Muzułmanin Bratem Drugiego Muzułmanina

Treść Hadisu

عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ، رواه البخاري ومسلم

Relacjonował Anas Ibn Malik(RA): Wysłannika Allaha(SAAŁS) powiedział: Nikt z was prawdziwie nie uwierzy dopóki nie będzie pragnął dla swojego brata tego, czego pragnie dla siebie.[Bukhari i Muslim]

Braterstwo

Islam jest drogą życia, która znosi wszelkie różnice społeczne, ustanawiając między ludzie więzi braterskie. Muzułmanie powinni stanowić jedność, uzupełniając się wzajemnie i pomagając sobie. Rasizm i nacjonalizm są obce islamowi, który jednoczy ludzi wszystkich ras, narodów i kultur.

{I trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście wrogami, a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia, a On was od niego wyratował. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. Być może, wy pójdziecie drogą prostą! I niech powstanie spośród was naród, który wzywa do dobra, nakazuje to, co jest uznane, i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy będą szczęśliwi! Nie bądźcie jak ci, którzy się podzielili i którzy się poróżnili, po tym, jak przyszły do nich jasne dowody! Tych czeka kara ogromna!}[Koran 3:103-105]

{Jeśli dwie partie spośród wiernych zwalczają się, to ustanówcie między nimi pokój. A jeśli jedna z nich będzie nadal występować przeciw drugiej, to zwalczajcie tę, która się buntuje, aż zwróci się ku rozkazowi Boga. A jeśli się podda, to ustanówcie między nimi pokój według sprawiedliwości i postępujcie bezstronnie! Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi, którzy postępują według słuszności. Wierni są przecież braćmi! Ustanawiajcie więc pokój między waszymi dwoma braćmi i bójcie się Boga! Być może, wy dostąpicie miłosierdzia.}[Koran 49:9-10]

Relacjonował Abu Musa(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: ‘Relacje między jednym muzułmaninem a drugim są jak budowla, której jedne części umacniają drugie’ Prorok(SAAŁS) zobrazował to splatając palce obu rąk. [Bukhari i Muslim]

Egoizm jest całkowicie zakazany przez islam. Muzułmanin powinien pragnąć dla drugiego muzułmanina tego, czego pragnie dla siebie. Tylko taka postawa umożliwi muzułmanom postęp i rozwój oraz rozwiąże wiele ich problemów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia i obojętność na los innych muzułmanów doprowadziła nas do stanu słabości i upokorzenia, w jakim jesteśmy obecnie.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Prawdziwy muzułmanin, pragnie dla drugiego muzułmanina tego, czego pragnie dla siebie.[Tirmidhi i Ahmad]

Relacjonował Abudllah ibn Amr ibn al-As(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten, kto pragnie ochronić się przed ogniem i wejść do raju, powinien umrzeć wierząc w Allaha i Dzień Ostatni oraz traktować ludzi, tak jak sam chciałby być traktowany.[Muslim]

Relacjonował Abu Dharr(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Abu Dharr wiem, że jesteś słaby i pragnę dla ciebie tego, czego pragnę dla siebie. Nigdy nie akceptuj pozycji przywódcy nawet, jeśli miałbyś rządzić dwiema osobami i nigdy nie zajmuj się zarządzaniem majątkami sierot.[Muslim]

Prorok(SAAŁS) wiedział, że Abu Dharr(RA) nie ma predyspozycji do zarządzania, dlatego zalecił mu unikać stanowisk u władzy. Prorok(SAAŁS) postawił się w sytuacji Abu Dharra(RA) i nie chciał, by cierpiał lub został krytykowany za swoją nieudolność.

Cierpienia innych muzułmanów nie mogą być dla nas obojętne, powinniśmy odczuwać smutek, gdy widzimy krzywdy wyrządzane innym muzułmanom i nie ma tu znaczenia, z której części świata pochodzą. Tak jak my w chwili potrzeby oczekujemy pomocy i zrozumienia, tak powinniśmy nieść pomoc dla innych muzułmanów, gdy jej potrzebują.

Relacjonował Numan bin Baszir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wierni we wzajemnej dobroci, współczuciu i sympatii są jak jedno ciało. Gdy jeden narząd cierpi, całe ciało odpowiada mu bezsennością i gorączką.[Bukhari i Muslim]

Zazdrość i Pycha

Arogancja jest chorobą, która niszczy w człowieku wszelkie dobro, paraliżuje postęp społeczny oraz zatruwa stosunki między ludźmi. Z tego powodu jest ona całkowicie zakazana przez Islam. Muzułmanin powinien być skromny i nie może uważać się za lepszego od innych ludzi.

{W Dzień Zmartwychwstania zobaczysz tych, którzy pomawiali Boga o kłamstwo, z twarzami poczerniałymi. Czyż nie w Gehennie jest miejsce pobytu dla dumnych?}[Koran 39:60]

{I będzie im powiedziane: „Wejdźcie we wrota Gehenny, będziecie tam przebywać na wieki!” Jakże nieszczęsna to przystań dla dumnych!}[Koran 39:72]

Relacjonował Ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Człowiek posiadający w swoim sercu choćby ziarenko pychy nie wejdzie do raju.[Muslim]

W Koranie znajdziemy kilka historii aroganckich osób, które stały się symbolami pychy. Przykładem mogą tu być Faraon i Iblis(Szatan), których historie powinny być znane każdemu muzułmaninowi.

