym kontekście oznacza to samo, co At-Tahir(Czysty)[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Oznacza to, że Allah jest Doskonały, wolny od wszelkich wad, defektów i słabości, które charakteryzują jedynie Jego stworzenia. Allah jest ponad tym wszystkim

{Chwała niech będzie twojemu Panu, Panu potęgi, który jest ponad to, co oni opisują! I pokój posłańcom! I chwała Bogu, Panu światów!}[Koran 37:180-182]

{On jest Tym, który daje początek stworzeniu, potem je powtarza. To jest dla Niego łatwe! On jest najwznioślejszym wzorem(do Niego należą najwspanialsze imiona i atrybuty) w niebiosach i na ziemi. On jest Potężny, Mądry!}[Koran 30:27]

{Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący! On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie, komu chce. Zaprawdę, On jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!} [Koran 42: 11-12]

Al-Qurtubi(RH) powiedział: Uważa się, w tej kwestii, że Allah w swojej Wielkości, Chwale, Suwerenności, Piękności Imion i Czcigodności Atrybutów, jest niepodobny do żadnego ze Swoich stworzeń i nic nie może być porównywane do Niego. Szaria wydają się opisywać Stwórcę i Jego stworzenia używając podobnych terminów, ale nie ma podobieństwa między nimi w rzeczywistości. Imiona takie jak Odwieczny, Wywyższony, Wspaniały, są nieporównywalne do tych używanych do określenia Jego stworzeń. [„Al-Dżami lil-Ahkam il-Quran” imam al-Qurtubi]

Wymiar Cech Allaha jest daleko poza naszym pojmowaniem. Możemy jednak poznać i dowiedzieć się tego, co Allah powiedział nam o Sobie w Swojej Księdze i co zostało przekazane przez Proroka Muhammada(SAAŁS). Wiemy, że Allah jest Dobry i kocha dobro.

{Bóg okazał nam dobroć i ustrzegł nas od cierpienia palącego wiatru. My przecież wzywaliśmy Go przedtem. Zaprawdę, On jest Dobry; Litościwy!}[Koran 52:27-28]

{Bóg zwrócił się do Proroka, do muhadżirów i do ansarów, którzy poszli za nim w trudnej godzinie, zanim serca niektórych spośród nich omal się nie wypaczyły. Wtedy On zwrócił się do nich – przecież On jest Dobrotliwy, Litościwy!}[Koran 9:117]

Ważność Dobrych Uczynków

Powinniśmy starać się by wszystkie nasze uczynki były dobre, to znaczy zgodne z Islamem, gdyż Allah kocha to co dobre. Nasze ciało powinno być zajęte oddawaniem czci Allahowi, nasz czas powinniśmy spędzać na modlitwie, wspominaniu Allaha oraz nawoływaniu do Jego religii.

{Kto pragnie potęgi – to potęga jest w całości u Boga. Do Niego wznosi się dobre słowo i czyn pobożny; On je wywyższa. A tych, którzy knują podstępnie złe czyny, czeka kara straszna, a podstęp ich spełznie na niczym.}[Koran 35:10]

{Na porę przedwieczorną! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.}[Koran 103]

Powinniśmy trzymać się z daleka od wszystkiego tego, co złe, czyli tego, co zostało zakazane i potępione przez Islam. Oczywistymi przykładami są tu cudzołóstwo, alkohol, hazard, do których powinny budzić w nas odrazę.

{O wy, którzy wierzycie! Wino(khamr – każda toksyczna substancja, używka), majsir(hazard), bałwany i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi! Szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsir i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Czyż wy nie zaprzestaniecie!}[Koran 5:90-91]

{I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!}[Koran 17:82]

W szczególności powinniśmy chronić nasz język, który zamiast wspominać Allaha i głosić Jego religię często używany jest do obgadywania, plotkowania i pomawiania, które są chorobą niszczącą muzułmanów, tworzącą niepotrzebne podziały i wzajemną wrogość.

