Filary Islamu

Treść Hadisu

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) رواه البخاري ومسلم .

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Islam został zbudowany na pięciu(filarach): Zaświadczeniu, że nic nie jest godne czci jak tylko Bóg Jedyny, a Muhammad jest Jego sługą i wysłannikiem; odmawianiu modlitwy; płaceniu Zakat; odprawianiu Hadżdż(pielgrzymki); oraz poszczeniu w miesiącu Ramdan.[Bukhari i Muslim]

Tło

Ten hadis jest częścią poprzedniego hadisu(nr2). Większość uczonych mówi, że powodem dla którego imam Nałałi(RH) wyodrębnił go w swojej kolekcji jest wysoka pozycja i fundamentalne znaczenie filarów islamu w naszej religii.

Wyjaśnienie Znaczenia Hadisu

Z hadisu możemy wczytać, że islam został zbudowany na wymienionych pięciu aktach czci, których funkcja podobna jest do funkcji filarów podtrzymujących budowlę. Żaden budynek nie może być wzniesiony bez odpowiednich fundamentów i utrzymujących go filarów. Tak samo człowiek nie może być muzułmaninem bez wymienionych aktów czci. Tak, więc gdyby w naszym życiu zabrakło jakiegoś innego aktu czci przepisanego prze islam, dalej bylibyśmy muzułmanami, lecz nie pełnymi. Jednak gdybyśmy porzucili, któryś z aktów czci wymienionych w hadisie, byłoby to równoznaczne z odejściem od islamu. Dzieje się tak, gdyż wystarczy zabrać jeden filar budowli, by runęła cała.

{Czy ten jest lepszy, kto wzniósł swoją budowlę na bojaźni Boga, i na Jego upodobaniu, czy też ten, kto wzniósł swoją budowlę na skraju osypującego się urwiska, który zwali się z nim w ogień Gehenny? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych!}[Koran 9:109]

Szahada

Pierwszą częścią szahady jest zaświadczenie, że nic nie jest godne czci jak tylko Bóg Jedyny.

Istnieje siedem warunków tego świadectwa:
• Wiedza – rozumienie znaczenia tych słów
• Pewność – brak jakichkolwiek wątpliwości, co do islamu
• Szczerość i Prawdomówność – przyjmowanie jej z własnej nieprzymuszonej woli oraz nie na pokaz
• Akceptacja – zgoda(duszy i serca) na wszystko to co wiążę się z jej przyjęciem
• Posłuszeństwo – potwierdzenie jej uczynkami
• Miłość – bycie szczęśliwym z jej przyjęcia

Drugą częścią szahady jest zaświadczenie, że Muhammad(SAAŁS) jest wysłannikiem i sługą Bożym.

Istnieje sześć warunków tego świadectwa:
• Wiara w Proroka(SAAŁS) i we wszystko co nam przekazał.
• Posłuszeństwo względem wszystkich jego nakazów.
• Odrzucenie i trzymanie się z daleka od wszystkiego co nam zakazał.
• Naśladowanie Proroka(SAAŁS) w naszych ibada, akhlaq, adab itd.
• Kochanie Proroka(SAAŁS) bardziej niż rodzinę, majątek i wszystko na tym świecie.
• Rozumienie, praktykowanie i nauczanie sunny Proroka(SAAŁS), bez wprowadzania jakichkolwiek innowacji.
Szahada nie jest pustą deklaracją, musimy spełniać wszystkie te warunki by była przyjęta oraz wprowadzić w życie wszystko co się z nią wiąże.

Modlitwa

Modlitwa jest najważniejszym obowiązkiem każdego muzułmanina.

{Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę.}[Koran 2:43; 2:83; 2:110; 4:77; 24:56; 33:33; 58:13; 73:20]

{Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa.}[Koran 98:5]

Odprawianie modlitwy obejmuje:
• Intencje zadowolenia jedynie Allaha
• Poprawne wykonanie ablucji(Łudu).
• Modlenie się w odpowiednim czasie.
• Szczerość i pokorę w modlitwie.
• Wypełnienie sześciu filarów modlitwy.
• Modlenie się w grupie(jeśli jest to możliwe), gdyż modliwa w grupie jest znacznie bardziej wynagradzana.
Jest bardzo ważne byśmy pamiętali o tych warunkach jeśli chcemy szczerze wypełniać drugi filar islamu. Powinniśmy kochać naszą modlitwę i postrzegać ją jako dar od Allaha, nie jako ciężar.

Pamiętajmy również o tym, że jest wiele hadisów Proroka(SAAŁS) mówiących, że porzucenie modlitwy równoznaczne jest z apostazją.

Relacjonował Dżabir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Modlitwa jest barierą pomiędzy muzułmaninem, a niewiarą i politeizmem.[Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jeśli ktoś wyrecytuje fragment Koranu, a później pokłoni się przed Allahem, Szatan będzie płakał i powie: Jestem zgubiony! Ten potomek Adama miał obowiązek pokłonić się i wypełnił ten obowiązek, przez co zostanie dopuszczony do raju. Mi również zostało nakazane oddać pokłon, ale nie posłuchałem przez co zostanę wrzucony do piekła.[Muslim]

Relacjonował Muadh(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Islam jest wierzchołkiem wszystkiego, a modlitwa jest jego filarem.[Tirmidhi]

Umar bin Khattab(RA) powiedział: Ten kto porzuca modlitwę nie ma nic wspólnego z islamem.[Mułatta]

Ali ibn Abi Talib(RA) powiedział: Ten kto porzucił modlitwę, nie uwierzył w islam.[Ibn Abi Szajbah 11/47]

Abdullah bin Szaqiq powiedział: Towarzysze(RA) Proroka(SAAŁS) byli zgodni co do tego, że porzucenie modlitwy jest apostazją. [Ibn Abi Szajbah 11/47]

A oto niektóre zalety modlitwy:

Zaprawdę, Ja jestem Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę, wspominając Mnie. [Koran 20:14]

• Modlitwa jest przede wszystkim wspomnieniem Boga i oddaniem Mu należytej czci. W modlitwie wspominamy Boga, dziękujemy Mu za wszystkie dobra, jakimi nas obdarzył i okazujemy naszą pokorę, wdzięczność i posłuszeństwo.

Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych.[Koran 2:45]

Zaprawdę, mój Pan dobrze słyszy modlitwę! [Koran 14:39]

• Podczas modlitwy możemy również wznosić do Boga prośby o przebaczenie oraz o pomoc i wsparcie w tym życiu.

Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Boga jest większe. Bóg wie, co wy robicie. [Koran 29:45]

• Podczas modlitwy recytujemy Koran, świętą księgę Islamu, przez co przypominamy sobie o naszych obowiązkach o tym, co zostało nam nakazane i o tym, co zostało zakazane. Przez te stałe przypomnienia człowiek odchodzi powoli od wszelkiego zła i zaczyna czynić coraz więcej dobra. Tak więc nasza modlitwa niesie ze sobą wielką korzyść, a mianowicie oczyszczenie od wszelkiego zła i grzechu.

Odprawiajcie modlitwę, dawajcie jałmużnę, słuchajcie Boga i Jego Posłańca! O ludzie domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud i oczyścić was całkowicie. [Koran 33:33]

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Boże niech będzie z nim) powiedział: „Zastanówcie się, czy na człowieku, który kąpie się pięć razy dziennie w rzece płynącej przed jego drzwiami, zostanie choć ziarnko brudu?” Odpowiedzieli: „Żaden brud na nim nie zostanie”. Powiedział: „Oto podobieństwo do pięciu modlitw dziennych, za pomocą których Allah oczyszcza z grzechów”. [Al Buchari i Muslim]

• Modlitwa jest rodzajem naszego kontaktu z Bogiem, w modlitwie możemy poczuć Jego bliskość i właśnie dzięki temu modlitwa daje nam wiele szczęścia i radości. Modlitwa to jeden z najcudowniejszych momentów w naszym życiu. Najlepsze chwile, jakie są nam dane przeżyć, to właśnie te które spędzamy na modlitwie. Modlitwa rozwiewa wszelkie wątpliwości i zapewnia nas, że jesteśmy na właściwej drodze.