{Idź do Faraona – on się zbuntował – i powiedz: „Czy ty jesteś gotów się oczyścić? Wtedy ja poprowadzę cię do twego Pana, a ty okażesz bojaźń Bożą.” I pokazał mu znak największy, lecz on uznał to za kłamstwo i zbuntował się. Następnie odwrócił się plecami, działając pośpiesznie. I zebrał lud, i obwieścił, mówiąc: „Ja jestem waszym panem najwyższym!” Wtedy Bóg dosięgną go karą w życiu ostatecznym i pierwszym.}[Koran 75:17-25]

{I Faraon ogłosił wśród swego ludu, mówiąc: „O ludu mój! Czy nie do mnie należy królestwo Egiptu, jak i te rzeki, które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie? Czy ja nie jestem lepszy niż ten, który jest biedakiem i zaledwie umie się jasno wyrazić? Dlaczego nie włożono mu bransolet ze złota albo dlaczego nie przyszli z nim aniołowie jako jego współtowarzysze? I Faraon uczynił swój lud lekkomyślnym, a oni go posłuchali. Zaprawdę, był to lud występny! Przeto kiedy Nas rozgniewali, zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich.}[Koran 43:51-55]

{A kiedy powiedzieliśmy do aniołów: „Oddajcie pokłon Adamowi!”, oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa. On odmówił, wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych.}[Koran 2:34]

{Bóg powiedział: „Co tobie przeszkodziło, że się nie pokłoniłeś, skoro tobie nakazałem?” Powiedział: „Ja jestem lepszy od niego. Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny.”} [Koran 7:12]

Tak, więc sami nie powinniśmy uważać się za lepszych od innych, a ponadto nie powinniśmy chcieć by inni znaleźli się gorszej pozycji niż my. Nie powinniśmy odczuwać smutku lub złości, gdy innym powodzi się lepiej niż nam, gdy osiągają to, czego my nie byliśmy w stanie osiągnąć. Allah kazał nam szukać u Niego schronienia przed zazdrośnikami i zakazał nam noszenia w sercu tego okropnego uczucia.

{Mów: „Szukam schronienia u Pana jutrzenki przed złem tego, co On stworzył, przed złem ciemności, kiedy się szerzy, przed złem tych, którzy dmuchają na węzły, i przed złem człowieka zawistnego, w chwili kiedy żywi zawiść!”}[Koran 113]

{Jesteś zadowolony jak są lepsi lub równi tobie Taka jest siedziba ostateczna! My przygotowujemy ją dla tych, którzy nie pragną wyniosłości na ziemi ani szerzyć zgorszenia. Ostateczny koniec należy do bogobojnych!}[Koran 28:83]

{Nie pragnijcie tego, czym wyróżnił Bóg jednych z was, dając im wyższość nad drugimi.}[Koran 4:32]

Zazdrość powodowana jest pragnieniem doczesnego bogactwa, brakiem wiary w życie przyszłe i nieświadomością tego, że zaopatrzenie pochodzi od Allaha. Wszystkie te powody powinny być wykluczone przez Islam, dlatego tak ważnym jest byśmy nie nosili w naszym sercu nawet ziarnka nienawiści.

{O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana; i uleczenie tego, co jest w piersiach, i droga prosta, i miłosierdzie dla wierzących. Powiedz: „Łaską Boga i Jego miłosierdziem niech się oni radują! To jest lepsze od tego, co zbierają!”}[Koran 10:57-58]

{Potem wyszedł on do swego ludu w całym przepychu. Ci, którzy pragnęli życia tego świata, powiedzieli: „O, gdybyśmy posiadali tyleż, co zostało dane Karunowi! On jest posiadaczem ogromnej fortuny.” I powiedzieli ci, którym dana była wiedza: „Biada wam! Nagroda Boga jest lepsza dla tego, kto wierzy i czyni dobro. Otrzymają ją tylko cierpliwi.”}[Koran 28:79-80]

Oczywiście sami powinniśmy starać się osiągnąć jak najwięcej i dobrze jest mieć dużą ambicję. Jednak jednocześnie powinniśmy pragnąć, by wszyscy muzułmanie osiągnęli jak najwięcej. Powinniśmy wzajemnie się wspierać i zachęcać do czynienia dobra.

{Niech się starają pragnący tego, współzawodnicząc pilnie w staraniach.}[Koran 83:26]

{I doświadczyliśmy Salomona umieszczając na tronie jakąś postać. Wtedy on się nawrócił. Powiedział: „Panie mój! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie, które nie będzie odpowiednie dla nikogo po mnie. Zaprawdę, Ty jesteś Obdarzający!”}[Koran 38:34-35]

{Ci, którzy mówią: „Panie nasz! Daj nam od naszych żon i naszego potomstwa ochłodę oczu i uczyń nas wzorem dla bogobojnych!”}[Koran 25:74]

Ibn Abbas(RA) powiedział: Gdy doszedłem do tego wersetu z Koranu zapragnąłem, by wszyscy wiedzieli to co ja wiem.[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Asz-Szafi(RH) powiedział: Chciałbym by wszyscy ludzie poznali tą naukę i by niczego mi nie przypisywali. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Opinie Uczonych

Abu Daud(RH) powiedział: Spisałem pięćset tysięcy hadisów Proroka(SAALS), jednak cztery z nich(niosą w sobie tak wielkie przesłanie, że) są wystarczające dla każdego wierzącego. Pierwszym z nich jest: „Każdy czyn związany jest z intencją…” Drugim jest: „Jedną z oznak dobrego przyjęcia Islamu przez człowieka jest pozostawienie przez niego tego, co go nie dotyczy.” Trzecim jest: „Nikt z was nie uwierzy do póki nie będzie pragnął dla swojego brata tego, czego pragnie dla siebie.” Czwartym jest: „To, co dozwolone jest wyraźne i to, co zakazane jest wyraźne…”[„Musnad” Abu Daud]

Autor: binJellul