Innowacje w Religii

Treść Hadisu

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )

Relacjonowała Matka Wiernych Umm Abdullah Aisza(RA): Wysłannik Allaha powiedział: Ten, który wprowadza innowacje w naszej religii, to to, co robi powraca z powrotem do niego (nie jest akceptowane).[Bukhari i Muslim]

W innej wersji tego hadisu przekazanej w zbiorze Muslima(RH) Prorok(SAAŁS) mówi: Ktokolwiek czyni cokolwiek nieopartego na naszej religii to jest to odrzucane.

Ważność Hadisu

Hadis ten, mimo iż jest bardzo krótki, niesie w sobie ogromne przesłanie. Tak jak wspomniany już hadis o sądzeniu uczynków zgodnie z intencją uczył nas, że przyjmowane są jedynie te akty czci, które wykonywane są ze szczerą intencją zadowolenia Allah, tak ten hadis uczy nas, że przyjmowane są jedynie te uczynki, które wykonywane są zgodnie z sunną Proroka(SAAŁS).

Imam Nałałi(RH) powiedział: Każdy muzułmanin powinien zapamiętać ten hadis.[„Szarh Arbain an-Nałałi” Dżamal Badi]

Wszelkie innowacje(bida) w religii są, więc odrzucane i nigdy nie będą przyjęte przez Allaha. Prorok(SAAŁS) przestrzegał nas przed nimi wielokrotnie, gdyż są one chorobą, która niszczy i dzieli muzułmanów. Relacjonował Irbad ibn Sarija(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zaprawdę, ten spośród was, który będzie żył dłużej doczeka wielkiej niezgody, dlatego musicie przestrzegać mojej sunny i sunny prawowiernych Kalifów(RA) i trzymajcie się ich z uporem. Wystrzegajcie się wszelkich innowacji w religii, bowiem każda taka innowacja jest błądzeniem.[Abu Daud i Trimidhi]

Relacjonował Abdullah(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) prowadząc kazanie(khutba) mówił: Najlepszą mową jest Księga Allaha, a najlepszym przewodnictwem jest przewodnictwo Muhammada(SAAŁS). Najgorszymi sprawami są ten nowo wymyślone(innowacje w religii).[Bukhari]

Wszelkie akty czci powinny być wykonywane zgodnie z nakazem Allaha w sposób, jaki pokazał nam Prorok Muhammad(SAAŁS), gdyż inaczej nie będą one przyjęte i zostaną odrzucone.

{O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Boga! Słuchajcie Posłańca! I słuchajcie tych spośród was, którzy posiadają moc rozkazywania! A jeśli się sprzeczacie o coś między sobą, to przedstawcie to Bogu i Posłańcowi – jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni! To jest lepsze i piękniejsze jako objaśnienie.}[Koran 4:59]

{Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.}[Koran 33:21]

Czym jest Bida?

Poprawne zrozumienie tego tematu możliwe będzie jedynie wtedy, gdy wyjaśnimy sobie znaczenie innowacji w religii(bida) i chociaż będziemy je omawiać szczegółowo w komentarzu do hadisu relacjonowanego przez Irbada(RA), już teraz musimy zrobić wprowadzenie.

Lingwistyczne znaczenie słowa ‘bida’ to innowacja, niemająca swojego odpowiednika w przeszłości (الشيء المخترع على غير مثال سابق). Dowodem na to są wersety z Koranu, w których pojawia się słowo. {Powiedz: „Ja nie jestem jakąś nowością(bida) wśród posłańców. Nie wiem też, co będzie ze mną i co będzie z wami. Ja tylko postępuję za tym, co mi zostało objawione. Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym.”}[Koran 46:9]

Jednak oprócz znaczenia czysto lingwistycznego, ‘bida’ ma również znaczenie religijne i jej pełną definicję można znaleźć w omawianym hadisie relacjonowanym od Aiszy(RA):

(I) ten kto wprowadza innowacje – jest to innowacja
(II) w naszej religii – dotyczy ona spraw religii
(III) nieopartego na naszej religii – nie ma ona podstaw w Koranie i Sunnie

Bida są, więc wszelkie nowe praktyki religijnym lub zmiany istniejących praktykach, które nie mają swojego oparcia w Koranie i Sunnie. Nie są bida rzeczy lub zwyczaje nieznane Prorokowi(SAAŁS), ale niedotyczące religii. Przykładowo nowości techniczne takie jak komputery, telewizory, samochody itd., nie są bida dopóki są one neutralne religijnie. W chwili, gdy będziemy łączyć używanie ich z jakiegokolwiek rodzaju rytuałami lub uczynimy korzystanie z nich obowiązkowym wtedy staną się bida.

Zło płynące z innowacji w religii jest ogromne. Człowiek, który zmienia religię lub dodaje coś do niej sugeruje, że Prorok(SAAŁS) nie wypełnił swojej misji proroczej(Astaghfirullah!) lub co gorsza, że religia Allaha jest niedoskonała(Astaghfirullah!).

{Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.}[Koran 5:3]

Jak ludzie mogą stawiać się na równi z Allahem i dodawać do religii to, co nie zostało dodane przez samego Stwórcę?

{Czy oni mają takich współtowarzyszy, którzy uczynili dla nich prawem w religii to, na co nie pozwala Bóg? I gdyby nie słowo rozstrzygnięcia, to sami by między sobą rozstrzygnęli. Zaprawdę, niesprawiedliwych czeka kara bolesna!}[Koran 42:21]

Tak, więc ktokolwiek chce zbliżyć się do Allaha przez akty czci, które nie są oparte na Jego Księdze i Sunnie Proroka(SAAŁS) powinien być świadomy, że jego wysiłki będą bezowocne, a jego rozumienie religii jest błędne. Przykładem takich praktyk są np. sufickie tańce i śpiewy; szyickie pielgrzymki do Karabali; świętowanie urodzin Proroka(SAAŁS), Isra i Miradż, 15 dnia Szabanu, czy 27 nocy Ramadanu.

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Trzej mężczyźni poszli do domów żon Proroka(SAAŁS), aby uzyskać informacje o jego sposobach oddawania czci Allahowi. Kiedy zostali o tym poinformowani uznali swoje akty czci za nieistotne i powiedzieli: Jesteśmy towarzyszami Proroka(SAAŁS), któremu Allah wybaczył grzechy przeszłe i przyszłe. Jeden z nich powiedział: Ja będę modlił się całe noce, inny powiedział: Będę pościł nieustannie i nie przerwę postu. Trzeci powiedział: Będę stronił od kobiet i nigdy się nie ożenię”. Prorok(SAAŁS) poszedł do nich i powiedział: Czy to wy powiedzieliście takie rzeczy? Na Allaha, obawiam się Allaha bardziej niż wy i jestem najbardziej posłuszny i obowiązkowy, a mimo to poszczę i przerywam post, modlę się i śpię w nocy, i żenię się. Więc ktokolwiek odwraca się od mojej sunny nie należy do mnie.[Bukhari i Muslim]

Akty czci powinniśmy wykonywać zgodnie z Koranem i Sunną:

(I) W czasie, który został określony np. pięć dziennych modlitw, w pięciu porach dnia; miesięczny post w Ramadanie; hadżdż w miesiącu dhul-Hidżdża.

{Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie!}[Koran 4:103]

{Oni będą ciebie pytać o fazy księżyca w nowiu. Powiedz: „To są oznaczenia czasu dla ludzi i dla pielgrzymki.”}[Koran 2:189]

(II) W miejscu, które zostało określone np. modlitwa piątkowa w meczecie; pielgrzymka w Mekkce.

{Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia pielgrzymki do tego Domu.}[Koran 3:97]

(III) W ilości, jaka została określona np. dziennie modlimy się pięć modlitw, nie trzy; tałaf robimy siedem razy, nie raz.

(IV) W sposób, jaki pokazał nam Prorok(SAAŁS) i nie ma od tego żadnych odstępstw.

Relacjonował Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Módlcie się tak jak ja się modlę.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Abbas(RA): Kiedy Wysłannik Allah(SAAŁS) wygłaszał kazanie (khutba) zauważył mężczyznę, który stał, więc spytał o niego i powiedziano mu, że był to Abu Israil(RA), który złożył przysięgę, że będzie stał i nie usiądzie, ani nie będzie wchodził w cień ani mówił podczas postu. Usłyszawszy to Prorok(SAAŁS) powiedział: „Powiedzcie mu, żeby mówił, udał się w zacienione miejsce, usiadł i dokończył swój post”. [Bukhari]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Przyszedł do nas Beduin mówiąc: O Wysłanniku Allaha! Sądź między nami zgodnie z Prawem Allaha. Mój syn był pracownikiem u pewnego człowieka i współżył z jego żoną. Ludzie powiedzieli mi, że zostanie on ukamieniowany, więc chciałem go wykupić i przywiozłem ze sobą sto owiec i służącą. Następnie pytałem o tą sprawę uczonych jednak powiedzieli, że mój syn musi otrzymać sto batów i zostać wydalony z kraju na rok. Prorok(SAAŁS) powiedział: Bez wątpienia osądzę was zgodnie z Prawem Allaha. Służąca i owce zostaną ci zwrócone, a twój syn otrzyma sto batów i zostanie wydalony z kraju na rok.[Bukhari i Muslim]

Innowacje w aktach czci mogą uczynić je całkowicie nieważnymi lub niepełnymi. Przykładowo, jeśli ktoś celowo będzie modlił się jeden rakat modlitwy za krótko to wtedy jego modlitwa jest nieważna i musi ponownie ją odprawić. Jeśli jednak robiąc łudu będzie wcierał wodę w usta lub moczył klatkę piersiową to nie uczyni to jego ablucji nieważną i nie będzie w tym szkody dopóki nie zacznie uznawać tego za zalecane lub obowiązkowe.

Autor: binJellul