Wstęp

Imam Muhji ad-Din Abu Zakarija Jahja bin Szaraf an-Nałałi(RH) urodził się w mieście Nała(dzisiejsza Syria) w 631 A.H. (1234 kalendarza chrześcijańskiego). Do dziewiętnastego roku życia pozostał w swoim rodzinnym mieście, gdzie uczył się u swojego ojca. W tym czasie zapamiętał Koran i wiele tysięcy hadisów wraz z łańcuchami przekazicieli.

Później przeniósł się do Damaszku gdzie poszerzał swoją wiedzę o hadisach, fiqhu, tafsirze i języku arabskim, aż stał się niezrównanym ekspertem we wszystkich tych dziedzinach. Jego nauczycielami byli między innymi: Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad AI-Maghribi(RH), Abu Muhammad Abd ur-Rahman bin Ibrahim Al- Fazari(RH), Radijuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Abu Hafs Umar bin Mudar Al-Mudari(RH), Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi(RH), Abul- Baqa Khalid bin Jusuf An-Nablusi(RH) i Abul-Abbas Ahmad bin Salim Al-Misri(RH). W czasie swoich studiów imam Nałałi uczęszczał na około dwanaście lekcji dziennie, spisując i komentując wszystko co usłyszał. Zwykł pisać i czytać w nocy i spać tylko wtedy gdy ze zmęczenia tracił przytomność.

Jego miłość do nauki, oddanie religii Allaha i wielka inteligencja zaowocowały niezrównanymi dziełami takimi jak: Rijad al-Salihin, Szarh Sahih Muslim, Szarh Sunan Abi Daud, Kitab-ur-Raudah, Tahdhib-ul-Asma łas-Sifat, Arbain, Mukhtasar At-Tirmidhi, Tabaqat Asz-Szafi’ijah, Muhimmat ul-Ahkam, al-Adhkar, at-Tibjan fi adab hamalat, al-Qur’an, al-Irshad ła’l-Taqrib fi Ulum al-Hadith i al-Minhadż.

Imam Nałałi był oddanym Bogu ascetą, który spędził swoje życie na nauce i czczeniu Stwórcy. Żył jedynie 45 lat i umarł w swojej rodzinnej miejscowości w 676 A.H. (1278 kalendarza chrześcijańskiego).

Jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest kolekcja 42 hadisów znanych, jako 40 hadisów imama Nałałiego. Są one niezwykle ważne, gdyż tłumaczą wiele zagadnień związanych z Islamem i stanowią wprowadzenie do wielu gałęzi nauk związanych z naszą religią. Każdy muzułmanin powinien je przeczytać i zapamiętać, a następnie praktykować w swoim życiu i przekazywać innym muzułmanom.

Relacjonował Zajd ibn Thabit(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Oby Allah pobłogosławił tego kto słyszy od nas hadis, następnie zapamiętuje go i przekazuje innym, gdyż być może przekaże on go komuś kto zrozumie go lepiej od niego i być może ten kto przekazuje wiedzę sam w pełni jej nie pojmuje.[Tirmidhi, Abu Daud i Ibn Madża]

Autor: binJellul