{O wy, którzy wierzycie! Niech jedni ludzie nie szydzą z drugich; być może, tamci są lepsi od nich. Ani też kobiety – z kobiet; być może, tamte są lepsze od nich. I nie zniesławiajcie siebie samych; i nie obrzucajcie się wyzwiskami. Jakże złe jest słowo „zepsucie” – po przyjęciu wiary! A ten, kto się nie nawróci – to ci – oni są niesprawiedliwi. O wy, którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Zaprawdę, niektóre podejrzenia są grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności! Czy chciałby któryś z was jeść ciało swego brata, kiedy on umarł? Przecież czulibyście wstręt do tego. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 49:11-12]

Relacjonował Sahl ibn Saad(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Dla tego, kto chroni swój język przed zakazanymi wypowiedziami i swoje prywatne części ciała przed nielegalnym współżyciem gwarantuje wejście do raju.[Bukhari i Muslim]

Nasze zarobki również powinny pochodzić z legalnych źródeł i nie powinny mieć niczego wspólnego z lichwą(lokatami i pożyczkami na procent). Ponadto nasza praca powinna być dozwolona z punktu widzenia Islamu i nie powinna mieszać się z tym, co zakazane jak alkohol, czy muzyka.

{A ci, którzy pożerają lichwę, nie powstaną inaczej, niż powstaje ten, którego przewrócił szatan przez dotknięcie. Tak jest, ponieważ oni mówią: „handel jest podobny do lichwy.” Lecz Bóg dozwolił handel, a zakazał lichwy. A ten, kto otrzymał napomnienie od swego Pana i powstrzymał się, będzie miał swoje poprzednie zyski i jego sprawa należy do Boga. A którzy powrócą, tacy będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki.}[Koran 2:275]

{W Dniu, kiedy te metale będą rozpalone w ogniu Gehenny i będą napiętnowane nimi ich czoła, ich boki i grzbiety: „Oto co zebraliście dla siebie. Zakosztujcie więc tego, co zebraliście!”}[Koran 9:35]

Pieniądze zarobione w niewłaściwy sposób będą jedynie powodem straty nawet, jeśli niosą w sobie jakąś małą ziemską korzyść. Nawet jałmużna, która została rozdana z pieniędzy niepochodzących z legalnego źródła nie zostanie przyjęta przez Allaha.

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allaha nie przyjmuje modlitwy, która została wykonana bez ablucji oraz nie przyjmuje jałmużny danej z Ghulul(pieniędzy bezprawnie zabranych z łupów).[Muslim]

Pieniądze powinniśmy również zarabiać w dobrym celu i wydawać je na drodze Allaha, wspierając Jego religię, meczety, nawoływanie do Islamu oraz pomagając biednym i potrzebującym. {Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, są podobni do ziarna, które wydało siedem kłosów, a w każdym kłosie – sto ziaren. Bóg daje wielokrotnie temu, komu chce. Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący! Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, nie czyniąc z tego powodu żadnego wyrzutu czy szkody – otrzymają nagrodę u swego Pana, nie doznają żadnego lęku ani nie będą się smucić.}[Koran 2:262]

{Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa.}[Koran 98:5]

Jednak tym, co zostało podkreślone w omawianym przez nas hadisie jest jedzenie tego, co dobre. Niestety wielu dzisiejszych muzułmanów nie zwraca uwagi na to, co spożywa i ich nawyki żywieniowe daleko odbiegają od tych zalecanych przez Islam, a jedynym ograniczeniem, jakie sobie stawiają jest niejedzenie wieprzowiny(Astaghfirullah!).

{On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego, i tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu. Lecz ten, kto został do tego zmuszony, a nie będąc buntownikiem ani występnym, nie będzie miał grzechu. Zaprawdę; Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 2:173]

{Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach.}[Koran 5:3]

{Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga ! Na pewno byłoby to bezbożnością! I zaprawdę, szatani nakłaniają swoich popleczników, aby się z wami sprzeczali. Ale jeśli ich posłuchacie, to z pewnością będziecie bałwochwalcami!}[Koran 6:121]

Jedynie mięso, które zostało zabite w sposób zalecany przez Islam, z intencją zadowolenia Boga jest dozwolone do zjedzeni, natomiast mięso zwierzyny zabitej w inny sposób jest całkowicie zabronione.

