Religia to Nasiha

Treść Hadisu

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) رواه البخاري ومسلم

Relacjonował Abu Ruqija Tamim Ibn Ausn ad-Dari(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Religia to nasiha. Pytaliśmy: Dla kogo? Prorok(SAAŁS) powiedział: Dla Allaha, Jego Księgi, Jego Wysłannika, przywódców muzułmańskich i dla reszty ludności muzułmańskiej.[Muslim]

Czym jest Nasiha?

Nasiha jest terminem, które nie ma swojego odpowiednika w języku polskim. Niektórzy starają się ją tłumaczyć, jako „szczerość” lub „napomnienie” jednak słowa te nie oddają w całości jej znaczenia. Nasiha to staranie się, by odnieść jak najlepszy rezultat i jak najwięcej korzyści w danej sytuacji.

Ibn Radżab al-Hanbali(RH) powiedział: Nasiha to pragnienie płynące z serca dla słusznego działania u każdej osoby. Dzieli się ona na dwie kategorie: obowiązkową i nadobowiązkową. Nasiha, którą Allah uczynił obowiązkową to pragnienie napominającego, by napomniany czynił to co zostało mu nakazane i pozostawił to co zostało mu zakazane. Nasiha, która jest nadobowiązkowa to preferowanie miłości do Allaha, nad miłością do siebie samego. Z tego powodu, kiedy ktoś w tym samym momencie powinien zrobić coś dla siebie(np. zakupy) oraz coś dla swojego Pana(np. modlitwa) to niech zacznie od tego, co wymaga od niego jego Pan, a następnie zrobi to co miał zrobić dla siebie.[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Dżamal ad-Din Zarabozo powiedział: W tej krótkiej sentencji Prorok(SAAŁS) przedstawił esencję Islamu.[“A Commentary on the Forty Hadith of Nawawi” Dżamal ad-Din Zarabozo]

Nasiha dla Allaha

Nasiha dla Allaha to wiara w Niego oraz w Jedność Jego Pańskość(ar-Rububija), Boskość(al-Uluhija) oraz doskonałe Imiona(al-Asma) i Atrubut(as-Siffat). Są to trzy kategorie Tauhidu, które zostały potwierdzone przez uczonych i które wynikają bezpośrednio z Koranu.

{Szukam schronienia u Pana(Rabb) ludzi, Króla(Malik) ludzi, Boga(Illah) ludzi}[Koran 114:1-3]

Od słowa Rabb pochodzi ar-Rububija, od słowa Illah pochodzi al-Uluhija, a Malik to jedno z szlachetnych Imion Allaha.

Ar-Rububijja to kategoria tauhidu mówiąca o Jedności Allaha w Panowaniu, jest to wiara w to, że Allah Sam Stworzył wszystko, jest Właścicielem wszystkiego, Utrzymuje wszystko i nic nie dzieje się bez Jego zgody.

{Zaprawdę, nie ma obawy o tych, którzy mówią: „Nasz Pan(Rabb) to Bóg!”, i potem idą prosto; oni nie będą zasmuceni. Oni będą mieszkańcami Ogrodu; będą tam przebywać na wieki. Taka będzie nagroda za to, co oni czynili.}[Koran 46:13-14]

Tauhid al-Uluhijja jest to wiara w to, że wszelkie akty czci i kultu należą tylko do Allaha. Wszelkiego rodzaju poświęcania, suplikacje, modlitwy, obawy i nadzieje kierowane są więc tylko do Allaha i tylko by Go zadowolić.

{O ludzie! Czcijcie waszego Pana, który was stworzył, jak i tych, którzy byli przed wami! – być może, wy będziecie bogobojni! On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo – budowlą. On spuścił z nieba wodę sprawił, że dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie więc Bogu równych, skoro wy wiecie.}[Koran 2:21-22]

Tauhid al-Asma łas-Siffat jest to wiara we wszystkie te Imiona i Atrybuty Allaha, którymi opisał Siebie w Swojej Księdze oraz, które zostały nam przekazane za pośrednictwem Proroka Muhammada(SAAŁS). Każde z nich oznacza doskonałą i najwyższą cechę, która wyklucza wszelkie niedoskonałości i słabości.