Szczęśliwi są wierzący, którzy są pokorni w swoich modlitwach. [Koran 23:1-2]

• Po prawidłowo wykonanej modlitwie zawsze jesteśmy uspokojeni. Modlitwa uczy muzułmanów cierpliwości, zaufania, pokory i wielu innych cnót.

Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej, i stawajcie przed Bogiem w pokorze! [Koran 2:238]

Tym, których serca drżą, kiedy jest wspominane imię Boga; tym, którzy cierpliwie znoszą to, co ich spotyka; tym, którzy odprawiają modlitwę. [Koran 22:35]

• Modlitwa nie ma jednak dowolnej formy; żeby modlitwa została zaakceptowana przez Boga, musi spełniać pewne warunki. Muszą zostać również zachowane pewne charakteryzujące modlitwę pozycje i ich kolejność. Piękne jest również to, że wszystkie te pozycje zostały przekazane człowiekowi tylko dla jego dobra, gdyż wykonując je, wzmacniamy nasze ciało, co daje nam siłę i zdrowie.

Jałmużna

Kolejnym filarem Islamu jest zakat. Zakat jest słowem niemającym swojego odpowiednika w żadnym innym języku. Jest to określona część majątku, jaką należy oddać osobom potrzebującym. W uproszczeniu jest to minimum 2,5% wartości majątku muzułmanina, który raz w roku musi przekazać państwu, które rozprowadzi je na cele dobroczynne. Łączy on więc w sobie cechy jałmużny i podatku.

Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę. [Koran 2:43; 2:83; 2:110; 4:77; 24:56; 33:33; 58:13; 73:20] Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa. [Koran 98:5]

A oto niektóre zalety zakatu:

• Zakat wspiera biednych i zaspokaja ich potrzeby, dzięki czemu nie popadają w nędzę i mają środki na przeżycie. Jest dla nich również przypomnieniem i zachętą, że powinni się starać poprawić swoją sytuację, tak by w przyszłości sami mogli dać zakat, wypełniając swój religijny obowiązek. Zakat jest przez to najlepszym rozwiązaniem wielu problemów społecznych.

Jałmużny są tylko dla ubogich i biedaków, i tych, którzy przy nich pracują, i dla tych, których serca zostały pozyskane, i na wykup niewolników, i dla dłużników, i dla drogi Boga (Dla muzułmanów w służbie Boga, czyli tych, którzy bronią Islamu i rozszerzają granice państwa muzułmańskiego, a także dla tych, którzy prowadzą badania i szerzą swoją wiedzę o Islamie oraz dla tych, którzy nawołują ludzi do Islamu. Zakat pozwala pokryć wydatki z tym związane.) i dla podróżnego. To jest obowiązek nałożony przez Boga! Bóg jest wszechwiedzący, mądry! [Koran 9:60]

• Mówiliśmy już oczyszczeniu związanym z modlitwą, z kolei dając zakat, człowiek oczyszcza się z takich złych cech jak skąpstwo, egoizm, zachłanność czy chciwość, w zamian staje się szczodry i hojny.

• Muzułmanin, rozdając swój majątek, przypomina sobie o swoich potrzebujących braciach i siostrach w Islamie i będzie o nich pamiętał później, przez co będzie bardziej czuły na ich potrzeby.

Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić, i módl się za nimi! [Koran 9:103]

Hadżdż

Pielgrzymka do Mekki jest obowiązkiem, który powinniśmy spełnić przynajmniej raz w życiu, jeśli mamy co do tego możliwości: środki finansowe, bezpieczeństwo przejazdu, wizę itd.

{Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę – hadżdż i odwiedzenie – umra.} [Koran 2:196]

Pielgrzymka jest aktem czci, który wymaga od nas dużego poświęcenia. Przez kilka dni jej trwania powinniśmy całkowicie oddać

A oto niektóre zalety pielgrzymki:
• W ciągu tych kilku dni muzułmanie skupiają się jedynie na wielbieniu Boga i oddawaniu Mu czci, pielgrzymka jest więc niesamowitym przeżyciem duchowym.
• Kiedy przebywa się na obszarze Hidżazu, na tej świętej ziemi, przed oczami pojawiają się obrazy z historii Islamu. Człowiek uświadamia sobie, że przebywa w tym samym miejscu, w jakim niegdyś przebywał Prorok Muhammad(SAAŁS) wraz ze swoimi towarzyszami(RA).
• Oprócz satysfakcji duchowej, którą podczas pielgrzymki czerpie jednostka, hadżdż to największe na świecie zgromadzenie ludzi, które pokazuje nam, jak uniwersalny jest Islam, przypomina nam, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi, że nieistotne jest, z jakich części świata pochodzimy i z jakich warstw społecznych się wywodzimy, czy jesteśmy mężczyznami czy kobietami, czy jesteśmy starzy czy młodzi – w życiu mamy ten sam cel i ten sam obowiązek, a mianowicie czczenie Boga.

Post

Wiele osób błędnie uważa, że post to tylko powstrzymanie się od jedzenia i od picia. Nie jest to jednak pełna definicja tego pojęcia według zasad islamu. W Islamie post to powstrzymywanie się od czegoś ze względu na posłuszeństwo Bogu. Przykładowo Maria(AS), matka Jezusa(AS) pościła, powstrzymując się od mówienia:

{Jedz, pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka, to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post, nie będę więc dziś mówić z nikim.} [Koran 19:26]

Podczas trwania Ramadanu od świtu do zmierzchu, nie spożywamy żadnych pokarmów, ani napoi, a mąż z żoną powstrzymują się od współżycia. Nie jest to jednak wszystko, gdyż żeby nasz post został przyjęty, powinniśmy zostawić wszystko, co złe i zwiększyć naszą dobroczynność.

{O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może, wy będziecie bogobojni.} [Koran 2:183]

Głównym celem postu jest więc zwiększenie bogobojności. Cel ten osiągamy poprzez wzmożenie naszej dobroczynności oraz poprzez częstsze wykonywanie aktów czci.

A oto niektóre zalety postu:
• Post rozwija w człowieku świadomość i samokontrolę, gdyż oprócz nas samych nie ma nikogo, kto sprawdzałby, czy faktycznie pościmy, a by post został przyjęty, musimy spełnić wszystkie jego warunki.
• Post jest dla człowieka sprawdzianem cierpliwości i powściągliwości, gdyż musimy wytrwale czekać od świtu do zachodu słońca, powstrzymując się od wszystkiego, co unieważnia nasz post.
• Post wzmacnia naszą siłę woli oraz wstrzemięźliwość, gdyż w ramadanie przez cały miesiąc jesteśmy w stanie przezwyciężyć nasze fizyczne pokusy oraz naturalne potrzeby.
• Post daje nam nadzieje na miłosierdzie Boże, gdyż wypełniamy pobożnie Boskie nakazy, jednocześnie pokazując, że jesteśmy gotowi do poświęceń dla Boga, co jest prawdziwym świadectwem wiary.
• Post daje nam świadomość cierpienia, jakie wywołuje brak jedzenia i picia, przez co będziemy bardziej czuli na potrzeby innych ludzi oraz zwiększymy naszą pomoc humanitarną dla ludzi cierpiących głód.
• Post oczyszcza nasz organizm ze szkodliwych substancji, dając nam siłę i zdrowie.

{Post jest dla was dobrem, jeśli chcecie wiedzieć.} [Koran 2:184]

Podsumowanie

Wszystkie filary islamu są aktami czci i mają swoje prawa(Ahkam), warunki(Szurut) i etykiety(Adab) związane z nimi. Jest niezwykle ważne byśmy je poznali i często przypominali, żebyśmy wykonywali je poprawnie zgodnie z Szaria.

Autor: binJellul