{O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi!}[Korna 5:90]

Surowo zakazane jest również picie krwi i alkoholu, za które w prawie muzułmańskim jest przewidziana określona kara.

Są to przykłady niedozwolonego pożywienia, jakie daje Koran, a główną zasadą, jaką powinien kierować się muzułmanin jest jedzenie tego, co korzystne dla zdrowia i unikanie tego, co szkodliwe.

{O ludzie! Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym!}[Koran 2:168]

{O wy, którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy; którymi was obdarzyliśmy, i dziękujcie Bogu, jeśli Go czcicie!}[Koran 2:172]

Przykładami dozwolonego pożywienia są ryby, owoce palm daktylowych, winogrona, mleko i miód.

{I nie są jednakowe dwa morza: jedno – słodkie, o dobrym smaku, przyjemne do picia, drugie – słone, gorzkie. I z każdego żywicie się świeżym mięsem, i wydobywacie ozdoby, które nosicie. Widzisz tam statki prujące je, żebyście mogli poszukiwać Jego łaski. Być może, będziecie wdzięczni!}[Koran 35:12]

{Zaprawdę, macie pouczający przykład w waszych trzodach! My poimy was tym, co jest w ich wnętrznościach, między pokarmem strawionym a krwią – mlekiem czystym, przyjemnym dla pijących.}[Koran 16:66]

{I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą, i sprawiliśmy, iż wytryskają z niej źródła, ażeby mogli jeść jej owoce i to, co wypracują ich ręce. Czyż mogą nie być wdzięczni? Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znają.} [Koran 36:34-36]

{A z owoców palm i winnej latorośli czerpiecie dla siebie napój oszałamiający i wyśmienite pożywienie. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy są rozumni!} [Koran 16:67]

Ibn Abbas(RA) powiedział: Napój oszałamiający pozyskany z tych dwóch owoców jest zakazany, natomiast wyśmienite pożywienie jest dozwolone.[„Tafsir ul-Quran al-Adhim” Ibn Kathir]

{I objawił twój Pan pszczołom: „Wybierajcie sobie wasze mieszkania w górach, w drzewach i w tym, co ludzie budują; następnie jedzcie ze wszystkich owoców i chodźcie pokornie drogami swego Pana!” Z wnętrzności ich wychodzi napój różnego koloru, w którym ludzie znajdują uzdrowienie. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy się zastanawiają!}[Koran 16:68-69]

Powinniśmy również jeść z umiarem i nie przejadać się, gdyż jest to szkodliwe dla zdrowia oraz równoznaczne z marnotrawieniem jedzenia.

Relacjonował Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wierzący je (tak by zapełnić) jeden żołądek, a niewierny(kafir) je (tak by zapełnić) siedem żołądków.[Bukhari i Muslim]

Co zaś się tyczy ubrań, to muszą one zakrywać ałra, która u mężczyzn stanowi obszar między pępkiem, a kolanami.

Relacjonował Muhammad Dżahsz(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) przechodził koło Mamara(RA), a ten miał odsłonięte udo, więc Prorok(SAAŁS) powiedział: O Mamarze zakryj swoje udo, ponieważ jest ono częścią ałra.[Ahmad]

Relacjonował Dżurhad(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) przechodził koło mnie gdy płaszcz, który nosiłem zsunął się i odsłonił moje udo. Prorok(SAALS) powiedział: zakryj swoje udo, ponieważ jest ono częścią ałra.[Ahmad i Abu Daud]

Jeśli zaś inne części męskiego ciała, jak klatka piersiowa mogą budzić pożądanie u płci przeciwnej to również należy je zakryć, gdyż w chwili, gdy rzeczy dozwolone prowadzą do zakazanych same stają się zakazane. Tak, więc Islam nie zabronił jedynie cudzołóstwa, ale i wszystkiego, co do niego prowadzi.

{I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!}[Koran 17:32]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Allah zabronił Swoim sługom cudzołożyć oraz nakazał im unikać wszystkiego tego co może prowadzić do cudzołóstwa. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” Ibn Kathir]

Zakrycie ałra musi być również zrobione w odpowiedni sposób, ubranie nie może być obcisłe lub prześwitujące, gdyż wtedy nie spełnia ono swojej roli.