{Powiedz: „Módlcie się do Boga albo módlcie się do Miłosiernego! Jakkolwiek byście Go wzywali, On posiada najpiękniejsze imiona.” Nie bądź zbyt głośny w swojej modlitwie ani też nie bądź w niej za cichy! Poszukaj drogi pośredniej.} [Koran 17:110]

Poprawną wiarą w Imiona i Atrybuty Allaha jest potwierdzenie wszystkiego tego, co Allah Powiedział o Sobie w Swojej Księdze oraz co zostało przekazane przez autentyczną Sunnę, bez negowania, zmieniania i interpretowania oraz wiara w to, że Cechy Allaha, nie są takie jak cechy ludzi.

{Do Boga należą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go, więc nimi, a pozostawcie tych, którzy bluźnią Jego imionom! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili.}[Koran 7:180]

Nasza wiara w Jedność Boga nie będzie kompletna dopóki nie porzucimy wszystkich form politeizmu i bałwochwalstwa(szirk). Jest to najcięższy ze wszystkich grzechów i jeśli za życia nie wyrazimy za niego skruchy to nigdy nie zostanie on nam odpuszczony.

{Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny.}[Koran 4:48]

Powinniśmy kochać Allaha bardziej niż kochamy cokolwiek innego oraz kochać to co zadowala Allaha, to co jest obowiązkowe i zalecane oraz nienawidzić tego co gniewa Allaha, tego co jest niemile widziane i zakazane.

{A wśród ludzi są tacy, którzy sobie biorą, poza Bogiem, Jemu równych, miłując ich, jak się miłuje Boga. Ale ci, którzy wierzą; są gorliwsi w miłości do Boga. O, gdyby ci, którzy czynią niesprawiedliwość, mogli wiedzieć, kiedy zobaczą karę, że moc należy w całości do Boga i że Bóg jest straszny w karaniu!}[Koran 2:165]

Powinniśmy również obawiać się Gniewu i Kary Allaha oraz pozastawiać wszystko tom, co zakazane i nigdy się do tego nie zbliżać.

{A którzy są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi i obawiają się Boga, i są bogobojni – tacy osiągają szczęśliwość.}[Koran 24:52]

Ponadto powinniśmy ufać Allahowi i wierzyć, że nic nie dzieje się bez Jego Woli i cokolwiek złego lub dobrego spotka nas w życiu, to będzie to jedynie za pozwoleniem Allaha.

{I zaufaj Żyjącemu, który nie umiera! I wysławiaj Jego chwałę! Wystarczy, iż On jest dobrze świadomy grzechów swoich sług!}[Koran 25:58]

Gdybyśmy chcieli zliczyć dobrodziejstwa, jakimi obdarował nas Allah to możemy być pewni, że nigdy nam się to nie uda z powodu ich mnogości. Powinniśmy być wdzięczni Allahowi za wszystko co nam dał i w pokorze oddawać Mu cześć.

{I znakiem dla nich – ziemia umarła; ożywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno, które oni jedzą. I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą, i sprawiliśmy, iż wytryskają z niej źródła, Ażeby mogli jeść jej owoce i to, co wypracują ich ręce. Czyż mogą nie być wdzięczni?}[Koran 36:33-35]

Oczywiście wszelkie akty czci powinniśmy wykonywać ze szczerą intencją zadowolenia jedynie Allaha oraz wyzbyć się pragnienia imponowania innym ludziom.

{Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa.} [Koran 98:5]

Nasiha dla Księgi Allaha

Nasiha dla Koranu to wiara w jego prawdziwość w to, że jest on Słowem Allaha. Oczywiście Słowa i Mowa Allaha nie są takie jak słowa i mowa ludzi, tak jak wspomnieliśmy o tym przy omawianiu poprawnej wiary w Imiona i Atrybuty Allaha.

{Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecież gdyby on pochodził od kogoś innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności.}[Koran 4:82]

Powinniśmy czytać Koran oraz zastanawiać się nad sensem i znaczeniem wersetów, które przeczytaliśmy oraz praktykować to, czego się z niego nauczyliśmy.

{My nie nauczyliśmy go poezji – to by nie było dla niego odpowiednie. To jest tylko napomnienie i Koran jasny.}[Koran 36:69]

Powinniśmy starać się zapamiętać jak największą część Koranu zgodnie z naszymi możliwościami.

{I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia, lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?}[Koran 54:17]

Powinniśmy nawoływać ludzi do wiary w Koran oraz bronić Księgę Allaha przed fałszywymi oskarżeniami, które są kierowane pod jej adresem.