Relacjonował Said ibn al-Harith(RA): Spytałem Dżabira ibn Abdullaha(RA) o modlenie się w pojedynczym ubraniu. (Dżabir) Powiedział: Podróżowałem z Prorokiem(SAAŁS) i gdy przyszedłem do niego w nocy, zobaczyłem, że się modli, więc dołączyłem się do modlitwy. W tym czasie nosiłem pojedyncze ubranie, którym zakrywałem moje barki. Gdy modlitwa się skończyła Prorok(SAAŁS) spytał mnie: O Dżabirze! Co cię sprowadza? Powiedziałem o celu mojego przybycia, a gdy skończyłem Prorok(SAAŁS) spytał: O Dżabirze! Czym było to ubranie, którym zakrywałeś swoje barki? Odpowiedziałem: To jest to ubranie. Prorok(SAAŁS) powiedział: Jeśli ubranie jest wystarczająco duże, to zarzuć je wokół ciała, a jeśli jest zbyt małe użyj go jako Izar(rodzaj ubrania obwiązywanego wokół pasa).[Bukhari]

Wszelkie ubrania są dozwolone, jeśli spełniają pewne warunki, a są nimi: zakrycie ałra; skromność; odpowiedni materiał, gdyż nie mogą zostać wykonane z jedwabiu; oraz nie powinny one zakrywać kostek, lub zwisać poniżej ich.

Ibn Abbas(RA) powiedział: Jedzcie co chcecie i ubierajcie się jak chcecie, jeśli zdołacie uniknąć dwóch rzeczy: ekstrawagancji i pychy.[Bukhari]

Relacjonował Abdullah ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah nie spojrzy na człowieka, który wyniośle wlecze (po ziemi) swoje szaty.[Bukhari]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Część Izar, która zwisa poniżej kostki jest w Ogniu (Piekle).[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Uthman(RA): Kiedy byliśmy w Adharbidżan, Umar(RA) napisał do nas: Wysłannik Allaha(SAAŁS) zabronił noszenia jedwabiu, za wyjątkiem takiej ilości. Wtedy Prorok(SAALS) złączył dwa palce (aby zobrazować to) dla nas. Zuhair (jeden z narratorów) podniósł środkowy i wskazujący palec.[Bukhari]

Relacjonował Ibn Abi Laila(RA): Kiedy Hudhaifa(RA) był w al-Madain, poprosił o wodę i wódz wioski przyniósł mu wodę w srebrnym kubku. Hudhaifa(RA) cisnął nim w niego i powiedział: Rzuciłem nim w niego dlatego, ponieważ zabroniłem mu tego używać, ale on nie przestał go używać. Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Złoto, srebro, jedwab oraz dibadż (droga tkanina) są dla nich (niewiernych) na tym świecie, a dla was (muzułmanie) w Życiu Przyszłym.”[Bukhari]

Ubrania muzułmanina powinny być czyste, wyprasowane i będące w dobrym stanie, a on sam powinien zawsze wyglądać schludnie.

{O ty, okryty płaszczem! Powstań i ostrzegaj! I twego Pana wysławiaj! I twoje szaty oczyszczaj!}[Koran 74:1-4]

Relacjonował Ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten w którego sercu jest choćby ziarnko arogancji nigdy nie wejdzie do raju. Ktoś spytał: Co z człowiekiem, który lubi gdy jego ubrania i buty wyglądają ładnie? Prorok(SAAŁS) powiedział: Allah jest Piękny i kocha piękno. Arogancja to odrzucanie prawdy i patrzenie na ludzi z góry.[Muslim] Ponadto obowiązkiem każdego muzułmanina jest zapuszczanie brody, która również powinna być utrzymana w schludnym stanie. Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Przycinajcie wąsy i zapuszczajcie brody.[Bukhari]

Co zaś się tyczy kobiet, to obowiązują je podobne zasady jak mężczyzn z tą różnicą, że dozwolony jest dla nich jedwab i inne części ciała zaliczają się do ich ałra.

{Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich sióstr; lub ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; albo swoim służącym spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby. Nawracajcie się wszyscy do Boga, o wy, wierzący! Być może, będziecie szczęśliwi!}[Koran 24:31]

{O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami(dżilbab). To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy!}[Koran 33:59]

Ibn Kathir(RH) powiedział: Allah mówi Swojemu Wysłannikowi, by nakazał wierzącym kobietom, a w szczególności swoim żonom i córkom z powodu ich pozycji, by założyły swojej dżilbaby, gdyż będą się wtedy różnić wyglądem od kobiet dżahilijji oraz niewolnic. Dżilbab jest to okrycie używane razem z Khimar. Była to opinia Ibn Masuda(RA), Ubajdy(RA), Qatady(RH), Hasana al-Basri(RH), Saida ibn Dżubajra(RH), Ibrahima an-Nahai(RH), Ata al-Khurasani(RH) i innych. Jest czymś takim jak Izar używany dzisiaj. Al-Dżałhari(RH) powiedział: Dżilbab to wierzchnie okrycie. Ali ibn Abi Talha(RH) przekazał, że Ibn Abbas(RA) powiedział, ze Allah nakazał wierzącym kobietom, by zakrywały swoje twarze i głowy używając dżilbab, gdy wychodzą ze swoich domów, zostawiając odkryte jedynie jedno oko. Muhammad ibn Sirin(RH) powiedział: Spytałem Ubajdę as-Salmani(RH) o ten werset i zakrył swoją twarz i głowę zostawiając odkryte jedynie lewe oko. [„Tafsir ul-Quran al-Adhim” Ibn Kathir]

Ubranie muzułmanki składa się, więc z dwóch części. Pierwszą z nich jest khimar, który jest okryciem głowy osłaniającym włosy i sięgającym do klatki piersiowej. Natomiast drugą jest dżilbab, który jest ubraniem zakrywającym całe ciało, nieprześwitującym i nieukazującym kryjących się pod nim kształtów. Uczeni poróżnili się, co do tego czy zakrywanie twarzy jest obowiązkowe, czy zalecane. Ci, którzy skłaniają się ku temu, że jest ono jedynie zalecane na dowód przedstawiają poniższy hadis.

Relacjonowała Aisza(RA): Asma bint Abi Bakr(RA) przyszła do Proroka(SAAŁS) w obcisłym ubraniu. Gdy Prorok(SAAŁS) to zobaczył odwrócił swój wzrok i powiedział: O Asmo! Gdy kobieta osiągnie dojrzałość, nie jest dla niej stosowne, aby cokolwiek zostało ukazane, oprócz tego i tego. I wskazał na jej twarz i dłonie.[Abu Daud]

Jest to jednak hadis słaby i sprzeczny z autentycznymi interpretacjami Koranu, nie może on być, więc używany, jako dowód.[patrz. „Risalat al-Hidżab” Ibn Uthajmin]

Suplikacje(Dua)

Suplikacje są prośbami do Allaha, stanowią one rodzaj rozmowy lub kontaktu między nami a naszym Stwórcą. Mają one oparcie zarówno w Sunnie jak i w Koranie, w którym znajdziemy wiele przykładów suplikacji, a niektóre z nich przedstawiliśmy poniżej.

{Wśród nich są też tacy, którzy mówią: „Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w życiu ostatecznym dobro! I uchroń nas od kary ognia!”}[Koran 2:201]

{Panie nasz! Nie bierz nam za złe, jeśli zapomnieliśmy lub jeśli zgrzeszyliśmy! Panie nasz! Nie nakładaj na nas ciężaru, jak nałożyłeś na tych, którzy byli przed nami! Panie nasz! Nie nakładaj na nas tego, czego my nie jesteśmy w stanie unieść! Odpuść nam, przebacz nam i zmiłuj się nad nami! Ty jesteś naszym Panem! Dopomóż nam przeciw ludowi niewiernych!}[Koran 2:286]

{Panie nasz! Nie pozwól zboczyć naszym sercom po tym, jak poprowadziłeś nas drogą prostą! i obdarz nas Swoim miłosierdziem! Zaprawdę, Ty jesteś Dawcą!}[Koran 3:8]

Powinniśmy prosić o wybaczenie grzechów, poprowadzenie na drogę prostą, ochronę, bezpieczeństwo, pomyślność i zwycięstwo dla nas i dla innych muzułmanów. Zabronione jest natomiast proszenie o rzeczy zakazane.

Relacjonował Abu Huraria(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Suplikacja sługi zostanie wysłuchana jeśli nie będzie prosił ot o co zabronione oraz o zerwanie więzi rodzinnych oraz jeśli nie będzie niecierpliwy. Sahaba(RA) spytali: O Wysłanniku Allaha, czym jest niecierpliwość? Prorok(SAAŁS) powiedział: Jeśli prosicie, ale myślicie, że suplikacja nie została wysłuchana i porzucacie swoje suplikacje z powodu rozczarowania.[Muslim]

Powinniśmy być cierpliwi i prosić z przekonaniem i pewnością, że Allah słyszy nasze prośby oraz jest w stanie je spełnić, gdyż w innym przypadku suplikacja nie zostanie przyjęta. Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zabronione jest wam mówić ‘O Allahu! Przebacz mi jeśli chcesz, bądź dla mnie Miłosierny jeśli chcesz’ powinniście prosić Allaha z przekonaniem, gdyż nikt nie może zmusić Allaha do zrobienia czegoś wbrew Jego Woli.[Bukhari i Muslim]

Historia mężczyzny opowiedziana przez Proroka(SAAŁS) pokazuje nam, że są pewne kryteria i warunki przyjęcia naszych suplikacji przez Allaha. Przeanalizujmy, więc całą sytuację gdyż, mimo, iż z początku mogło się wydawać, że ten mężczyzna zrobił wszystko, co było w jego mocy, by jego dua została przyjęta, została ona odrzucona.

Po pierwsze był on na podróży, a wiemy z innych hadisów, że podróż jest jedną z najlepszych okazji do wznoszenia suplikacji.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Trzech zawsze otrzymuje odpowiedź na swoje suplikacje: uciśniony, podróżnik i ojciec, który wznosi suplikacje dla syna.[Abu Daud]

Po drugie wznosił on swoje ręce do góry, co jest zgodne z tradycją Proroka(SAAŁS).

Relacjonował Salman al-Farsi(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zaprawdę wasz Pan jest Szczodry i Hojny, więc gdy Jego sługa wznosi ku Niemu ręce to nie powrócą one do niego puste.[Abu Daud, Tirmidhi i Ibn Madża]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS): (W dniu zdobycia Mekki) Prorok(SAAŁS) okrążył Kabę wspiął się na szczyt wzgórza Safa skąd widział Kabę, wzniósł swe ręce do góry i zaczął wychwalać Allaha oraz modlić się o to, o co chciał się pomodlić.[Muslim]

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) wzniósł swe ręce i powiedział: O Allahu! Pobłogosław nas deszczem! O Allahu! Pobłogosław nas deszczem! O Allahu! Pobłogosław nas deszczem![Bukhari i Muslim]

Po trzecie wzywał on Allaha przez jedno z Jego Imion, Ar-Rabb(Pan), co jest zgodne z sunną Proroka(SAAŁS) oraz znajduje swoje oparcie w Koranie.

{Do Boga należą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go, więc nimi, a pozostawcie tych, którzy bluźnią Jego imionom! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili.}[Koran 7:180]

Jednak był on winny nieposłuszeństwa względem Allaha, więc jego dua nie została przyjęta. Musimy pamiętać, że to my jesteśmy stworzeniami i to my mamy obowiązki względem naszego Stwórcy.

{Bóg przyjmuje tylko od bogobojnych.}[Koran 5:27]

Umar ibn Khattab(RA) powiedział: Jeśli porzucisz to co zabronione to twoje suplikacje i modlitwy zostaną wysłuchane. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Łahb ibn Munabbih(RA) powiedział: Ten kto wznosi suplikację bez dobrych uczynków jest jak osoba, która chce wystrzelić strzałę bez łuku. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Autor: binJellul