{Wzywaj do twego Pana i nie bądź z liczby bałwochwalców!}[Koran 28:7]

{O Wysłanniku przekaż to co zostało ci objawione od Boga.}[Koran 5:67]

Powinniśmy szanować Koran, trzymać go w odpowiednim miejscu, a przed dotknięciem go wykonać ablucję, jeśli nie jesteśmy w stanie czystości. Nie powinniśmy również wyrzucać kartek, gazet lub książek, które zawierają w sobie wersety z Koranu, gdyż jest to brak szacunku.

Nasiha dla Wysłannika

Nasiha dla Wysłannika Allaha(SAAŁS) to wiara w niego i jego przesłanie oraz wiara w to, że wszystko czego nauczał nie pochodziło od niego samego, ale było mu objawione przez Allaha.

{Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. Bóg jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!} [Koran 33:40]

{A ci, którzy wierzą i którzy pełnili dobre dzieła, i którzy wierzą w to, co zostało objawione Muhammadowi – a to jest prawda od ich Pana – to On zgładzi ich złe działania i udoskonali ich ducha.}[Koran 47:2]

Powinniśmy kochać Proroka Muhammada(SAAŁS) bardziej niż kochamy siebie samych i cokolwiek innego z tego świata, co powinno zaowocować posłuszeństwem względem jego nakazów i zakazów oraz praktykowanie jego sunny.

{Powiedz: „Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!”}[Koran 3:31]

{Ktokolwiek słucha Posłańca , ten słucha Boga. A ktokolwiek się odwraca… – My nie posłaliśmy ciebie, abyś był nad nimi stróżem.}[Koran 4:80]

{Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.}[Koran 33:21]

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nikt z was nie będzie miał (pełnej) wiary, dopóki nie będzie kochał mnie bardziej niż swojego ojca, swoje dzieci i całą ludzkość.[Bukhari i Muslim]

Jeśli kochamy Proroka(SAAŁS) bardziej niż kogokolwiek innego powinniśmy również bronić go bardziej niż kogokolwiek innego. W chwili gdy jego honor jest atakowany, a sam Prorok(SAAŁS) jest oczerniany oraz demonizowany, nie powinniśmy milczeć.

Powinniśmy również kochać tych, których kochał Prorok(SAAŁS) i nienawidzić tych, których nienawidził. Miłość do rodziny Proroka(SAAŁ) oraz jego towarzyszy(RA) jest obowiązkowa, gdyż ludzie ci wspierali Proroka(SAAŁS) i byli gotowi oddać za niego życie.

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Objawem hipokryzji jest nienawiść względem Ansarów(Sahaba z Medyny), a znakiem wiary jest miłość do Ansarów.[Muslim] Relacjonował Ibn Umar(RA): Abu Bakr(RA) powiedział: Okazuj szczególne względy Prorokowi (SAAŁS) szanując członków jego rodziny.[Bukhari]

Nie możemy zapominać mówić ‘SallaAllahu Alajhi Ła Sallam’ za każdym razem, gdy wspominamy o Proroku(SAAŁS) lub słyszymy jak ktoś inny wymawia jego imię.

{Zaprawdę, Bóg jest świadkiem każdej rzeczy! Zaprawdę, Bóg i Jego aniołowie błogosławią Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju!}[Koran 33:56]

Nasiha dla Przywódców Muzułmańskich

Nasiha dla przywódców muzułmańskich(na wszystkich stopniach przywództwa) to posłuszeństwo względem nich i nie buntowania się względem ich rozkazów, tak długa jak długo rządzą oni zgodnie z Islamem.

{O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Boga! Słuchajcie Posłańca! I słuchajcie tych spośród was, którzy posiadają moc rozkazywania! A jeśli się sprzeczacie o coś między sobą, to przedstawcie to Bogu i Posłańcowi – jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni! To jest lepsze i piękniejsze jako objaśnienie.}[Koran 4:59]

Relacjonował Irbad ibn Sarija(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) wygłosił do nas kazanie, które sprawiło, że serca nasze przelękły się, a oczy wypełniły się łzami. Powiedzieliśmy: O Wysłanniku Allaha, to kazanie brzmi jak mowa pożegnalna, dlatego poradź nam co mamy czynić. On rzekł: Lękajcie się Allaha i bądźcie całkowicie po słuszni nawet, gdyby niewolnik został waszym przywódcą. Zaprawdę, ten spośród was, który będzie żył dłużej doczeka wielkiej niezgody, dlatego musicie przestrzegać mojej sunny i sunny prawowiernych Kalifatów i trzymajcie się ich z uporem. Wystrzegajcie się wszystkich zmian w zasadach religii, bowiem każda taka zmiana jest błądzeniem.[Abu Daud i Tirmidhi]

Powinniśmy składać przysięgę wierności przywódcą muzułmańskim, modlić się razem z nimi i za nich, by Allah poprowadził ich na drogę prostą oraz płacić obowiązkowy podatek(zakat). Dżarir ibn Abdullah(RA) powiedział: Złożyłem przysięgę wierności Prorokowi(SAAŁS), że będę przestrzegać modlitw, płacić zakat i doradzać muzułmanom.[Bukhari i Muslim]

Powinniśmy pragnąć, by muzułmanie byli zjednoczeni przez jednego przywódcę, który sprawowałby władzę nad całą Ummą oraz powinniśmy wystrzegać się wszelkich podziałów.

{I trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście wrogami, a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia, a On was od niego wyratował. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. Być może, wy pójdziecie drogą prostą!}[Koran 3:103]

Relacjonował Abu Said al-Khudri(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jeśli przysięga(baja), została dana dwóm Kalifom, zabijcie drugiego.[Muslim]

Powinniśmy pamiętać, że przywódcy mają również swoje obowiązki i to w ich ręce Allah powierzył ogromną odpowiedzialność. Naszym obowiązkiem jest, więc służenie im pomocą i dobrą radą, nawet jeśli są oni tyranami.

Relacjonował Mughaffal ibn Jasar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Osoba, której Allah powierzył władzę na innymi i która nie sprawuje rządów ze szczerością(dla Allaha) nie poczuje nawet zapachu raju.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Hasan Basri(RH), że Aid bin Amr(RA) odwiedził Ubaidullaha bin Zijad(władcę) i powiedział mu: Synu, słyszałem Proroka(SAAŁS) mówiącego: Najgorszymi pasterzami (władcami) są ci, którzy rządząc zachowują się opryskliwie. Uważaj, nie bądź jednym z nich. Ibn Zijad(RH) powiedział: Usiądź! Jesteś niczym plewy spośród Towarzyszy Proroka(SAAŁS). Aid bin Amr(RA) powiedział: Czy byli między nimi tacy, jak plewy? Zaprawdę, tacy pojawili się po nich i pośród innych niż oni. [Muslim]

Relacjonował Abu Said al-Khudri(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Najlepszym rodzajem dżihadu jest mówienie prawdy w obecności tyrana. [Abu Daud i Tirmidhi]

Relacjonował Tariq bin Szihab(RA): Ktoś spytał Proroka(SAAŁS), gdy ten dopiero co włożył stopę w strzemię o najwyższą formę dżihadu. Prorok (SAAŁS) odpowiedział: Jest nią mówienie prawdy w obecności tyrana. [Nasai]

Nasiha dla Społeczności Muzułmańskiej

Nasiha dla muzułmanów to uznanie więzi braterskich, jakie powinny panować miedzy wszystkimi muzułmanami oraz przestrzeganie praw, które jeden wierzący ma u drugiego wierzącego. Należy pamiętać, że oprócz generalnych praw muzułmanów są jeszcze szczególne, które przysługują rodzicom, dzieciom, sąsiadom, osobom starszym itd.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Muzułmanin ma pięć obowiązków wobec drugiego muzułmanina: odpowiedzieć na powitanie, odwiedzić go w czasie choroby, wziąć udział w jego pogrzebie, przyjąć zaproszenie i odpowiedzieć 'Jarhamuk-Allah(oby Allah był dla ciebie Litościwy), kiedy tamten po kichnięciu powie 'alhamdulillah (chwała Allahowi)’”. [Bukhari]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Istnieje sześć praw jednego muzułmanina względem drugiego: kiedy go witasz, pozdrawiasz go; kiedy cię zaprasza, odpowiadasz na zaproszenie; kiedy szuka rady, doradzasz mu; kiedy kicha i chwali Allaha, odpowiadasz 'Jarhamuk-Allah (oby Allah był dla ciebie łaskawy)’; kiedy choruje, odwiedzasz go; kiedy umiera, uczestniczysz w pogrzebie.[Muslim]

Muzułmanie powinni być jak jedna rodzina, a nawet jak jeden organizm, powinni współpracować ze sobą, wzajemnie się wspierać oraz uzupełniać. Muzułmanie powinni wspierać się i pomagać sobie w każdej sytuacji, w czasach bezpieczeństwa i zagrożenia. Gdy jeden z muzułmanów cierpi inni również powinni cierpieć i martwić się jego sytuacjom oraz starać się znaleźć rozwiązanie jego problemu. Gdy jeden z muzułmanów jest atakowany inni powinni go bronić oraz zapewnić mu schronienie.

Relacjonował Abu Musa(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: ‘Relacje między jednym muzułmaninem a drugim są jak budowla, której jedne części umacniają drugie’ Prorok(SAAŁS) zobrazował to splatając palce obu rąk. [Bukhari i Muslim]

Relacjonował Numan bin Baszir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wierni we wzajemnej dobroci, współczuciu i sympatii są jak jedno ciało. Gdy jeden narząd cierpi, całe ciało odpowiada mu bezsennością i gorączką.[Bukhari i Muslim]

Muzułmanin powinien kochać innych muzułmanów, tak jak brat kocha drugiego brata. Jeśli naprawdę kochamy Allaha i Jego Wysłannika(SAAŁS) to naturalną konsekwencją tej miłości, będzie miłość do braci i sióstr w Islamie.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Pewien człowiek wyruszył w odwiedziny do brata(w Islamie) mieszkającego w innym mieście i Allah postawił na jego drodze anioła, który spytał go: ‘Co zamierzasz zrobić?’ Podróżny odparł: ‘Mam intencję odwiedzić brata z tego miasta.’ Anioł spytał: ‘Czy masz u niego jakąś sprawę?’ Człowiek odpowiedział: ‘Nie mam innego powodu do wizyty poza tym, że kocham go przez wzgląd na Allaha, Najwyższego’ Słysząc to anioł powiedział: ‘Zostałem posłany do ciebie przez Allaha, aby cię poinformować, że On (Allah) kocha Ciebie, tak jak ty kochasz, przez wzgląd na Niego.’[Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: W Dniu Zmartwychwstania Allah powie: Gdzie są ci, którzy miłowali się wzajemnie przez wzgląd na Moją Chwałę? Dzisiaj, kiedy nie ma innego cienia poza Moim, dam im w nim schronienie.[Muslim]

Relacjonował Muad ibn Dżabal(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Dla tych, którzy kochają się nawzajem przez wzgląd na Moją Chwałę, będą siedzenia ze światła (w Dniu Sądu) i zazdrościć im będą prorocy i męczennicy. [Tirmidhi]

Ponadto powinniśmy pracować na rzecz społeczności muzułmańskiej poprzez poświęcanie swojego czasu i pieniędzy na propagowanie Islamu oraz zasad tej religii wśród muzułmanów i nie-muzułmanów; wspieranie meczetów; udział w akcjach charytatywnych itd. Praca na rzecz postępu duchowego i moralnego społeczeństwa jest obowiązkiem każdego z nas i wszyscy powinniśmy nakazywać to co dobre i zakazywać tego co złe.

{I niech powstanie spośród was naród, który wzywa do dobra, nakazuje to, co jest uznane, i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy będą szczęśliwi!} [Koran 3:104]

{Wy jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to, co jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne.} [Koran 3:110]

{A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co naganne.} [Koran 9:71]

Powinniśmy, więc starać się zwalczać zło i propagować dobro wśród społeczeństwa. Oczywiście nasze intencje muszą być szczere i najpierw powinniśmy zacząć od siebie. Należy być również świadomym faktu, że różni ludzie powinni być napominani w różny sposób, który uzależniony będzie od ich indywidualny cech charakteru, moralności i poziomu wiedzy. W trakcie napominania nie możemy również zapominać o dobrych manierach i uprzejmym zachowaniu.

{I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. Gdybyś był surowy i twardego serca, to oni odeszliby od ciebie. Więc przebacz im i proś Boga o przebaczenie dla nich; zasięgaj ich rady w każdej sprawie! A kiedy poweźmiesz decyzję, to zaufaj Bogu! Zaprawdę, Bóg kocha tych, którzy ufają!}[Koran 3:159]

{Dobry czyn i zły czyn nie są równe. Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze. Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel.}[Koran 41:34]

Ibn Radżab(RH) powiedział: Prawi przodkowie(Salaf us-Salih) byli dyskretni w napominaniu do tego stopnia, że niektórzy z nich powiedzieli: Ten kto napomniał swojego brata gdy byli w odosobnieniu to było to napomnienie. Natomiast ten, który napomniał go wśród innych ludzi, to była to reprymenda.[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Autor: binJellul